Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа, Агге́а и заха́рiи.
 • Хвали́те Го́спода съ небе́съ, хвали́те его́ въ вы́шнихъ.
 • Хвали́те его́ вси́ а́нгели его́: хвали́те его́, вся́ си́лы его́.
 • Хвали́те его́, со́лнце и луна́: хвали́те его́ вся́ звѣ́зды и свѣ́тъ.
 • Хвали́те его́, небеса́ небе́съ и вода́, я́же превы́ше небе́съ.
 • Да восхва́лятъ и́мя Госпо́дне: я́ко то́й рече́, и бы́ша: то́й повелѣ́, и созда́шася.
 • Поста́ви я́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка: повелѣ́нiе положи́, и не ми́мо и́детъ.
 • Хвали́те Го́спода от­ земли́, змі́еве и вся́ бе́здны:
 • о́гнь, гра́дъ, снѣ́гъ, го́лоть, ду́хъ бу́ренъ, творя́щая сло́во его́:
 • го́ры и вси́ хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси́ ке́дри:
 • звѣ́рiе и вси́ ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты:
 • ца́рiе зе́мстiи и вси́ лю́дiе, кня́зи и вси́ судiи́ зе́мстiи:
 • ю́ноши и дѣ́вы, ста́рцы съ ю́нотами.
 • Да восхва́лятъ и́мя Госпо́дне: я́ко воз­несе́ся и́мя того́ еди́наго, исповѣ́данiе его́ на земли́ и на небеси́.
 • И воз­несе́тъ ро́гъ люді́й сво­и́хъ: пѣ́снь всѣ́мъ преподо́бнымъ его́, сыново́мъ Изра́илевымъ, лю́демъ при­­ближа́ющымся ему́.
 • Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.
 • Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.
 • Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.
 • Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.
 • Да хвалят имя Господа, ибо Он [сказал, и они сделались,] повелел, и сотворились;
 • поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет.
 • Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,
 • огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его,
 • горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры,
 • звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые,
 • цари земные и все народы, князья и все судьи земные,
 • юноши и девицы, старцы и отроки
 • да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах.
 • Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуия.
 • αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου
 • αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις
 • αἰνεῖτε αὐτόν πάν­τες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτόν πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ
 • αἰνεῖτε αὐτόν ἥλιος καὶ σελήνη αἰνεῖτε αὐτόν πάν­τα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς
 • αἰνεῖτε αὐτόν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν
 • αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου ὅτι αὐτὸς εἶπεν καὶ ἐγενήθησαν αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν
 • ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος προ­́σταγμα ἔθετο καὶ οὐ παρελεύ­­σε­ται
 • αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς δράκον­τες καὶ πᾶσαι ἄβυσ­σοι
 • πῦρ χάλαζα χιών κρύσταλλος πνεῦμα κατα­ιγίδος τὰ ποι­οῦν­τα τὸν λόγον αὐτοῦ
 • τὰ ὄρη καὶ πάν­τες οἱ βουνοί ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι
 • τὰ θηρία καὶ πάν­τα τὰ κτήνη ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά
 • βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάν­τες λαοί ἄρχον­τες καὶ πάν­τες κριταὶ γῆς
 • νεανίσκοι καὶ παρθένοι πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων
 • αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπι­̀ γῆς καὶ οὐρανοῦ
 • καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαῷ ἐγγίζον­τι αὐτῷ
 • Ҳалелуёҳ. Парвардигорро аз осмонҳо сипос гӯед ситоиш кунед; Ӯро дар баландиҳо афрозҳо сипос гӯед ситоиш кунед.
 • Ӯро ситоиш кунед, эй ҳамаи фариштагони Ӯ; Ӯро ситоиш кунед, эй ҳамаи лашкарҳои Ӯ.
 • Ӯро ситоиш кунед, эй офтоб ва моҳ; Ӯро ситоиш кунед, эй ҳамаи ситорагони нур.
 • Ӯро ситоиш намо, эй осмони осмонҳо, ва эй обҳои болои осмонҳо.
 • Номи Парвардигорро ситоиш мекунанд, зеро Ӯ фармудааст, ва онҳо офарида шудаанд.
 • Ва онҳоро ҷовидона пойдор доштааст; ва қонуне муқаррар намудааст, ва аз он нахоҳанд даргузашт.
 • Парвардигорро аз замин ситоиш кунед, эй наҳангон ва ҳамаи обҳои замин;
 • Эй оташ ва жола, эй барф ва дуд, эй боди тунд, ки сухани Ӯро ба ҷо меоварӣ;
 • Эй кӯҳҳо ва ҳамаи талҳо, эй дарахтони мевадор ва ҳамаи арзҳо;
 • Эй ҳайвонҳо ва ҳамаи чорпоён, эй хазандагон ва мурғони болдор;
 • Эй подшоҳони замин ва ҳамаи қабилаҳо, эй мирон ва ҳамаи доварони замин;
 • Эй ҷавонон ва бокираҳо низ, эй пирон ва наврасон.
 • Номи Парвардигорро ситоиш мекунанд, зеро танҳо номи Ӯ барафрошта барафрохта аст, шукӯҳи Ӯ бар замин ва осмон аст.
 • Ва Ӯ шохи қавми Худро баланд бардоштааст, то ки ситоише бошад барои ҳамаи порсоёни Ӯ, барои банӣ Исроил, ки қавми ба Ӯ наздик ҳастанд. Ҳалелуёҳ.