Скрыть
113:0
113:2
113:6
113:7
113:15
113:18
113:19
113:20
113:21
113:22
113:23
Псалом 134 
134:0
134:2
134:5
134:9
134:12
134:13
134:14
134:17
134:19
134:20
Церковнославянский (рус)
Аллилу́iа.
Во исхо́дѣ Изра́илевѣ от­ Еги́пта, до́му Иа́ковля изъ люді́й ва́рваръ,
бы́сть Иуде́а святы́ня Его́, Изра́иль о́бласть Его́.
Мо́ре ви́дѣ и побѣже́, Иорда́нъ воз­врати́ся вспя́ть:
го́ры взыгра́шася я́ко овни́, и хо́лми я́ко а́гнцы о́вчiи.
Что́ ти е́сть, мо́ре, я́ко побѣ́гло еси́, и тебѣ́, Иорда́не, я́ко воз­врати́л­ся еси́ вспя́ть:
го́ры, я́ко взыгра́стеся я́ко овни́, и хо́лми я́ко а́гнцы о́вчiи.
От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от­ лица́ Бо́га Иа́ковля:
обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несѣко́мый во исто́чники водны́я.
Не на́мъ, Го́споди, не на́мъ, но и́мени Тво­ему́ да́ждь сла́ву о ми́лости Тво­е́й и и́стинѣ Тво­е́й:
да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ?
Бо́гъ же на́шъ на небеси́ и на земли́, вся́ ели́ка восхотѣ́, сотвори́.
И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
у́шы и́мутъ, и не услы́шатъ: но́здри и́мутъ, и не обоня́ютъ:
ру́цѣ и́мутъ, и не ося́жутъ: но́зѣ и́мутъ, и не по́йдутъ: не воз­глася́тъ горта́немъ сво­и́мъ.
Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
До́мъ Изра́илевъ упова́ на Го́спода: помо́щникъ и защи́титель и́мъ е́сть.
До́мъ Ааро́нь упова́ на Го́спода: помо́щникъ и защи́титель и́мъ е́сть.
Боя́щiися Го́спода упова́ша на Го́спода: помо́щникъ и защи́титель и́мъ е́сть.
Госпо́дь помяну́въ ны́ благослови́лъ е́сть на́съ: благослови́лъ е́сть до́мъ Изра́илевъ, благослови́лъ е́сть до́мъ Ааро́нь,
благослови́лъ е́сть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя съ вели́кими.
Да при­­ложи́тъ Госпо́дь на вы́, на вы́ и на сы́ны ва́шя:
благослове́ни вы́ Го́сподеви, сотво́ршему небо и зе́млю.
Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́мъ человѣ́ческимъ.
Не ме́ртвiи восхва́лятъ Тя́, Го́споди, ниже́ вси́ низходя́щiи во а́дъ:
но мы́ живі́и благослови́мъ Го́спода от­ны́нѣ и до вѣ́ка.
Аллилу́iа.
Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени Его́, я́ко добро́:
я́ко Иа́кова избра́ Себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе Себѣ́:
я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ Сво­и́хъ.
И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
Сио́на царя́ Аморре́йска и О́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя Ханаа́нска:
и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ Сво­и́мъ.
Го́споди, и́мя Твое́ въ вѣ́къ, и па́мять Твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ Сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ Сво­и́хъ умо́лит­ся.
И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
[Аллилуия.]
Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народа иноплеменного,
Иуда сделался святынею Его, Израиль – владением Его.
Море увидело и побежало; Иордан обратился назад.
Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.
Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад?
Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?
Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,
превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.
Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей.
Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»?
Бог наш на небесах [и на земле]; творит все, что хочет.
А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих.
Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют;
есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею.
Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них.
[Дом] Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.
Господь помнит нас, благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов;
благословляет боящихся Господа, малых с великими.
Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим.
Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу;
но мы [живые] будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.
Аллилуия
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
поразил народы многие и истребил царей сильных:
Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible