Скрыть
3:22a
Церковнославянский (рус)
Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
[бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
Синодальный
Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
[из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
Цр҃ко́внослав
Сы́не, мои́хъ зако́нѡвъ не забыва́й, глаго́лы же моѧ̑ да соблюда́етъ твоѐ се́рдце:
долготꙋ́ бо житїѧ̀ и҆ лѣ̑та жи́зни и҆ ми́ръ приложа́тъ тебѣ̀.
Ми́лѡстыни и҆ вѣ́ра да не ѡ҆скꙋдѣва́ютъ тебѣ̀: ѡ҆бложи́ же ѧ҆̀ на твое́й вы́и и҆ напишѝ ѧ҆̀ на скрижа́ли се́рдца твоегѡ̀: и҆ ѡ҆брѧ́щеши блгⷣть.
И҆ промышлѧ́й дѡ́браѧ пред̾ гдⷭ҇емъ (бг҃омъ) и҆ человѣ́ки.
Бꙋ́ди ᲂу҆пова́ѧ всѣ́мъ се́рдцемъ на бг҃а, ѡ҆ твое́й же премꙋ́дрости не возноси́сѧ:
во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ познава́й ю҆̀, да и҆справлѧ́етъ пꙋти̑ твоѧ̑.
Не бꙋ́ди мꙋ́дръ ѡ҆ себѣ̀: бо́йсѧ же бг҃а и҆ ᲂу҆клонѧ́йсѧ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀:
тогда̀ и҆сцѣле́нїе бꙋ́детъ тѣ́лꙋ твоемꙋ̀ и҆ ᲂу҆врачева́нїе косте́мъ твои̑мъ.
Чтѝ гдⷭ҇а ѿ пра́ведныхъ твои́хъ трꙋдѡ́въ и҆ нача́тки дава́й є҆мꙋ̀ ѿ твои́хъ плодѡ́въ пра́вды:
да и҆спо́лнѧтсѧ жи̑тницы твоѧ̑ мно́жествомъ пшени́цы, вїно́ же точи̑ла твоѧ̑ да и҆сточа́ютъ.
Сы́не, не пренебрега́й наказа́нїѧ гдⷭ҇нѧ, нижѐ ѡ҆слабѣва́й ѿ негѡ̀ ѡ҆блича́емь:
є҆го́же бо лю́битъ гдⷭ҇ь, наказꙋ́етъ, бїе́тъ же всѧ́каго сы́на, є҆го́же прїе́млетъ.
Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость, и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ.
Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища:
честнѣ́йша же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: не сопротивлѧ́етсѧ є҆́й ничто́же лꙋка́во, бл҃гозна́тна є҆́сть всѣ̑мъ приближа́ющымсѧ є҆́й: всѧ́ко же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть.
Долгота́ бо житїѧ̀ и҆ лѣ̑та жи́зни въ десни́цѣ є҆ѧ̀, въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ.
Пꙋтїѐ є҆ѧ̀ пꙋтїѐ добрѝ, и҆ всѧ̑ стєзѝ є҆ѧ̀ ми̑рны.
Дре́во живота̀ є҆́сть всѣ̑мъ держа́щымсѧ є҆ѧ̀, и҆ воскланѧ́ющымсѧ на ню̀, ꙗ҆́кѡ на гдⷭ҇а, тверда̀.
Бг҃ъ премⷣростїю ѡ҆снова̀ зе́млю, ᲂу҆гото́ва же небеса̀ ра́зꙋмомъ:
въ чꙋ́вствѣ є҆гѡ̀ бє́здны разверзо́шасѧ, ѡ҆́блацы же и҆сточи́ша ро́сꙋ.
Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и҆ мы́сль:
да жива̀ бꙋ́детъ дꙋша̀ твоѧ̀, и҆ блгⷣть бꙋ́детъ на твое́й вы́и: (꙳бꙋ́детъ же и҆сцѣле́нїе пло́темъ твои̑мъ и҆ ᲂу҆врачева́нїе косте́мъ твои̑мъ:)
да хо́диши надѣ́ѧсѧ въ ми́рѣ во всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ, нога́ же твоѧ̀ не по́ткнетсѧ.
А҆́ще бо сѧ́деши, безбоѧ́зненъ бꙋ́деши, а҆́ще же поспи́ши, сла́достнѡ поспи́ши.
И҆ не ᲂу҆бои́шисѧ стра́ха наше́дшагѡ, нижѐ ᲂу҆стремле́нїѧ нечести́выхъ находѧ́щагѡ:
гдⷭ҇ь бо бꙋ́детъ на всѣ́хъ пꙋте́хъ твои́хъ и҆ ᲂу҆тверди́тъ но́гꙋ твою̀, да не поползне́шисѧ.
Не ѿрецы́сѧ благотвори́ти тре́бꙋющемꙋ, є҆гда̀ и҆́мать рꙋка̀ твоѧ̀ помога́ти.
Не рцы̀: ѿше́дъ возврати́сѧ, и҆ заꙋ́тра да́мъ, си́льнꙋ тѝ сꙋ́щꙋ благотвори́ти: не вѣ́си бо, что̀ породи́тъ де́нь находѧ́й.
Не соплета́й на дрꙋ́га твоего̀ ѕла̀, прише́льца сꙋ́ща и҆ ᲂу҆пова́юща на тѧ̀.
Не враждꙋ́й на человѣ́ка тꙋ́не, да не что̀ на тѧ̀ содѣ́етъ ѕло́е.
Не стѧжѝ ѕлы́хъ мꙋже́й поноше́нїѧ, ни возревнꙋ́й пꙋтє́мъ и҆́хъ.
Нечи́стъ бо пред̾ гдⷭ҇емъ всѧ́къ законопрестꙋ́пникъ и҆ съ првⷣными не сочетава́етсѧ.
Клѧ́тва гдⷭ҇нѧ въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же првⷣныхъ блгⷭ҇влѧ́ютсѧ.
Гдⷭ҇ь гѡ́рдымъ проти́витсѧ, смирє́ннымъ же дае́тъ блгⷣть.
Сла́вꙋ премꙋ́дрїи наслѣ́дѧтъ, нечести́вїи же вознесо́ша безче́стїе.
υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπι­λανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία
μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προ­σθήσουσίν σοι
ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπι­̀ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν
καὶ προ­νοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων
ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπι­̀ θεῷ ἐπι­̀ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου
ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προ­σκόπτῃ
μὴ ἴσθι φρόνιμος παρα­̀ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπο­̀ παν­τὸς κακοῦ
τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπι­μέλεια τοῖς ὀστέοις σου
τίμα τὸν κύριον ἀπο­̀ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπο­̀ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης
ἵνα πίμπλη­ται τὰ ταμίειά σου πλη­σμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν
υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχό­με­νος
ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύ­ει μαστιγοῖ δὲ πάν­τα υἱὸν ὃν παρα­δέχεται
μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν
κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύ­εσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς
τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀν­τιτάξε­ται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν
μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα
ἐκ τοῦ στόμα­τος αὐτῆς ἐκπορεύ­εται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπι­̀ γλώσ­σης φορεῖ
αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάν­τες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ
ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀν­τεχο­μέ­νοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδο­μέ­νοις ἐπ᾿ αὐτὴν ὡς ἐπι­̀ κύριον ἀσφαλής
ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει
ἐν αἰσθήσει ἄβυσ­σοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους
υἱέ μὴ παρα­ρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν
ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου καὶ χάρις ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ
ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπι­μέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις
ἵνα πορεύ­ῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προ­σκόψῃ
ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύ­δῃς ἡδέως ὑπνώσεις
καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας
ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπι­̀ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς
μὴ ἀπό­σχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν
μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄν­τος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξε­ται ἡ ἐπι­οῦσα
μὴ τεκτήνῃ ἐπι­̀ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦν­τα καὶ πεποιθότα ἐπι­̀ σοί
μὴ φιλεχθρήσῃς προ­̀ς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν
μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
ἀκάθαρτος γὰρ ἔναν­τι κυρίου πᾶς παρα­́νομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συν­εδριάζει
κατα­́ρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦν­ται
κύριος ὑπερηφάνοις ἀν­τιτάσ­σεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
δόξαν σοφοὶ κληρο­νο­μήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки