Скрыть
17:16
17:18
17:19
17:22
17:23
17:24
17:25
17:26
17:27
17:33
17:36
17:38
17:39
17:40
17:45
17:46
17:49
17:51
20:10
20:12
20:13
20:14
21:14
21:15
21:20
21:21
21:22
21:24
21:32
22:0
23:0
23:7
23:8
23:9
23:10
Церковнославянский (рус)
Въ коне́цъ, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пѣ́сни сея́, въ де́нь, въ о́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от­ руки́ всѣ́хъ вра́гъ его́ и изъ руки́ Сау́ли: и рече́:
Возлюблю́ тя, Го́споди, крѣ́посте моя́:
Госпо́дь утвержде́нiе мое́, и при­­бѣ́жище мое́, и изба́витель мо́й, Бо́гъ мо́й, помо́щникъ мо́й, и упова́ю на него́: защи́титель мо́й, и ро́гъ спасе́нiя мо­его́, и засту́пникъ мо́й.
Хваля́ при­­зову́ Го́спода и от­ вра́гъ мо­и́хъ спасу́ся.
Одержа́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́нiя смято́ша мя́:
болѣ́зни а́довы обыдо́ша мя́, предвари́ша мя́ сѣ́ти сме́ртныя.
И внегда́ скорбѣ́ти ми́, при­­зва́хъ Го́спода и къ Бо́гу мо­ему́ воз­зва́хъ: услы́ша от­ хра́ма свята́го сво­его́ гла́съ мо́й, и во́пль мо́й предъ ни́мъ вни́детъ во у́шы его́.
И подви́жеся и тре́петна бы́сть земля́, и основа́нiя го́ръ смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогнѣ́вася на ня́ Бо́гъ.
Взы́де ды́мъ гнѣ́вомъ его́, и о́гнь от­ лица́ его́ воспла́менит­ся: у́глiе воз­горѣ́ся от­ него́.
И при­­клони́ небеса́ и сни́де, и мра́къ подъ нога́ма его́.
И взы́де на херуви́мы и летѣ́, летѣ́ на крилу́ вѣ́треню.
И положи́ тму́ закро́въ сво́й: о́крестъ его́ селе́нiе его́: темна́ вода́ во о́блацѣхъ воз­ду́шныхъ.
От облиста́нiя предъ ни́мъ о́блацы про­идо́ша, гра́дъ и у́глiе о́гнен­ное.
И воз­гремѣ́ съ небесе́ Госпо́дь, и вы́шнiй даде́ гла́съ сво́й.
Низпосла́ стрѣ́лы и разгна́ я́, и мо́лнiи умно́жи и смяте́ я́.
И яви́шася исто́чницы водні́и, и от­кры́шася основа́нiя вселе́н­ныя от­ запреще́нiя тво­его́, Го́споди, от­ дохнове́нiя ду́ха гнѣ́ва тво­его́.
Низпосла́ съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от­ во́дъ мно́гихъ.
Изба́витъ мя́ от­ враго́въ мо­и́хъ си́льныхъ и от­ ненави́дящихъ мя́: я́ко утверди́шася па́че мене́.
Предвари́ша мя́ въ де́нь озлобле́нiя мо­его́: и бы́сть Госпо́дь утвержде́нiе мое́.
И изведе́ мя на широту́: изба́витъ мя́, я́ко восхотѣ́ мя.
И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й, и по чистотѣ́ руку́ мое́ю воз­да́стъ ми́,
я́ко сохрани́хъ пути́ Госпо́дни и не нече́­ст­вовахъ от­ Бо́га мо­его́.
Я́ко вся́ судьбы́ его́ предо мно́ю, и оправда́нiя его́ не от­ступи́ша от­ мене́.
И бу́ду непоро́ченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от­ беззако́нiя мо­его́.
И воз­да́стъ ми́ Госпо́дь по пра́вдѣ мо­е́й и по чистотѣ́ руку́ мое́ю предъ очи́ма его́.
Съ преподо́бнымъ преподо́бенъ бу́деши, и съ му́жемъ непови́н­нымъ непови́ненъ бу́деши,
и со избра́н­нымъ избра́нъ бу́деши, и со стропти́вымъ разврати́шися.
Я́ко ты́ лю́ди смире́н­ныя спасе́ши и о́чи го́рдыхъ смири́ши.
Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мо́й, Го́споди: Бо́же мо́й, просвѣти́ши тму́ мою́.
Я́ко тобо́ю изба́влюся от­ искуше́нiя, и Бо́гомъ мо­и́мъ прейду́ стѣ́ну.
Бо́гъ мо́й, непоро́ченъ пу́ть его́: словеса́ Госпо́дня разжже́на. Защи́титель е́сть всѣ́хъ упова́ющихъ на него́.
Я́ко кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Го́спода? или́ кто́ Бо́гъ, ра́звѣ Бо́га на́­шего?
Бо́гъ препоясу́яй мя́ си́лою, и положи́ непоро́ченъ пу́ть мо́й:
соверша́яй но́зѣ мо­и́ я́ко еле́ни, и на высо́кихъ поставля́яй мя́:
науча́яй ру́цѣ мо­и́ на бра́нь, и положи́лъ еси́ лу́къ мѣ́дянъ мы́шца моя́:
и да́лъ ми́ еси́ защище́нiе спасе́нiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и наказа́нiе твое́ испра́витъ мя́ въ коне́цъ, и наказа́нiе твое́ то́ мя́ научи́тъ.
Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́стѣ плеснѣ́ мо­и́.
Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не воз­вращу́ся, до́ндеже сконча́ют­ся:
оскорблю́ и́хъ, и не воз­мо́гутъ ста́ти, паду́тъ подъ нога́ма мо­и́ма.
И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на бра́нь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ мя́.
И враго́въ мо­и́хъ да́лъ ми́ еси́ хребе́тъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́.
Воззва́ша, и не бѣ́ спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша и́хъ.
И истню́ я́ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, я́ко бре́нiе путі́й погла́жду я́.
Изба́виши мя́ от­ прерѣка́нiя люді́й: поста́виши мя́ во главу́ язы́ковъ: лю́дiе, и́хже не вѣ́дѣхъ, рабо́таша ми́,
въ слу́хъ у́ха послу́шаша мя́. Сы́нове чужді́и солга́ша ми́,
сы́нове чужді́и обетша́ша и охромо́ша от­ сте́зь сво­и́хъ.
Жи́въ Госпо́дь, и благослове́нъ Бо́гъ, и да воз­несе́т­ся Бо́гъ спасе́нiя мо­его́,
Бо́гъ дая́й от­мще́нiе мнѣ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́,
изба́витель мо́й от­ вра́гъ мо­и́хъ гнѣвли́выхъ: от­ востаю́щихъ на мя́ воз­несе́ши мя́, от­ му́жа непра́ведна изба́виши мя́.
Сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́:
велича́яй спасе́нiя царе́ва и творя́й ми́лость христу́ сво­ему́ Дави́ду и сѣ́мени его́ до вѣ́ка.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Небеса повѣдаютъ славу Божiю, творенiе же руку его воз­вѣщаетъ твердь.
День дни от­рыгаетъ глаголъ, и нощь нощи воз­вѣщаетъ разумъ.
Не суть рѣчи, ниже словеса, ихже не слышат­ся гласи ихъ.
Во всю землю изыде вѣщанiе ихъ, и въ концы вселен­ныя глаголы ихъ: въ солнцѣ положи селенiе свое:
и той яко женихъ исходяй от­ чертога сво­его, воз­радует­ся яко исполинъ тещи путь.
От края небесе исходъ его, и срѣтенiе его до края небесе: и нѣсть, иже укрыет­ся теплоты его.
Законъ Господень непороченъ, обращаяй душы: свидѣтел­ст­во Господне вѣрно, умудряющее младенцы.
Оправданiя Господня права, веселящая сердце: заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщающая очи.
Страхъ Господень чистъ, пребываяй въ вѣкъ вѣка: судьбы Господни истин­ны, оправдан­ны вкупѣ,
вожделѣн­ны паче злата и камене честна многа, и слаждшя паче меда и сота.
Ибо рабъ твой хранитъ я: внегда сохранити я, воз­даянiе много.
Грѣхопаденiя кто разумѣетъ? от­ тайныхъ мо­ихъ очисти мя,
и от­ чуждихъ пощади раба тво­его: аще не обладаютъ мною, тогда непороченъ буду, и очищуся от­ грѣха велика.
И будутъ во благоволенiе словеса устъ мо­ихъ, и по­ученiе сердца мо­его предъ тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой.
Въ конецъ, псаломъ Давиду.
Услышитъ тя Господь въ день печали, защититъ тя имя Бога Иаковля.
Послетъ ти помощь от­ святаго, и от­ Сiона заступитъ тя.
Помянетъ всяку жертву твою, и всесожженiе твое тучно буди.
Дастъ ти Господь по сердцу тво­ему, и весь совѣтъ твой исполнитъ.
Возрадуемся о спасенiи тво­емъ, и во имя Господа Бога на­шего воз­величимся: исполнитъ Господь вся прошенiя твоя.
Нынѣ познахъ, яко спасе Господь христа сво­его: услышитъ его съ небесе святаго сво­его: въ силахъ спасенiе десницы его.
Сіи на колесницахъ, и сіи на конехъ: мы же во имя Господа Бога на­шего при­­зовемъ.
Тіи спяти быша и падоша: мы же востахомъ и исправихомся.
Господи, спаси царя, и услыши ны, въ оньже аще день при­­зовемъ тя.
Псаломъ Давиду.
Господи, силою тво­ею воз­веселит­ся царь, и о спасенiи тво­емъ воз­радует­ся зѣло.
Желанiе сердца его далъ еси ему, и хотѣнiя устну его нѣси лишилъ его.
Яко предварилъ еси его благословенiемъ благостын­нымъ, положилъ еси на главѣ его вѣнецъ от­ камене честна.
Живота просилъ есть у тебе, и далъ еси ему долготу дній во вѣкъ вѣка.
Велiя слава его спасенiемъ тво­имъ: славу и велелѣпiе воз­ложиши на него.
Яко даси ему благословенiе во вѣкъ вѣка: воз­веселиши его радостiю съ лицемъ тво­имъ.
Яко царь уповаетъ на Господа, и милостiю вышняго не подвижит­ся.
Да обрящет­ся рука твоя всѣмъ врагомъ тво­имъ, десница твоя да обрящетъ вся ненавидящыя тебе.
Яко положиши ихъ яко пещь огнен­ную во время лица тво­его: Господь гнѣвомъ сво­имъ смятетъ я, и снѣсть ихъ огнь.
Плодъ ихъ от­ земли погубиши, и сѣмя ихъ от­ сыновъ человѣческихъ.
Яко уклониша на тя злая, помыслиша совѣты, ихже не воз­могутъ составити.
Яко положиши я хребетъ: во избытцѣхъ тво­ихъ уготовиши лице ихъ.
Вознесися, Господи, силою тво­ею: воспо­емъ и по­емъ силы твоя.
Въ конецъ, о заступленiи утрен­немъ, псаломъ Давиду.
Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставилъ мя еси? далече от­ спасенiя мо­его словеса грѣхопаденiй мо­ихъ.
Боже мой, воз­зову во дни, и не услышиши, и въ нощи, и не въ безумiе мнѣ.
Ты же во святѣмъ живеши, хвало Израилева.
На тя уповаша отцы наши: уповаша, и избавилъ еси я:
къ тебѣ воз­зваша, и спасошася: на тя уповаша, и не постыдѣшася.
Азъ же есмь червь, а не человѣкъ, поношенiе человѣковъ и уничиженiе людій.
Вси видящiи мя поругашамися, глаголаша устнами, покиваша главою:
упова на Господа, да избавитъ его, да спасетъ его, яко хощетъ его.
Яко ты еси исторгiй мя изъ чрева, упованiе мое от­ сосцу матере мо­ея.
Къ тебѣ при­­верженъ есмь от­ ложеснъ, от­ чрева матере мо­ея Богъ мой еси ты.
Да не от­ступиши от­ мене, яко скорбь близъ, яко нѣсть помогаяй ми.
Обыдоша мя телцы мнози, юнцы тучнiи одержаша мя:
от­верзоша на мя уста своя, яко левъ восхищаяй и рыкаяй.
Яко вода излiяхся, и разсыпашася вся кости моя: бысть сердце мое яко воскъ таяй посредѣ чрева мо­его.
Изсше яко скудель крѣпость моя, и языкъ мой при­­льпе гортани мо­ему, и въ персть смерти свелъ мя еси.
Яко обыдоша мя пси мнози, сонмъ лукавыхъ одержаша мя: ископаша руцѣ мо­и и нозѣ мо­и.
Исчетоша вся кости моя: тіи же смотриша и презрѣша мя.
Раздѣлиша ризы моя себѣ, и о одежди мо­ей меташа жребiй.
Ты же, Господи, не удали помощь твою от­ мене: на заступленiе мое вонми.
Избави от­ оружiя душу мою, и изъ руки песiи единородную мою.
Спаси мя от­ устъ львовыхъ, и от­ рогъ единорожь смиренiе мое.
Повѣмъ имя твое братiи мо­ей, посредѣ церкве воспою тя.
Боящiися Господа, восхвалите его, все сѣмя Иаковле, прославите его, да убо­ит­ся же от­ него все сѣмя Израилево:
яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищаго, ниже от­врати лице свое от­ мене, и егда воз­звахъ къ нему, услыша мя.
От тебе похвала моя, въ церкви велицѣй исповѣмся тебѣ: молитвы моя воз­дамъ предъ боящимися его.
Ядятъ убозiи, и насытят­ся, и восхвалятъ Господа взыскающiи его: жива будутъ сердца ихъ въ вѣкъ вѣка.
Помянут­ся и обратят­ся ко Господу вси концы земли, и поклонят­ся предъ нимъ вся отече­ст­вiя языкъ:
яко Господне есть цар­ст­вiе, и той обладаетъ языки.
Ядоша и поклонишася вси тучнiи земли: предъ нимъ при­­падутъ вси низходящiи въ землю: и душа моя тому живетъ.
И сѣмя мое поработаетъ ему: воз­вѣститъ Господеви родъ грядущiй:
и воз­вѣстятъ правду его людемъ рождшымся {родитися имущымъ}, яже сотвори Господь.