Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
 • стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени его́, я́ко добро́:
 • я́ко Иа́кова избра́ себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе себѣ́:
 • я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
 • вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
 • Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ сво­и́хъ.
 • И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
 • посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
 • И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
 • сио́на царя́ Аморре́йска и о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя ханаа́нска:
 • и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ сво­и́мъ.
 • Го́споди, и́мя твое́ въ вѣ́къ, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
 • я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ сво­и́хъ умо́лит­ся.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
 • боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
 • Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Ҳалелуёҳ. Номи Парвардигорро сипос гӯед таъриф кунед! Таъриф кунед сипос гӯед, эй бандагони Парвардигор,
 • Ки дар хонаи Парвардигор меистед: дар саҳнҳои хонаи Худои мо.
 • Ҳалелуёҳ! Зеро Парвардигор некӯст; номи Ӯро бисароед, зеро дилпазир аст.
 • Зеро Парвардигор Яъқубро барои Худ баргузидааст, ва Исроилро ҳамчун азизи Худ.
 • Зеро медонам, ки Парвардигор бузург аст, ва Худованди мо аз ҳамаи худоён бартарӣ дорад.
 • Парвардигор ҳар чӣ хоҳад, ба амал меоварад: дар осмон ва дар замин, дар баҳрҳо ва дар ҳамаи обҳои азим.
 • Абрҳоро аз канори замин боло мебардорад; оташакҳоро барқҳоро барои борон ба вуҷуд меоварад; бодро аз ганҷинаҳои Худ берун мекунад.
 • Ӯ нахустзодагони Мисрро зарба задааст: аз одамизод то чорпо.
 • Аломатҳо ва мӯъҷизаҳо ба даруни Миср фиристодааст: бар фиръавн ва бар ҳамаи ғуломони вай.
 • Ӯ халқҳои бисёрро зарба задааст, ва подшоҳони зӯроварро куштааст:
 • Сихӯн подшоҳи амӯриёнро, ва Ӯҷ подшоҳи Бошонро, ва ҳамаи мамлакатҳои Канъонро.
 • Ва замини онҳоро мерос додааст: мерос ба қавми Худ Исроил.
 • Парвардигоро! Номи Ту ҷовидонист. Парвардигоро! Зикри Ёдоварии Ту аз насл ба насл аст.
 • Зеро Парвардигор қавми Худро доварӣ хоҳад кард, ва бар бандагони Худ дилсӯзӣ хоҳад намуд.
 • Бутҳои халқҳо нуқра ва тиллоанд, амали дастҳои одамизод.
 • Онҳо даҳон доранд, вале ҳарф намезананд; чашм доранд, вале намебинанд;
 • Гӯш доранд, вале гӯш намекунанд, дар даҳонашон низ нафасе нест.
 • Созандагонашон мисли онҳо хоҳанд буд, ва ҳар касе ки ба онҳо умед мебандад.
 • Эй хонадони Исроил! Парвардигорро муборак бихонед. Эй хонадони Ҳорун! Парвардигорро муборак бихонед.
 • Эй хонадони Левӣ! Парвардигорро муборак бихонед. Эй тарсгорони Парвардигор! Парвардигорро муборак бихонед.
 • Парвардигор аз Сион муборак аст, сокини Уршалим аст. Ҳалелуёҳ!