Псалтирь, 101, 102, 103, 104

 
 • Моли1тва ни1щагw, є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE.
 • ГDи, ўслhши моли1тву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да пріи1детъ.
 • Не t­врати2 лицA тво­егw2 t­ менє2: въ џньже а4ще дeнь скорблю2, при­клони2 ко мнЁ ќхо твоE: въ џньже а4ще дeнь при­зовy тz, ск0рw ўслhши мS.
 • Я$кw и3зчез0ша ћкw дhмъ днjе мо­и2, и3 кHсти мо‰ ћкw суши1ло сосх0шасz.
 • Ўsзвленъ бhхъ ћкw травA, и3 и4зсше сeрдце моE, ћкw забhхъ снёсти хлёбъ м0й.
 • T глaса воз­дыхaніz мо­егw2 при­льпE к0сть моS пл0ти мо­eй.
 • Ўпод0бихсz неsсыти пустhн­нэй, бhхъ ћкw нощнhй врaнъ на нhрищи {на развaлинэ}.
 • Бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца њс0бzщаzсz на здЁ {на кр0вэ}.
 • Вeсь дeнь поношaху ми2 врази2 мо­и2, и3 хвaлzщіи мS мн0ю {на мS} кленsхусz.
 • ЗанE пeпелъ ћкw хлёбъ kдsхъ и3 питіE моE съ плaчемъ ра­ст­ворsхъ,
 • t­ лицA гнёва тво­егw2 и3 ћрости тво­еS: ћкw воз­нeсъ низвeрглъ мS є3си2.
 • Днjе мо­и2 ћкw сёнь ўклони1шасz, и3 а4зъ ћкw сёнw и3зсх0хъ.
 • Тh же, гDи, во вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ.
 • Ты2 воскр7съ ўщeдриши сіHна: ћкw врeмz ўщeдрити є3го2, ћкw пріи1де врeмz.
 • Я$кw благоволи1ша раби2 тво­и2 кaменіе {њ кaменіи} є3гw2, и3 пeрсть є3гw2 ўщeдрzтъ.
 • И# ўбоsт­сz kзhцы и4мене гDнz, и3 вси2 цaріе зeмстіи слaвы тво­еS:
 • ћкw сози1ждетъ гDь сіHна и3 kви1т­сz во слaвэ сво­eй.
 • ПризрЁ на моли1тву смирeн­ныхъ и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ.
 • Да напи1шет­сz сіE въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа:
 • ћкw при­ни1че съ высоты2 ст7hz сво­еS, гDь съ нб7сE на зeмлю при­зрЁ,
 • ўслhшати воз­дыхaніе њковaн­ныхъ, разрэши1ти сhны ўмерщвлeн­ныхъ:
 • воз­вэсти1ти въ сіHнэ и4мz гDне и3 хвалY є3гw2 во їеrли1мэ,
 • внегдA собрaтисz лю1демъ вкyпэ и3 царє1мъ, є4же раб0тати гDеви.
 • TвэщA є3мY на пути2 крёпости є3гw2: ўмалeніе днjй мо­и1хъ воз­вэсти1 ми:
 • не воз­веди2 менE во преполовeніе днjй мо­и1хъ: въ р0дэ родHвъ лBта тво‰.
 • Въ начaлэхъ ты2, гDи, зeмлю њсновaлъ є3си2, и3 дэлA рукY твоє1ю сyть небесA.
 • Т† поги1бнутъ, тh же пребывaеши: и3 вс‰ ћкw ри1за њбетшaютъ, и3 ћкw nдeжду свіeши |, и3 и3змэнsт­сz.
 • Тh же т0йжде є3си2, и3 лBта тво‰ не њскудёютъ.
 • Сhнове р†бъ тво­и1хъ вселsт­сz, и3 сёмz и4хъ во вёкъ и3спрaвит­сz.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Благослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєн­нzz мо‰, и4мz ст70е є3гw2:
 • благослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ воз­даsній є3гw2:
 • њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3зцэлsющаго вс‰ недyги тво‰,
 • и3збавлsющаго t­ и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами,
 • и3сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1т­сz ћкw џрлz ю4ность твоS.
 • Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.
 • СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ їи7лєвымъ хотBніz сво‰.
 • Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.
 • Не до концA прогнёвает­сz, нижE во вёкъ враждyетъ:
 • не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воз­дaлъ є4сть нaмъ.
 • Я$кw по высотЁ небeснэй t­ земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2:
 • є3ли1кw t­стоsтъ вост0цы t­ з†падъ, ўдaлилъ є4сть t­ нaсъ беззакHніz н†ша.
 • Я$коже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.
 • Я$кw т0й познA создaніе нa­ше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.
 • Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeлный, тaкw њцвэтeтъ:
 • ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста сво­егw2.
 • Млcть же гDнz t­ вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2,
 • и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2 и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |.
 • ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цр\­ст­во є3гw2 всёми њбладaетъ.
 • Благослови1те гDа, вси2 а4гг7ли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.
 • Благослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2.
 • Благослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw2 на всsкомъ мёстэ вLче­ст­ва є3гw2: благослови2, душE моS, гDа.
 • Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2.
 • Благослови2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, воз­вели1чил­сz є3си2 ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeкл­сz є3си2:
 • њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу:
 • покрывazй водaми превhспрєн­нzz сво‰, полагazй њ1блаки на восхождeніе своE, ходsй на крил{ вётрєню:
 • творsй а4гг7лы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгнен­ный:
 • њсновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1т­сz въ вёкъ вёка.
 • Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды:
 • t­ запрещeніz тво­егw2 побёгнутъ, t­ глaса гр0ма тво­егw2 ўбоsт­сz.
 • Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёсто є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ.
 • Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsт­сz покрhти зeмлю.
 • Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
 • Напаsютъ вс‰ ѕвBри сє1лныz, ждyтъ {воспріи1мутъ} nнaгри въ жaжду свою2.
 • На тhхъ пти6цы небє1сныz при­витaютъ: t­ среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ.
 • Напаszй г0ры t­ превhспрен­нихъ сво­и1хъ: t­ плодA дёлъ тво­и1хъ насhтит­сz землS.
 • Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t­ земли2:
 • и3 віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ.
 • Насhтzт­сz древA пwль­скaz, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ:
 • тaмw пти6цы вогнэздsт­сz, є3рwдjево жили1ще предводи1тел­ст­вуетъ и4ми.
 • Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень при­бёжище зazцємъ.
 • Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ св0й.
 • Положи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи,
 • скЂмни рыкaющіи восхи1тити и3 взыскaти t­ бг7а пи1щу себЁ.
 • ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ сво­и1хъ лsгутъ.
 • И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера.
 • Я$кw воз­вели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри тво­еS.
 • СіE м0ре вели1кое и3 прострaн­но­е: тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими:
 • тaмw корабли6 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY.
 • Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz.
 • Дaв­шу тебЁ и5мъ, соберyтъ: t­вeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzт­сz блaгости:
 • t­врaщшу же тебЁ лицE, воз­мzтyт­сz: t­и1меши дyхъ и4хъ, и3 и3зчeзнутъ и3 въ пeрсть свою2 воз­вратsт­сz:
 • п0слеши дх7а тво­его2, и3 сози1ждут­сz, и3 њбнови1ши лицE земли2.
 • Бyди слaва гDнz во вёки: воз­весели1т­сz гDь њ дёлэхъ сво­и1хъ:
 • при­зирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz: при­касazйсz горaмъ, и3 дымsт­сz.
 • Воспою2 гDеви въ животЁ мо­eмъ, пою2 бг7у мо­емY, д0ндеже є4смь:
 • да ўслади1т­сz є3мY бесёда моS, а4зъ же воз­веселю1сz њ гDэ.
 • Да и3зчeзнутъ грBшницы t­ земли2, и3 беззакHн­ницы, ћкоже не бhти и5мъ. Благослови2, душE моS, гDа.
 • Ґллилyіа.
 • И#сповёдайтесz гDеви и3 при­зывaйте и4мz є3гw2, воз­вэсти1те во kзhцэхъ дэлA є3гw2:
 • восп0йте є3мY и3 п0йте є3мY, повёдите вс‰ чудесA є3гw2.
 • Хвали1тесz њ и4мени ст7ёмъ є3гw2: да воз­весели1т­сz сeрдце и4щущихъ гDа:
 • взыщи1те гDа и3 ўтверди1тесz, взыщи1те лицA є3гw2 вhну.
 • Помzни1те чудесA є3гw2, ±же сотвори2, чудесA є3гw2 и3 судьбы6 ќстъ є3гw2,
 • сёмz ґвраaмле раби2 є3гw2, сhнове ї†кwвли и3збрaн­ніи є3гw2.
 • Т0й гDь бг7ъ нaшъ: по всeй земли2 судьбы6 є3гw2.
 • ПомzнY въ вёкъ завётъ св0й, сл0во, є4же заповёда въ тhсzщы родHвъ,
 • є4же завэщA ґвраaму, и3 клsтву свою2 їсаaку:
 • и3 постaви ю5 їaкwву въ повелёніе и3 їи7лю въ завётъ вёченъ,
 • гlz: тебЁ дaмъ зeмлю ханаaню, ќже достоsніz вa­шегw.
 • ВнегдA бhти и5мъ м†лымъ числ0мъ, малёйшымъ и3 при­шeлцємъ въ нeй,
 • и3 преид0ша t­ kзhка въ kзhкъ и3 t­ цaр­ст­віz въ лю1ди и4ны:
 • не њстaви человёка њби1дэти и5хъ и3 њбличи2 њ ни1хъ цари6:
 • не при­касaйтесz пом†зан­нымъ мо­и6мъ, и3 во прbр0цэхъ мо­и1хъ не лукaвнуйте.
 • И# при­звA глaдъ на зeмлю: всsко ўтверждeніе хлёбное сотры2.
 • ПослA пред8 ни1ми человёка: въ рабA пр0данъ бhсть їHсифъ.
 • Смири1ша во њк0вахъ н0зэ є3гw2, желёзо пр0йде душA є3гw2,
 • д0ндеже пріи1де сл0во є3гw2: сл0во гDне разжжE є3го2.
 • ПослA цaрь и3 разрэши2 є3го2: кнsзь людjй, и3 њстaви {t­пусти2} є3го2.
 • Постaви є3го2 господи1на д0му сво­емY и3 кнsзz всемY стzжaнію сво­емY,
 • наказaти кн‰зи є3гw2 ћкw себE и3 стaрцы є3гw2 ўмудри1ти.
 • И# вни1де їи7ль во є3гЂпетъ, и3 їaкwвъ при­шeл­ст­вова въ зeмлю хaмову.
 • И# воз­расти2 лю1ди сво‰ ѕэлw2 и3 ўкрэпи2 | пaче врагHвъ и4хъ.
 • Преврати2 сeрдце и4хъ воз­ненави1дэти лю1ди є3гw2, лeсть сотвори1ти въ рабёхъ є3гw2.
 • ПослA мwmсeа рабA сво­его2, ґарHна, є3г0же и3збрA себЁ:
 • положи2 въ ни1хъ словесA знaменій сво­и1хъ и3 чудeсъ сво­и1хъ въ земли2 хaмовэ.
 • ПослA тмY и3 помрачи2, ћкw преwгорчи1ша словесA є3гw2.
 • Преложи2 в0ды и4хъ въ кр0вь и3 и3змори2 ры6бы и4хъ.
 • ВоскипЁ землS и4хъ жaбами въ сокр0вищницахъ царeй и4хъ.
 • РечE, и3 пріид0ша пє1сіz м{хи и3 скн‡пы во вс‰ предёлы и4хъ.
 • Положи2 дожди6 и4хъ грaды, џгнь попалsющь въ земли2 и4хъ:
 • и3 порази2 віногрaды и4хъ и3 смHквы и4хъ, и3 сотры2 всsкое дрeво предBлъ и4хъ.
 • РечE, и3 пріид0ша прyзи и3 гyсєницы, и5мже не бЁ числA,
 • и3 снэд0ша всsку травY въ земли2 и4хъ, и3 поzд0ша всsкъ пл0дъ земли2 и4хъ.
 • И# порази2 всsкаго пeрвенца въ земли2 и4хъ, начaтокъ всsкагw трудA и4хъ:
 • и3 и3зведE | съ сребр0мъ и3 злaтомъ: и3 не бЁ въ колёнэхъ и4хъ болsй.
 • Возвесели1сz є3гЂпетъ во и3схождeніи и4хъ: ћкw нападE стрaхъ и4хъ на нS.
 • РаспрострE њ1блакъ въ покр0въ и5мъ, и3 џгнь, є4же просвэти1ти и5мъ н0щію.
 • Проси1ша, и3 пріид0ша крaстєли, и3 хлёба небeснагw насhти |:
 • развeрзе кaмень, и3 потек0ша в0ды, потек0ша въ безв0дныхъ рёки:
 • ћкw помzнY сл0во ст70е своE, є4же ко ґвраaму рабY сво­емY.
 • И# и3зведE лю1ди сво‰ въ рaдости и3 и3збр†н­ныz сво‰ въ весeліи.
 • И# дадE и5мъ страны6 kзы6къ, и3 труды2 людjй наслёдоваша:
 • ћкw да сохранsтъ њправд†ніz є3гw2 и3 зак0на є3гw2 взhщутъ.
 • Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою.
 • Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе.
 • Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня;
 • ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня;
 • сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой;
 • от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей.
 • Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах;
 • не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле.
 • Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною.
 • Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами,
 • от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня.
 • Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
 • Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
 • Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, – ибо пришло время;
 • ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют.
 • И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей.
 • Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей;
 • призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
 • Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа,
 • ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
 • чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
 • дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме,
 • когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу.
 • Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои.
 • Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов.
 • В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук;
 • они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся;
 • но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся.
 • Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.
 • Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его.
 • Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
 • Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
 • избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами;
 • насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.
 • Господь творит правду и суд всем обиженным.
 • Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым – дела Свои.
 • Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив:
 • не до конца гневается, и не вовек негодует.
 • Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
 • ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его;
 • как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши;
 • как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
 • Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть.
 • Дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветет.
 • Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его.
 • Милость же Господня от века и до века к боящимся Его,
 • и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
 • Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
 • Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его;
 • благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;
 • благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!
 • Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием;
 • Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер;
 • устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.
 • Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими – огонь пылающий.
 • Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки.
 • Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды.
 • От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят;
 • восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них.
 • Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю.
 • Ты послал источники в долины: между горами текут [воды],
 • поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою.
 • При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос.
 • Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля.
 • Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,
 • и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.
 • Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, которые Он насадил;
 • на них гнездятся птицы: ели – жилище аисту,
 • высокие горы – сернам; каменные утесы – убежище зайцам.
 • Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад.
 • Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время нее бродят все лесные звери;
 • львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе.
 • Восходит солнце, [и] они собираются и ложатся в свои логовища;
 • выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера.
 • Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих.
 • Это – море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими;
 • там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем.
 • Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время.
 • Даешь им – принимают, отверзаешь руку Твою – насыщаются благом;
 • скроешь лице Твое – мятутся, отнимешь дух их – умирают и в персть свою возвращаются;
 • пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице земли.
 • Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!
 • Призирает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и дымятся.
 • Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь.
 • Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе.
 • Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия!
 • Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
 • воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.
 • Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа.
 • Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
 • Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,
 • вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.
 • Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его.
 • Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов,
 • которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,
 • и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
 • говоря: «тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего».
 • Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней
 • и переходили от народа к народу, из царства к иному племени,
 • никому не позволял обижать их и возбранял о них царям:
 • «не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла».
 • И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.
 • Послал пред ними человека: в рабы продан был Иосиф.
 • Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его,
 • доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его.
 • Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его;
 • поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим,
 • чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости.
 • Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову.
 • И весьма размножил Бог народ Свой и сделал его сильнее врагов его.
 • Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против рабов Его.
 • Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал.
 • Они показали между ними слова знамений Его и чудеса [Его] в земле Хамовой.
 • Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову Его.
 • Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.
 • Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их.
 • Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их.
 • Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,
 • и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их.
 • Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа;
 • и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их.
 • И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их.
 • И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего.
 • Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него.
 • Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить [им] ночью.
 • Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их.
 • Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим,
 • ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему,
 • и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,
 • и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,
 • чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия!
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта