Скрыть
134:0
134:2
134:5
134:9
134:12
134:13
134:14
134:17
134:19
134:20
Церковнослав. (рус. дореф.)
Аллилу́iа.
Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода,
стоя́щiи во хра́мѣ Госпо́дни, во дво́рѣхъ до́му Бо́га на́­шего.
Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ Госпо́дь: по́йте и́мени Его́, я́ко добро́:
я́ко Иа́кова избра́ Себѣ́ Госпо́дь, Изра́иля въ достоя́нiе Себѣ́:
я́ко а́зъ позна́хъ, я́ко ве́лiй Госпо́дь, и Госпо́дь на́шъ надъ всѣ́ми бо́ги:
вся́, ели́ка восхотѣ́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во всѣ́хъ бе́зднахъ.
Возводя́ о́блаки от­ послѣ́днихъ земли́, мо́лнiи въ до́ждь сотвори́, изводя́й вѣ́тры от­ сокро́вищъ Сво­и́хъ.
И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петскiя от­ человѣ́ка до скота́:
посла́ зна́менiя и чудеса́ посредѣ́ тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́.
И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ крѣ́пки:
Сио́на царя́ Аморре́йска и О́га царя́ Васа́нска, и вся́ ца́р­ст­вiя Ханаа́нска:
и даде́ зе́млю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изра́илю лю́демъ Сво­и́мъ.
Го́споди, и́мя Твое́ въ вѣ́къ, и па́мять Твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ:
я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́демъ Сво­и́мъ, и о рабѣ́хъ Сво­и́хъ умо́лит­ся.
И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
у́ши и́мутъ, и не услы́шатъ: ниже́ бо е́сть ду́хъ во устѣ́хъ и́хъ.
Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
До́ме Изра́илевъ, благослови́те Го́спода: до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода: до́ме Леві́инъ, благослови́те Го́спода:
боя́щiися Го́спода, благослови́те Го́спода.
Благослове́нъ Госпо́дь от­ Сiо́на, живы́й во Иерусали́мѣ.
Псалом представляет собой торжественный гимн Богу с перечислением Его многочисленных благодеяний, оказанных евреям на протяжении всей их истории.
Аллилуия
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
поразил народы многие и истребил царей сильных:
Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible