Псалтирь, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

 
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Къ тебЁ, гDи, воз­двиг0хъ дyшу мою2, б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тмисz врази2 мо­и2:
 • и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsт­сz.
 • Да постыдsт­сz беззак0н­ну­ю­щіи вотщE.
 • Пути6 тво‰, гDи, скажи1 ми и3 стезsмъ тво­и6мъ научи1 мz.
 • Настaви мS на и4стину твою2 и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бг7ъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь.
 • Помzни2 щедрHты тво‰, гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t­ вёка сyть.
 • ГрBхъ ю4ности мо­еS и3 невёдэніz мо­егw2 не помzни2: по млcти тво­eй помzни1 мz ты2, рaди бlгости тво­еS, гDи.
 • Бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2.
 • Настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ сво­и6мъ.
 • Вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2.
 • Рaди и4мене тво­егw2, гDи, и3 њчcти грёхъ м0й, мн0гъ бо є4сть.
 • Кт0 є3сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли.
 • ДушA є3гw2 во благи1хъ водвори1т­сz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю.
 • Держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ.
 • Џчи мо­и2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t­ сёти н0зэ мо­и2.
 • При1зри на мS и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь а4зъ.
 • СкHрби сeрдца мо­егw2 ўмн0жишасz, t­ нyждъ мо­и1хъ и3зведи1 мz.
 • Ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰.
 • Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ воз­ненави1дэша мS.
 • Сохрани2 дyшу мою2 и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS.
 • Неѕл0бивіи и3 прaвіи при­лэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS, гDи.
 • И#збaви, б9е, їи7лz t­ всёхъ скорбeй є3гw2.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Суди1 ми, гDи, ћкw а4зъ неѕл0бою мо­eю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz не и3знемогY.
 • И#скуси1 мz, гDи, и3 и3спытaй мS, разжжи2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце моE.
 • Я$кw млcть твоS пред8 nчи1ма мо­и1ма є4сть, и3 благо­угоди1хъ во и4стинэ тво­eй.
 • Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду.
 • Возненави1дэхъ цeрковь лукaвну­ю­щихъ, и3 съ нечести1выми не сsду.
 • Ўмhю въ непови1н­ныхъ рyцэ мо­и2, и3 њбhду жeртвен­никъ тв0й, гDи,
 • є4же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 тво­еS и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰.
 • ГDи, воз­люби1хъ бlголёпіе д0му тво­егw2 и3 мёсто селeніz слaвы тво­еS.
 • Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2 и3 съ м{жи кровeй жив0тъ м0й,
 • и4хже въ рукY беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2.
 • А$зъ же неѕл0бою мо­eю ходи1хъ: и3збaви мS, гDи, и3 поми1луй мS.
 • НогA моS стA на правотЁ: въ цр7квахъ благословлю1 тz, гDи.
 • Pал0мъ дв7ду, прeжде помaзаніz
 • ГDь просвэщeніе моE и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; гDь защи1титель животA мо­егw2, t­ когw2 ўстрашyсz;
 • ВнегдA при­ближaтисz на мS ѕл0бу­ю­щымъ, є4же снёсти плHти мо‰, њскорблsющіи мS и3 врази2 мо­и2, тjи и3знемог0ша и3 пад0ша.
 • А$ще њполчи1т­сz на мS п0лкъ, не ўбо­и1т­сz сeрдце моE: а4ще востaнетъ на мS брaнь, на него2 а4зъ ўповaю.
 • Е3ди1но проси1хъ t­ гDа, то2 взыщY: є4же жи1ти ми2 въ домY гDни вс‰ дни6 животA мо­егw2, зрёти ми2 красотY гDню и3 посэщaти хрaмъ ст7hй є3гw2.
 • Я$кw скрh мz въ селeніи сво­eмъ въ дeнь ѕHлъ мо­и1хъ, покрh мz въ тaйнэ селeніz сво­егw2, на кaмень воз­несe мz.
 • И# н­н7э сE, воз­несE главY мою2 на враги2 мо‰: њбыд0хъ и3 пожр0хъ въ селeніи є3гw2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz: пою2 и3 воспою2 гDеви.
 • Ўслhши, гDи, глaсъ м0й, и4мже воз­звaхъ, поми1луй мS и3 ўслhши мS.
 • ТебЁ речE сeрдце моE: гDа взыщY, взыскA тебE лицE моE, лицA тво­егw2, гDи, взыщY.
 • Не t­врати2 лицA тво­егw2 t­ менє2 и3 не ўклони1сz гнёвомъ t­ рабA тво­егw2: пом0щникъ м0й бyди, не t­ри1ни менE и3 не њстaви менE, б9е, сп7си1телю м0й.
 • Я$кw nтeцъ м0й и3 мaти моS њстaвиста мS, гDь же воспріsтъ мS.
 • Законоположи1 ми, гDи, въ пути2 тво­eмъ, и3 настaви мS на стезю2 прaвую вр†гъ мо­и1хъ рaди.
 • Не предaждь менE въ дyшы стужaющихъ ми2: ћкw востaша на мS свидётелє непрaведніи, и3 солгA непрaвда себЁ.
 • Вёрую ви1дэти бlг†z гDнz на земли2 живhхъ.
 • Потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да крэпи1т­сz сeрдце твоE, и3 потерпи2 гDа.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Къ тебЁ, гDи, воз­зовY, б9е м0й: да не премолчи1ши t­ менє2 {њ мнЁ}: да не когдA премолчи1ши t­ менє2 {њ мнЁ}, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ.
 • Ўслhши, гDи, глaсъ молeніz мо­егw2, внегдA моли1тимисz къ тебЁ, внегдA воз­дёти ми2 рyцэ мо­и2 ко хрaму ст70му тво­емY.
 • Не при­влецы2 менE со грBшники, и3 съ дёла­ю­щими непрaвду не погуби2 менE, глаг0лющими ми1ръ съ бли1жними сво­и1ми, ѕл†z же въ сердцaхъ сво­и1хъ.
 • Дaждь и5мъ, гDи, по дэлHмъ и4хъ и3 по лукaв­ст­ву начинaній и4хъ, по дэлHмъ рукY и4хъ дaждь и5мъ, воз­дaждь воз­даsніе и4хъ и5мъ.
 • Я$кw не разумёша въ дэлA гDнz и3 въ дэлA рукY є3гw2: разори1ши | и3 не сози1ждеши |.
 • Блгcвeнъ гDь, ћкw ўслhша глaсъ молeніz мо­егw2.
 • ГDь пом0щникъ м0й и3 защи1титель м0й: на него2 ўповA сeрдце моE, и3 пом0же ми2, и3 процвэтE пл0ть моS: и3 в0лею мо­eю и3сповёмсz є3мY.
 • ГDь ўтверждeніе людjй сво­и1хъ и3 защи1титель спасeній хрістA сво­егw2 є4сть.
 • Сп7си2 лю1ди тво‰, и3 блгcви2 достоsніе твоE, и3 ўпаси2 |, и3 воз­ми2 {и3 воз­неси2} | до вёка.
 • Pал0мъ дв7ду, и3сх0да ски1ніи.
 • Принеси1те гDеви, сhнове б9іи, при­неси1те гDеви сhны њ1вни, при­неси1те гDеви слaву и3 чeсть:
 • при­неси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: поклони1тесz гDеви во дворЁ ст7ёмъ є3гw2.
 • Глaсъ гDень на водaхъ, бг7ъ слaвы воз­гремЁ, гDь на водaхъ мн0гихъ.
 • Глaсъ гDень въ крёпости, глaсъ гDень въ великолёпіи.
 • Глaсъ гDа, сокрушaющагw кeдры: и3 стрhетъ гDь кeдры лів†нскіz,
 • и3 и3стни1тъ | ћкw телцA лівaнска: и3 воз­лю1блен­ный ћкw сhнъ є3динор0жь.
 • Глaсъ гDа, пресэцaющагw плaмень nгнS.
 • Глaсъ гDа, стрzсaющагw пустhню: и3 стрzсeтъ гDь пустhню каддjйскую.
 • Глaсъ гDень, свершaющій є3лє1ни, и3 t­крhетъ дубр†вы: и3 въ хрaмэ є3гw2 всsкій глаг0летъ слaву.
 • ГDь пот0пъ населsетъ, и3 сsдетъ гDь цр7ь въ вёкъ.
 • ГDь крёпость лю1демъ сво­и6мъ дaстъ, гDь блгcви1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ.
 • Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова.
 • Вознесy тz, гDи, ћкw под8sлъ мS є3си2, и3 не воз­весели1лъ є3си2 врагHвъ мо­и1хъ њ мнЁ.
 • ГDи б9е м0й, воз­звaхъ къ тебЁ, и3 и3зцэли1лъ мS є3си2.
 • ГDи, воз­вeлъ є3си2 t­ а4да дyшу мою2, сп7слъ мS є3си2 t­ низходsщихъ въ р0въ.
 • П0йте гDеви, прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть ст7hни є3гw2:
 • ћкw гнёвъ въ ћрости є3гw2, и3 жив0тъ въ в0ли є3гw2: вeчеръ водвори1т­сz плaчь, и3 заyтра рaдость.
 • А$зъ же рёхъ во nби1ліи мо­eмъ: не подви1жусz во вёкъ.
 • ГDи, в0лею тво­eю подaждь добр0тэ мо­eй си1лу: t­врати1лъ же є3си2 лицE твоE, и3 бhхъ смущeнъ.
 • Къ тебЁ, гDи, воз­зовY, и3 къ бг7у мо­емY помолю1сz.
 • Кaz п0льза въ кр0ви мо­eй, внегдA сходи1ти ми2 во и3стлёніе; є3дA и3сповёст­сz тебЁ пeрсть; и3ли2 воз­вэсти1тъ и4стину твою2;
 • Слhша гDь и3 поми1лова мS: гDь бhсть пом0щникъ м0й.
 • W#брати1лъ є3си2 плaчь м0й въ рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE и3 препоsсалъ мS є3си2 весeліемъ,
 • ћкw да воспо­eтъ тебЁ слaва моS, и3 не ўмилю1сz. ГDи б9е м0й, во вёкъ и3сповёмсz тебЁ.
 • Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, и3зступлeніz.
 • На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ: прaвдою тво­eю и3збaви мS и3 и3зми1 мz.
 • Приклони2 ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти мS: бyди ми2 въ бг7а защи1тителz и3 въ д0мъ при­бёжища, є4же спcти1 мz.
 • Я$кw держaва моS и3 при­бёжище моE є3си2 ты2: и3 и4мене тво­егw2 рaди настaвиши мS и3 препитaеши мS.
 • И#зведeши мS t­ сёти сеS, ю4же скрhша ми2: ћкw ты2 є3си2 защи1титель м0й, гDи.
 • Въ рyцэ тво­и2 предложY дyхъ м0й: и3збaвилъ мS є3си2, гDи б9е и4стины.
 • Возненави1дэлъ є3си2 хранsщыz суєты2 вотщE: а4зъ же на гDа ўповaхъ.
 • Возрaдуюсz и3 воз­веселю1сz њ млcти тво­eй, ћкw при­зрёлъ є3си2 на смирeніе моE, сп7слъ є3си2 t­ нyждъ дyшу мою2
 • и3 нёси менE затвори1лъ въ рукaхъ врaжіихъ, постaвилъ є3си2 на прострaн­нэ н0зэ мо­и2.
 • Поми1луй мS, гDи, ћкw скорблю2: смzтeсz ћростію џко моE, душA моS и3 ўтр0ба моS.
 • Я$кw и3зчезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лBта мо‰ въ воз­дыхaніихъ: и3знем0же нищет0ю крёпость моS, и3 кHсти мо‰ смzт0шасz.
 • T всёхъ вр†гъ мо­и1хъ бhхъ поношeніе, и3 сосёдwмъ мо­и6мъ ѕэлw2, и3 стрaхъ знaємымъ мо­и6мъ: ви1дzщіи мS в0нъ бэжaша t­ менє2.
 • Забвeнъ бhхъ ћкw мeртвъ t­ сeрдца: бhхъ ћкw сосyдъ погублeнъ.
 • Я$кw слhшахъ гаждeніе {ўкорeніе} мн0гихъ живyщихъ њ1крестъ: внегдA собрaтисz и5мъ вкyпэ на мS, пріsти дyшу мою2 совэщaша.
 • А$зъ же на тS, гDи, ўповaхъ, рёхъ: ты2 є3си2 бг7ъ м0й.
 • Въ рукY твоє1ю жрє1біи мо­и2: и3збaви мS и3з8 руки2 вр†гъ мо­и1хъ и3 t­ гонsщихъ мS.
 • Просвэти2 лицE твоE на рабA тво­его2: сп7си1 мz млcтію тво­eю.
 • ГDи, да не постыжyсz, ћкw при­звaхъ тS: да постыдsт­сz нечести1віи, и3 сни1дутъ во а4дъ.
 • НBмы да бyдутъ ўстны2 льсти6выz, глаг0лющыz на првdнаго беззак0ніе, гордhнею и3 ўничижeніемъ.
 • К0ль мн0гое мн0же­с­т­во бlгости тво­еS, гDи, ю4же скрhлъ є3си2 боsщымсz тебє2, содёлалъ є3си2 ўповaющымъ на тS, пред8 сы6ны человёческими:
 • скрhеши и5хъ въ тaйнэ лицA тво­егw2 t­ мzтeжа человёческа, покрhеши и5хъ въ кр0вэ t­ прерэкaніz љзы6къ.
 • Блгcвeнъ гDь, ћкw ўдиви2 млcть свою2 во грaдэ њграждeніz.
 • А$зъ же рёхъ во и3зступлeніи мо­eмъ: t­вeрженъ є4смь t­ лицA џчію твоє1ю: сегw2 рaди ўслhшалъ є3си2 глaсъ моли1твы мо­еS, внегдA воз­звaхъ къ тебЁ.
 • Возлюби1те гDа, вси2 прпdбніи є3гw2: ћкw и4стины взыскaетъ гDь и3 воз­даeтъ и3зли1ше творsщымъ гордhню.
 • Мужaйтесz, и3 да крэпи1т­сz сeрдце вa­ше, вси2 ўповaющіи на гDа.
 • Pал0мъ дв7ду, рaзума.
 • Бlжeни, и4хже њстaвишасz беззакHніz, и3 и4хже при­крhшасz грэси2.
 • Бlжeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3гw2 лeсть.
 • Я$кw ўмолчaхъ, њбетшaша кHсти мо‰, t­ є4же звaти ми2 вeсь дeнь,
 • ћкw дeнь и3 н0щь њтzготЁ на мнЁ рукA твоS: воз­врати1хсz на стрaсть, є3гдA ўнзe ми тeрнъ.
 • Беззак0ніе моE познaхъ и3 грэхA мо­егw2 не покрhхъ, рёхъ: и3сповёмъ на мS беззак0ніе моE гDеви: и3 ты2 њстaвилъ є3си2 нечeстіе сeрдца мо­егw2.
 • За то2 пом0лит­сz къ тебЁ всsкъ прпdбный во врeмz благопотрeбно: nбaче въ пот0пэ в0дъ мн0гихъ къ немY не при­бли1жат­сz.
 • Ты2 є3си2 при­бёжище моE t­ ск0рби њбдержaщіz мS: рaдосте моS, и3збaви мS t­ њбышeдшихъ мS.
 • Вразумлю1 тz, и3 настaвлю тS на пyть сeй, въ џньже п0йдеши: ўтвержY на тS џчи мо­и2.
 • Не бyдите ћкw к0нь и3 мeскъ, и4мже нёсть рaзума: броздaми и3 ўзд0ю чє1люсти и4хъ востsгнеши, не при­ближaющихсz къ тебЁ.
 • МнHги р†ны грёшному: ўповaющаго же на гDа млcть њбhдетъ.
 • Весели1тесz њ гDэ и3 рaдуйтесz првdніи, и3 хвали1тесz, вси2 прaвіи с®цемъ.
 • К Тебе, Господи, возношу душу мою.
 • Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь [вовек], да не восторжествуют надо мною враги мои,
 • да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконнующие втуне.
 • Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
 • Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
 • Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.
 • Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
 • Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
 • направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.
 • Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.
 • Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно.
 • Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать.
 • Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.
 • Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.
 • Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.
 • Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.
 • Скорби сердца моего умножились; выведи меня из бед моих,
 • призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои.
 • Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня.
 • Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю.
 • Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь.
 • Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.
 • Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь.
 • Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое,
 • ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей,
 • не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду;
 • возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду;
 • буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи,
 • чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои.
 • Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей.
 • Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными,
 • у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства.
 • А я хожу в моей непорочности; избавь меня, [Господи,] и помилуй меня.
 • Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа.
 • Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?
 • Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут.
 • Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
 • Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм Его,
 • ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
 • Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.
 • Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне.
 • Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи.
 • Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!
 • ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.
 • Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;
 • не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.
 • Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
 • Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
 • К тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу.
 • Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему.
 • Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.
 • Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими.
 • За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их.
 • Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих.
 • Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею.
 • Господь – крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего.
 • Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!
 • Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь,
 • воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его.
 • Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими.
 • Глас Господа силен, глас Господа величествен.
 • Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские
 • и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу.
 • Глас Господа высекает пламень огня.
 • Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес.
 • Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе.
 • Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек.
 • Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.
 • Псалом Давида; песнь при обновлении дома.
 • Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.
 • Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
 • Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.
 • Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его,
 • ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.
 • И я говорил в благоденствии моем: «не поколеблюсь вовек».
 • По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою; но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился.
 • Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа [моего] умолял:
 • «что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?
 • услышь, Господи, и помилуй меня; Господи! будь мне помощником».
 • И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и препоясал меня веселием,
 • да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения].
 • На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
 • приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
 • ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
 • Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
 • В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
 • Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
 • Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
 • и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
 • Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
 • Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
 • От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
 • Я забыт в сердцах, как мертвый; я – как сосуд разбитый,
 • ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
 • А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог.
 • В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
 • Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
 • Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
 • Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
 • Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
 • Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
 • Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
 • В смятении моем я думал: «отвержен я от очей Твоих»; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
 • Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
 • Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!
 • Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
 • Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!
 • Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего,
 • ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху.
 • Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего.
 • За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
 • Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
 • «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою».
 • «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе».
 • Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость.
 • Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта