Скрыть
24:0
24:9
24:12
24:16
24:18
24:20
24:21
24:22
25:0
26:0
27:0
28:0
28:11
29:12
30:15
30:18
30:19
30:25
31:0
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду.
Къ тебѣ́, Го́споди, воз­двиго́хъ ду́шу мою́, Бо́же мо́й, на тя́ упова́хъ, да не постыжу́ся во вѣ́къ, ниже́ да посмѣю́тмися врази́ мо­и́:
и́бо вси́ терпя́щiи тя́ не постыдя́т­ся.
Да постыдя́т­ся беззако́н­ну­ю­щiи вотще́.
Пути́ твоя́, Го́споди, скажи́ ми и стезя́мъ тво­и́мъ научи́ мя.
Наста́ви мя́ на и́стину твою́ и научи́ мя: я́ко ты́ еси́ Бо́гъ Спа́съ мо́й, и тебе́ терпѣ́хъ ве́сь де́нь.
Помяни́ щедро́ты твоя́, Го́споди, и ми́лости твоя́, я́ко от­ вѣ́ка су́ть.
Грѣ́хъ ю́ности мо­ея́ и невѣ́дѣнiя мо­его́ не помяни́: по ми́лости тво­е́й помяни́ мя ты́, ра́ди бла́гости тво­ея́, Го́споди.
Бла́гъ и пра́въ Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́тъ согрѣша́ющымъ на пути́.
Наста́витъ кро́ткiя на су́дъ, научи́тъ кро́ткiя путе́мъ сво­и́мъ.
Вси́ путiе́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющымъ завѣ́та его́ и свидѣ́нiя его́.
Ра́ди и́мене тво­его́, Го́споди, и очи́сти грѣ́хъ мо́й, мно́гъ бо е́сть.
Кто́ есть человѣ́къ боя́йся Го́спода? законоположи́тъ ему́ на пути́, его́же изво́ли.
Душа́ его́ во благи́хъ водвори́т­ся, и сѣ́мя его́ наслѣ́дитъ зе́млю.
Держа́ва Госпо́дь боя́щихся его́, и завѣ́тъ его́ яви́тъ и́мъ.
О́чи мо­и́ вы́ну ко Го́споду, я́ко то́й исто́ргнетъ от­ сѣ́ти но́зѣ мо­и́.
При́зри на мя́ и поми́луй мя́, я́ко единоро́дъ и ни́щь е́смь а́зъ.
Ско́рби се́рдца мо­его́ умно́жишася, от­ ну́ждъ мо­и́хъ изведи́ мя.
Ви́ждь смире́нiе мое́ и тру́дъ мо́й, и оста́ви вся́ грѣхи́ моя́.
Ви́ждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавидѣ́нiемъ непра́веднымъ воз­ненави́дѣша мя́.
Сохрани́ ду́шу мою́ и изба́ви мя́, да не постыжу́ся, я́ко упова́хъ на тя́.
Незло́бивiи и пра́вiи при­­лѣпля́хуся мнѣ́, я́ко потерпѣ́хъ тя́, Го́споди.
Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от­ всѣ́хъ скорбе́й его́.
Псаломъ Давиду.
Суди ми, Господи, яко азъ незлобою мо­ею ходихъ: и на Господа уповая не изнемогу.
Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжжи утробы моя и сердце мое.
Яко милость твоя предъ очима мо­има есть, и благо­угодихъ во истинѣ тво­ей.
Не сѣдохъ съ сонмомъ суетнымъ, и со законопреступными не вниду.
Возненавидѣхъ церковь лукавну­ю­щихъ, и съ нечестивыми не сяду.
Умыю въ неповин­ныхъ руцѣ мо­и, и обыду жертвен­никъ твой, Господи,
еже услышати ми гласъ хвалы тво­ея и повѣдати вся чудеса твоя.
Господи, воз­любихъ благолѣпiе дому тво­его и мѣсто селенiя славы тво­ея.
Да не погубиши съ нечестивыми душу мою и съ мужи кровей животъ мой,
ихже въ руку беззаконiя, десница ихъ исполнися мзды.
Азъ же незлобою мо­ею ходихъ: избави мя, Господи, и помилуй мя.
Нога моя ста на правотѣ: въ церквахъ благословлю тя, Господи.
Псаломъ Давиду, прежде помазанiя
Господь просвѣщенiе мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота мо­его, от­ кого устрашуся?
Внегда при­­ближатися на мя злобу­ю­щымъ, еже снѣсти плоти моя, оскорбляющiи мя и врази мо­и, тіи изнемогоша и падоша.
Аще ополчит­ся на мя полкъ, не убо­ит­ся сердце мое: аще востанетъ на мя брань, на него азъ уповаю.
Едино просихъ от­ Господа, то взыщу: еже жити ми въ дому Господни вся дни живота мо­его, зрѣти ми красоту Господню и посѣщати храмъ святый его.
Яко скры мя въ селенiи сво­емъ въ день золъ мо­ихъ, покры мя въ тайнѣ селенiя сво­его, на камень воз­несе мя.
И нынѣ се, воз­несе главу мою на враги моя: обыдохъ и пожрохъ въ селенiи его жертву хваленiя и воскликновенiя: пою и воспою Господеви.
Услыши, Господи, гласъ мой, имже воз­звахъ, помилуй мя и услыши мя.
Тебѣ рече сердце мое: Господа взыщу, взыска тебе лице мое, лица тво­его, Господи, взыщу.
Не от­врати лица тво­его от­ мене и не уклонися гнѣвомъ от­ раба тво­его: помощникъ мой буди, не от­рини мене и не остави мене, Боже, спасителю мой.
Яко отецъ мой и мати моя остависта мя, Господь же воспрiятъ мя.
Законоположи ми, Господи, въ пути тво­емъ, и настави мя на стезю правую врагъ мо­ихъ ради.
Не предаждь мене въ душы стужающихъ ми: яко восташа на мя свидѣтеле неправеднiи, и солга неправда себѣ.
Вѣрую видѣти благая Господня на земли живыхъ.
Потерпи Господа, мужайся, и да крѣпит­ся сердце твое, и потерпи Господа.
Псаломъ Давиду.
Къ тебѣ, Господи, воз­зову, Боже мой: да не премолчиши от­ мене {о мнѣ}: да не когда премолчиши от­ мене {о мнѣ}, и уподоблюся низходящымъ въ ровъ.
Услыши, Господи, гласъ моленiя мо­его, внегда молитимися къ тебѣ, внегда воз­дѣти ми руцѣ мо­и ко храму святому тво­ему.
Не при­­влецы мене со грѣшники, и съ дѣла­ю­щими неправду не погуби мене, глаголющими миръ съ ближними сво­ими, злая же въ сердцахъ сво­ихъ.
Даждь имъ, Господи, по дѣломъ ихъ и по лукав­ст­ву начинанiй ихъ, по дѣломъ руку ихъ даждь имъ, воз­даждь воз­даянiе ихъ имъ.
Яко не разумѣша въ дѣла Господня и въ дѣла руку его: разориши я и не созиждеши я.
Благословенъ Господь, яко услыша гласъ моленiя мо­его.
Господь помощникъ мой и защититель мой: на него упова сердце мое, и поможе ми, и процвѣте плоть моя: и волею мо­ею исповѣмся ему.
Господь утвержденiе людій сво­ихъ и защититель спасенiй христа сво­его есть.
Спаси люди твоя, и благослови достоянiе твое, и упаси я, и воз­ми {и воз­неси} я до вѣка.
Псаломъ Давиду, исхода скинiи.
Принесите Господеви, сынове Божiи, при­­несите Господеви сыны овни, при­­несите Господеви славу и честь:
при­­несите Господеви славу имени его: поклонитеся Господеви во дворѣ святѣмъ его.
Гласъ Господень на водахъ, Богъ славы воз­гремѣ, Господь на водахъ многихъ.
Гласъ Господень въ крѣпости, гласъ Господень въ великолѣпiи.
Гласъ Господа, сокрушающаго кедры: и стрыетъ Господь кедры Ливанскiя,
и истнитъ я яко телца Ливанска: и воз­люблен­ный яко сынъ единорожь.
Гласъ Господа, пресѣцающаго пламень огня.
Гласъ Господа, стрясающаго пустыню: и стрясетъ Господь пустыню каддійскую.
Гласъ Господень, свершающiй елени, и от­крыетъ дубравы: и въ храмѣ его всякiй глаголетъ славу.
Господь потопъ населяетъ, и сядетъ Господь Царь въ вѣкъ.
Господь крѣпость людемъ сво­имъ дастъ, Господь благословитъ люди своя миромъ.
Псаломъ пѣсни обновленiя дому Давидова.
Вознесу тя, Господи, яко подъялъ мя еси, и не воз­веселилъ еси враговъ мо­ихъ о мнѣ.
Господи Боже мой, воз­звахъ къ тебѣ, и изцѣлилъ мя еси.
Господи, воз­велъ еси от­ ада душу мою, Спаслъ мя еси от­ низходящихъ въ ровъ.
Пойте Господеви, преподобнiи его, и исповѣдайте память святыни его:
яко гнѣвъ въ ярости его, и животъ въ воли его: вечеръ водворит­ся плачь, и заутра радость.
Азъ же рѣхъ во обилiи мо­емъ: не подвижуся во вѣкъ.
Господи, волею тво­ею подаждь добротѣ мо­ей силу: от­вратилъ же еси лице твое, и быхъ смущенъ.
Къ тебѣ, Господи, воз­зову, и къ Богу мо­ему помолюся.
Кая польза въ крови мо­ей, внегда сходити ми во истлѣнiе? еда исповѣст­ся тебѣ персть? или воз­вѣститъ истину твою?
Слыша Господь и помилова мя: Господь бысть помощникъ мой.
Обратилъ еси плачь мой въ радость мнѣ, растерзалъ еси вретище мое и препоясалъ мя еси веселiемъ,
яко да воспо­етъ тебѣ слава моя, и не умилюся. Господи Боже мой, во вѣкъ исповѣмся тебѣ.
Въ конецъ, псаломъ Давиду, изступленiя.
На тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся во вѣкъ: правдою тво­ею избави мя и изми мя.
Приклони ко мнѣ ухо твое, ускори изъяти мя: буди ми въ Бога защитителя и въ домъ при­­бѣжища, еже спасти мя.
Яко держава моя и при­­бѣжище мое еси ты: и имене тво­его ради наставиши мя и препитаеши мя.
Изведеши мя от­ сѣти сея, юже скрыша ми: яко ты еси защититель мой, Господи.
Въ руцѣ тво­и предложу духъ мой: избавилъ мя еси, Господи Боже истины.
Возненавидѣлъ еси хранящыя суеты вотще: азъ же на Господа уповахъ.
Возрадуюся и воз­веселюся о милости тво­ей, яко при­­зрѣлъ еси на смиренiе мое, Спаслъ еси от­ нуждъ душу мою
и нѣси мене затворилъ въ рукахъ вражiихъ, поставилъ еси на простран­нѣ нозѣ мо­и.
Помилуй мя, Господи, яко скорблю: смятеся яростiю око мое, душа моя и утроба моя.
Яко изчезе въ болѣзни животъ мой, и лѣта моя въ воз­дыханiихъ: изнеможе нищетою крѣпость моя, и кости моя смятошася.
От всѣхъ врагъ мо­ихъ быхъ поношенiе, и сосѣдомъ мо­имъ зѣло, и страхъ знаемымъ мо­имъ: видящiи мя вонъ бѣжаша от­ мене.
Забвенъ быхъ яко мертвъ от­ сердца: быхъ яко сосудъ погубленъ.
Яко слышахъ гажденiе {укоренiе} многихъ живущихъ окрестъ: внегда собратися имъ вкупѣ на мя, прiяти душу мою совѣщаша.
Азъ же на тя, Господи, уповахъ, рѣхъ: ты еси Богъ мой.
Въ руку твоею жребiи мо­и: избави мя изъ руки врагъ мо­ихъ и от­ гонящихъ мя.
Просвѣти лице твое на раба тво­его: спаси мя милостiю тво­ею.
Господи, да не постыжуся, яко при­­звахъ тя: да постыдят­ся нечестивiи, и снидутъ во адъ.
Нѣмы да будутъ устны льстивыя, глаголющыя на праведнаго беззаконiе, гордынею и уничиженiемъ.
Коль многое множе­с­т­во благости тво­ея, Господи, юже скрылъ еси боящымся тебе, содѣлалъ еси уповающымъ на тя, предъ сыны человѣческими:
скрыеши ихъ въ тайнѣ лица тво­его от­ мятежа человѣческа, покрыеши ихъ въ кровѣ от­ прерѣканiя языкъ.
Благословенъ Господь, яко удиви милость свою во градѣ огражденiя.
Азъ же рѣхъ во изступленiи мо­емъ: от­верженъ есмь от­ лица очiю твоею: сего ради услышалъ еси гласъ молитвы мо­ея, внегда воз­звахъ къ тебѣ.
Возлюбите Господа, вси преподобнiи его: яко истины взыскаетъ Господь и воз­даетъ излише творящымъ гордыню.
Мужайтеся, и да крѣпит­ся сердце ва­ше, вси уповающiи на Господа.
Псало́мъ Дави́ду, ра́зума.
Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́нiя, и и́хже при­­кры́шася грѣси́.
Блаже́нъ му́жъ, ему́же не вмѣни́тъ Госпо́дь грѣха́, ниже́ е́сть во устѣ́хъ его́ ле́сть.
Я́ко умолча́хъ, обетша́ша ко́сти моя́, от­ е́же зва́ти ми́ ве́сь де́нь,
я́ко де́нь и но́щь отяготѣ́ на мнѣ́ рука́ твоя́: воз­врати́хся на стра́сть, егда́ унзе́ ми те́рнъ.
Беззако́нiе мое́ позна́хъ и грѣха́ мо­его́ не покры́хъ, рѣ́хъ: исповѣ́мъ на мя́ беззако́нiе мое́ Го́сподеви: и ты́ оста́вилъ еси́ нече́стiе се́рдца мо­его́.
За то́ помо́лит­ся къ тебѣ́ вся́къ преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че въ пото́пѣ во́дъ мно́гихъ къ нему́ не при­­бли́жат­ся.
Ты́ еси́ при­­бѣ́жище мое́ от­ ско́рби обдержа́щiя мя́: ра́досте моя́, изба́ви мя́ от­ обыше́дшихъ мя́.
Вразумлю́ тя, и наста́влю тя́ на пу́ть се́й, въ о́ньже по́йдеши: утвержу́ на тя́ о́чи мо­и́.
Не бу́дите я́ко ко́нь и ме́скъ, и́мже нѣ́сть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти и́хъ востя́гнеши, не при­­ближа́ющихся къ тебѣ́.
Мно́ги ра́ны грѣ́шному: упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́детъ.
Весели́теся о Го́сподѣ и ра́дуйтеся пра́веднiи, и хвали́теся, вси́ пра́вiи се́рдцемъ.
К Тебе, Господи, возношу душу мою.
Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь [вовек], да не восторжествуют надо мною враги мои,
да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся беззаконнующие втуне.
Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.
Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,