Псалтирь, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 
 • Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, въ дeнь, въ џньже и3збaви є3го2 гDь t­ руки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 руки2 саyли: и3 речE:
 • Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS:
 • гDь ўтверждeніе моE, и3 при­бёжище моE, и3 и3збaвитель м0й, бг7ъ м0й, пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2: защи1титель м0й, и3 р0гъ спcніz мо­егw2, и3 застyпникъ м0й.
 • ХвалS при­зовY гDа и3 t­ вр†гъ мо­и1хъ спасyсz.
 • W#держaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS:
 • бwлёзни а4дwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти смє1ртныz.
 • И# внегдA скорбёти ми2, при­звaхъ гDа и3 къ бг7у мо­емY воз­звaхъ: ўслhша t­ хрaма ст7aгw сво­егw2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1детъ во ќшы є3гw2.
 • И# подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw прогнёвасz на нS бг7ъ.
 • Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь t­ лицA є3гw2 восплaменит­сz: ќгліе воз­горёсz t­ негw2.
 • И# при­клони2 нб7сA и3 сни1де, и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2.
 • И# взhде на херувjмы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётрєню.
 • И# положи2 тмY закр0въ св0й: њ1крестъ є3гw2 селeніе є3гw2: темнA водA во њ1блацэхъ воз­дyшныхъ.
 • T њблистaніz пред8 ни1мъ њ1блацы про­ид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгнен­ное.
 • И# воз­гремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшній дадE глaсъ св0й.
 • НизпослA стрёлы и3 разгнA |, и3 мHлніи ўмн0жи и3 смzтE |.
 • И# kви1шасz и3ст0чницы воднjи, и3 t­крhшасz њснов†ніz вселeн­ныz t­ запрещeніz тво­егw2, гDи, t­ дохновeніz дyха гнёва тво­егw2.
 • НизпослA съ высоты2 и3 пріsтъ мS, воспріsтъ мS t­ в0дъ мн0гихъ.
 • И#збaвитъ мS t­ врагHвъ мо­и1хъ си1льныхъ и3 t­ ненави1дzщихъ мS: ћкw ўтверди1шасz пaче менє2.
 • Предвари1ша мS въ дeнь њѕлоблeніz мо­егw2: и3 бhсть гDь ўтверждeніе моE.
 • И# и3зведe мz на широтY: и3збaвитъ мS, ћкw восхотё мz.
 • И# воз­дaстъ ми2 гDь по прaвдэ мо­eй, и3 по чистотЁ рукY моє1ю воз­дaстъ ми2,
 • ћкw сохрани1хъ пути6 гDни и3 не нечe­ст­вовахъ t­ бг7а мо­егw2.
 • Я$кw вс‰ судьбы6 є3гw2 предо мн0ю, и3 њправд†ніz є3гw2 не t­ступи1ша t­ менє2.
 • И# бyду непор0ченъ съ ни1мъ и3 сохраню1сz t­ беззак0ніz мо­егw2.
 • И# воз­дaстъ ми2 гDь по прaвдэ мо­eй и3 по чистотЁ рукY моє1ю пред8 nчи1ма є3гw2.
 • Съ прпdбнымъ прпdбнъ бyдеши, и3 съ мyжемъ непови1н­нымъ непови1ненъ бyдеши,
 • и3 со и3збрaн­нымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со стропти1вымъ разврати1шисz.
 • Я$кw ты2 лю1ди смирє1н­ныz сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ смири1ши.
 • Я$кw ты2 просвэти1ши свэти1лникъ м0й, гDи: б9е м0й, просвэти1ши тмY мою2.
 • Я$кw тоб0ю и3збaвлюсz t­ и3скушeніz, и3 бг7омъ мо­и1мъ прейдY стёну.
 • Бг7ъ м0й, непор0ченъ пyть є3гw2: словесA гDнz разжжє1на. Защи1титель є4сть всёхъ ўповaющихъ на него2.
 • Я$кw кто2 бг7ъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бг7ъ, рaзвэ бг7а нa­шегw;
 • Бг7ъ препоzсyzй мS си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й:
 • совершazй н0зэ мо­и2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлszй мS:
 • научazй рyцэ мо­и2 на брaнь, и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ мы6шца мо‰:
 • и3 дaлъ ми2 є3си2 защищeніе спcніz, и3 десни1ца твоS воспріsтъ мS: и3 наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ, и3 наказaніе твоE то2 мS научи1тъ.
 • Ўшири1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю, и3 не и3знемог0стэ плеснB мо­и2.
 • ПоженY враги2 мо‰, и3 пости1гну |, и3 не воз­вращyсz, д0ндеже скончaют­сz:
 • њскорблю2 и5хъ, и3 не воз­м0гутъ стaти, падyтъ под8 ногaма мо­и1ма.
 • И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 вс‰ востаю1щыz на мS под8 мS.
 • И# врагHвъ мо­и1хъ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ и3 ненави1дzщыz мS потреби1лъ є3си2.
 • Воззвaша, и3 не бЁ спасazй: ко гDу, и3 не ўслhша и4хъ.
 • И# и3стню2 | ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, ћкw брeніе путjй поглaжду |.
 • И#збaвиши мS t­ прерэкaніz людjй: постaвиши мS во главY kзhкwвъ: лю1діе, и4хже не вёдэхъ, раб0таша ми2,
 • въ слyхъ ќха послyшаша мS. Сhнове чуждjи солгaша ми2,
 • сhнове чуждjи њбетшaша и3 њхром0ша t­ стeзь сво­и1хъ.
 • Жи1въ гDь, и3 блгcвeнъ бг7ъ, и3 да воз­несeт­сz бг7ъ спcніz мо­егw2,
 • бг7ъ даsй t­мщeніе мнЁ и3 покори1вый лю1ди под8 мS,
 • и3збaвитель м0й t­ вр†гъ мо­и1хъ гнэвли1выхъ: t­ востаю1щихъ на мS воз­несeши мS, t­ мyжа непрaведна и3збaвиши мS.
 • Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени тво­емY пою2:
 • величazй спасє1ніz царє1ва и3 творsй млcть хрістY сво­емY дв7ду и3 сёмени є3гw2 до вёка.
 • Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду.
 • НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 воз­вэщaетъ твeрдь.
 • Дeнь дни2 t­рыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи воз­вэщaетъ рaзумъ.
 • Не сyть рBчи, нижE словесA, и4хже не слhшат­сz глaси и4хъ.
 • Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы6 вселeн­ныz глаг0лы и4хъ: въ с0лнцэ положи2 селeніе своE:
 • и3 т0й ћкw жени1хъ и3сходsй t­ черт0га сво­егw2, воз­рaдует­сz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть.
 • T крaz небесE и3сх0дъ є3гw2, и3 срётеніе є3гw2 до крaz небесE: и3 нёсть, и4же ўкрhет­сz теплоты2 є3гw2.
 • Зак0нъ гDень непор0ченъ, њбращazй дyшы: свидётел­ст­во гDне вёрно, ўмудрsющее младeнцы.
 • W#правд†ніz гDнz пр†ва, весел‰щаz сeрдце: зaповэдь гDнz свэтлA, просвэщaющаz џчи.
 • Стрaхъ гDень чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка: судьбы6 гDни и4стин­ны, њправд†н­ны вкyпэ,
 • вожделBн­ны пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га, и3 слaждшz пaче мeда и3 с0та.
 • И$бо рaбъ тв0й храни1тъ |: внегдA сохрани1ти |, воз­даsніе мн0го.
 • Грэхопадє1ніz кто2 разумёетъ; t­ тaйныхъ мо­и1хъ њчcти мS,
 • и3 t­ чужди1хъ пощади2 рабA тво­его2: а4ще не њбладaютъ мн0ю, тогдA непор0ченъ бyду, и3 њчи1щусz t­ грэхA вели1ка.
 • И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мо­и1хъ, и3 по­учeніе сeрдца мо­егw2 пред8 тоб0ю вhну, гDи, пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й.
 • Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду.
 • Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бг7а їaкwвлz.
 • П0слетъ ти2 п0мощь t­ ст7aгw, и3 t­ сіHна застyпитъ тS.
 • Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди.
 • Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу тво­емY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ.
 • Возрaдуемсz њ спcніи тво­eмъ, и3 во и4мz гDа бг7а нa­шегw воз­вели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰.
 • Нн7э познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA сво­его2: ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE ст7aгw сво­егw2: въ си1лахъ спcніе десни1цы є3гw2.
 • Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бг7а нa­шегw при­зовeмъ.
 • Тjи спsти бhша и3 пад0ша: мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz.
 • ГDи, спаси2 царS, и3 ўслhши ны2, въ џньже а4ще дeнь при­зовeмъ тS.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • ГDи, си1лою тво­eю воз­весели1т­сz цaрь, и3 њ спcніи тво­eмъ воз­рaдует­сz ѕэлw2.
 • Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2.
 • Я$кw предвари1лъ є3си2 є3го2 блгcвeніемъ бlгостhн­нымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t­ кaмене чeстна.
 • ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка.
 • Вeліz слaва є3гw2 спcніемъ тво­и1мъ: слaву и3 велелёпіе воз­ложи1ши на него2.
 • Я$кw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вёка: воз­весели1ши є3гw2 рaдостію съ лицeмъ тво­и1мъ.
 • Я$кw цaрь ўповaетъ на гDа, и3 млcтію вhшнzгw не подви1жит­сz.
 • Да њбрsщет­сz рукA твоS всBмъ врагHмъ тво­и6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE.
 • Я$кw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгнен­ную во врeмz лицA тво­егw2: гDь гнёвомъ сво­и1мъ смzтeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь.
 • Пл0дъ и4хъ t­ земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t­ сынHвъ человёческихъ.
 • Я$кw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и5хже не воз­м0гутъ состaвити.
 • Я$кw положи1ши | хребeтъ: во и3збhтцэхъ тво­и1хъ ўгот0виши лицE и4хъ.
 • Вознеси1сz, гDи, си1лою тво­eю: воспо­eмъ и3 по­eмъ си6лы тво‰.
 • Въ конeцъ, њ заступлeніи ќтрен­немъ, pал0мъ дв7ду.
 • Б9е, б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; далeче t­ спcніz мо­егw2 словесA грэхопадeній мо­и1хъ.
 • Б9е м0й, воз­зовY во дни2, и3 не ўслhшиши, и3 въ нощи2, и3 не въ безyміе мнЁ.
 • Тh же во ст7ёмъ живeши, хвало2 їи7лева.
 • На тS ўповaша nтцы2 нaши: ўповaша, и3 и3збaвилъ є3си2 |:
 • къ тебЁ воз­звaша, и3 спас0шасz: на тS ўповaша, и3 не постыдёшасz.
 • А$зъ же є4смь чeрвь, ґ не человёкъ, поношeніе человёкwвъ и3 ўничижeніе людjй.
 • Вси2 ви1дzщіи мS поругaшамисz, глаг0лаша ўстнaми, покивaша глав0ю:
 • ўповA на гDа, да и3збaвитъ є3го2, да сп7сeтъ є3го2, ћкw х0щетъ є3го2.
 • Я$кw ты2 є3си2 и3ст0ргій мS и3з8 чрeва, ўповaніе моE t­ сwсцY мaтере мо­еS.
 • Къ тебЁ при­вeрженъ є4смь t­ ложeснъ, t­ чрeва мaтере мо­еS бг7ъ м0й є3си2 ты2.
 • Да не t­стyпиши t­ менє2, ћкw ск0рбь бли1з8, ћкw нёсть помогazй ми2.
 • W#быд0ша мS телцы2 мн0зи, ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS:
 • t­верз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй.
 • Я$кw водA и3зліsхсz, и3 разсhпашасz вс‰ кHсти мо‰: бhсть сeрдце моE ћкw в0скъ тazй посредЁ чрeва мо­егw2.
 • И$зсше ћкw скудeль крёпость моS, и3 љзhкъ м0й при­льпE гортaни мо­емY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ мS є3си2.
 • Я$кw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS: и3скопaша рyцэ мо­и2 и3 н0зэ мо­и2.
 • И#счет0ша вс‰ кHсти мо‰: тjи же смотри1ша и3 презрёша мS.
 • Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ, и3 њ nдeжди мо­eй метaша жрeбій.
 • Тh же, гDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t­ менє2: на заступлeніе моE вонми2.
 • И#збaви t­ nрyжіz дyшу мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіи є3динор0дную мою2.
 • Сп7си1 мz t­ ќстъ льв0выхъ, и3 t­ рHгъ є3динорHжь смирeніе моE.
 • Повёмъ и4мz твоE брaтіи мо­eй, посредЁ цр7кве воспою2 тS.
 • Боsщіисz гDа, восхвали1те є3го2, всE сёмz їaкwвле, прослaвите є3го2, да ўбо­и1т­сz же t­ негw2 всE сёмz їи7лево:
 • ћкw не ўничижи2, нижE негодовA моли1твы ни1щагw, нижE t­врати2 лицE своE t­ менє2, и3 є3гдA воз­звaхъ къ немY, ўслhша мS.
 • T тебє2 похвалA моS, въ цр7кви вели1цэй и3сповёмсz тебЁ: моли6твы мо‰ воз­дaмъ пред8 боsщимисz є3гw2.
 • Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzт­сz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.
 • Помzнyт­сz и3 њбратsт­сz ко гDу вси2 концы6 земли2, и3 покл0нzт­сz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчє­ст­віz kзы6къ:
 • ћкw гDне є4сть цр\­ст­віе, и3 т0й њбладaетъ kзы6ки.
 • Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи земли2: пред8 ни1мъ при­падyтъ вси2 низходsщіи въ зeмлю: и3 душA моS томY живeтъ.
 • И# сёмz моE пораб0таетъ є3мY: воз­вэсти1тъ гDеви р0дъ грzдyщій:
 • и3 воз­вэстsтъ прaвду є3гw2 лю1демъ р0ждшымсz {роди1тисz и3мyщымъ}, ±же сотвори2 гDь.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ.
 • На мёсте ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz.
 • Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди сво­егw2.
 • А$ще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста.
 • Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw держaвна.
 • И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA мо­егw2, и3 є4же всели1тимисz въ д0мъ гDень въ долготY днjй.
 • Pал0мъ дв7ду, є3ди1ныz t­ суббHтъ.
 • ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeн­наz и3 вси2 живyщіи на нeй.
 • Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть.
 • Кто2 взhдетъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ ст7ёмъ є3гw2;
 • Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2 и3 не клsт­сz лeстію и4скрен­нему сво­емY:
 • сeй пріи1метъ блгcвeніе t­ гDа и3 млcтыню t­ бг7а сп7са сво­егw2.
 • Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бг7а їaкwвлz.
 • Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 воз­ми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цр7ь слaвы.
 • Кт0 є3сть сeй цр7ь слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни.
 • Возми1те вратA кн‰зи в†шz, и3 воз­ми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цр7ь слaвы.
 • Кт0 є3сть сeй цр7ь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цр7ь слaвы.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
 • Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
 • Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
 • Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
 • Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
 • цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
 • В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
 • Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог];
 • поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
 • Наклонил Он небеса и сошел, – и мрак под ногами Его.
 • И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
 • И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
 • От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
 • Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
 • Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
 • И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
 • Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
 • избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
 • Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
 • Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
 • Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
 • ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
 • ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
 • Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
 • и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
 • С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно,
 • с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его,
 • ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
 • Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
 • С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
 • Бог! – Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
 • Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
 • Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
 • делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
 • научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
 • Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
 • Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
 • Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
 • поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
 • ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
 • Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
 • они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, – но Он не внемлет им;
 • я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
 • Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
 • по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
 • иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
 • Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
 • Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
 • и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
 • За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
 • величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
 • День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
 • Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
 • По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной словá их. Он поставил в них жилище солнцу,
 • и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
 • от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
 • Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
 • Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
 • Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
 • они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
 • и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
 • Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
 • и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
 • Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
 • Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
 • Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
 • Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
 • Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
 • Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
 • Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
 • они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
 • Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
 • Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул,
 • ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота.
 • Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
 • Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
 • Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего,
 • ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.
 • Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя.
 • Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь.
 • Ты истребишь плод их с земли и семя их – из среды сынов человеческих,
 • ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли [выполнить их].
 • Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лице их.
 • Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять Твое могущество.
 • Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
 • Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
 • Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
 • Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
 • На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
 • к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
 • Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
 • Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
 • «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
 • Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
 • На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
 • Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
 • Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
 • раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
 • Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей.
 • Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной.
 • Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
 • Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище;
 • делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
 • Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
 • избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
 • спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
 • Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
 • Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,
 • ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
 • О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
 • Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
 • Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников,
 • ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
 • Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
 • Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
 • придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, чтó сотворил Господь.
 • Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
 • Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
 • подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
 • Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
 • Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
 • Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
 • Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
 • ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
 • Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
 • Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему], –
 • тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
 • Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
 • Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
 • Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта