Скрыть
105:0
105:46
106:0
108:0
108:18
108:19
108:20
108:21
108:22
108:24
108:26
108:29
Церковнославянский (рус)
Аллилу́iа.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
Аллилуiа.
Исповѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ вѣкъ милость его.
Да рекутъ избавлен­нiи Господемъ, ихже избави изъ руки врага,
и от­ странъ собра ихъ, от­ востокъ и западъ, и сѣвера и моря:
заблудиша въ пустыни безводнѣй, пути града обителнаго не обрѣтоша:
алчуще и жаждуще, душа ихъ въ нихъ изчезе.
И воз­зваша ко Господу, внегда скорбѣти имъ, и от­ нуждъ ихъ избави я:
и настави я на путь правъ, внити во градъ обителный.
Да исповѣдят­ся {да исповѣдятъ} Господеви милости его и чудеса его сыновомъ человѣческимъ:
яко насытилъ есть душу тщу, и душу алчущу исполни благъ:
сѣдящыя во тмѣ и сѣни смертнѣй, окован­ныя нищетою и желѣзомъ,
яко преогорчиша словеса Божiя, и совѣтъ вышняго раздражиша.
И смирися въ трудѣхъ сердце ихъ, и изнемогоша, и не бѣ помагаяй.
И воз­зваша ко Господу, внегда скорбѣти имъ, и от­ нуждъ ихъ спасе я:
и изведе я изъ тмы и сѣни смертныя, и узы ихъ растерза.
Да исповѣдят­ся {да исповѣдятъ} Господеви милости его и чудеса его сыновомъ человѣческимъ:
яко сокруши врата мѣдная, и вереи желѣзныя сломи.
Воспрiятъ я от­ пути беззаконiя ихъ: беззаконiй бо ради сво­ихъ смиришася.
Всякаго брашна воз­гнушася душа ихъ, и при­­ближишася до вратъ смертныхъ.
И воз­зваша ко Господу, внегда скорбѣти имъ, и от­ нуждъ ихъ спасе я:
посла слово свое, и изцѣли я, и избави я от­ растлѣнiй ихъ.
Да исповѣдят­ся {да исповѣдятъ} Господеви милости его и чудеса его сыновомъ человѣческимъ:
и да пожрутъ ему жертву хвалы и да воз­вѣстятъ дѣла его въ радости.
Сходящiи въ море въ кораблехъ, творящiи дѣланiя въ водахъ многихъ,
тіи видѣша дѣла Господня и чудеса его во глубинѣ.
Рече, и ста духъ буренъ, и воз­несошася волны его:
восходятъ до небесъ и низходятъ до безднъ: душа ихъ въ злыхъ таяше:
смятошася, подвигошася яко пiяный, и вся мудрость ихъ поглощена бысть.
И воз­зваша ко Господу, внегда скорбѣти имъ, и от­ нуждъ ихъ изведе я:
и повелѣ бури, и ста въ тишину, и умолкоша волны его.
И воз­веселишася, яко умолкоша, и настави я въ при­­станище хотѣнiя сво­его.
Да исповѣдят­ся {да исповѣдятъ} Господеви милости его и чудеса его сыновомъ человѣческимъ:
да воз­несутъ его въ церкви людстѣй, и на сѣдалищи старецъ восхвалятъ его.
Положилъ есть рѣки въ пустыню и исходиша водная въ жажду,
землю плодоносную въ сланость, от­ злобы живущихъ на ней.
Положилъ есть пустыню во езера водная и землю безводную во исходища водная.
И насели тамо алчущыя, и составиша грады обителны:
и насѣяша села, и насадиша винограды, и сотвориша плодъ житенъ.
И благослови я, и умножишася зѣло: и скоты ихъ не умали.
И умалишася и озлобишася от­ скорби золъ и болѣзни:
излiяся уничиженiе на князи ихъ, и облазни {заблуждати сотвори} я по непроходнѣй, а не по пути.
И поможе убогу от­ нищеты и положи яко овцы отече­ст­вiя.
Узрятъ правiи и воз­веселят­ся, и всякое беззаконiе заградитъ уста своя.
Кто премудръ и сохранитъ сiя? и уразумѣютъ милости Господни.
Пѣснь, псаломъ Давиду.
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славѣ мо­ей.
Востани, слава моя, востани, псалтирю и гусли: востану рано.
Исповѣмся тебѣ въ людехъ, Господи, пою тебѣ во языцѣхъ:
яко велiя верху небесъ милость твоя и до облакъ истина твоя.
Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава твоя,
яко да избавят­ся воз­люблен­нiи тво­и: спаси десницею тво­ею и услыши мя.
Богъ воз­глагола во святѣмъ сво­емъ: воз­несуся и раздѣлю Сикиму, и удоль селенiй размѣрю.
Мой есть Галаадъ, и мой есть Манассій, и Ефремъ заступленiе главы мо­ея: Иуда царь мой,
Моавъ конобъ упованiя мо­его: на Идумею наложу сапогъ мой: мнѣ иноплемен­ницы покоришася.
Кто введетъ мя во градъ огражденiя? или кто наставитъ мя до Идумеи?
Не ты ли, Боже, от­ринувый насъ, и не изыдеши, Боже, въ силахъ нашихъ?
Даждь намъ помощь от­ скорби: и суетно спасенiе человѣческо.
О Бозѣ сотворимъ силу, и той уничижитъ враги нашя.
Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
Бо́же, хвалы́ мо­ея́ не премолчи́:
я́ко уста́ грѣ́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ от­верзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́комъ льсти́вымъ,
и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не.
Вмѣ́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́зъ же моля́хся:
и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за воз­любле́нiе мое́.
Поста́ви на него́ грѣ́шника, и дiа́волъ да ста́нетъ одесну́ю его́:
внегда́ суди́тися ему́, да изы́детъ осужде́нъ, и моли́тва его́ да бу́детъ въ грѣ́хъ.
Да бу́дутъ дні́е его́ ма́ли, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ:
да бу́дутъ сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́:
дви́жущеся да преселя́т­ся сы́нове его́ и воспро́сятъ, да изгна́ни бу́дутъ изъ домо́въ сво­и́хъ.
Да взы́щетъ заимода́вецъ вся́, ели́ка су́ть его́: и да восхи́тятъ чужді́и труды́ его́.
Да не бу́детъ ему́ засту́пника, ниже́ да бу́детъ ущедря́яй сироты́ его́:
да бу́дутъ ча́да его́ въ погубле́нiе, въ ро́дѣ еди́нѣмъ да потреби́т­ся и́мя его́.