Скрыть
128:0
128:1
128:7
128:8
129:0
129:5
129:7
130:0
130:3
131:0
131:2
131:9
131:12
131:16
132:0
Церковнославянский (рус)
Пѣ́снь степе́ней.
Мно́жицею бра́шася со мно́ю от­ ю́ности мо­ея́, да рече́тъ у́бо Изра́иль:
мно́жицею бра́шася со мно́ю от­ ю́ности мо­ея́, и́бо не премого́ша мя́.
На хребтѣ́ мо­е́мъ дѣ́лаша грѣ́шницы, продолжи́ша беззако́нiе свое́.
Госпо́дь пра́веденъ ссѣче́ вы́я грѣ́шниковъ.
Да постыдя́т­ся и воз­вратя́т­ся вспя́ть вси́ ненави́дящiи Сiо́на:
да бу́дутъ я́ко трава́ на здѣ́хъ {на кро́вѣхъ}, я́же пре́жде восторже́нiя и́зсше:
е́юже не испо́лни руки́ сво­ея́ жня́й, и нѣ́дра сво­его́ рукоя́ти собира́яй:
и не рѣ́ша мимоходя́щiи: благослове́нiе Госпо́дне на вы́, благослови́хомъ вы́ во и́мя Госпо́дне.
Пѣ́снь степе́ней.
Изъ глубины́ воз­зва́хъ къ тебѣ́, Го́споди:
Го́споди, услы́ши гла́съ мо́й. 2Да бу́дутъ у́ши тво­и́ вне́млющѣ гла́су моле́нiя мо­его́.
А́ще беззако́нiя на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ посто­и́тъ?
я́ко у тебе́ очище́нiе е́сть.
4И́мене ра́ди тво­его́ потерпѣ́хъ тя́, Го́споди, потерпѣ́ душа́ моя́ въ сло́во твое́: упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
5От стра́жи у́трен­нiя до но́щи, от­ стра́жи у́трен­нiя да упова́етъ Изра́иль на Го́спода:
6я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у него́ избавле́нiе:
и то́й изба́витъ Изра́иля от­ всѣ́хъ беззако́нiй его́.
Пѣ́снь степе́ней.
Го́споди, не воз­несе́ся се́рдце мое́, ниже́ воз­несо́стѣся о́чи мо­и́: ниже́ ходи́хъ въ вели́кихъ, ниже́ въ ди́вныхъ па́че мене́.
А́ще не смиреному́др­ст­вовахъ, но воз­несо́хъ ду́шу мою́, я́ко от­до­е́ное на ма́терь свою́, та́ко воз­да́си на ду́шу мою́.
Да упова́етъ Изра́иль на Го́спода от­ны́нѣ и до вѣ́ка.
Пѣ́снь степе́ней.
Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́:
я́ко кля́т­ся Го́сподеви, обѣща́ся Бо́гу Иа́ковлю:
а́ще вни́ду въ селе́нiе до́му мо­его́, или́ взы́ду на о́дръ посте́ли мо­ея́:
а́ще да́мъ со́нъ очи́ма мо­и́ма, и вѣ́ждома мо­и́ма дрема́нiе, и поко́й скранiа́ма мо­и́ма:
до́ндеже обря́щу мѣ́сто Го́сподеви, селе́нiе Бо́гу Иа́ковлю.
Се́, слы́шахомъ я́ во Евфра́ѳѣ, обрѣто́хомъ я́ въ поля́хъ дубра́вы:
вни́демъ въ селе́нiя его́, поклони́мся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́стѣ но́зѣ его́.
Воскре́сни́, Го́споди, въ поко́й тво́й, ты́ и киво́тъ святы́ни тво­ея́.
Свяще́н­ницы тво­и́ облеку́т­ся пра́вдою, и преподо́бнiи тво­и́ воз­ра́дуют­ся.
Дави́да ра́ди раба́ тво­его́, не от­врати́ лице́ пома́зан­наго тво­его́.
Кля́т­ся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не от­ве́ржет­ся ея́: от­ плода́ чре́ва тво­его́ посажду́ на престо́лѣ тво­е́мъ.
А́ще сохраня́тъ сы́нове тво­и́ завѣ́тъ мо́й и свидѣ́нiя моя́ сiя́, и́мже научу́ я́, и сы́нове и́хъ до вѣ́ка ся́дутъ на престо́лѣ тво­е́мъ.
Я́ко избра́ Госпо́дь Сiо́на, изво́ли и́ въ жили́ще себѣ́.
Се́й поко́й мо́й во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ вселю́ся, я́ко изво́лихъ и́.
Лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щыя его́ насы́щу хлѣ́бы:
свяще́н­ники его́ облеку́ во спасе́нiе, и преподо́бнiи его́ ра́достiю воз­ра́дуют­ся.
Та́мо воз­ращу́ ро́гъ Дави́дови, угото́вахъ свѣти́лникъ пома́зан­ному мо­ему́.
Враги́ его́ облеку́ студо́мъ, на не́мъ же процвѣте́тъ святы́ня моя́.
Пѣ́снь степе́ней.
Се́, что́ добро́, или́ что́ красно́, но е́же жи́ти бра́тiи вку́пѣ?
Я́ко ми́ро на главѣ́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жды его́:
я́ко роса́ аермо́нская сходя́щая на го́ры Сiо́нскiя: я́ко та́мо заповѣ́да Госпо́дь благослове́нiе и живо́тъ до вѣ́ка.
Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль:
много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.
На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои.
Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.
Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион!
Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,
которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы – горсти своей;
и проходящие мимо не скажут: «благословение Господне на вас; благословляем вас именем Господним!»
Из глубины взываю к Тебе, Господи.
Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто устоит?
Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.
Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра, более, нежели стражи – утра.
Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,
и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.
Господи! не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое.
Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.
Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его:
как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова:
«не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое;
не дам сна очам моим и веждам моим – дремания,
доколе не найду места Господу, жилища – Сильному Иакова».
Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима.
Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его.
Стань, Господи, на место покоя Твоего, – Ты и ковчег могущества Твоего.
Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются.
Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего.
Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: «от плода чрева твоего посажу на престоле твоем.
Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем».
Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе.
«Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его.
Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом;
священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются.
Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему.
Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его».
Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
Это – как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его;
как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов