Скрыть
135:0
135:3
135:9
135:16
135:17
135:18
135:21
135:22
135:23
135:24
135:26
Псалом 144 
144:0
144:2
144:5
144:6
144:7
144:10
144:12
144:17
144:21
Церковнославянский (рус)
Аллилу́iа.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Исповѣ́дайтеся Бо́гу бого́въ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви господе́й: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Сотво́ршему чудеса́ ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Сотво́ршему небеса́ ра́зумомъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Утверди́в­шему зе́млю на вода́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Сотво́ршему свѣти́ла ве́лiя еди́ному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
со́лнце во о́бласть дне́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
луну́ и звѣ́зды во о́бласть но́щи: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Порази́в­шему Еги́пта съ пе́рвенцы его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
и изве́дшему Изра́иля от­ среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
руко́ю крѣ́пкою и мы́шцею высо́кою: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Раздѣ́льшему Чермно́е мо́ре въ раздѣле́нiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
и прове́дшему Изра́иля посредѣ́ его́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
и истря́сшему фарао́на и си́лу его́ въ мо́ре Чермно́­е: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Прове́дшему лю́ди Своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Порази́в­шему цари́ ве́лiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
И уби́в­шему цари́ крѣ́пкiя: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
Сио́на царя́ Аморре́йска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
и О́га царя́ Васа́нска: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
И да́в­шему зе́млю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
достоя́нiе Изра́илю рабу́ Сво­ему́: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Я́ко во смире́нiи на́­шемъ помяну́ ны Госпо́дь: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
И изба́вилъ ны́ е́сть от­ враго́въ на́шихъ: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́:
дая́й пи́щу вся́кой пло́ти: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Исповѣ́дайтеся Бо́гу небе́сному: я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.
Хвала́ Дави́ду.
Вознесу́ Тя, Бо́же мо́й, Царю́ мо́й, и благословлю́ и́мя Твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
На вся́къ де́нь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, и вели́чiю Его́ нѣ́сть конца́.
Ро́дъ и ро́дъ восхва́лятъ дѣла́ Твоя́ и си́лу Твою́ воз­вѣстя́тъ:
великолѣ́пiе сла́вы святы́ни Тво­ея́ воз­глаго́лютъ и чудеса́ Твоя́ повѣ́дятъ:
и си́лу стра́шныхъ Тво­и́хъ реку́тъ и вели́чiе Твое́ повѣ́дятъ:
па́мять мно́же­ст­ва бла́гости Тво­ея́ от­ры́гнутъ и пра́вдою Тво­е́ю воз­ра́дуют­ся.
Ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ.
Бла́гъ Госпо́дь вся́ческимъ, и щедро́ты Его́ на всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Его́.
Да исповѣ́дят­ся Тебѣ́, Го́споди, вся́ дѣла́ Твоя́, и преподо́бнiи Тво­и́ да благословя́тъ Тя́:
сла́ву ца́р­ст­вiя Тво­его́ реку́тъ и си́лу Твою́ воз­глаго́лютъ,
сказа́ти сыново́мъ человѣ́ческимъ си́лу Твою́ и сла́ву великолѣ́пiя ца́р­ст­вiя Тво­его́.
Ца́р­ст­во Твое́ ца́р­ст­во всѣ́хъ вѣко́въ, и влады́че­с­т­во Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. *Вѣ́ренъ Госпо́дь во всѣ́хъ словесѣ́хъ Сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Сво­и́хъ.
Утвержда́етъ Госпо́дь вся́ низпа́да­ю­щыя и воз­ставля́етъ вся́ низве́ржен­ныя.
О́чи всѣ́хъ на Тя́ упова́ютъ, и Ты́ дае́ши и́мъ пи́щу во благовре́менiи:
от­верза́еши ты́ ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́нiя.
Пра́веднъ Госпо́дь во всѣ́хъ путе́хъ Сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Сво­и́хъ.
Бли́зъ Госпо́дь всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ Его́, всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ Его́ во и́стинѣ:
во́лю боя́щихся Его́ сотвори́тъ, и моли́тву и́хъ услы́шитъ, и спасе́тъ я́.
Храни́тъ Госпо́дь вся́ лю́бящыя Его́, и вся́ грѣ́шники потреби́тъ.
Хвалу́ Госпо́дню воз­глаго́лютъ уста́ моя́: и да благослови́тъ вся́ка пло́ть и́мя свято́е Его́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
[Аллилуия.]
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
солнце – для управления днем, ибо вовек милость Его;
луну и звезды – для управления ночью, ибо вовек милость Его;
поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
Хвала Давида.
Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое во веки и веки.
Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;
да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. *[Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих.]
Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;
открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible