Псалтирь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 *

 
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде:
 • но въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2, и3 въ зак0нэ є3гw2 по­учи1т­сz дeнь и3 н0щь.
 • И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeное при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE, и3 ли1стъ є3гw2 не t­падeтъ: и3 вс‰, є3ли6ка а4ще твори1тъ, ўспёетъ.
 • Не тaкw нечести1віи, не тaкw: но ћкw прaхъ, є3г0же воз­метaетъ вётръ t­ лицA земли2.
 • Сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ, нижE грBшницы въ совётъ првdныхъ.
 • Я$кw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе по­учи1шасz тщє1тнымъ;
 • Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кн‰зи собрaшасz вкyпэ на гDа и3 на хrтA є3гw2.
 • Раст0ргнемъ {раст0ргнимъ} ќзы и4хъ и3 t­вeржемъ {t­вeржимъ} t­ нaсъ и4го и4хъ.
 • Живhй на нб7сёхъ посмэeт­сz и5мъ, и3 гDь поругaет­сz и5мъ.
 • ТогдA воз­гlетъ къ ни6мъ гнёвомъ сво­и1мъ и3 ћростію сво­eю смzтeтъ |:
 • а4зъ же постaвленъ є4смь цр7ь t­ негw2 над8 сіHномъ, гор0ю ст70ю є3гw2,
 • воз­вэщazй повелёніе гDне. ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, а4зъ днeсь роди1хъ тS:
 • проси2 t­ менє2, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE, и3 њдержaніе твоE концы2 земли2:
 • ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудє1льничи сокруши1ши |.
 • И# н­н7э, цaріе, разумёйте, накажи1тесz вси2 судsщіи земли2.
 • Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ.
 • Пріими1те наказaніе, да не когдA прогнёвает­сz гDь, и3 поги1бнете t­ пути2 првdнагw, є3гдA воз­гори1т­сz вск0рэ ћрость є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.
 • Pал0мъ дв7ду, внегдA t­бэгa­ше t­ лицA ґвессалHма сhна сво­егw2.
 • ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS,
 • мн0зи глаг0лютъ души2 мо­eй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2.
 • Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 воз­носsй главY мою2.
 • Глaсомъ мо­и1мъ ко гDу воз­звaхъ, и3 ўслhша мS t­ горы2 ст7hz сво­еS.
 • А$зъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.
 • Не ўбою1сz t­ тeмъ людjй, њ1крестъ напaда­ю­щихъ на мS.
 • Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2.
 • ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ тво­и1хъ блгcвeніе твоE.
 • Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ дв7ду.
 • ВнегдA при­звaти ми2, ўслhша мS бг7ъ прaвды мо­еS: въ ск0рби распространи1лъ мS є3си2: ўщeдри мS и3 ўслhши моли1тву мою2.
 • Сhнове человёчестіи, док0лэ тzжкосeрдіи; вскyю лю1бите суетY и3 и4щете лжи2;
 • И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго сво­его2. ГDь ўслhшитъ мS, внегдA воз­звaти ми2 къ немY.
 • Гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте, ±же глаг0лете въ сердцaхъ вaшихъ, на л0жахъ вaшихъ ўмили1тесz:
 • пожри1те жeртву прaвды и3 ўповaйте на гDа.
 • Мн0зи глаг0лютъ: кто2 kви1тъ нaмъ бlг†z; знaменасz на нaсъ свётъ лицA тво­егw2, гDи.
 • Дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцы мо­eмъ: t­ плодA пшени1цы, вінA и3 є3лeа сво­егw2 ўмн0жишасz:
 • въ ми1рэ вкyпе ўснY и3 почjю, ћкw ты2, гDи, є3ди1наго на ўповaніи всели1лъ мS є3си2.
 • W# наслёд­ст­ву­ю­щемъ, pал0мъ дв7ду.
 • Глаг0лы мо‰ внуши2, гDи, разумёй звaніе моE.
 • Вонми2 глaсу молeніz мо­егw2, цр7ю2 м0й и3 б9е м0й: ћкw къ тебЁ помолю1сz, гDи.
 • Заyтра ўслhши глaсъ м0й: заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS:
 • ћкw бг7ъ не хотsй беззак0ніz ты2 є3си2: не при­сели1т­сz къ тебЁ лукaвнуzй,
 • нижE пребyдутъ беззакHн­ницы пред8 nчи1ма тво­и1ма: воз­ненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёла­ю­щыz беззак0ніе,
 • погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaет­сz гDь.
 • А$зъ же мн0же­с­т­вомъ млcти тво­еS вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму ст70му тво­емY, въ стрaсэ тво­eмъ.
 • ГDи, настaви мS прaвдою тво­eю, вр†гъ мо­и1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й.
 • Я$кw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ t­вeрстъ гортaнь и4хъ, љзы6ки сво­и1ми льщaху.
 • Суди2 и5мъ, б9е, да t­падyтъ t­ мhслей сво­и1хъ: по мн0же­ст­ву нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи.
 • И# да воз­веселsт­сz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ воз­рaдуют­сz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzт­сz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE.
 • Я$кw ты2 блгcви1ши првdника, гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.
 • Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсмёмъ, pал0мъ дв7ду.
 • ГDи, да не ћростію тво­eю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ тво­и1мъ накaжеши менE.
 • Поми1луй мS, гDи, ћкw нeмощенъ є4смь: и3зцэли1 мz, гDи, ћкw смzт0шасz кHсти мо‰,
 • и3 душA моS смzтeсz ѕэлw2: и3 ты2, гDи, док0лэ;
 • W#брати1сz, гDи, и3збaви дyшу мою2, сп7си1 мz рaди млcти тво­еS:
 • ћкw нёсть въ смeрти поминazй тебE, во а4дэ же кто2 и3сповёст­сz тебЁ;
 • Ўтруди1хсz воз­дыхaніемъ мо­и1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезaми мо­и1ми постeлю мою2 њмочY.
 • Смzтeсz t­ ћрости џко моE, њбетшaхъ во всёхъ вразёхъ мо­и1хъ.
 • Tступи1те t­ менє2, вси2 дёла­ю­щіи беззак0ніе, ћкw ўслhша гDь глaсъ плaча мо­егw2,
 • ўслhша гDь молeніе моE, гDь моли1тву мою2 пріsтъ.
 • Да постыдsт­сz и3 смzтyт­сz вси2 врази2 мо­и2, да воз­вратsт­сz и3 ўстыдsт­сz ѕэлw2 вск0рэ.
 • Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їеменjина.
 • ГDи б9е м0й, на тS ўповaхъ, сп7си1 мz t­ всёхъ гонsщихъ мS и3 и3збaви мS:
 • да не когдA похи1титъ ћкw лeвъ дyшу мою2, не сyщу и3збавлsющу, нижE спасaющу.
 • ГDи б9е м0й, а4ще сотвори1хъ сіE, а4ще є4сть непрaвда въ рукY моє1ю,
 • а4ще воз­дaхъ воз­даю1щымъ ми2 ѕл†, да t­падY u5бо t­ вр†гъ мо­и1хъ т0щъ:
 • да поженeтъ ќбw врaгъ дyшу мою2, и3 да пости1гнетъ, и3 поперeтъ въ зeмлю жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ.
 • Воскrни2, гDи, гнёвомъ тво­и1мъ, воз­неси1сz въ концaхъ вр†гъ тво­и1хъ, и3 востaни, гDи б9е м0й, повелёніемъ, и4мже заповёдалъ є3си2,
 • и3 с0нмъ людjй њбhдетъ тS: и3 њ т0мъ на высотY њбрати1сz.
 • ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми, гDи, по прaвдэ мо­eй и3 по неѕл0бэ мо­eй на мS.
 • Да скончaет­сz ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго, и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы, б9е, првdнw.
 • П0мощь моS t­ бг7а, сп7сaющагw пр†выz сeрдцемъ.
 • Бг7ъ суди1тель првdнъ, и3 крёпокъ, и3 долготерпэли1въ, и3 не гнёвъ наводsй на всsкъ дeнь.
 • А$ще не њбратитeсz, nрyжіе своE њчи1ститъ, лyкъ св0й напрzжE, и3 ўгот0ва и5,
 • и3 въ нeмъ ўгот0ва сосyды смє1ртныz, стрёлы сво‰ сгарaємымъ содёла.
 • СE, болЁ непрaвдою, зачaтъ болёзнь и3 роди2 беззак0ніе:
 • р0въ и3зры2 и3 и3скопA и5, и3 падeтъ въ ћму, ю4же содёла.
 • W#брати1т­сz болёзнь є3гw2 на главY є3гw2, и3 на вeрхъ є3гw2 непрaвда є3гw2 сни1детъ.
 • И#сповёмсz гDеви по прaвдэ є3гw2 и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.
 • Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду.
 • ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2, ћкw взsт­сz великолёпіе твоE превhше нб7съ.
 • И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY, вр†гъ тво­и1хъ рaди, є4же разруши1ти врагA и3 мeст­ника.
 • Я$кw ўзрю2 небесA, дэлA пє1рстъ тво­и1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ±же ты2 њсновaлъ є3си2:
 • что2 є4сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw посэщaеши є3го2;
 • Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ чи1мъ t­ а4гг7лъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2:
 • и3 постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю, вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2:
 • џвцы и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 скоты2 поль­ск‡z,
 • пти6цы небє1сныz и3 ры6бы морск‡z, преходsщыz стєзи2 морск‡z.
 • ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.
 • Псалом Давида.
 • Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
 • но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
 • И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
 • Не так – нечестивые, [не так]: но они – как прах, возметаемый ветром [с лица земли].
 • Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.
 • Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
 • Псалом Давида.
 • Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?
 • Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
 • «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их».
 • Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
 • Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
 • «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею»; //*По переводу 70-ти: Я поставлен от Него Царем над Сионом, святою горою Его.
 • возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
 • проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;
 • Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника».
 • Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!
 • Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
 • Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
 • Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего.
 • Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня;
 • многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге».
 • Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
 • Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей.
 • Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.
 • Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня.
 • Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых.
 • От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое.
 • Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида.
 • Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою.
 • Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?
 • Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего; Господь слышит, когда я призываю Его.
 • Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь;
 • приносите жертвы правды и уповайте на Господа.
 • Многие говорят: «кто покажет нам благо?» Яви нам свет лица Твоего, Господи!
 • Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, как у них хлеб и вино [и елей] умножились.
 • Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
 • Начальнику хора. На духовых орудиях. Псалом Давида.
 • Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.
 • Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь.
 • Господи! рано услышь голос мой, – рано предстану пред Тобою, и буду ожидать,
 • ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой;
 • нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие.
 • Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь.
 • А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем.
 • Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй предо мною путь Твой.
 • Ибо нет в устах их истины: сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят.
 • Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя.
 • И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое.
 • Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его.
 • Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида.
 • Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня.
 • Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены;
 • и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе?
 • Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей,
 • ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?
 • Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою.
 • Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих.
 • Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего,
 • услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою.
 • Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгновенно.
 • Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса, из племени Вениаминова.
 • Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня;
 • да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего [и спасающего].
 • Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих,
 • если я платил злом тому, кто был со мною в мире, – я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, –
 • то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах.
 • Восстань, Господи, во гневе Твоем; подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, –
 • сонм людей станет вокруг Тебя; над ним поднимись на высоту.
 • Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.
 • Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!
 • Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.
 • Бог – судия праведный, [крепкий и долготерпеливый,] и Бог, всякий день строго взыскивающий,
 • если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его,
 • приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими.
 • Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь;
 • рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:
 • злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя.
 • Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Давида.
 • Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!
 • Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.
 • Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,
 • то чтó есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
 • Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;
 • поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его:
 • овец и волов всех, и также полевых зверей,
 • птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.
 • Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта