Псалтирь, 32, 33, 34, 35, 36

 
 • Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й.
 • Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: пр†вымъ подобaетъ похвалA.
 • И#сповёдайтесz гDеви въ гyслехъ, во pалти1ри десzтострyн­нэмъ п0йте є3мY:
 • восп0йте є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY со восклицaніемъ:
 • ћкw прaво сл0во гDне, и3 вс‰ дэлA є3гw2 въ вёрэ.
 • Лю1битъ млcтыню и3 сyдъ гDь, млcти гDни и3сп0лнь землS.
 • Сл0вомъ гDнимъ небесA ўтверди1шасz, и3 дх7омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ:
 • собирazй ћкw мёхъ в0ды морск‡z, полагazй въ сокр0вищихъ бeздны.
 • Да ўбо­и1т­сz гDа всS землS, t­ негHже да подви1жут­сz вси2 живyщіи по вселeн­нэй:
 • ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz.
 • ГDь разорsетъ совёты kзhкwвъ, t­метaетъ же мы6сли людjй и3 t­метaетъ совёты кнzзeй.
 • Совётъ же гDень во вёкъ пребывaетъ, помышлє1ніz с®ца є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ.
 • Бlжeнъ kзhкъ, є3мyже є4сть гDь бг7ъ є3гw2, лю1діе, ±же и3збрA въ наслёдіе себЁ.
 • Съ нб7сE при­зрЁ гDь, ви1дэ вс‰ сhны человёчєскіz:
 • t­ гот0вагw жили1ща сво­егw2 при­зрЁ на вс‰ живyщыz на земли2:
 • создaвый на є3ди1нэ сердцA и4хъ, разумэвazй на вс‰ дэлA и4хъ.
 • Не спасaет­сz цaрь мн0гою си1лою, и3 и3споли1нъ не спасeт­сz мн0же­с­т­вомъ крёпости сво­еS.
 • Л0жь к0нь во спасeніе, во мн0же­ст­вэ же си1лы сво­еS не спасeт­сz.
 • СE, џчи гDни на боsщыzсz є3гw2, ўповaющыz на млcть є3гw2:
 • и3збaвити t­ смeрти дyшы и4хъ, и3 препитaти | въ глaдъ.
 • Душa же нaша чaетъ гDа, ћкw пом0щникъ и3 защи1титель нaшъ є4сть:
 • ћкw њ нeмъ воз­весели1т­сz сeрдце нa­ше, и3 во и4мz ст70е є3гw2 ўповaхомъ.
 • Бyди, гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.
 • Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 t­пусти2 є3го2, и3 t­и1де.
 • Благословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мо­и1хъ.
 • W# гDэ похвaлит­сz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 воз­веселsт­сz.
 • Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 воз­несeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
 • Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t­ всёхъ скорбeй мо­и1хъ и3збaви мS.
 • Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsт­сz.
 • Сeй ни1щій воз­звA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t­ всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5.
 • W#полчи1т­сz а4гг7лъ гDень њ1крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ.
 • Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь.
 • Б0йтесz гDа, вси2 ст7jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2.
 • Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaт­сz всsкагw блaга.
 • Пріиди1те, ч†да, послyшайте менє2, стрaху гDню научY вaсъ.
 • Кт0 є3сть человёкъ хотsй жив0тъ, любsй дни6 ви1дэти блaги;
 • Ўдержи2 љзhкъ тв0й t­ ѕлA и3 ўстнЁ тво­и2, є4же не глаг0лати льсти2.
 • Ўклони1сz t­ ѕлA и3 сотвори2 блaго: взыщи2 ми1ра и3 пожени2 и5.
 • Џчи гDни на првdныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ.
 • Лицe же гDне на творsщыz ѕл†z, є4же потреби1ти t­ земли2 пaмzть и4хъ.
 • Воззвaша првdніи, и3 гDь ўслhша и5хъ и3 t­ всёхъ скорбeй и4хъ и3збaви и5хъ.
 • Бли1з8 гDь сокрушeн­ныхъ сeрдцемъ, и3 смирє1н­ныz дyхомъ сп7сeтъ.
 • МнHги скHрби првdнымъ, и3 t­ всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.
 • Храни1тъ гDь вс‰ кHсти и4хъ, ни є3ди1на t­ ни1хъ сокруши1т­сz.
 • Смeрть грёшникwвъ лютA, и3 ненави1дzщіи првdнаго прегрэшaтъ.
 • И#збaвитъ гDь дyшы р†бъ сво­и1хъ, и3 не прегрэшaтъ вси2 ўповaющіи на него2.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Суди2, гDи, њби1дzщыz мS, побори2 борю1щыz мS.
 • Пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ и3 востaни въ п0мощь мою2:
 • и3зсyни мeчь и3 заключи2 сопроти1въ гонsщихъ мS: рцы2 души2 мо­eй: спcніе твоE є4смь а4зъ.
 • Да постыдsт­сz и3 посрaмzт­сz и4щущіи дyшу мою2, да воз­вратsт­сz вспsть и3 постыдsт­сz мhслzщіи ми2 ѕл†z.
 • Да бyдутъ ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, и3 а4гг7лъ гDень њскорблsz и5хъ:
 • да бyдетъ пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ, и3 а4гг7лъ гDень погонszй и5хъ:
 • ћкw тyне скрhша ми2 пaгубу сёти сво­еS, всyе поноси1ша души2 мо­eй.
 • Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть, и3 лови1тва, ю4же скры2, да њбhметъ и5, и3 въ сёть да впадeтъ въ ню2.
 • Душa же моS воз­рaдует­сz њ гDэ, воз­весели1т­сz њ спcніи є3гw2.
 • Вс‰ кHсти мо‰ рекyтъ: гDи, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; и3збавлszй ни1ща и3з8 руки2 крёпльшихъ є3гw2, и3 ни1ща, и3 ўб0га t­ расхищaющихъ є3го2.
 • Востaв­ше на мS свидётелє непрaведніи, ±же не вёдzхъ, вопрошaху мS.
 • Воздaша ми2 лук†ваz воз­8 бlг†z, и3 безчaдіе души2 мо­eй.
 • А$зъ же, внегдA nни2 стужaху ми2, њблачaхсz во врeтище и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 моли1тва моS въ нёдро моE воз­врати1т­сz.
 • Я$кw бли1жнему, ћкw брaту нa­шему, тaкw ўгождaхъ: ћкw плaчz и3 сётуz, тaкw смирsхсz.
 • И# на мS воз­весели1шасz и3 собрaшасz: собрaшасz на мS р†ны, и3 не познaхъ: раздэли1шасz, и3 не ўмили1шасz.
 • И#скуси1ша мS, подражни1ша мS подражнeніемъ, поскрежетaша на мS зубы2 сво­и1ми.
 • ГDи, когдA ќзриши; ўстр0й дyшу мою2 t­ ѕлодёй­ст­ва и4хъ, t­ лє1въ є3динор0дную мою2.
 • И#сповёмсz тебЁ въ цр7кви мн0зэ, въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz.
 • Да не воз­рaдуют­сz њ мнЁ враждyющіи ми2 непрaведнw, ненави1дzщіи мS тyне и3 помизaющіи nчи1ма:
 • ћкw мнЁ ќбw ми6рнаz глаг0лаху, и3 на гнёвъ лє1сти помышлsху.
 • Разшири1ша на мS ўстA сво‰, рёша: блaгоже, блaгоже, ви1дэша џчи нaши.
 • Ви1дэлъ є3си2, гDи, да не премолчи1ши: гDи, не t­ступи2 t­ менє2.
 • Востaни, гDи, и3 вонми2 судY мо­емY, б9е м0й и3 гDи м0й, на прю2 мою2.
 • Суди1 ми, гDи, по прaвдэ тво­eй, гDи б9е м0й, и3 да не воз­рaдуют­сz њ мнЁ.
 • Да не рекyтъ въ сердцaхъ сво­и1хъ: блaгоже, блaгоже души2 нa­шей: нижE да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2.
 • Да постыдsт­сz и3 посрaмzт­сz вкyпэ рaду­ю­щіисz ѕлHмъ мо­и6мъ: да њблекyт­сz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчу­ю­щіи на мS.
 • Да воз­рaдуют­сz и3 воз­веселsт­сz хотsщіи прaвды мо­еS: и3 да рекyтъ вhну, да воз­вели1чит­сz гDь, хотsщіи ми1ра рабY є3гw2.
 • И# љзhкъ м0й по­учи1т­сz прaвдэ тво­eй, вeсь дeнь хвалЁ тво­eй.
 • Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду.
 • Глаг0летъ пребеззак0н­ный согрэшaти въ себЁ: нёсть стрaха б9іz пред8 nчи1ма є3гw2:
 • ћкw ўльсти2 пред8 ни1мъ њбрэсти2 беззак0ніе своE, и3 воз­ненави1дэти.
 • Глаг0лы ќстъ є3гw2 беззак0ніе и3 лeсть: не восхотЁ разумёти є4же ўблажи1ти.
 • Беззак0ніе помhсли на л0жи сво­eмъ: предстA всsкому пути2 неблaгу, њ ѕл0бэ же не негодовA.
 • ГDи, на нб7си2 млcть твоS, и3 и4стина твоS до њ1блакъ:
 • прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судьбы6 тво‰ бeздна мн0га: человёки и3 скоты2 сп7сeши, гDи.
 • Я$кw ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2, б9е: сhнове же человёчестіи въ кр0вэ крил{ твоє1ю надёzтисz и4мутъ.
 • Ўпію1т­сz t­ тyка д0му тво­егw2, и3 пот0комъ слaдости тво­еS напо­и1ши |.
 • Я$кw ў тебє2 и3ст0чникъ животA, во свётэ тво­eмъ ќзримъ свётъ.
 • Пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS и3 прaвду твою2 пр†вымъ сeрдцемъ.
 • Да не пріи1детъ мнЁ ногA гордhни, и3 рукA грёшнича да не подви1житъ менE.
 • Тaмw пад0ша вси2 дёла­ю­щіи беззак0ніе: и3зриновeни бhша, и3 не воз­м0гутъ стaти.
 • Pал0мъ дв7ду.
 • Не ревнyй лукaвну­ю­щымъ, нижE зави1ди творsщымъ беззак0ніе.
 • ЗанE ћкw травA ск0рw и4зсшутъ, и3 ћкw ѕeліе ѕлaка ск0рw t­падyтъ.
 • Ўповaй на гDа и3 твори2 бlгостhню: и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ богaт­ст­вэ є3S.
 • Наслади1сz гDеви, и3 дaстъ ти2 прошє1ніz сeрдца тво­егw2.
 • Tкрhй ко гDу пyть тв0й и3 ўповaй на него2, и3 т0й сотвори1тъ.
 • И# и3зведeтъ ћкw свётъ прaвду твою2 и3 судьбY твою2 ћкw полyдне.
 • Повини1сz гDеви и3 ўмоли2 є3го2. Не ревнyй спёющему въ пути2 сво­eмъ, человёку творsщему законопреступлeніе.
 • Престaни t­ гнёва и3 њстaви ћрость: не ревнyй, є4же лукaвновати,
 • занE лукaвну­ю­щіи потребsт­сz, терпsщіи же гDа, тjи наслёдzтъ зeмлю.
 • И# є3щE мaлw, и3 не бyдетъ грёшника: и3 взhщеши мёсто є3гw2 и3 не њбрsщеши.
 • Кр0тцыи же наслёдzтъ зeмлю и3 насладsт­сz њ мн0же­ст­вэ ми1ра.
 • Назирaетъ грёшный првdнаго и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 сво­и1ми:
 • гDь же посмэeт­сz є3мY, занE прозирaетъ, ћкw пріи1детъ дeнь є3гw2.
 • Мeчь и3звлек0ша грBшницы, напрzг0ша лyкъ св0й, низложи1ти ўб0га и3 ни1ща, заклaти пр†выz сeрдцемъ.
 • Мeчь и4хъ да вни1детъ въ сердцA и4хъ, и3 лyцы и4хъ да сокрушaт­сz.
 • Лyчше мaлое првdнику, пaче богaт­ст­ва грёшныхъ мн0га.
 • ЗанE мы6шцы грёшныхъ сокрушaт­сz, ўтверждaетъ же првdныz гDь.
 • Вёсть гDь пути6 непор0чныхъ, и3 достоsніе и4хъ въ вёкъ бyдетъ.
 • Не постыдsт­сz во врeмz лю1тое и3 во днeхъ глaда насhтzт­сz, ћкw грBшницы поги1бнутъ.
 • Врази1 же гDни, кyпнw прослaвитисz и5мъ и3 воз­нести1сz, и3зчезaюще ћкw дhмъ и3зчез0ша.
 • Заeмлетъ грёшный и3 не воз­врати1тъ: првdный же щeдритъ и3 даeтъ.
 • Я$кw благословsщіи є3го2 наслёдzтъ зeмлю, кленyщіи же є3го2 потребsт­сz.
 • T гDа стwпы2 человёку и3справлsют­сz, и3 пути2 є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.
 • Е3гдA падeтъ, не разбіeт­сz, ћкw гDь подкрэплsетъ рyку є3гw2.
 • Ю#нёйшій бhхъ, и4бо состарёхсz, и3 не ви1дэхъ првdника њстaвлена, нижE сёмене є3гw2 просsща хлёбы.
 • Вeсь дeнь ми1луетъ и3 взаи1мъ даeтъ првdный, и3 сёмz є3гw2 во бlгословeніе бyдетъ.
 • Ўклони1сz t­ ѕлA и3 сотвори2 бlго, и3 всели1сz въ вёкъ вёка.
 • Я$кw гDь лю1битъ сyдъ и3 не њстaвитъ прпdбныхъ сво­и1хъ: во вёкъ сохранsт­сz: беззакHн­ницы же и3зженyт­сz, и3 сёмz нечести1выхъ потреби1т­сz.
 • Првdницы же наслёдzтъ зeмлю и3 вселsт­сz въ вёкъ вёка на нeй.
 • ЎстA првdнагw по­учaт­сz премdрости, и3 љзhкъ є3гw2 воз­глаг0летъ сyдъ.
 • Зак0нъ бг7а є3гw2 сeрдцы є3гw2, и3 не зaпнут­сz стwпы2 є3гw2.
 • Сматрsетъ грёшный првdнаго и3 и4щетъ є4же ўмертви1ти є3го2:
 • гDь же не њстaвитъ є3гw2 въ рукY є3гw2, нижE њсyдитъ є3го2, є3гдA сyдитъ є3мY.
 • Потерпи2 гDа и3 сохрани2 пyть є3гw2, и3 воз­несeтъ тS є4же наслёдити зeмлю: внегдA потреблsтисz грёшникwмъ, ќзриши.
 • Ви1дэхъ нечести1ваго превоз­носsщасz и3 вhсzщасz ћкw кeдры лів†нскіz:
 • и3 ми1мw и3д0хъ, и3 сE, не бЁ, и3 взыскaхъ є3го2, и3 не њбрётесz мёсто є3гw2.
 • Храни2 неѕл0біе и3 ви1ждь правотY, ћкw є4сть њстaнокъ человёку ми1рну.
 • БеззакHн­ницы же потребsт­сz вкyпэ: њстaнцы же нечести1выхъ потребsт­сz.
 • Сп7сeніе же првdныхъ t­ гDа, и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби:
 • и3 пом0жетъ и5мъ гDь и3 и3збaвитъ и5хъ, и3 и4зметъ и5хъ t­ грBшникъ и3 сп7сeтъ и5хъ, ћкw ўповaша на него2.
 • Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
 • Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
 • пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
 • ибо слово Господне право и все дела Его верны.
 • Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
 • Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их:
 • Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.
 • Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
 • ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось.
 • Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, [уничтожает советы князей].
 • Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его – в род и род.
 • Блажен народ, у которого Господь есть Бог, – племя, которое Он избрал в наследие Себе.
 • С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;
 • с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:
 • Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.
 • Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
 • Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею.
 • Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
 • что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
 • Душа наша уповает на Господа: Он – помощь наша и защита наша;
 • о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
 • Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
 • Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился.
 • Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
 • Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
 • Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.
 • Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
 • Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
 • Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его.
 • Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
 • Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
 • Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.
 • Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
 • Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
 • Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
 • Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
 • Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
 • Очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их.
 • Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
 • Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
 • Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
 • Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
 • Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
 • Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
 • Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
 • Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною;
 • возьми щит и латы и восстань на помощь мне;
 • обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я – спасение твое!»
 • Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло;
 • да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их;
 • да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их,
 • ибо они без вины скрыли для меня яму – сеть свою, без вины выкопали ее для души моей.
 • Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель.
 • А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.
 • Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?»
 • Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня;
 • воздают мне злом за добро, сиротством душе моей.
 • Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.
 • Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать.
 • А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали;
 • с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими.
 • Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов – одинокую мою.
 • Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя,
 • чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно;
 • ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы;
 • расширяют на меня уста свои; говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш».
 • Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.
 • Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!
 • Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною;
 • да не говорят в сердце своем: «хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» Да не говорят: «мы поглотили его».
 • Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.
 • Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!»
 • И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.
 • Начальнику хора. Раба Господня Давида.
 • Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его,
 • ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его;
 • слова уст его – неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать добро;
 • на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом.
 • Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!
 • Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!
 • Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
 • насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,
 • ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.
 • Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем,
 • да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня:
 • там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать.
 • Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,
 • ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.
 • Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
 • Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.
 • Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,
 • и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
 • Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
 • Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,
 • ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.
 • Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.
 • А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
 • Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:
 • Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.
 • Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:
 • меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.
 • Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых,
 • ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
 • Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:
 • не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;
 • а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
 • Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,
 • ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.
 • Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:
 • когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
 • Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:
 • он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.
 • Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:
 • ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.
 • Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
 • Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.
 • Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.
 • Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;
 • но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.
 • Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.
 • Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;
 • но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.
 • Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;
 • а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.
 • От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби;
 • и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта