Скрыть
Псалом 143 
143:0
143:6
143:8
143:11
Псалом 144 
144:0
144:2
144:5
144:6
144:7
144:10
144:12
144:17
144:21
Псалом 145 
145:0
145:2
Псалом 146 
146:0
146:7
146:10
Псалом 147 
147:0
147:1
147:2
147:4
147:6
Псалом 148 
148:0
148:3
148:6
148:7
148:9
148:10
148:12
Псалом 149 
149:0
149:3
149:8
Псалом 150 
150:0
150:2
150:5
Псало́мъ Дави́ду, къ голiа́ѳу.
Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ мо́й, науча́яй ру́цѣ мо­и́ на ополче́нiе, пе́рсты моя́ на бра́нь.
Ми́лость моя́ и при­­бѣ́жище мое́, засту́пникъ мо́й и изба́витель мо́й, защи́титель мо́й, и на Него́ упова́хъ: повину́яй лю́ди моя́ подъ мя́.
Го́споди, что́ е́сть человѣ́къ, я́ко позна́л­ся еси́ ему́? Или́ сы́нъ человѣ́чь, я́ко вмѣня́еши его́?
Человѣ́къ суетѣ́ уподо́бися: дні́е его́ я́ко сѣ́нь прехо́дятъ.
Го́споди, преклони́ небеса́, и сни́ди: косни́ся гора́мъ, и воз­дымя́т­ся:
блесни́ мо́лнiю, и разжене́ши я́: посли́ стрѣ́лы Твоя́, и смяте́ши я́.
Посли́ ру́ку Твою́ съ высоты́, изми́ мя и изба́ви мя́ от­ во́дъ мно́гихъ, изъ руки́ сыно́въ чужди́хъ,
и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца и́хъ десни́ца непра́вды.
Бо́же, пѣ́снь но́ву воспою́ Тебѣ́, во псалти́ри десятостру́н­нѣмъ пою́ Тебѣ́:
даю́щему спасе́нiе царе́мъ, избавля́ющему Дави́да раба́ Сво­его́ от­ меча́ лю́та.
Изба́ви мя́ и изми́ мя изъ руки́ сыно́въ чужди́хъ, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца и́хъ десни́ца непра́вды:
и́хже сы́нове и́хъ я́ко новосажде́нiя водруже́ная въ ю́ности сво­е́й, дще́ри и́хъ удо́брены, пре­укра́шены я́ко подо́бiе хра́ма:
храни́лища и́хъ испо́лнена, от­рыга́ющая от­ сего́ въ сiе́: о́вцы и́хъ многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищихъ сво­и́хъ: воло́ве и́хъ то́лсти:
нѣ́сть паде́нiя опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля въ сто́гнахъ и́хъ.
Ублажи́ша лю́ди, и́мже сiя́ су́ть: блаже́ни лю́дiе, и́мже Госпо́дь Бо́гъ и́хъ.
Хвала́ Дави́ду.
Вознесу́ Тя, Бо́же мо́й, Царю́ мо́й, и благословлю́ и́мя Твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
На вся́къ де́нь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
Ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, и вели́чiю Его́ нѣ́сть конца́.
Ро́дъ и ро́дъ восхва́лятъ дѣла́ Твоя́ и си́лу Твою́ воз­вѣстя́тъ:
великолѣ́пiе сла́вы святы́ни Тво­ея́ воз­глаго́лютъ и чудеса́ Твоя́ повѣ́дятъ:
и си́лу стра́шныхъ Тво­и́хъ реку́тъ и вели́чiе Твое́ повѣ́дятъ:
па́мять мно́же­ст­ва бла́гости Тво­ея́ от­ры́гнутъ и пра́вдою Тво­е́ю воз­ра́дуют­ся.
Ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ.
Бла́гъ Госпо́дь вся́ческимъ, и щедро́ты Его́ на всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Его́.
Да исповѣ́дят­ся Тебѣ́, Го́споди, вся́ дѣла́ Твоя́, и преподо́бнiи Тво­и́ да благословя́тъ Тя́:
сла́ву ца́р­ст­вiя Тво­его́ реку́тъ и си́лу Твою́ воз­глаго́лютъ,
сказа́ти сыново́мъ человѣ́ческимъ си́лу Твою́ и сла́ву великолѣ́пiя ца́р­ст­вiя Тво­его́.
Ца́р­ст­во Твое́ ца́р­ст­во всѣ́хъ вѣко́въ, и влады́че­с­т­во Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. *Вѣ́ренъ Госпо́дь во всѣ́хъ словесѣ́хъ Сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Сво­и́хъ.
Утвержда́етъ Госпо́дь вся́ низпа́да­ю­щыя и воз­ставля́етъ вся́ низве́ржен­ныя.
О́чи всѣ́хъ на Тя́ упова́ютъ, и Ты́ дае́ши и́мъ пи́щу во благовре́менiи:
от­верза́еши ты́ ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́нiя.
Пра́веднъ Госпо́дь во всѣ́хъ путе́хъ Сво­и́хъ и преподо́бенъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Сво­и́хъ.
Бли́зъ Госпо́дь всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ Его́, всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ Его́ во и́стинѣ:
во́лю боя́щихся Его́ сотвори́тъ, и моли́тву и́хъ услы́шитъ, и спасе́тъ я́.
Храни́тъ Госпо́дь вся́ лю́бящыя Его́, и вся́ грѣ́шники потреби́тъ.
Хвалу́ Госпо́дню воз­глаго́лютъ уста́ моя́: и да благослови́тъ вся́ка пло́ть и́мя свято́е Его́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка.
Аллилу́iа, Агге́а и Заха́рiи.
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода:
восхвалю́ Го́спода въ животѣ́ мо­е́мъ, пою́ Бо́гу мо­ему́, до́ндеже е́смь.
Не надѣ́йтеся на кня́зи, на сы́ны человѣ́ческiя, въ ни́хже нѣ́сть спасе́нiя.
Изы́детъ ду́хъ его́, и воз­врати́т­ся въ зе́млю свою́: въ то́й де́нь поги́бнутъ вся́ помышле́нiя его́.
Блаже́нъ, ему́же Бо́гъ Иа́ковль помо́щникъ его́, упова́нiе его́ на Го́спода Бо́га сво­его́,
сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре, и вся́, я́же въ ни́хъ: храня́щаго и́стину въ вѣ́къ,
творя́щаго су́дъ оби́димымъ, даю́щаго пи́щу а́лчущымъ. Госпо́дь рѣши́тъ окова́н­ныя:
Госпо́дь умудря́етъ слѣпцы́: Госпо́дь воз­во́дитъ низве́ржен­ныя: Госпо́дь лю́битъ пра́ведники.
Госпо́дь храни́тъ при­­ше́лцы, си́ра и вдову́ прiи́метъ, и пу́ть грѣ́шныхъ погуби́тъ.
Воцари́т­ся Госпо́дь во вѣ́къ, Бо́гъ тво́й, Сiо́не, въ ро́дъ и ро́дъ.
Аллилу́iа.
Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ псало́мъ: Богови на́­шему да услади́т­ся хвале́нiе.
Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь: разсѣ́янiя Изра́илева собере́тъ:
изцѣля́яй сокруше́н­ныя се́рдцемъ и обязу́яй сокруше́нiя и́хъ:
изчита́яй мно́же­с­т­во звѣ́здъ, и всѣ́мъ и́мъ имена́ нарица́яй.
Ве́лiй Госпо́дь на́шъ, и ве́лiя крѣ́пость Его́, и ра́зума Его́ нѣ́сть числа́.
Прiе́мляй кро́ткiя Госпо́дь, смиря́яй же грѣ́шники до земли́.
Начни́те Го́сподеви во исповѣ́данiи, по́йте Богови на́­шему въ гу́слехъ:
одѣва́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ до́ждь: прозяба́ющему на гора́хъ траву́ и зла́къ на слу́жбу человѣ́комъ:
даю́щему ското́мъ пи́щу и́хъ, и птенце́мъ вра́новымъ при­­зыва́ющымъ Его́.
Не въ си́лѣ ко́нстѣй восхо́щетъ, ниже́ въ лы́стѣхъ му́жескихъ благоволи́тъ:
благоволи́тъ Госпо́дь въ боя́щихся Его́ и во упова́ющихъ на ми́лость Его́.
Аллилу́iа, Агге́а и Заха́рiи.
Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га тво­его́, Сiо́не:
я́ко укрѣпи́ вереи́ вра́тъ тво­и́хъ, благослови́ сы́ны твоя́ въ тебѣ́.
Полага́яй предѣ́лы твоя́ ми́ръ, и ту́ка пшени́чна насыща́яй тя́:
посыла́яй сло́во Свое́ земли́, до ско́рости тече́тъ сло́во Его́,
даю́щаго снѣ́гъ сво́й я́ко во́лну, мглу́ я́ко пе́пелъ посыпа́ющаго,
мета́ющаго го́лоть Сво́й я́ко хлѣ́бы: проти́ву лица́ мра́за Его́ кто́ посто­и́тъ?
По́слетъ сло́во Свое́, и иста́етъ я́: дхне́тъ ду́хъ Его́, и потеку́тъ во́ды.
Возвѣща́яй сло́во Свое́ Иа́кову, оправда́нiя и судьбы́ Своя́ Изра́илеви:
не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ Своя́ не яви́ и́мъ.
Аллилу́iа, Агге́а и Заха́рiи.
Хвали́те Го́спода съ небе́съ, хвали́те Его́ въ вы́шнихъ.
Хвали́те Его́ вси́ А́нгели Его́: хвали́те Его́, вся́ си́лы Его́.
Хвали́те Его́, со́лнце и луна́: хвали́те Его́ вся́ звѣ́зды и свѣ́тъ.
Хвали́те Его́, небеса́ небе́съ и вода́, я́же превы́ше небе́съ.
Да восхва́лятъ и́мя Госпо́дне: я́ко То́й рече́, и бы́ша: То́й повелѣ́, и созда́шася.
Поста́ви я́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: повелѣ́нiе положи́, и не ми́мо и́детъ.
Хвали́те Го́спода от­ земли́, змі́еве и вся́ бе́здны:
о́гнь, гра́дъ, снѣ́гъ, го́лоть, ду́хъ бу́ренъ, творя́щая сло́во Его́:
го́ры и вси́ хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси́ ке́дри:
звѣ́рiе и вси́ ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты:
ца́рiе зе́мстiи и вси́ лю́дiе, кня́зи и вси́ судiи́ зе́мстiи:
ю́ноши и дѣ́вы, ста́рцы съ ю́нотами.
Да восхва́лятъ и́мя Госпо́дне: я́ко воз­несе́ся и́мя Того́ еди́наго, исповѣ́данiе Его́ на земли́ и на небеси́.
И воз­несе́тъ ро́гъ люді́й Сво­и́хъ: пѣ́снь всѣ́мъ преподо́бнымъ Его́, сыново́мъ Изра́илевымъ, лю́демъ при­­ближа́ющымся Ему́.
Аллилу́iа.
Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву: хвале́нiе Его́ въ це́ркви преподо́бныхъ.
Да воз­весели́т­ся Изра́иль о сотво́ршемъ его́, и сы́нове Сiо́ни воз­ра́дуют­ся о Цари́ сво­е́мъ.
Да восхва́лятъ и́мя Его́ въ ли́цѣ, въ тимпа́нѣ и псалти́ри да пою́тъ Ему́.
Я́ко благоволи́тъ Госпо́дь въ лю́дехъ Сво­и́хъ, и воз­несе́тъ кро́ткiя во спасе́нiе.
Восхва́лят­ся преподо́бнiи во сла́вѣ и воз­ра́дуют­ся на ло́жахъ сво­и́хъ.
Возноше́нiя Бо́жiя въ горта́ни и́хъ, и мечи́ обою́ду остры́ въ рука́хъ и́хъ:
сотвори́ти от­мще́нiе во язы́цѣхъ, обличе́нiя въ лю́дехъ:
связа́ти цари́ и́хъ пу́ты, и сла́вныя и́хъ ручны́ми око́вы желѣ́зными:
сотвори́ти въ ни́хъ су́дъ напи́санъ. Сла́ва сiя́ бу́детъ всѣ́мъ преподо́бнымъ Его́.
Аллилу́iа.
Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́, хвали́те Его́ во утверже́нiи си́лы Его́:
хвали́те Его́ на си́лахъ {въ си́лахъ} Его́, хвали́те Его́ по мно́же­ст­ву вели́че­ст­вiя Его́:
хвали́те Его́ во гла́сѣ тру́бнѣмъ, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слехъ:
хвали́те Его́ въ тимпа́нѣ и ли́цѣ, хвали́те Его́ во стру́нахъ и орга́нѣ:
хвали́те Его́ въ кимва́лѣхъ доброгла́сныхъ, хвали́те Его́ въ кимва́лѣхъ восклица́нiя.
Вся́кое дыха́нiе да хва́литъ Го́спода.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible