Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду.
 • Го́споди, воз­зва́хъ къ тебѣ́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́, внегда́ воз­зва́ти ми́ къ тебѣ́.
 • Да испра́вит­ся моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобо́ю: воз­дѣя́нiе руку́ мое́ю, же́ртва вече́рняя.
 • Положи́, Го́споди, хране́нiе усто́мъ мо­и́мъ и две́рь огражде́нiя о устна́хъ мо­и́хъ.
 • Не уклони́ се́рдце мое́ въ словеса́ лука́в­ст­вiя, непщева́ти вины́ о грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́ла­ю­щими беззако́нiе: и не сочту́ся со избра́н­ными и́хъ.
 • Нака́жетъ мя́ пра́ведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, еле́й же грѣ́шнаго да не нама́ститъ главы́ мо­ея́: я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́нiихъ и́хъ.
 • Поже́рты бы́ша при­­ ка́мени судiи́ и́хъ: услы́шат­ся глаго́ли мо­и́, я́ко воз­мого́ша {услади́шася}.
 • Я́ко то́лща земли́ просѣ́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́хъ при­­ а́дѣ.
 • Я́ко къ тебѣ́, Го́споди, Го́споди, о́чи мо­и́: на тя́ упова́хъ, не от­ими́ ду́шу мою́:
 • сохрани́ мя от­ сѣ́ти, ю́же соста́виша ми́, и от­ собла́знъ дѣ́ла­ю­щихъ беззако́нiе.
 • Паду́тъ во мре́жу свою́ грѣ́шницы: еди́нъ е́смъ а́зъ, до́ндеже прейду́.
 • Господи! к тебе взываю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе.
 • Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя.
 • Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;
 • не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их.
 • Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их.
 • Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки.
 • Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней.
 • Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
 • Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников.
 • Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
 • ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • κύριε ἐκέκραξα προ­̀ς σέ εἰσάκουσόν μου προ­́σχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με προ­̀ς σέ
 • κατευθυνθήτω ἡ προ­σευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή
 • θοῦ κύριε φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου
 • μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προ­φασίζεσθαι προ­φάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζο­μέ­νοις ἀνομίαν καὶ οὐ μὴ συν­δυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν
 • παιδεύ­σει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου ὅτι ἔτι καὶ ἡ προ­σευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν
 • κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν ἀκούσον­ται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν
 • ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπι­̀ τῆς γῆς διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρα­̀ τὸν ᾅδην
 • ὅτι προ­̀ς σέ κύριε κύριε οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπι­̀ σὲ ἤλπισα μὴ ἀν­τανέλῃς τὴν ψυχήν μου
 • φύλαξόν με ἀπο­̀ παγίδος ἧς συν­εστήσαν­τό μοι καὶ ἀπο­̀ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν
 • πεσοῦν­ται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοί κατα­̀ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως οὗ ἂν παρέλθω
 • Таронаи Довуд. Парвардигоро! Туро мехонам, сӯи ман шитоб намо; ба овозам гӯш андоз, вақте ки Туро мехонам.
 • Бигзор дуоям пеши рӯи Ту мисли чун бухур писанд афтад, ва боло кардани кафҳоям мисли ҳадияи шом.
 • Бар даҳонам, эй Парвардигор, посбоне бимон, ва дари лабҳоямро нигаҳбонӣ намо.
 • Диламро ба чизи бад моил нагардон, то ки дар роҳи бадӣ бо шахсони бадкирдор амал накунам, ва аз нозу неъмати онҳо начашам.
 • Росткор маро бизанад – меҳру вафост; ва маро сарзаниш намояд – равған аст барои сарам, ва сарам ба он монеъ нахоҳад шуд; зеро ҳанӯз дуоям бар зидди кирдорҳои бади онҳост.
 • Доварони онҳо аз болои кӯҳпора партофта хоҳанд шуд, ва он гоҳ суханони маро хоҳанд шунид, зеро ки хушанд.
 • Мисли он ки замин аз шудгор пора-пора мешавад, устухонҳои мо дар даҳони гӯристон пароканда хоҳанд шуд.
 • Аммо чашмонам сӯи Ту мебошанд, эй Парвардигор, Худованд! Ба Ту паноҳ мебарам, ҷонамро нобуд накун.
 • Маро аз доме ки барои ман ниҳодаанд, нигоҳдорӣ намо; ва аз камандҳои бадкирдорон.
 • Бадкорон дар тӯрҳои худ хоҳанд афтод, дар сурате ки ман сиҳат саломат хоҳам гузашт. Суруди таълимии Довуд; дуои ӯ, вақте ки дар мағора буд.