Псалтирь, 118

 
 • Ґллилyіа.
 • Бlжeни непор0чніи въ пyть {въ пути2}, ходsщіи въ зак0нэ гDни.
 • Бlжeни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ с®цемъ взhщутъ є3го2.
 • Не дёла­ю­щіи бо беззак0ніz въ путeхъ є3гw2 ходи1ша.
 • Ты2 заповёдалъ є3си2 зaпwвэди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2:
 • дабы2 и3спрaвилисz путіE мо­и2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰.
 • ТогдA не постыжyсz, внегдA при­зрёти ми2 на вс‰ зaпwвэди тво‰.
 • И#сповёмсz тебЁ въ прaвости сeрдца, внегдA научи1тимисz судьбaмъ прaвды тво­еS.
 • W#правд†ніz тво‰ сохраню2: не њстaви менE до ѕэлA.
 • Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; внегдA сохрани1ти словесA тво‰.
 • Всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ взыскaхъ тебE: не t­ри1ни менE t­ зaповэдій тво­и1хъ.
 • Въ сeрдцы мо­eмъ скрhхъ словесA тво‰, ћкw да не согрэшY тебЁ.
 • Блгcвeнъ є3си2, гDи: научи1 мz њправдaніємъ тво­и6мъ.
 • Ўстнaма мо­и1ма воз­вэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ тво­и1хъ.
 • На пути2 свидёній тво­и1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ богaт­ст­вэ.
 • Въ зaповэдехъ тво­и1хъ поглумлю1сz, и3 ўразумёю пути6 тво‰.
 • Во њправдaніихъ тво­и1хъ по­учyсz: не забyду словeсъ тво­и1хъ.
 • Воздaждь рабY тво­емY: живи1 мz, и3 сохраню2 словесA тво‰.
 • Tкрhй џчи мо­и2, и3 ўразумёю чудесA t­ зак0на тво­егw2.
 • Пришлeцъ а4зъ є4смь на земли2: не скрhй t­ менє2 зaпwвэди тво‰.
 • Возлюби2 душA моS воз­желaти судьбы6 тво‰ на всsкое врeмz.
 • Запрети1лъ є3си2 гHрдымъ: пр0клzти ўклонsющіисz t­ зaповэдій тво­и1хъ.
 • Tими2 t­ менє2 пон0съ {поношeніе} и3 ўничижeніе, ћкw свидёній тво­и1хъ взыскaхъ.
 • И$бо сэд0ша кн‰зи и3 на мS клеветaху, рaбъ же тв0й глумлsшесz во њправдaніихъ тво­и1хъ:
 • и4бо свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть, и3 совёти мо­и2 њправд†ніz тво‰.
 • ПрильпE земли2 душA моS: живи1 мz по словеси2 тво­емY.
 • Пути6 мо‰ воз­вэсти1хъ, и3 ўслhшалъ мS є3си2: научи1 мz њправдaніємъ тво­и6мъ.
 • Пyть њправдaній тво­и1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чудесёхъ тво­и1хъ.
 • ВоздремA душA моS t­ ўнhніz: ўтверди1 мz въ словесёхъ тво­и1хъ.
 • Пyть непрaвды t­стaви t­ менє2 и3 зак0номъ тво­и1мъ поми1луй мS.
 • Пyть и4стины и3зв0лихъ и3 судьбы6 тво‰ не забhхъ.
 • Прилэпи1хсz свидёніємъ тво­и6мъ, гDи, не посрами2 менE.
 • Пyть зaповэдій тво­и1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE.
 • Законоположи2 мнЁ, гDи, пyть њправдaній тво­и1хъ, и3 взыщY и5 вhну:
 • вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ.
 • Настaви мS на стезю2 зaповэдій тво­и1хъ, ћкw тyю восхотёхъ.
 • Приклони2 сeрдце моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихо­и1м­ст­во.
 • Tврати2 џчи мо­и2 є4же не ви1дэти суеты2: въ пути2 тво­eмъ живи1 мz.
 • Постaви рабY тво­емY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й.
 • Tими2 поношeніе моE, є4же непщевaхъ: ћкw судьбы6 тво‰ бlги.
 • СE, воз­желaхъ зaпwвэди тво‰: въ прaвдэ тво­eй живи1 мz.
 • И# да пріи1детъ на мS млcть твоS, гDи, спcніе твоE по словеси2 тво­емY:
 • и3 t­вэщaю поношaющымъ ми2 сл0во, ћкw ўповaхъ на словесA тво‰.
 • И# не t­ими2 t­ ќстъ мо­и1хъ словесE и4стин­на до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўповaхъ:
 • и3 сохраню2 зак0нъ тв0й вhну, въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка.
 • И# хождaхъ въ широтЁ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ:
 • и3 глаг0лахъ њ свидёніихъ тво­и1хъ пред8 цари6 и3 не стыдsхсz:
 • и3 по­учaхсz въ зaповэдехъ тво­и1хъ, ±же воз­люби1хъ ѕэлw2:
 • и3 воз­двиг0хъ рyцэ мо­и2 къ зaповэдемъ тво­и6мъ, ±же воз­люби1хъ, и3 глумлsхсz во њправдaніихъ тво­и1хъ.
 • Помzни2 словесA тво‰ рабY тво­емY, и4хже ўповaніе дaлъ ми2 є3си2.
 • Т0 мz ўтёши во смирeніи мо­eмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz.
 • Г0рдіи законопреступовaху до ѕэлA: t­ зак0на же тво­егw2 не ўклони1хсz.
 • Помzнyхъ судьбы6 тво‰ t­ вёка, гDи, и3 ўтёшихсz.
 • Печaль пріsтъ мS t­ грBшникъ, њставлsющихъ зак0нъ тв0й.
 • ПBта бsху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мёстэ при­шeл­ст­віz мо­егw2.
 • Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE, гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й.
 • Сeй бhсть мнЁ, ћкw њправдaній тво­и1хъ взыскaхъ.
 • Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й.
 • Помоли1хсz лицY тво­емY всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ: поми1луй мS по словеси2 тво­емY.
 • Помhслихъ пути6 тво‰ и3 воз­врати1хъ н0зэ мо­и2 во свидBніz тво‰.
 • Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зaпwвэди тво‰.
 • Ќжz грBшникъ њбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на тво­егw2 не забhхъ.
 • Полyнощи востaхъ и3сповёдатисz тебЁ њ судьбaхъ прaвды тво­еS.
 • Причaст­никъ а4зъ є4смь всBмъ боsщымсz тебє2 и3 хранsщымъ зaпwвэди тво‰.
 • Млcти тво­еS, гDи, и3сп0лнь землS: њправдaніємъ тво­и6мъ научи1 мz.
 • Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ тво­и1мъ, гDи, по словеси2 тво­емY:
 • бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму научи1 мz, ћкw зaповэдемъ тво­и6мъ вёровахъ.
 • Прeжде дaже не смири1тимисz, а4зъ прегрэши1хъ: сегw2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ.
 • Бlгъ є3си2 ты2, гDи: и3 бlгостію тво­eю научи1 мz њправдaніємъ тво­и6мъ.
 • Ўмн0жисz на мS непрaвда г0рдыхъ: а4зъ же всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ и3спытaю зaпwвэди тво‰.
 • Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрдце и4хъ: а4зъ же зак0ну тво­емY по­учи1хсz.
 • Бlго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да научyсz њправдaніємъ тво­и6мъ.
 • Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ тво­и1хъ пaче тhсzщъ злaта и3 сребрA.
 • Рyце тво­и2 сотвори1стэ мS и3 создaстэ мS: вразуми1 мz, и3 научyсz зaповэдемъ тво­и6мъ.
 • Боsщіисz тебє2 ќзрzтъ мS и3 воз­веселsт­сz, ћкw на словесA тво‰ ўповaхъ.
 • Разумёхъ, гDи, ћкw прaвда судьбы6 тво‰, и3 во­и1стин­ну смири1лъ мS є3си2.
 • Бyди же млcть твоS, да ўтёшитъ мS, по словеси2 тво­емY рабY тво­емY:
 • да пріи1дутъ мнЁ щедрHты тво‰, и3 жи1въ бyду, ћкw зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть.
 • Да постыдsт­сz г0рдіи, ћкw непрaведнw беззак0н­новаша на мS: а4зъ же поглумлю1сz {размышлsти бyду} въ зaповэдехъ тво­и1хъ.
 • Да њбратsтъ мS боsщіисz тебє2 и3 вёдzщіи свидBніz тво‰.
 • Бyди сeрдце моE непор0чно во њправдaніихъ тво­и1хъ, ћкw да не постыжyсz.
 • И#зчезaетъ во спcніе твоE душA моS, на словесA тво‰ ўповaхъ:
 • и3зчез0ша џчи мо­и2 въ сл0во твоE, глаг0люще: когдA ўтёшиши мS;
 • занE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ: њправдaній тво­и1хъ не забhхъ.
 • Коли1кw є4сть днjй рабA тво­егw2; когдA сотвори1ши ми2 t­ гонsщихъ мS сyдъ;
 • Повёдаша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й, гDи.
 • Вс‰ зaпwвэди тво‰ и4стина: непрaведнw погнaша мS, помози1 ми.
 • Вмaлэ не скончaша менE на земли2: а4зъ же не њстaвихъ зaповэдій тво­и1хъ.
 • По млcти тво­eй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ тво­и1хъ.
 • Во вёкъ, гDи, сл0во твоE пребывaетъ на нб7си2.
 • Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS: њсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ.
 • Ўчинeніемъ тво­и1мъ пребывaетъ дeнь: ћкw всsчєскаz рабHтна тебЁ.
 • Я$кw а4ще бы не зак0нъ тв0й по­учeніе моE бhлъ, тогдA ќбw поги1блъ бhхъ во смирeніи мо­eмъ:
 • во вёкъ не забyду њправдaній тво­и1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2.
 • Тв0й є4смь а4зъ, сп7си1 мz: ћкw њправдaній тво­и1хъ взыскaхъ.
 • МенE ждaша грBшницы погуби1ти мS: свидBніz тво‰ разумёхъ.
 • Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ: широкA зaповэдь твоS ѕэлw2.
 • К0ль воз­люби1хъ зак0нъ тв0й, гDи: вeсь дeнь по­учeніе моE є4сть.
 • Пaче вр†гъ мо­и1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зaповэдію тво­eю, ћкw въ вёкъ моS є4сть.
 • Пaче всёхъ ўчaщихъ мS разумёхъ, ћкw свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть.
 • Пaче стaрєцъ разумёхъ, ћкw зaпwвэди тво‰ взыскaхъ.
 • T всsкагw пути2 лукaва воз­брани1хъ ногaмъ мо­и6мъ, ћкw да сохраню2 словесA тво‰:
 • t­ судeбъ тво­и1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2.
 • К0ль сладк† гортaни мо­емY словесA тво‰: пaче мeда ўстHмъ мо­и6мъ.
 • T зaповэдій тво­и1хъ разумёхъ: сегw2 рaди воз­ненави1дэхъ всsкъ пyть непрaвды.
 • Свэти1лникъ ногaма мо­и1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мо­и6мъ.
 • Клsхсz и3 постaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaвды тво­еS.
 • Смири1хсz до ѕэлA: гDи, живи1 мz по словеси2 тво­емY.
 • ВHльнаz ќстъ мо­и1хъ бlговоли1 же, гDи, и3 судьбaмъ тво­и6мъ научи1 мz.
 • ДушA моS въ рукY твоє1ю {Ґлеx.: моє1ю} вhну, и3 зак0на тво­егw2 не забhхъ.
 • Положи1ша грBшницы сёть мнЁ: и3 t­ зaповэдій тво­и1хъ не заблуди1хъ.
 • Наслёдовахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рaдованіе сeрдца мо­егw2 сyть:
 • при­клони1хъ сeрдце моE сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воз­даsніе.
 • Законопрест{пныz воз­ненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й воз­люби1хъ.
 • Пом0щникъ м0й и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2: на словесA тво‰ ўповaхъ.
 • Ўклони1тесz t­ менє2, лукaвну­ю­щіи, и3 и3спытaю зaпwвэди бг7а мо­егw2.
 • Заступи1 мz по словеси2 тво­емY, и3 жи1въ бyду: и3 не посрами2 менE t­ чazніz мо­егw2:
 • помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 по­учyсz во њправдaніихъ тво­и1хъ вhну.
 • Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ t­ступaющыz t­ њправдaній тво­и1хъ: ћкw непрaведно помышлeніе и4хъ.
 • Преступaющыz непщевaхъ вс‰ грBшныz земли2: сегw2 рaди воз­люби1хъ свидBніz тво‰.
 • Пригвоз­ди2 стрaху тво­емY плHти мо‰: t­ судeбъ бо тво­и1хъ ўбоsхсz.
 • Сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду: не предaждь менE њби1дzщымъ мS.
 • Воспріими2 рабA тво­его2 во бlго, да не њклеветaютъ менE г0рдіи.
 • Џчи мо­и2 и3зчез0стэ во спcніе твоE и3 въ сл0во прaвды тво­еS:
 • сотвори2 съ раб0мъ тво­и1мъ по млcти тво­eй, и3 њправдaніємъ тво­и6мъ научи1 мz.
 • Рaбъ тв0й є4смь а4зъ: вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰.
 • Врeмz сотвори1ти гDеви: разори1ша зак0нъ тв0й.
 • Сегw2 рaди воз­люби1хъ зaпwвэди тво‰ пaче злaта и3 топaзіа.
 • Сегw2 рaди ко всBмъ зaповэдемъ тво­и6мъ направлsхсz, всsкъ пyть непрaвды воз­ненави1дэхъ.
 • Ди6вна свидBніz тво‰: сегw2 рaди и3спытA | душA моS.
 • Kвлeніе словeсъ тво­и1хъ просвэщaетъ и3 вразумлsетъ младeнцы.
 • ЎстA мо‰ t­верз0хъ и3 при­влек0хъ дyхъ, ћкw зaповэдій тво­и1хъ желaхъ.
 • При1зри на мS и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE.
 • Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 тво­емY, и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе:
 • и3збaви мS t­ клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰.
 • ЛицE твоE просвэти2 на рабA тво­его2 и3 научи1 мz њправдaніємъ тво­и6мъ.
 • И#схHдища водн†z и3звед0стэ џчи мо­и2, понeже не сохрани1хъ зак0на тво­егw2.
 • Првdнъ є3си2, гDи, и3 прaви суди2 тво­и2:
 • заповёдалъ є3си2 прaвду свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2.
 • И#стazла мS є4сть рeвность твоS: ћкw забhша словесA тво‰ врази2 мо­и2.
 • Разжжeно сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й воз­люби2 є5.
 • Ю#нёйшій а4зъ є4смь и3 ўничижeнъ: њправдaній тво­и1хъ не забhхъ.
 • Прaвда твоS прaвда во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина.
 • СкHрби и3 нyжди њбрэт0ша мS: зaпwвэди тво‰ по­учeніе моE.
 • Прaвда свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бyду.
 • Воззвaхъ всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ, ўслhши мS, гDи: њправд†ніz тво‰ взыщY.
 • Воззвaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰.
 • Предвари1хъ въ безг0діи и3 воз­звaхъ: на словесA тво‰ ўповaхъ.
 • Предвари1стэ џчи мо­и2 ко ќтру, по­учи1тисz словесє1мъ тво­и6мъ.
 • Глaсъ м0й ўслhши, гDи, по млcти тво­eй: по судьбЁ тво­eй живи1 мz.
 • Прибли1жишасz гонsщіи мS беззак0ніемъ: t­ зак0на же тво­егw2 ўдали1шасz.
 • Бли1з8 є3си2 ты2, гDи, и3 вси2 путіE тво­и2 и4стина.
 • И#спeрва познaхъ t­ свидёній тво­и1хъ, ћкw въ вёкъ њсновaлъ | є3си2.
 • Ви1ждь смирeніе моE и3 и3зми1 мz: ћкw зак0на тво­егw2 не забhхъ.
 • Суди2 сyдъ м0й и3 и3збaви мS: словесE рaди тво­егw2 живи1 мz.
 • Далeче t­ грBшникъ спcніе, ћкw њправдaній тво­и1хъ не взыскaша.
 • ЩедрHты тво‰ мнHги, гDи: по судьбЁ тво­eй живи1 мz.
 • Мн0зи и3згонsщіи мS и3 стужaющіи ми2: t­ свидёній тво­и1хъ не ўклони1хсz.
 • Ви1дэхъ неразумэвaющыz и3 и3стazхъ: ћкw словeсъ тво­и1хъ не сохрани1ша.
 • Ви1ждь, ћкw зaпwвэди тво‰ воз­люби1хъ: гDи, по млcти тво­eй живи1 мz.
 • Начaло словeсъ тво­и1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaвды тво­еS.
 • Кн‰зи погнaша мS тyне: и3 t­ словeсъ тво­и1хъ ўбоsсz сeрдце моE.
 • Возрaдуюсz а4зъ њ словесёхъ тво­и1хъ, ћкw њбрэтazй корhсть мн0гу.
 • Непрaвду воз­ненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ: зак0нъ же тв0й воз­люби1хъ.
 • Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS њ судьбaхъ прaвды тво­еS.
 • Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соблaзна.
 • Чazхъ спcніz тво­егw2, гDи, и3 зaпwвэди тво‰ воз­люби1хъ.
 • Сохрани2 душA моS свидBніz тво‰ и3 воз­люби2 | ѕэлw2.
 • Сохрани1хъ зaпwвэди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мо­и2 пред8 тоб0ю, гDи.
 • Да при­бли1жит­сz молeніе моE пред8 тS, гDи: по словеси2 тво­емY вразуми1 мz.
 • Да вни1детъ прошeніе моE пред8 тS: гDи, по словеси2 тво­емY и3збaви мS.
 • Tрhгнутъ ўстнЁ мо­и2 пёніе, є3гдA научи1ши мS њправдaніємъ тво­и6мъ.
 • Провэщaетъ љзhкъ м0й словесA тво‰, ћкw вс‰ зaпwвэди тво‰ прaвда.
 • Да бyдетъ рукA твоS є4же спcти1 мz, ћкw зaпwвэди тво‰ и3зв0лихъ.
 • Возжелaхъ спcніе твоE, гDи, и3 зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть.
 • ЖивA бyдетъ душA моS и3 восхвaлитъ тS: и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ.
 • Заблуди1хъ ћкw nвчA поги1бшее: взыщи2 рабA тво­его2, ћкw зaповэдій тво­и1хъ не забhхъ.
 • Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
 • Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
 • Они не делают беззакония, ходят путями Его.
 • Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
 • О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
 • Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
 • я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
 • Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
 • Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему.
 • Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
 • В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
 • Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
 • Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
 • На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
 • О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.
 • Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
 • Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
 • Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
 • Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
 • Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.
 • Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.
 • Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.
 • Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих.
 • Откровения Твои – утешение мое, [и уставы Твои] – советники мои.
 • Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
 • Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим.
 • Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих.
 • Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему.
 • Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
 • Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.
 • Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
 • Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.
 • Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.
 • Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
 • Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.
 • Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
 • Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.
 • Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.
 • Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.
 • Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.
 • Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, –
 • и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.
 • Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои
 • и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
 • буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
 • буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;
 • буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;
 • руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
 • Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать:
 • это – утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.
 • Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего.
 • Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.
 • Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.
 • Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих.
 • Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
 • Он стал моим, ибо повеления Твои храню.
 • Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.
 • Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.
 • Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.
 • Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.
 • Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
 • В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
 • Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.
 • Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.
 • Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.
 • Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.
 • Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
 • Благ и благодетелен Ты, [Господи]; научи меня уставам Твоим.
 • Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои.
 • Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
 • Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.
 • Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
 • Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
 • Боящиеся Тебя увидят меня – и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
 • Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.
 • Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
 • Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой – утешение мое.
 • Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.
 • Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.
 • Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.
 • Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.
 • Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?
 • Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл.
 • Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?
 • Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.
 • Все заповеди Твои – истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;
 • едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.
 • По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.
 • На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
 • истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
 • По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
 • Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.
 • Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.[Среда:]
 • Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
 • Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а я углубляюсь в откровения Твои.
 • Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.
 • Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
 • Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.
 • Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.
 • Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
 • От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;
 • от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
 • Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.
 • Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.
 • Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
 • Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.
 • Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.
 • Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня.
 • Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.
 • Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих.
 • Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего.
 • Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца.
 • Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.
 • Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
 • Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.
 • Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей;
 • поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
 • Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их – ложь.
 • Как изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил откровения Твои.
 • Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
 • Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.
 • Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые.
 • Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.
 • Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня.
 • Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
 • Время Господу действовать: закон Твой разорили.
 • А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
 • Все повеления Твои – все признаю́ справедливыми; всякий путь лжи ненавижу.
 • Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
 • Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
 • Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
 • Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
 • Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
 • избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
 • осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
 • Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
 • Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
 • Откровения Твои, которые Ты заповедал, – правда и совершенная истина.
 • Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.
 • Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
 • Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю.
 • Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина.
 • Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои – утешение мое.
 • Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
 • Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи, – и сохраню уставы Твои.
 • Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.
 • Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
 • Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.
 • Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
 • Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего.
 • Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина.
 • Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.
 • Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего.
 • Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.
 • Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут.
 • Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.
 • Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь.
 • Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.
 • Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.
 • Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.
 • Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего.
 • Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
 • Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
 • Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
 • Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
 • Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.
 • Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
 • Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
 • Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня.
 • Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня.
 • Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
 • Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.
 • Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал.
 • Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое.
 • Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне.
 • Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта