Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • αλληλουια
 • αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου αἰνεῖτε δοῦλοι κύριον
 • οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν
 • αἰνεῖτε τὸν κύριον ὅτι ἀγαθὸς κύριος ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὅτι καλόν
 • ὅτι τὸν Ιακωβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ κύριος Ισραηλ εἰς περιουσιασμὸν αὐτοῦ
 • ὅτι ἐγὼ ἔγνων ὅτι μέγας κύριος καὶ ὁ κύριος ἡμῶν παρα­̀ πάν­τας τοὺς θεούς
 • πάν­τα ὅσα ἠθέλησεν ὁ κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ ἐν ταῖς θαλάσ­σαις καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀβύσ­σοις
 • ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησεν ὁ ἐξάγων ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ
 • ὃς ἐπάταξεν τὰ πρωτότοκα Αἰγύπτου ἀπο­̀ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
 • ἐξαπέστειλεν σημεῖα καὶ τέρατα ἐν μέσῳ σου Αἴγυπτε ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ
 • ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ καὶ ἀπέκτεινεν βασιλεῖς κραταιούς
 • τὸν Σηων βασιλέα τῶν Αμορραίων καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάσας τὰς βασιλείας Χανααν
 • καὶ ἔδωκεν τὴν γῆν αὐτῶν κληρο­νο­μίαν κληρο­νο­μίαν Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ
 • κύριε τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα κύριε τὸ μνημόσυν­όν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν
 • ὅτι κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρα­κληθή­σε­ται
 • τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων
 • στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψον­ται
 • ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἐνωτισθήσον­ται ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσον­ται χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν οὐδὲ γάρ ἐστιν πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
 • ὅμοι­οι αὐτοῖς γένοιν­το οἱ ποι­οῦν­τες αὐτὰ καὶ πάν­τες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτοῖς
 • οἶκος Ισραηλ εὐλογήσατε τὸν κύριον οἶκος Ααρων εὐλογήσατε τὸν κύριον
 • οἶκος Λευι εὐλογήσατε τὸν κύριον οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον εὐλογήσατε τὸν κύριον
 • εὐλογητὸς κύριος ἐκ Σιων ὁ κατοικῶν Ιερουσαλημ
 • ¡Aleluya!
 • 135:1 ¡Alabad el nombre de Jehová!
  Alabadlo, siervos de Jehová,
 • 135:2 los que estáis en la casa de Jehová,
  en los atrios de la casa de nuestro Dios.
 • 135:3 Alabad a Jah, porque él es bueno;
  cantad salmos a su nombre, porque él es benigno,
 • 135:4 porque Jah ha escogido a Jacob para sí,
  a Israel por posesión suya.

 • 135:5 Yo sé, ciertamente, que Jehová es grande,
  y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses.
 • 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace,
  en los cielos y en la tierra,
  en los mares y en todos los abismos.
 • 135:7 Hace subir las nubes de los extremos de la tierra;
  hace los relámpagos para la lluvia;
  saca de sus depósitos los vientos.

 • 135:8 Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto,
  desde el hombre hasta la bestia.
 • 135:9 Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto,
  contra el faraón y contra todos sus siervos.
 • 135:10 Destruyó a muchas naciones
  y mató a reyes poderosos:
 • 135:11 A Sehón, rey amorreo,
  a Og, rey de Basán,
  y a todos los reyes de Canaán.
 • 135:12 Y dio la tierra de ellos en heredad,
  en heredad a Israel su pueblo.

 • 135:13 ¡Jehová, eterno es tu nombre;
  tu memoria, Jehová, de generación en generación!
 • 135:14 Jehová juzgará a su pueblo
  y se compadecerá de sus siervos.

 • 135:15 Los ídolos de las naciones son plata y oro,
  obra de manos de hombres.
 • 135:16 Tienen boca y no hablan;
  tienen ojos y no ven;
 • 135:17 tienen orejas y no oyen;
  tampoco hay aliento en sus bocas.
 • 135:18 Semejantes a ellos son los que los hacen
  y todos los que en ellos confían.

 • 135:19 Casa de Israel, ¡bendecid a Jehová!
  Casa de Aarón, ¡bendecid a Jehová!
 • 135:20 Casa de Leví, ¡bendecid a Jehová!
  Los que teméis a Jehová, ¡bendecid a Jehová!
 • 135:21 Desde Sión sea bendecido Jehová,
  que mora en Jerusalén.

  ¡Aleluya!

 • Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits!
 • Élevez vos mains vers le sanctuaire, Et bénissez l'Éternel!
 • Que l'Éternel te bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre!