Псалтирь, 105, 106, 107, 108

 
 • Ґллилyіа.
 • И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Кто2 воз­глаг0летъ си6лы гDни, слы6шаны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2;
 • Бlжeни хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz.
 • Помzни2 нaсъ, гDи, во бlговолeніи людjй тво­и1хъ, посэти2 нaсъ спcніемъ тво­и1мъ,
 • ви1дэти во блaгости и3збр†н­ныz тво‰, воз­весели1тисz въ весeліи kзhка тво­егw2, хвали1тисz съ достоsніемъ тво­и1мъ.
 • Согрэши1хомъ со nтцы6 нaшими, беззак0н­новахомъ, непрaвдовахомъ:
 • nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ тво­и1хъ, ни помzнyша мн0же­ст­ва млcти тво­еS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре.
 • И# сп7сE и5хъ и4мене сво­егw2 рaди, сказaти си1лу свою2:
 • и3 запрети2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче: и3 настaви {преведE} | въ бeзднэ ћкw въ пустhни.
 • И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ.
 • Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t­ ни1хъ и3збhсть.
 • И# вёроваша словеси2 є3гw2 и3 воспёша хвалY є3гw2.
 • Ўскори1ша, забhша дэлA є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2:
 • и3 похотёша желaнію въ пустhни и3 и3скуси1ша бг7а въ безв0днэй.
 • И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дyшы и4хъ.
 • И# прогнёваша мwmсeа въ станY, ґарHна ст7aго гDнz.
 • Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна и3 покры2 на с0нмищи ґвірHна:
 • и3 разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники.
 • И# сотвори1ша телцA въ хwри1вэ и3 поклони1шасz и3стукaн­ному:
 • и3 и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе телцA kдyщагw травY.
 • И# забhша бг7а сп7сaющаго и5хъ, сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ,
 • чудесA въ земли2 хaмовэ, стр†шнаz въ м0ри чермнёмъ.
 • И# речE потреби1ти и5хъ, а4ще не бы2 мwmсeй и3збрaн­ный є3гw2 стaлъ въ сокрушeніи пред8 ни1мъ, воз­врати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ.
 • И# ўничижи1ша зeмлю желaн­ную, не ћша вёры словеси2 є3гw2:
 • и3 пороптaша въ селeніихъ сво­и1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz.
 • И# воз­дви1же рyку свою2 на нS, низложи1ти | въ пустhни,
 • и3 низложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны6.
 • И# при­части1шасz веельфегHру и3 снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ:
 • и3 раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ сво­и1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе.
 • И# стA фінеeсъ и3 ўми1лостиви, и3 престA сёчь:
 • и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ до вёка.
 • И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди:
 • ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 и3 рaзн­ствова ўстнaма сво­и1ма.
 • Не потреби1ша kзhки, ±же речE гDь и5мъ.
 • И# смэси1шасz во kзhцэхъ и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ:
 • и3 пораб0таша и3стук†н­нымъ и4хъ, и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ.
 • И# пожр0ша сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ бэсовHмъ,
 • и3 проліsша кр0вь непови1н­ную, кр0вь сынHвъ сво­и1хъ и3 дщeрей, ±же пожр0ша и3стук†н­нымъ хана†нскимъ: и3 ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2
 • и3 њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ: и3 соблуди1ша въ начинaніихъ сво­и1хъ.
 • И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди сво‰ и3 њмерзи2 достоsніе своE:
 • и3 предадE | въ рyки врагHвъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ.
 • И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ: и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ.
 • Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ сво­и1мъ, и3 смири1шасz въ беззак0ніихъ сво­и1хъ.
 • И# ви1дэ гDь, внегдA скорбёти и5мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ:
 • и3 помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0же­ст­ву млcти сво­еS:
 • и3 дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1в­шими |.
 • Сп7си1 ны, гDи, б9е нaшъ, и3 собери1 ны t­ kзы6къ, и3сповёдатисz и4мени тво­емY ст70му, хвали1тисz во хвалЁ тво­eй.
 • Блгcвeнъ гDь бг7ъ їи7левъ t­ вёка и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: бyди, бyди.
 • Ґллилyіа.
 • И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Да рекyтъ и3збaвлен­ніи гDемъ, и5хже и3збaви и3з8 руки2 врагA,
 • и3 t­ стрaнъ собрA и4хъ, t­ востHкъ и3 з†падъ, и3 сёвера и3 м0рz:
 • заблуди1ша въ пустhни безв0днэй, пути2 грaда њби1телнагw не њбрэт0ша:
 • а4лчуще и3 жaждуще, душA и4хъ въ ни1хъ и3зчезE.
 • И# воз­звaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t­ нyждъ и4хъ и3збaви |:
 • и3 настaви | на пyть прaвъ, вни1ти во грaдъ њби1телный.
 • Да и3сповёдzт­сz {да и3сповёдzтъ} гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:
 • ћкw насhтилъ є4сть дyшу тщY, и3 дyшу а4лчущу и3сп0лни бл†гъ:
 • сэдsщыz во тмЁ и3 сёни смeртнэй, њков†н­ныz нищет0ю и3 желёзомъ,
 • ћкw преwгорчи1ша словесA б9іz, и3 совётъ вhшнzгw раздражи1ша.
 • И# смири1сz въ трудёхъ сeрдце и4хъ, и3 и3знемог0ша, и3 не бЁ помагazй.
 • И# воз­звaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t­ нyждъ и4хъ сп7сE |:
 • и3 и3зведE | и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz, и3 ќзы и4хъ растерзA.
 • Да и3сповёдzт­сz {да и3сповёдzтъ} гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:
 • ћкw сокруши2 вратA мBднаz, и3 верєи2 желBзныz сломи2.
 • Воспріsтъ | t­ пути2 беззак0ніz и4хъ: беззак0ній бо рaди сво­и1хъ смири1шасz.
 • Всsкагw брaшна воз­гнушaсz душA и4хъ, и3 при­бли1жишасz до врaтъ смeртныхъ.
 • И# воз­звaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t­ нyждъ и4хъ сп7сE |:
 • послA сл0во своE, и3 и3зцэли2 |, и3 и3збaви | t­ растлёній и4хъ.
 • Да и3сповёдzт­сz {да и3сповёдzтъ} гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:
 • и3 да пожрyтъ є3мY жeртву хвалы2 и3 да воз­вэстsтъ дэлA є3гw2 въ рaдости.
 • Сходsщіи въ м0ре въ кораблeхъ, творsщіи дBланіz въ водaхъ мн0гихъ,
 • тjи ви1дэша дэлA гDнz и3 чудесA є3гw2 во глубинЁ.
 • РечE, и3 стA дyхъ бyренъ, и3 воз­нес0шасz вHлны є3гw2:
 • восх0дzтъ до небeсъ и3 низх0дzтъ до бeзднъ: душA и4хъ въ ѕлhхъ тazше:
 • смzт0шасz, подвиг0шасz ћкw піsный, и3 всS мyдрость и4хъ поглощенA бhсть.
 • И# воз­звaша ко гDу, внегдA скорбёти и5мъ, и3 t­ нyждъ и4хъ и3зведE |:
 • и3 повелЁ бyри, и3 стA въ тишинY, и3 ўмолк0ша вHлны є3гw2.
 • И# воз­весели1шасz, ћкw ўмолк0ша, и3 настaви | въ при­стaнище хотёніz сво­егw2.
 • Да и3сповёдzт­сz {да и3сповёдzтъ} гDеви млcти є3гw2 и3 чудесA є3гw2 сыновHмъ человёчєскимъ:
 • да воз­несyтъ є3го2 въ цр7кви людстёй, и3 на сэдaлищи стaрєцъ восхвaлzтъ є3го2.
 • Положи1лъ є4сть рёки въ пустhню и3 и3схHдиша вwднaz въ жaжду,
 • зeмлю плодон0сную въ слaность, t­ ѕл0бы живyщихъ на нeй.
 • Положи1лъ є4сть пустhню во є3зeра вwднaz и3 зeмлю безв0дную во и3схHдища вwднaz.
 • И# насели2 тaмw а4лчущыz, и3 состaвиша грaды њби1тєлны:
 • и3 насёzша сeла, и3 насади1ша віногрaды, и3 сотвори1ша пл0дъ жи1тенъ.
 • И# блгcви2 |, и3 ўмн0жишасz ѕэлw2: и3 скоты2 и4хъ не ўмaли.
 • И# ўмaлишасz и3 њѕл0бишасz t­ ск0рби ѕHлъ и3 болёзни:
 • и3зліsсz ўничижeніе на кн‰зи и4хъ, и3 њблазни2 {заблуждaти сотвори2} | по непрох0днэй, ґ не по пути2.
 • И# пом0же ўб0гу t­ нищеты2 и3 положи2 ћкw џвцы nтeчє­ст­віz.
 • Ќзрzтъ прaвіи и3 воз­веселsт­сz, и3 всsкое беззак0ніе загради1тъ ўстA сво‰.
 • Кто2 премyдръ и3 сохрани1тъ сі‰; и3 ўразумёютъ млcти гDни.
 • Пёснь, pал0мъ дв7ду.
 • Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ мо­eй.
 • Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw.
 • И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, пою2 тебЁ во kзhцэхъ:
 • ћкw вeліz верхY нб7съ млcть твоS и3 до њ1блакъ и4стина твоS.
 • Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS,
 • ћкw да и3збaвzт­сz воз­лю1блен­ніи тво­и2: сп7си2 десни1цею тво­eю и3 ўслhши мS.
 • Бг7ъ воз­гlа во ст7ёмъ сво­eмъ: воз­несyсz и3 раздэлю2 сікjму, и3 ўд0ль селeній размёрю.
 • М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2 мо­еS: їyда цaрь м0й,
 • мwaвъ кон0бъ ўповaніz мо­егw2: на їдумeю наложY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1н­ницы покори1шасz.
 • Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи;
 • Не тh ли, б9е, t­ри1нувый нaсъ, и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ;
 • Дaждь нaмъ п0мощь t­ ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо.
 • W# бз7э сотвори1мъ си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ враги2 нaшz.
 • Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду.
 • Б9е, хвалы2 мо­еS не премолчи2:
 • ћкw ўстA грBшнича и3 ўстA льсти1вагw на мS t­верз0шасz, глаг0лаша на мS љзhкомъ льсти1вымъ,
 • и3 словесы2 ненави1стными њбыд0ша мS, и3 брaшасz со мн0ю тyне.
 • Вмёстw є4же люби1ти мS, њболгaху мS, а4зъ же молsхсz:
 • и3 положи1ша на мS ѕл†z за бlг†z, и3 нeнависть за воз­люблeніе моE.
 • Постaви на него2 грёшника, и3 діaволъ да стaнетъ њдеснyю є3гw2:
 • внегдA суди1тисz є3мY, да и3зhдетъ њсуждeнъ, и3 моли1тва є3гw2 да бyдетъ въ грёхъ.
 • Да бyдутъ днjе є3гw2 мaли, и3 є3пjскоп­ст­во є3гw2 да пріи1метъ и4нъ:
 • да бyдутъ сhнове є3гw2 си1ри, и3 женA є3гw2 вдовA:
 • дви1жущесz да преселsт­сz сhнове є3гw2 и3 воспр0сzтъ, да и3згнaни бyдутъ и3з8 домHвъ сво­и1хъ.
 • Да взhщетъ заимодaвецъ вс‰, є3ли6ка сyть є3гw2: и3 да восхи1тzтъ чуждjи труды2 є3гw2.
 • Да не бyдетъ є3мY застyпника, нижE да бyдетъ ўщедрszй сирwты2 є3гw2:
 • да бyдутъ ч†да є3гw2 въ погублeніе, въ р0дэ є3ди1нэмъ да потреби1т­сz и4мz є3гw2.
 • Да воспомzнeт­сz беззак0ніе nтє1цъ є3гw2 пред8 гDемъ, и3 грёхъ мaтере є3гw2 да не њчи1стит­сz:
 • да бyдутъ пред8 гDемъ вhну, и3 да потреби1т­сz t­ земли2 пaмzть и4хъ:
 • занeже не помzнY сотвори1ти ми1лость, и3 погнA человёка ни1ща и3 ўб0га, и3 ўмилeна сeрдцемъ ўмертви1ти.
 • И# воз­люби2 клsтву, и3 пріи1детъ є3мY: и3 не восхотЁ блгcвeніz, и3 ўдали1т­сz t­ негw2.
 • И# њблечeсz въ клsтву ћкw въ ри1зу, и3 вни1де ћкw водA во ўтр0бу є3гw2 и3 ћкw є3лeй въ кHсти є3гw2:
 • да бyдетъ є3мY ћкw ри1за, въ ню1же њблачи1т­сz, и3 ћкw п0zсъ, и4мже вhну њпоzсyет­сz.
 • СіE дёло њболгaющихъ мS ў гDа и3 глаг0лющихъ лук†ваz на дyшу мою2.
 • И# ты2, гDи, гDи, сотвори2 со мн0ю и4мене рaди тво­егw2, ћкw бlга млcть твоS:
 • и3збaви мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь а4зъ, и3 сeрдце моE смzтeсz внyтрь менє2.
 • Я$кw сёнь, внегдA ўклони1тисz є4й, t­sхсz: стрzс0хсz ћкw прyзи.
 • Кwлёна мо‰ и3знем0госта t­ постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди.
 • И# а4зъ бhхъ поношeніе и5мъ: ви1дэша мS, покивaша главaми сво­и1ми.
 • Помози1 ми, гDи б9е м0й, и3 сп7си1 мz по млcти тво­eй:
 • и3 да разумёютъ, ћкw рукA твоS сіS, и3 ты2, гDи, сотвори1лъ є3си2 ю5.
 • Прокленyтъ тjи, и3 ты2 блгcви1ши: востаю1щіи на мS да постыдsт­сz, рaбъ же тв0й воз­весели1т­сz.
 • Да њблекyт­сz њболгaющіи мS въ срамотY и3 њдeждут­сz ћкw nдeждою студ0мъ сво­и1мъ.
 • И#сповёмсz гDеви ѕэлw2 ўсты6 мо­и1ми и3 посредЁ мн0гихъ восхвалю2 є3го2:
 • ћкw престA њдеснyю ўб0гагw, є4же спcти2 t­ гонsщихъ дyшу мою2.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
 • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
 • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
 • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
 • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
 • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
 • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
 • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
 • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
 • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
 • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
 • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
 • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
 • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
 • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
 • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
 • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
 • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
 • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
 • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
 • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
 • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
 • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
 • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
 • но смешались с язычниками и научились делам их;
 • служили истуканам их, которые были для них сетью,
 • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
 • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
 • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
 • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
 • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
 • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
 • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
 • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
 • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
 • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • Песнь. Псалом Давида.
 • Готово сердце мое, Боже, [готово сердце мое]; буду петь и воспевать во славе моей.
 • Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
 • Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
 • ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
 • Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,
 • дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.
 • Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;
 • Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем – крепость главы Моей, Иуда – скипетр Мой,
 • Моав – умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею Филистимскою восклицать буду».
 • Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
 • Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
 • Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
 • С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
 • Боже хвалы моей! не премолчи,
 • ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым;
 • отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины;
 • за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь;
 • воздают мне за добро злом, за любовь мою – ненавистью.
 • Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
 • Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
 • да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
 • дети его да будут сиротами, и жена его – вдовою;
 • да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих;
 • да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
 • да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
 • да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде;
 • да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится;
 • да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле,
 • за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
 • возлюбил проклятие, – оно и придет на него; не восхотел благословения, – оно и удалится от него;
 • да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его;
 • да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
 • Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
 • Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси меня,
 • ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
 • Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу.
 • Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука.
 • Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами [своими].
 • Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
 • да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
 • Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется.
 • Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим.
 • И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его,
 • ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта