Псалтирь, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 *

 
 • Ґллилyіа.
 • Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа,
 • стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бг7а нa­шегw.
 • Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2:
 • ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, їи7лz въ достоsніе себЁ:
 • ћкw а4зъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми бHги:
 • вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ.
 • ВозводS њ1блаки t­ послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t­ сокр0вищъ сво­и1хъ.
 • И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t­ человёка до скотA:
 • послA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2.
 • И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари6 крBпки:
 • сиHна царS ґморрeйска и3 њ1га царS васaнска, и3 вс‰ ц†р­ст­віz хана†нска:
 • и3 дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе їи7лю лю1демъ сво­и6мъ.
 • ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ:
 • ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ сво­и6мъ, и3 њ рабёхъ сво­и1хъ ўм0лит­сz.
 • Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:
 • ўстA и4мутъ, и3 не воз­глаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:
 • ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ.
 • Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.
 • Д0ме їи7левъ, благослови1те гDа: д0ме ґарHнь, благослови1те гDа: д0ме леvjинъ, благослови1те гDа:
 • боsщіисz гDа, благослови1те гDа.
 • Блгcвeнъ гDь t­ сіHна, живhй во їеrли1мэ.
 • Ґллилyіа.
 • И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • И#сповёдайтесz бг7у богHвъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • И#сповёдайтесz гDеви господeй: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Сотв0ршему чудесA вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Сотв0ршему небесA рaзумомъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Ўтверди1в­шему зeмлю на водaхъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Сотв0ршему свэти6ла вє1ліz є3ди1ному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • с0лнце во њ1бласть днE: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • лунY и3 ѕвёзды во њ1бласть н0щи: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Порази1в­шему є3гЂпта съ пeрвєнцы є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • и3 и3звeдшему їи7лz t­ среды2 и4хъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • рук0ю крёпкою и3 мhшцею выс0кою: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Раздёльшему чермн0е м0ре въ раздэлє1ніz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • и3 провeдшему їи7лz посредЁ є3гw2: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • и3 и3стрsсшему фараHна и3 си1лу є3гw2 въ м0ре чермн0­е: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Провeдшему лю1ди сво‰ въ пустhни: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Порази1в­шему цари6 вє1ліz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • И# ўби1в­шему цари6 крBпкіz: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • сиHна царS ґморрeйска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • и3 њ1га царS васaнска: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • И# дaв­шему зeмлю и4хъ достоsніе: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • достоsніе їи7лю рабY сво­емY: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Я$кw во смирeніи нa­шемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • И# и3збaвилъ ны2 є4сть t­ врагHвъ нaшихъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2:
 • даsй пи1щу всsкой пл0ти: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • И#сповёдайтесz бг7у нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
 • Дв7ду їеремjемъ.
 • На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна:
 • на вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz.
 • Я$кw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ t­ пёсней сіHнскихъ.
 • Кaкw воспо­eмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй;
 • А$ще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS.
 • Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни мо­емY, а4ще не помzнY тебє2, а4ще не предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz мо­егw2.
 • Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њсновaній є3гw2.
 • Дщи2 вавmлHнz њкаsн­наz, бlжeнъ, и4же воз­дaстъ тебЁ воз­даsніе твоE, є4же воз­далA є3си2 нaмъ:
 • бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень.
 • Pал0мъ дв7ду, ґггeа и3 захaріи.
 • И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ, и3 пред8 а4гг7лы воспою2 тебЁ, ћкw ўслhшалъ є3си2 вс‰ глаг0лы ќстъ мо­и1хъ:
 • поклоню1сz ко хрaму ст70му тво­емY и3 и3сповёмсz и4мени тво­емY њ млcти тво­eй и3 и4стинэ тво­eй, ћкw воз­вели1чилъ є3си2 над8 всёмъ и4мz твоE ст70е.
 • Въ џньже а4ще дeнь при­зовy тz, ск0рw ўслhши мS: ўмн0жиши мS въ души2 мо­eй си1лою тво­eю.
 • Да и3сповёдzт­сz тебЁ, гDи, вси2 цaріе зeмстіи, ћкw ўслhшаша вс‰ гlг0лы ќстъ тво­и1хъ:
 • и3 да воспою1тъ въ путeхъ гDнихъ, ћкw вeліz слaва гDнz:
 • ћкw выс0къ гDь, и3 смирє1н­ныz при­зирaетъ, и3 высHкаz и3здалeча вёсть.
 • А$ще пойдY посредЁ ск0рби, живи1ши мS: на гнёвъ вр†гъ мо­и1хъ простeрлъ є3си2 рyку твою2, и3 сп7сe мz десни1ца твоS.
 • ГDь воз­дaстъ за мS: гDи, млcть твоS во вёкъ: дёлъ рукY твоє1ю не прeзри.
 • Въ конeцъ дв7ду, pал0мъ захaріинъ, въ разсёzніи.
 • ГDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE и3 востaніе моE.
 • Ты2 разумёлъ є3си2 помышлє1ніz мо‰ и3здалeча:
 • стезю2 мою2 и3 ќже моE ты2 є3си2 и3зслёдовалъ и3 вс‰ пути6 мо‰ прови1дэлъ є3си2.
 • Я$кw нёсть льсти2 въ љзhцэ мо­eмъ: сE, гDи, ты2 познaлъ є3си2
 • вс‰ послBднzz и3 дрє1внzz: ты2 создaлъ є3си2 мS и3 положи1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2.
 • Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t­ менє2, ўтверди1сz, не воз­могY къ немY.
 • Кaмw пойдY t­ дх7а тво­егw2; и3 t­ лицA тво­егw2 кaмw бэжY;
 • А$ще взhду на нб7о, ты2 тaмw є3си2: а4ще сни1ду во а4дъ, тaмw є3си2.
 • А$ще воз­мY крилB мо­и2 рaнw и3 вселю1сz въ послёднихъ м0рz,
 • и3 тaмw бо рукA твоS настaвитъ мS, и3 ўдержи1тъ мS десни1ца твоS.
 • И# рёхъ: є3дA тмA поперeтъ мS; и3 н0щь просвэщeніе въ слaдости мо­eй.
 • Я$кw тмA не помрачи1т­сz t­ тебє2, и3 н0щь ћкw дeнь просвэти1т­сz: ћкw тмA є3S, тaкw и3 свётъ є3S.
 • Я$кw ты2 создaлъ {стzжaлъ} є3си2 ўтрHбы мо‰, воспріsлъ мS є3си2 и3з8 чрeва мaтере мо­еS.
 • И#сповёмсz тебЁ, ћкw стрaшнw ўдиви1л­сz є3си2: ч{дна дэлA тво‰, и3 душA моS знaетъ ѕэлw2.
 • Не ўтаи1сz к0сть моS t­ тебє2, ю4же сотвори1лъ є3си2 въ тaйнэ, и3 состaвъ м0й въ преисп0днихъ земли2.
 • Несодёлан­ное моE ви1дэстэ џчи тво­и2, и3 въ кни1зэ тво­eй вси2 напи1шут­сz: во днeхъ сози1ждут­сz, и3 никт0же въ ни1хъ.
 • Мнё же ѕэлw2 чeстни бhша дрyзи тво­и2, б9е, ѕэлw2 ўтверди1шасz владhчє­ст­віz и4хъ:
 • и3зочтY и5хъ, и3 пaче пескA ўмн0жат­сz: востaхъ, и3 є3щE є4смь съ тоб0ю.
 • А$ще и3збіeши грёшники, б9е: мyжіе кровeй, ўклони1тесz t­ менє2.
 • Я$кw ревни1ви є3стE въ помышлeніихъ, пріи1мутъ въ суетY грaды тво‰.
 • Не ненави1дzщыz ли тS, гDи, воз­ненави1дэхъ, и3 њ вразёхъ тво­и1хъ и3стazхъ;
 • Совершeн­ною нeнавистію воз­ненави1дэхъ |: во враги2 бhша ми2.
 • И#скуси1 мz, б9е, и3 ўвёждь сeрдце моE: и3стzжи1 мz и3 разумёй стєзи2 мо‰:
 • и3 ви1ждь, а4ще пyть беззак0ніz во мнЁ, и3 настaви мS на пyть вёченъ.
 • Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду.
 • И#зми1 мz, гDи, t­ человёка лукaва, t­ мyжа непрaведна и3збaви мS:
 • 2и5же помhслиша непрaвду въ сeрдцы, вeсь дeнь њполчaху бр†ни:
 • 3и3з8wстри1ша љзhкъ св0й ћкw ѕміи1нъ: ћдъ а4спідовъ под8 ўстнaми и4хъ.
 • 4Сохрани1 мz, гDи, и3з8 руки2 грёшничи, t­ человBкъ непрaведныхъ и3зми1 мz, и5же помhслиша запsти стwпы2 мо‰.
 • 5Скрhша г0рдіи сёть мнЁ и3 ќжы, препsша сёть ногaма мо­и1ма:
  > 6при стези2 соблaзны положи1ша ми2.
 • Рёхъ гDеви: бг7ъ м0й є3си2 ты2, внуши2, гDи, глaсъ молeніz мо­егw2.
 • ГDи, гDи, си1ло спcніz мо­егw2, њсэни1лъ є3си2 над8 глав0ю мо­eю въ дeнь брaни.
 • Не предaждь менE, гDи, t­ желaніz мо­егw2 грёшнику: помhслиша на мS, не њстaви менE, да не когдA воз­несyт­сz.
 • ГлавA њкружeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ покрhетъ |.
 • Падyтъ на ни1хъ ќгліz џгнєн­наz, низложи1ши | во страстeхъ, и3 не постоsтъ.
 • Мyжъ љзhченъ не и3спрaвит­сz на земли2: мyжа непрaведна ѕл†z ўловsтъ во и3стлёніе.
 • Познaхъ, ћкw сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ и3 мeсть ўбHгимъ.
 • Nбaче првdніи и3сповёдzт­сz и4мени тво­емY, и3 вселsт­сz прaвіи съ лицeмъ тво­и1мъ.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • ГDи, воз­звaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz мо­егw2, внегдA воз­звaти ми2 къ тебЁ.
 • Да и3спрaвит­сz моли1тва моS ћкw кади1ло пред8 тоб0ю: воз­дэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz.
 • Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мо­и6мъ и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мо­и1хъ.
 • Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaв­ст­віz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ съ челwвBки дёла­ю­щими беззак0ніе: и3 не сочтyсz со и3збрaн­ными и4хъ.
 • Накaжетъ мS првdникъ ми1лостію и3 њбличи1тъ мS, є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 мо­еS: ћкw є3щE и3 моли1тва моS во благоволeніихъ и4хъ.
 • Пожє1рты бhша при­ кaмени судіи6 и4хъ: ўслhшат­сz глагHли мо­и2, ћкw воз­мог0ша {ўслади1шасz}.
 • Я$кw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при­ а4дэ.
 • Я$кw къ тебЁ, гDи, гDи, џчи мо­и2: на тS ўповaхъ, не t­ими2 дyшу мою2:
 • сохрани1 мz t­ сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t­ собл†знъ дёла­ю­щихъ беззак0ніе.
 • Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смъ а4зъ, д0ндеже прейдY.
 • Рaзума дв7ду, внегдA бhти є3мY въ вертeпэ молsщемусz.
 • Глaсомъ мо­и1мъ ко гDу воз­звaхъ, глaсомъ мо­и1мъ ко гDу помоли1хсz.
 • Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ воз­вэщY.
 • ВнегдA и3зчезaти t­ менє2 дyху мо­емY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰: на пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ.
 • Сматрsхъ њдеснyю и3 воз­глsдахъ, и3 не бЁ знazй менE: поги1бе бёг­ст­во t­ менє2, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2.
 • Воззвaхъ къ тебЁ, гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ.
 • Вонми2 молeнію мо­емY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t­ гонsщихъ мS, ћкw ўкрепи1шасz пaче менє2.
 • И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени тво­емY: менE ждyтъ првdницы, д0ндеже воз­дaси мнЁ.
 • Pал0мъ дв7ду, є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2.
 • ГDи, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ тво­eй, ўслhши мS въ прaвдэ тво­eй:
 • и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ тво­и1мъ, ћкw не њправди1т­сz пред8 тоб0ю всsкъ живhй.
 • Я$кw погнA врaгъ дyшу мою2: смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка.
 • И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE.
 • Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, по­учи1хсz во всёхъ дёлэхъ тво­и1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю по­учaхсz.
 • Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мо­и2: душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ.
 • Ск0рw ўслhши мS, гDи, и3зчезE дyхъ м0й: не t­врати2 лицA тво­егw2 t­ менє2, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.
 • Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ: скажи2 мнЁ, гDи, пyть, въ џньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
 • И#зми1 мz t­ вр†гъ мо­и1хъ, гDи, къ тебЁ при­бэг0хъ.
 • Научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бг7ъ м0й: дх7ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.
 • И$мене тво­егw2 рaди, гDи, живи1ши мS прaвдою тво­eю: и3зведeши t­ печaли дyшу мою2:
 • и3 млcтію тво­eю потреби1ши враги2 мо‰ и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 мо­eй: ћкw а4зъ рaбъ тв0й є4смь.
 • Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господни,
 • стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.
 • Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно,
 • ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.
 • Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.
 • Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;
 • возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.
 • Он поразил первенцев Египта, от человека до скота,
 • послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его,
 • поразил народы многие и истребил царей сильных:
 • Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;
 • и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
 • Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
 • Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится.
 • Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих:
 • есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.
 • Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.
 • Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.
 • Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.
 • Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
 • Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
 • Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
 • утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
 • сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
 • солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
 • луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
 • поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
 • и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
 • рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
 • разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
 • и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
 • и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
 • провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
 • поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
 • и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
 • Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
 • и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
 • и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
 • в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
 • вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
 • и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
 • дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
 • Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
 • При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе;
 • на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы.
 • Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских».
 • Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
 • Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя;
 • прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
 • Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его».
 • Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
 • Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!
 • Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами* пою Тебе, [что Ты услышал все слова уст моих]. //*В переводе 70-ти: пред Ангелами.
 • Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.
 • В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
 • Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих
 • и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.
 • Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
 • Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя.
 • Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
 • Господи! Ты испытал меня и знаешь.
 • Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
 • Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
 • Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
 • Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою.
 • Дивно для меня ведение [Твое], – высоко, не могу постигнуть его!
 • Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
 • Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
 • Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
 • и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
 • Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»;
 • но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.
 • Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
 • Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
 • Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.
 • Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было.
 • Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!
 • Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.
 • О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!
 • Они говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои.
 • Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?
 • Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне.
 • Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
 • и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя:
 • они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань,
 • изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их.
 • Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои.
 • Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня.
 • Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих!
 • Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани.
 • Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся.
 • Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их.
 • Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали.
 • Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель.
 • Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным.
 • Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере.
 • 1Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился;
 • 2излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл Ему.
 • 3Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня.
 • 4Смотрю на правую сторону, и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей.
 • 5Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых.
 • 6Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня.
 • 7Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.
 • Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей
 • и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих.
 • Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, –
 • и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
 • Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих.
 • Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.
 • Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою.
 • Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю.
 • Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды.
 • Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою.
 • И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта