Книга Притчей Соломоновых, 23:23-35, 24:1-5 *

 
 • А$ще сsдеши вечерsти на трапeзэ си1льнагw, разyмнw разумэвaй предлагaємаz тебЁ,
 • и3 налагaй рyку твою2, вёдый, ћкw сицєвaz тебЁ подобaетъ ўгот0вити:
 • а4ще же несhтнэйшій є3си2, не желaй брa­шенъ є3гw2: сі‰ бо и4мутъ жив0тъ л0женъ.
 • Не распростирaйсz ўб0гъ сhй съ богaтымъ, тво­eю же мhслію ўдалsйсz.
 • А$ще ўстреми1ши на него2 џко твоE, никогдaже kви1т­сz: содBланы бо сyть є3мY кри1ла ћкw nрлY, и3 њбращaет­сz въ д0мъ настоsтелz сво­егw2.
 • Не вечерsй съ мyжемъ зави1стливымъ, нижE пох0щеши пи1щей є3гw2:
 • и4мже бо њ1бразомъ а4ще кто2 поглоти1тъ власы2, си1це ћстъ и3 піeтъ: нижE къ себЁ да введeши є3го2 и3 снёси хлёбъ тв0й съ ни1мъ:
 • и3зблюeтъ бо є3го2 и3 њскверни1тъ словесA тво‰ дHбраz.
 • Во ќшію безyмнагw ничт0же глаг0ли, да не когдA поругaетъ раз{мнаz словесA тво‰.
 • Не прелагaй предBлъ вёчныхъ и3 въ стzжaніе сир0тъ не вни1ди:
 • и3збавлszй бо и5хъ гDь крёпокъ є4сть и3 разсyдитъ сyдъ и4хъ съ тоб0ю.
 • Дaждь въ наказaніе сeрдце твоE, ўшесa же тво‰ ўгот0вай словесє1мъ чyв­ст­вєн­нымъ.
 • Не преставaй младeнца накaзовати: а4ще бо жезл0мъ біeши є3го2, не ќмретъ [t­ негw2]:
 • тh бо побіeши є3го2 жезл0мъ, дyшу же є3гw2 и3збaвиши t­ смeрти.
 • Сhне, а4ще премyдро бyдетъ сeрдце твоE, воз­весели1ши и3 моE сeрдце,
 • и3 пребyдутъ въ словесёхъ тво­и2 ўстнЁ къ мо­и6мъ ўстнaмъ, а4ще пр†ва бyдутъ.
 • Да не ревнyетъ сeрдце твоE грёшникwмъ, но въ стрaсэ гDни бyди вeсь дeнь:
 • а4ще бо соблюдeши |, бyдутъ ти2 внyцы, и3 ўповaніе твоE не t­стyпитъ.
 • Слyшай, сhне, и3 премyдръ бывaй и3 и3справлsй мы6сли тво­егw2 сeрдца:
 • не бyди вінопjйца, нижE при­лагaйсz къ сложeніємъ и3 куповaніємъ мsсъ:
 • всsкъ бо піsница и3 блудни1къ њбнищaетъ, и3 њблечeт­сz въ раздр†н­наz и3 въ р{бища всsкъ сонли1вый.
 • Слyшай, сhне, nтцA роди1в­шагw тS, и3 не презирaй, є3гдA состарёет­сz мaти твоS.
 • И$стину стzжи2 и3 не t­ри1ни мyдрости и3 ўчeніz и3 рaзума.
 • Д0брэ воспитовaетъ nтeцъ прaведенъ, њ сhнэ же премyдрэмъ весели1т­сz душA є3гw2.
 • Да весели1т­сz nтeцъ и3 мaти њ тебЁ, и3 да рaдует­сz р0ждшаz тS.
 • Дaждь ми2, сhне, твоE сeрдце, џчи же тво­и2 мо‰ пути6 да соблюдaютъ.
 • Сосyдъ бо сокрушeнъ чуждjй д0мъ, и3 студенeцъ тёсенъ чуждjй:
 • сeй бо вск0рэ поги1бнетъ, и3 всsкій законопрестyпникъ потреби1т­сz.
 • КомY г0ре; комY молвA; комY сyдове; комY г0рєсти и3 св†ры; комY сокрушє1ніz вотщE; комY си6ни џчи;
 • Не пребывaющымъ ли въ вінЁ; и3 не назирaющымъ ли, гдЁ пи1рове бывaютъ;
 • Не ўпивaйтесz він0мъ, но бесёдуйте ко человёкwмъ првdнымъ, и3 бесёдуйте во прох0дэхъ: а4ще бо на чaшы и3 сткл‰ницы вдaси џчи тво­и2, послэди2 и4маши ходи1ти нажaйшій бэли1лнагw дрeва:
 • послэди1 же ћкw t­ ѕмjа ўsзвенъ прострeт­сz, и3 ћкоже t­ керaста разливaет­сz є3мY ћдъ.
 • Џчи тво­и2 є3гдA ќзрzтъ [женY] чуждyю, ўстA тво‰ тогдA воз­глаг0лютъ стр0пwтнаz:
 • и3 воз­лsжеши ћкw въ сeрдцы м0рz и3 ћкоже к0рмчій во мн0зэ волнeніи.
 • Речeши же: би1ша мS, и3 не поболёхъ, и3 поругaшасz ми2, а4зъ же не разумёхъ: когдA ќтро бyдетъ, да шeдъ взыщY, съ ни1миже сни1дусz;
 • Сhне, не ревнyй мужє1мъ ѕлы6мъ, нижE воз­желёй бhти съ ни1ми:
 • лжaмъ бо по­учaет­сz сeрдце и4хъ, и3 болBзни ўстнЁ и4хъ глаг0лютъ.
 • Съ премyдростію зи1ждет­сz д0мъ и3 съ рaзумомъ и3справлsет­сz.
 • Съ чyв­ст­віемъ и3сполнsют­сz сокрHвища t­ всsкагw богaт­ст­ва честнaгw и3 д0брагw.
 • Лyчше мyдрый крёпкагw, и3 мyжъ рaзумъ и3мёzй земледёлца вели1ка.
 • Со ўправлeніемъ бывaетъ брaнь, п0мощь же съ сeрдцемъ совётнымъ.
 • Премyдрость и3 мhсль блaга во вратёхъ премyдрыхъ: смhслен­ніи не ўкланsют­сz t­ зак0на гDнz,
 • но совётуютъ въ с0нмищихъ. Ненакaзан­ныхъ срэтaетъ смeрть,
 • ўмирaетъ же безyмный во грэсёхъ. НечистотA мyжу губи1телю:
 • њскверни1т­сz въ дeнь ѕ0лъ и3 въ дeнь печaли, д0ндеже њскудёетъ.
 • И#збaви ведHмыz на смeрть и3 и3скупи2 ўбивaемыхъ, не щади2.
 • А$ще же речeши: не вёмъ сегw2: разумёй, ћкw гDь всёхъ сердцA вёсть, и3 создaвый дыхaніе всBмъ, сeй вёсть всsчєскаz, и4же воз­дaстъ комyждо по дэлHмъ є3гw2.
 • Я$ждь мeдъ, сhне, блaгъ бо є4сть с0тъ, да наслади1т­сz гортaнь тв0й:
 • си1це ўразумёеши премyдрость душeю тво­eю: а4ще бо њбрsщеши, бyдетъ добрA кончи1на твоS, и3 ўповaніе не њстaвитъ тебE.
 • Не при­води2 нечести1ваго на пaжить првdныхъ, нижE прельщaйсz насыщeніемъ чрeва:
 • седмери1цею бо падeтъ првdный и3 востaнетъ, нечести1віи же и3знем0гутъ въ ѕлhхъ.
 • А$ще падeтъ врaгъ тв0й, не њбрaдуйсz є3мY, въ преткновeніи же є3гw2 не воз­носи1сz:
 • ћкw ќзритъ гDь, и3 не ўг0дно є3мY бyдетъ, и3 t­врати1тъ ћрость свою2 t­ негw2.
 • Не рaдуйсz њ ѕлодёющихъ и3 не ревнyй грBшнымъ,
 • не пребyдутъ бо внyцы лукaвыхъ, свэти1ло же нечести1выхъ ўгaснетъ.
 • Б0йсz бг7а, сhне, и3 царS, и3 ни є3ди1ному же и4хъ проти1висz:
 • внезaпу бо и3стsжутъ нечести1выхъ, мучє1ніz же nбо­и1хъ кто2 ўвёсть;
 • Сл0во сохранszй сhнъ кромЁ поги1бели бyдетъ: пріeмлzй же пріsтъ џное.
 • Ничт0же л0жно t­ љзhка царeви да глаг0лет­сz, и3 ни є3ди1на лжA t­ љзhка є3гw2 да и3зhдетъ:
 • мeчь [є4сть] љзhкъ царeвъ, ґ не пл0тzнъ: и3 и4же а4ще прeданъ бyдетъ, сокруши1т­сz:
 • а4ще бо раздражи1т­сz ћрость є3гw2, со жи1лами человёки губи1тъ,
 • и3 кHсти человёчєскіz поzдaетъ и3 сожигaетъ ћкw плaмень, ћкw не kдHмымъ бhти птенцaми џрлими.
 • Мо­и1хъ словeсъ, сhне, б0йсz, и3 пріи1мъ | покaйсz.
 • Сі‰ же вaмъ смhслєн­нымъ глаг0лю разумёти: срамлsтисz лицA на судЁ не добро2.
 • Глаг0лzй нечести1ваго, ћкw прaведенъ є4сть, пр0клzтъ t­ людjй бyдетъ и3 воз­ненави1дэнъ во kзhцэхъ:
 • њбличaющіи же лyчшіи kвsт­сz, на нsже пріи1детъ благословeніе блaго:
 • и3 ўстнЁ њблобызaютъ t­вэщaющыz словесA бл†га.
 • Ўготовлsй на и3сх0дъ дэлA тво‰, и3 ўгот0висz на село2, и3 ходи2 в8слёдъ менє2, и3 сози1ждеши д0мъ тв0й.
 • Не бyди свидётель лжи1въ на тво­его2 граждани1на, нижE пространsйсz тво­и1ма ўстнaма.
 • Не рцы2: и4мже њ1бразомъ сотвори1 ми, сотворю2 є3мY и3 t­мщY є3мY, и4миже мS преwби1дэ.
 • Я$коже ни1ва мyжъ безyмный, и3 ћкw віногрaдъ человёкъ скудо­yмный:
 • а4ще њстaвиши є3го2, њпустёетъ и3 трав0ю порастeтъ вeсь, и3 бyдетъ њстaвленъ, њгр†ды же кaмєн­ныz є3гw2 раскопaют­сz.
 • Послэди2 а4зъ покazхсz, воз­зрёхъ и3збрaти наказaніе:
 • мaлw дремлю2, мaлw же сплю2 и3 мaлw њб8eмлю рукaма пє1рси:
 • а4ще же сіE твори1ши, пріи1детъ пред8идyщи нищетA твоS и3 скyдость твоS, ћкw блaгъ течeцъ.
 • Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
 • и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
 • Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
 • Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
 • Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
 • Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
 • потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
 • Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
 • В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
 • Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
 • потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
 • Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
 • Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
 • ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
 • Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
 • и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
 • Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
 • потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
 • Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
 • потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
 • Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
 • Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
 • Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
 • Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
 • Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
 • потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
 • она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
 • У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
 • У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
 • Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
 • впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
 • глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
 • и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
 • [И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
 • Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
 • потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
 • Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
 • и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
 • Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
 • Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний.
 • Для глупого слишком высока мудрость; у ворот не откроет он уст своих.
 • Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником.
 • Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей.
 • Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя.
 • Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?
 • Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердцá разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его.
 • Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей:
 • таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его,
 • ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.
 • Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется.
 • Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой.
 • Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым,
 • потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых угаснет.
 • Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся,
 • потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает?
 • Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде – нехорошо.
 • Кто говорит виновному: «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена;
 • а обличающие будут любимы, и на них придет благословение.
 • В уста целует, кто отвечает словами верными.
 • Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой.
 • Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами твоими?
 • Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его».
 • Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного:
 • и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась.
 • И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок:
 • «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, –
 • и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный».
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта


Библия на портале Азбука веры (310 голосов: 4.55 из 5)