Скрыть
143:0
144:0
144:17
144:21
145:0
146:0
147:0
148:0
149:0
150:0
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду, къ голiа́ѳу.
Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ мо́й, науча́яй ру́цѣ мо­и́ на ополче́нiе, пе́рсты моя́ на бра́нь.
Ми́лость моя́ и при­­бѣ́жище мое́, засту́пникъ мо́й и изба́витель мо́й, защи́титель мо́й, и на него́ упова́хъ: повину́яй лю́ди моя́ подъ мя́.
Го́споди, что́ е́сть человѣ́къ, я́ко позна́л­ся еси́ ему́? или́ сы́нъ человѣ́чь, я́ко вмѣня́еши его́?
Человѣ́къ суетѣ́ уподо́бися: дні́е его́ я́ко сѣ́нь прехо́дятъ.
Го́споди, преклони́ небеса́, и сни́ди: косни́ся гора́мъ, и воз­дымя́т­ся:
блесни́ мо́лнiю, и разжене́ши я́: посли́ стрѣ́лы твоя́, и смяте́ши я́.
Посли́ ру́ку твою́ съ высоты́, изми́ мя и изба́ви мя́ от­ во́дъ мно́гихъ, изъ руки́ сыно́въ чужди́хъ,
и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца и́хъ десни́ца непра́вды.
Бо́же, пѣ́снь но́ву воспою́ тебѣ́, во псалти́ри десятостру́н­нѣмъ пою́ тебѣ́:
даю́щему спасе́нiе царе́мъ, избавля́ющему Дави́да раба́ сво­его́ от­ меча́ лю́та.
Изба́ви мя́ и изми́ мя изъ руки́ сыно́въ чужди́хъ, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца и́хъ десни́ца непра́вды:
и́хже сы́нове и́хъ я́ко новосажде́нiя водруже́ная въ ю́ности сво­е́й, дще́ри и́хъ удо́брены, пре­укра́шены я́ко подо́бiе хра́ма:
храни́лища и́хъ испо́лнена, от­рыга́ющая от­ сего́ въ сiе́: о́вцы и́хъ многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищихъ сво­и́хъ: воло́ве и́хъ то́лсти:
нѣ́сть паде́нiя опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля въ сто́гнахъ и́хъ.
Ублажи́ша лю́ди, и́мже сiя́ су́ть: блаже́ни лю́дiе, и́мже Госпо́дь Бо́гъ и́хъ.
Хвала Давиду.
Вознесу тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя твое въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка.
На всякъ день благословлю тя, и восхвалю имя твое въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка.
Велiй Господь и хваленъ зѣло, и величiю его нѣсть конца.
Родъ и родъ восхвалятъ дѣла твоя и силу твою воз­вѣстятъ:
великолѣпiе славы святыни тво­ея воз­глаголютъ и чудеса твоя повѣдятъ:
и силу страшныхъ тво­ихъ рекутъ и величiе твое повѣдятъ:
память множе­ст­ва благости тво­ея от­рыгнутъ и правдою тво­ею воз­радуют­ся.
Щедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ.
Благъ Господь всяческимъ, и щедроты его на всѣхъ дѣлѣхъ его.
Да исповѣдят­ся тебѣ, Господи, вся дѣла твоя, и преподобнiи тво­и да благословятъ тя:
славу цар­ст­вiя тво­его рекутъ и силу твою воз­глаголютъ,
сказати сыновомъ человѣческимъ силу твою и славу великолѣпiя цар­ст­вiя тво­его.
Цар­ст­во твое цар­ст­во всѣхъ вѣковъ, и Владыче­с­т­во твое во всякомъ родѣ и родѣ. *Вѣренъ Господь во всѣхъ словесѣхъ сво­ихъ и преподобенъ во всѣхъ дѣлѣхъ сво­ихъ.
Утверждаетъ Господь вся низпада­ю­щыя и воз­ставляетъ вся низвержен­ныя.
Очи всѣхъ на тя уповаютъ, и ты даеши имъ пищу во благовременiи:
от­верзаеши ты руку твою и исполняеши всякое животно благоволенiя.
Праведнъ Господь во всѣхъ путехъ сво­ихъ и преподобенъ во всѣхъ дѣлѣхъ сво­ихъ.
Близъ Господь всѣмъ при­­зывающымъ его, всѣмъ при­­зывающымъ его во истинѣ:
волю боящихся его сотворитъ, и молитву ихъ услышитъ, и спасетъ я.
Хранитъ Господь вся любящыя его, и вся грѣшники потребитъ.
Хвалу Господню воз­глаголютъ уста моя: и да благословитъ всяка плоть имя святое его въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка.
Аллилуiа, Аггеа и захарiи.
Хвали, душе моя, Господа:
восхвалю Господа въ животѣ мо­емъ, пою Богу мо­ему, дондеже есмь.
Не надѣйтеся на князи, на сыны человѣческiя, въ нихже нѣсть спасенiя.
Изыдетъ духъ его, и воз­вратит­ся въ землю свою: въ той день погибнутъ вся помышленiя его.
Блаженъ, емуже Богъ Иаковль помощникъ его, упованiе его на Господа Бога сво­его,
сотворшаго небо и землю, море, и вся, яже въ нихъ: хранящаго истину въ вѣкъ,
творящаго судъ обидимымъ, дающаго пищу алчущымъ. Господь рѣшитъ окован­ныя:
Господь умудряетъ слѣпцы: Господь воз­водитъ низвержен­ныя: Господь любитъ праведники.
Господь хранитъ при­­шелцы, сира и вдову прiиметъ, и путь грѣшныхъ погубитъ.
Воцарит­ся Господь во вѣкъ, Богъ твой, Сiоне, въ родъ и родъ.
Аллилуiа.
Хвалите Господа, яко благъ псаломъ: богови на­шему да усладит­ся хваленiе.
Зиждай Иерусалима Господь: разсѣянiя Израилева соберетъ:
изцѣляяй сокрушен­ныя сердцемъ и обязуяй сокрушенiя ихъ:
изчитаяй множе­с­т­во звѣздъ, и всѣмъ имъ имена нарицаяй.
Велiй Господь нашъ, и велiя крѣпость его, и разума его нѣсть числа.
Прiемляй кроткiя Господь, смиряяй же грѣшники до земли.
Начните Господеви во исповѣданiи, пойте богови на­шему въ гуслехъ:
одѣвающему небо облаки, уготовляющему земли дождь: прозябающему на горахъ траву и злакъ на службу человѣкомъ:
дающему скотомъ пищу ихъ, и птенцемъ врановымъ при­­зывающымъ его.
Не въ силѣ констѣй восхощетъ, ниже въ лыстѣхъ мужескихъ благоволитъ:
благоволитъ Господь въ боящихся его и во уповающихъ на милость его.
Аллилуiа, Аггеа и захарiи.
Похвали, Иерусалиме, Господа, хвали Бога тво­его, Сiоне:
яко укрѣпи вереи вратъ тво­ихъ, благослови сыны твоя въ тебѣ.
Полагаяй предѣлы твоя миръ, и тука пшенична насыщаяй тя:
посылаяй слово свое земли, до скорости течетъ слово его,
дающаго снѣгъ свой яко волну, мглу яко пепелъ посыпающаго,
метающаго голоть свой яко хлѣбы: противу лица мраза его кто посто­итъ?
Послетъ слово свое, и истаетъ я: дхнетъ духъ его, и потекутъ воды.
Возвѣщаяй слово свое Иакову, оправданiя и судьбы своя Израилеви:
не сотвори тако всякому языку, и судьбы своя не яви имъ.
Аллилуiа, Аггеа и захарiи.
Хвалите Господа съ небесъ, хвалите его въ вышнихъ.
Хвалите его вси ангели его: хвалите его, вся силы его.
Хвалите его, солнце и луна: хвалите его вся звѣзды и свѣтъ.
Хвалите его, небеса небесъ и вода, яже превыше небесъ.
Да восхвалятъ имя Господне: яко той рече, и быша: той повелѣ, и создашася.
Постави я въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка: повелѣнiе положи, и не мимо идетъ.
Хвалите Господа от­ земли, зміеве и вся бездны:
огнь, градъ, снѣгъ, голоть, духъ буренъ, творящая слово его:
горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри:
звѣрiе и вси скоти, гади и птицы пернаты:
царiе земстiи и вси людiе, князи и вси судiи земстiи:
юноши и дѣвы, старцы съ юнотами.
Да восхвалятъ имя Господне: яко воз­несеся имя того единаго, исповѣданiе его на земли и на небеси.
И воз­несетъ рогъ людій сво­ихъ: пѣснь всѣмъ преподобнымъ его, сыновомъ Израилевымъ, людемъ при­­ближающымся ему.
Аллилуiа.
Воспойте Господеви пѣснь нову: хваленiе его въ церкви преподобныхъ.
Да воз­веселит­ся Израиль о сотворшемъ его, и сынове Сiони воз­радуют­ся о Цари сво­емъ.
Да восхвалятъ имя его въ лицѣ, въ тимпанѣ и псалтири да поютъ ему.
Яко благоволитъ Господь въ людехъ сво­ихъ, и воз­несетъ кроткiя во спасенiе.
Восхвалят­ся преподобнiи во славѣ и воз­радуют­ся на ложахъ сво­ихъ.
Возношенiя Божiя въ гортани ихъ, и мечи обоюду остры въ рукахъ ихъ:
сотворити от­мщенiе во языцѣхъ, обличенiя въ людехъ:
связати цари ихъ путы, и славныя ихъ ручными оковы желѣзными:
сотворити въ нихъ судъ написанъ. Слава сiя будетъ всѣмъ преподобнымъ его.
Аллилу́iа.
Хвали́те Бо́га во святы́хъ его́, хвали́те его́ во утверже́нiи си́лы его́:
хвали́те его́ на си́лахъ {въ си́лахъ} его́, хвали́те его́ по мно́же­ст­ву вели́че­ст­вiя его́:
хвали́те его́ во гла́сѣ тру́бнѣмъ, хвали́те его́ во псалти́ри и гу́слехъ:
хвали́те его́ въ тимпа́нѣ и ли́цѣ, хвали́те его́ во стру́нахъ и орга́нѣ:
хвали́те его́ въ кимва́лѣхъ доброгла́сныхъ, хвали́те его́ въ кимва́лѣхъ восклица́нiя.
Вся́кое дыха́нiе да хва́литъ Го́спода.
Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани,
милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, – и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой.
Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?
Человек подобен дуновению; дни его – как уклоняющаяся тень.
Господи! Приклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и воздымятся;
блесни молниею и рассей их; пусти стрелы Твои и расстрой их;
простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных,
которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи.
Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе,
дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча.
Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи.
Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши – как искусно изваянные столпы в чертогах.
Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших;
да будут волы наши тучны; да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших.
Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь [мой], и благословлять имя Твое во веки и веки.
Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;
да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. *[Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих.]
Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;
открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
Хвали, душа моя, Господа.
Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь.
Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.
Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его.
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,
сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,
творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников,
Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных.
Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает.
Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия.
Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, – хвала подобающая.
Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля.
Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их;
исчисляет количество звезд; всех их называет именами их.
Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим.
Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.
Пойте поочередно славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях.
Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву [и злак на пользу человеку];
дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему.
Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит, –
благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.
Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего,
ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сы