Скрыть
109:0
110:0
110:8
111:0
112:0
113:0
113:15
113:18
113:19
113:20
113:21
113:22
113:23
114:0
115:0
115:6
116:0
117:0
117:3
117:4
117:9
117:10
117:13
117:15
117:16
117:20
117:21
117:23
117:24
117:25
117:27
117:28
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду.
Рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе но́гъ тво­и́хъ.
Же́злъ си́лы по́слетъ ти́ Госпо́дь от­ Сiо́на, и Го́спод­ст­вуй посредѣ́ враго́въ тво­и́хъ.
Съ тобо́ю нача́ло въ де́нь си́лы тво­ея́, во свѣ́тлостехъ святы́хъ тво­и́хъ: изъ чре́ва пре́жде ден­ни́цы роди́хъ тя́.
Кля́т­ся Госпо́дь и не раска́ет­ся: ты́ иере́й во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову.
Госпо́дь одесну́ю тебе́ сокруши́лъ е́сть въ де́нь гнѣ́ва сво­его́ цари́:
су́дитъ во язы́цѣхъ, испо́лнитъ паде́нiя, сокруши́тъ главы́ на земли́ мно́гихъ.
От пото́ка на пути́ пiе́тъ: сего́ ра́ди воз­несе́тъ главу́.
Аллилуiа.
Исповѣмся тебѣ, Господи, всѣмъ сердцемъ мо­имъ въ совѣтѣ правыхъ и сонмѣ.
Велiя дѣла Господня, изыскана во всѣхъ воляхъ его:
исповѣданiе и великолѣпiе дѣло его, и правда его пребываетъ въ вѣкъ вѣка.
Память сотворилъ есть чудесъ сво­ихъ: милостивъ и щедръ Господь.
Пищу даде боящымся его: помянетъ въ вѣкъ завѣтъ свой.
Крѣпость дѣлъ сво­ихъ воз­вѣсти людемъ сво­имъ, дати имъ достоянiе языкъ.
Дѣла рукъ его истина и судъ, вѣрны вся заповѣди его,
утвержены въ вѣкъ вѣка, сотворены во истинѣ и правотѣ.
Избавленiе посла людемъ сво­имъ: заповѣда въ вѣкъ завѣтъ свой: свято и страшно имя его.
Начало премудрости страхъ Господень, разумъ же благъ всѣмъ творящымъ и: хвала его пребываетъ въ вѣкъ вѣка.
Аллилуiа, псаломъ.
Блаженъ мужъ бояйся Господа, въ заповѣдехъ его восхощетъ зѣло.
Сильно на земли будетъ сѣмя его, родъ правыхъ благословит­ся:
слава и богат­ст­во въ дому его, и правда его пребываетъ въ вѣкъ вѣка.
Возсiя во тмѣ свѣтъ правымъ: милостивъ и щедръ и праведенъ.
Благъ мужъ щедря и дая: устроитъ словеса своя на судѣ, яко въ вѣкъ не подвижит­ся.
Въ память вѣчную будетъ праведникъ.
От слуха зла не убо­ит­ся:
готово сердце его уповати на Господа: утвердися сердце его, не убо­ит­ся, дондеже воз­зритъ на враги своя.
Расточи, даде убогимъ: правда его пребываетъ во вѣкъ вѣка: рогъ его воз­несет­ся въ славѣ.
Грѣшникъ узритъ и прогнѣвает­ся зубы сво­ими поскрежещетъ и растаетъ: желанiе грѣшника погибнетъ.
Аллилуiа.
Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне.
Буди имя Господне благословено от­нынѣ и до вѣка.
От востокъ солнца до западъ хвально имя Господне.
Высокъ надъ всѣми языки Господь: надъ небесы слава его.
Кто яко Господь Богъ нашъ? на высокихъ живый,
и на смирен­ныя при­­зираяй на небеси и на земли:
воз­двизаяй от­ земли нища, и от­ гноища воз­вышаяй убога:
посадити его съ князи, съ князи людій сво­ихъ:
вселяя неплодовь въ домъ, матерь о чадѣхъ веселящуся.
Аллилуiа.
Во исходѣ Израилевѣ от­ Египта, дому Иаковля изъ людій варваръ,
бысть Иудеа святыня его, Израиль область его.
Море видѣ и побѣже, Иорданъ воз­вратися вспять:
горы взыграшася яко овни, и холми яко агнцы овчiи.
Что ти есть, море, яко побѣгло еси, и тебѣ, Иордане, яко воз­вратил­ся еси вспять:
горы, яко взыграстеся яко овни, и холми яко агнцы овчiи.
От лица Господня подвижеся земля, от­ лица Бога Иаковля:
обращшаго камень во езера водная и несѣкомый во источники водныя.
Не намъ, Господи, не намъ, но имени тво­ему даждь славу о милости тво­ей и истинѣ тво­ей:
да не когда рекутъ языцы: гдѣ есть Богъ ихъ?
Богъ же нашъ на небеси и на земли, вся елика восхотѣ, сотвори.
Идоли языкъ сребро и злато, дѣла рукъ человѣческихъ:
уста имутъ, и не воз­глаголютъ: очи имутъ, и не узрятъ:
ушы имутъ, и не услышатъ: ноздри имутъ, и не обоняютъ:
руцѣ имутъ, и не осяжутъ: нозѣ имутъ, и не пойдутъ: не воз­гласятъ гортанемъ сво­имъ.
Подобни имъ да будутъ творящiи я и вси надѣющiися на ня.
Домъ Израилевъ упова на Господа: помощникъ и защититель имъ есть.
Домъ Ааронь упова на Господа: помощникъ и защититель имъ есть.
Боящiися Господа уповаша на Господа: помощникъ и защититель имъ есть.
Господь помянувъ ны благословилъ есть насъ: благословилъ есть домъ Израилевъ, благословилъ есть домъ Ааронь,
благословилъ есть боящыяся Господа, малыя съ великими.
Да при­­ложитъ Господь на вы, на вы и на сыны вашя:
благословени вы Господеви, сотворшему небо и землю.
Небо небесе Господеви, землю же даде сыновомъ человѣческимъ.
Не мертвiи восхвалятъ тя, Господи, ниже вси низходящiи во адъ:
но мы живіи благословимъ Господа от­нынѣ и до вѣка.
Аллилуiа.
Возлюбихъ, яко услышитъ Господь гласъ моленiя мо­его,
яко при­­клони ухо свое мнѣ: и во дни моя при­­зову.
Объяша мя болѣзни смертныя, бѣды адовы обрѣтоша мя: скорбь и болѣзнь обрѣтохъ
и имя Господне при­­звахъ: 4о, Господи, избави душу мою:
милостивъ Господь и праведенъ, и Богъ нашъ милуетъ.
5Храняй младенцы Господь: смирихся, и спасе мя.
6Обратися, душе моя, въ покой твой, яко Господь благодѣй­ст­вова тя:
7яко изъятъ душу мою от­ смерти, очи мо­и от­ слезъ и нозѣ мо­и от­ поползновенiя.
8Благо­угожду предъ Господемъ во странѣ живыхъ.
Аллилуiа.
Вѣровахъ, тѣмже воз­глаголахъ: азъ же смирихся зѣло.
Азъ же рѣхъ во изступленiи мо­емъ: всякъ человѣкъ ложъ.
Что воз­дамъ Господеви о всѣхъ, яже воз­даде ми?
Чашу спасенiя прiиму и имя Господне при­­зову:
молитвы моя Господеви воз­дамъ предъ всѣми людьми его.
Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ его.
О, Господи, азъ рабъ твой, азъ рабъ твой и сынъ рабыни тво­ея: растерзалъ еси узы моя.
Тебѣ пожру жертву хвалы, и во имя Господне при­­зову.
Молитвы моя Господеви воз­дамъ предъ всѣми людьми его,
во дворѣхъ дому Господня, посредѣ тебе, Иерусалиме.
Аллилуiа.
Хвалите Господа, вси языцы, похвалите его, вси людiе:
яко утвердися милость его на насъ, и истина Господня пребываетъ во вѣкъ.
Аллилу́iа.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Да рече́тъ у́бо до́мъ Изра́илевъ: я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Да рече́тъ у́бо до́мъ Ааро́нь: я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Да реку́тъ у́бо вси́ боя́щiися Го́спода: я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
От ско́рби при­­зва́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ въ простра́н­ство.
Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?
Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и а́зъ воз­зрю́ на враги́ моя́.
Благо е́сть надѣ́ятися на Го́спода, не́жели надѣ́ятися на человѣ́ка:
благо е́сть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи.
Вси́ язы́цы обыдо́ша мя́, и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ:
обыше́дше обыдо́ша мя́, и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ:
обыдо́ша мя́ я́ко пче́лы со́тъ, и разгорѣ́шася я́ко о́гнь въ те́рнiи: и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ.
Отринове́нъ преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прiя́тъ мя́.
Крѣ́пость моя́ и пѣ́нiе мое́ Госпо́дь, и бы́сть ми́ во спасе́нiе.
Гла́съ ра́дости и спасе́нiя въ селе́нiихъ пра́ведныхъ: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.
Десни́ца Госпо́дня воз­несе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.
Не умру́, но жи́въ бу́ду и повѣ́мъ дѣла́ Госпо́дня.
Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.
Отве́рзите мнѣ́ врата́ пра́вды: в­ше́дъ въ ня́, исповѣ́мся Го́сподеви.
Сiя́ врата́ Госпо́дня: пра́веднiи вни́дутъ въ ня́.
Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́ и бы́лъ еси́ мнѣ́ во спасе́нiе.
Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущiи, се́й бы́сть во главу́ у́гла:
от­ Го́спода бы́сть се́й, и е́сть ди́венъ во очесѣ́хъ на́шихъ.
Се́й де́нь, его́же сотвори́ Госпо́дь, воз­ра́дуемся и воз­весели́мся въ о́нь.
О, Го́споди, спаси́ же, о, Го́споди, поспѣши́ же.
Благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне: благослови́хомъ вы́ изъ до́му Госпо́дня.
Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ: соста́вите пра́здникъ во учаща́ющихъ до ро́гъ олтаре́выхъ.
Бо́гъ мо́й еси́ ты́, и исповѣ́мся тебѣ́: Бо́гъ мо́й еси́ ты́, и воз­несу́ тя: исповѣ́мся тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́ и бы́лъ еси́ мнѣ́ во спасе́нiе.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих.
В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое*. //*По переводу 70-ти: из чрева прежде денницы Я родил Тебя.
Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей;
совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной.
Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.
Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в собрании.
Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные.
Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек.
Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.
Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой.
Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников.
Дела рук Его – истина и суд; все заповеди Его верны,
тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте.
Избавление послал Он народу Своему; заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его!
Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
Сильно будет на земле семя его; род правых благословится.
Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек.
Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен.
Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на суде.
Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.