Скрыть
32:0
32:14
32:15
32:16
32:19
32:20
32:22
34:0
34:24
34:25
34:28
36:0
36:13
36:14
36:15
36:18
36:21
36:23
36:33
36:34
36:38
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду, не надпи́санъ у Евре́й.
Ра́дуйтеся, пра́веднiи, о Го́сподѣ: пра́вымъ подоба́етъ похвала́.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви въ гу́слехъ, во псалти́ри десятостру́н­нѣмъ по́йте ему́:
воспо́йте ему́ пѣ́снь но́ву, до́брѣ по́йте ему́ со восклица́нiемъ:
я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся́ дѣла́ его́ въ вѣ́рѣ.
Лю́битъ ми́лостыню и су́дъ Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́.
Сло́вомъ Госпо́днимъ небеса́ утверди́шася, и Ду́хомъ у́стъ его́ вся́ си́ла и́хъ:
собира́яй я́ко мѣ́хъ во́ды морскі́я, полага́яй въ сокро́вищихъ бе́здны.
Да убо­и́т­ся Го́спода вся́ земля́, от­ него́же да подви́жут­ся вси́ живу́щiи по вселе́н­нѣй:
я́ко то́й рече́, и бы́ша: то́й повелѣ́, и созда́шася.
Госпо́дь разоря́етъ совѣ́ты язы́ковъ, от­мета́етъ же мы́сли люді́й и от­мета́етъ совѣ́ты князе́й.
Совѣ́тъ же Госпо́день во вѣ́къ пребыва́етъ, помышле́нiя се́рдца его́ въ ро́дъ и ро́дъ.
Блаже́нъ язы́къ, ему́же е́сть Госпо́дь Бо́гъ его́, лю́дiе, я́же избра́ въ наслѣ́дiе себѣ́.
Съ небесе́ при­­зрѣ́ Госпо́дь, ви́дѣ вся́ сы́ны человѣ́ческiя:
от­ гото́ваго жили́ща сво­его́ при­­зрѣ́ на вся́ живу́щыя на земли́:
созда́вый на еди́нѣ сердца́ и́хъ, разумѣва́яй на вся́ дѣла́ и́хъ.
Не спаса́ет­ся ца́рь мно́гою си́лою, и исполи́нъ не спасе́т­ся мно́же­с­т­вомъ крѣ́пости сво­ея́.
Ло́жь ко́нь во спасе́нiе, во мно́же­ст­вѣ же си́лы сво­ея́ не спасе́т­ся.
Се́, о́чи Госпо́дни на боя́щыяся его́, упова́ющыя на ми́лость его́:
изба́вити от­ сме́рти ду́шы и́хъ, и препита́ти я́ въ гла́дъ.
Душа́ же на́ша ча́етъ Го́спода, я́ко помо́щникъ и защи́титель на́шъ е́сть:
я́ко о не́мъ воз­весели́т­ся се́рдце на́­ше, и во и́мя свято́е его́ упова́хомъ.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость твоя́ на на́съ, я́коже упова́хомъ на тя́.
Псаломъ Давиду, внегда измѣни лице свое предъ Авимелехомъ: и от­пусти его, и отъиде.
Благословлю Господа на всякое время, выну хвала его во устѣхъ мо­ихъ.
О Господѣ похвалит­ся душа моя: да услышатъ кротцыи и воз­веселят­ся.
Возвеличите Господа со мною, и воз­несемъ имя его вкупѣ.
Взыскахъ Господа, и услыша мя и от­ всѣхъ скорбей мо­ихъ избави мя.
Приступите къ нему и просвѣтитеся, и лица ваша не постыдят­ся.
Сей нищiй воз­зва, и Господь услыша и, и от­ всѣхъ скорбей его спасе и.
Ополчит­ся ангелъ Господень окрестъ боящихся его и избавитъ ихъ.
Вкусите и видите, яко благъ Господь: блаженъ мужъ, иже уповаетъ нань.
Бойтеся Господа, вси святіи его, яко нѣсть лишенiя боящымся его.
Богатiи обнищаша и взалкаша: взыскающiи же Господа не лишат­ся всякаго блага.
Прiидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу васъ.
Кто есть человѣкъ хотяй животъ, любяй дни видѣти благи?
Удержи языкъ твой от­ зла и устнѣ тво­и, еже не глаголати льсти.
Уклонися от­ зла и сотвори благо: взыщи мира и пожени и.
Очи Господни на праведныя, и уши его въ молитву ихъ.
Лице же Господне на творящыя злая, еже потребити от­ земли память ихъ.
Воззваша праведнiи, и Господь услыша ихъ и от­ всѣхъ скорбей ихъ избави ихъ.
Близъ Господь сокрушен­ныхъ сердцемъ, и смирен­ныя духомъ спасетъ.
Многи скорби праведнымъ, и от­ всѣхъ ихъ избавитъ я Господь.
Хранитъ Господь вся кости ихъ, ни едина от­ нихъ сокрушит­ся.
Смерть грѣшниковъ люта, и ненавидящiи праведнаго прегрѣшатъ.
Избавитъ Господь душы рабъ сво­ихъ, и не прегрѣшатъ вси уповающiи на него.
Псаломъ Давиду.
Суди, Господи, обидящыя мя, побори борющыя мя.
Прiими оружiе и щитъ и востани въ помощь мою:
изсуни мечь и заключи сопротивъ гонящихъ мя: рцы души мо­ей: спасенiе твое есмь азъ.
Да постыдят­ся и посрамят­ся ищущiи душу мою, да воз­вратят­ся вспять и постыдят­ся мыслящiи ми злая.
Да будутъ яко прахъ предъ лицемъ вѣтра, и ангелъ Господень оскорбляя ихъ:
да будетъ путь ихъ тма и ползокъ, и ангелъ Господень погоняяй ихъ:
яко туне скрыша ми пагубу сѣти сво­ея, всуе поносиша души мо­ей.
Да прiидетъ ему сѣть, юже не вѣсть, и ловитва, юже скры, да обыметъ и, и въ сѣть да впадетъ въ ню.
Душа же моя воз­радует­ся о Господѣ, воз­веселит­ся о спасенiи его.
Вся кости моя рекутъ: Господи, Господи, кто подобенъ тебѣ? избавляяй нища изъ руки крѣпльшихъ его, и нища, и убога от­ расхищающихъ его.
Востав­ше на мя свидѣтеле неправеднiи, яже не вѣдяхъ, вопрошаху мя.
Воздаша ми лукавая воз­ъ благая, и безчадiе души мо­ей.
Азъ же, внегда они стужаху ми, облачахся во вретище и смиряхъ постомъ душу мою, и молитва моя въ нѣдро мое воз­вратит­ся.
Яко ближнему, яко брату на­шему, тако угождахъ: яко плачя и сѣтуя, тако смиряхся.
И на мя воз­веселишася и собрашася: собрашася на мя раны, и не познахъ: раздѣлишася, и не умилишася.
Искусиша мя, подражниша мя подражненiемъ, поскрежеташа на мя зубы сво­ими.
Господи, когда узриши? устрой душу мою от­ злодѣй­ст­ва ихъ, от­ левъ единородную мою.
Исповѣмся тебѣ въ церкви мнозѣ, въ людехъ тяжцѣхъ восхвалю тя.
Да не воз­радуют­ся о мнѣ враждующiи ми неправедно, ненавидящiи мя туне и помизающiи очима:
яко мнѣ убо мирная глаголаху, и на гнѣвъ лести помышляху.
Разшириша на мя уста своя, рѣша: благоже, благоже, видѣша очи наши.
Видѣлъ еси, Господи, да не премолчиши: Господи, не от­ступи от­ мене.
Востани, Господи, и вонми суду мо­ему, Боже мой и Господи мой, на прю мою.
Суди ми, Господи, по правдѣ тво­ей, Господи Боже мой, и да не воз­радуют­ся о мнѣ.
Да не рекутъ въ сердцахъ сво­ихъ: благоже, благоже души на­шей: ниже да рекутъ: пожрохомъ его.
Да постыдят­ся и посрамят­ся вкупѣ раду­ю­щiися зломъ мо­имъ: да облекут­ся въ студъ и срамъ велерѣчу­ю­щiи на мя.
Да воз­радуют­ся и воз­веселят­ся хотящiи правды мо­ея: и да рекутъ выну, да воз­величит­ся Господь, хотящiи мира рабу его.
И языкъ мой по­учит­ся правдѣ тво­ей, весь день хвалѣ тво­ей.
Въ конецъ, отроку Господню Давиду.
Глаголетъ пребеззакон­ный согрѣшати въ себѣ: нѣсть страха Божiя предъ очима его:
яко ульсти предъ нимъ обрѣсти беззаконiе свое, и воз­ненавидѣти.
Глаголы устъ его беззаконiе и лесть: не восхотѣ разумѣти еже ублажити.
Беззаконiе помысли на ложи сво­емъ: предста всякому пути неблагу, о злобѣ же не негодова.
Господи, на небеси милость твоя, и истина твоя до облакъ:
правда твоя яко горы Божiя, судьбы твоя бездна многа: человѣки и скоты спасеши, Господи.
Яко умножилъ еси милость твою, Боже: сынове же человѣчестiи въ кровѣ крилу твоею надѣятися имутъ.
Упiют­ся от­ тука дому тво­его, и потокомъ сладости тво­ея напо­иши я.
Яко у тебе источникъ живота, во свѣтѣ тво­емъ узримъ свѣтъ.
Пробави милость твою вѣдущымъ тя и правду твою правымъ сердцемъ.
Да не прiидетъ мнѣ нога гордыни, и рука грѣшнича да не подвижитъ мене.
Тамо падоша вси дѣла­ю­щiи беззаконiе: изриновени быша, и не воз­могутъ стати.
Псало́мъ Дави́ду.
Не ревну́й лука́вну­ю­щымъ, ниже́ зави́ди творя́щымъ беззако́нiе.
Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшутъ, и я́ко зе́лiе зла́ка ско́ро от­паду́тъ.
Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню: и насели́ зе́млю, и упасе́шися въ бога́т­ст­вѣ ея́.
Наслади́ся Го́сподеви, и да́стъ ти́ проше́нiя се́рдца тво­его́.
Откры́й ко Го́споду пу́ть тво́й и упова́й на него́, и то́й сотвори́тъ.
И изведе́тъ я́ко свѣ́тъ пра́вду твою́ и судьбу́ твою́ я́ко полу́дне.
Повини́ся Го́сподеви и умоли́ его́. Не ревну́й спѣ́ющему въ пути́ сво­е́мъ, человѣ́ку творя́щему законопреступле́нiе.
Преста́ни от­ гнѣ́ва и оста́ви я́рость: не ревну́й, е́же лука́вновати,
зане́ лука́вну­ю­щiи потребя́т­ся, терпя́щiи же Го́спода, ті́и наслѣ́дятъ зе́млю.
И еще́ ма́ло, и не бу́детъ грѣ́шника: и взы́щеши мѣ́сто его́ и не обря́щеши.
Кро́тцыи же наслѣ́дятъ зе́млю и насладя́т­ся о мно́же­ст­вѣ ми́ра.
Назира́етъ грѣ́шный пра́веднаго и поскреже́щетъ на́нь зубы́ сво­и́ми:
Госпо́дь же посмѣе́т­ся ему́, зане́ прозира́етъ, я́ко прiи́детъ де́нь его́.
Ме́чь извлеко́ша грѣ́шницы, напряго́ша лу́къ сво́й, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцемъ.
Ме́чь и́хъ да вни́детъ въ сердца́ и́хъ, и лу́цы и́хъ да сокруша́т­ся.
Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́т­ст­ва грѣ́шныхъ мно́га.
Зане́ мы́шцы грѣ́шныхъ сокруша́т­ся, утвержда́етъ же пра́ведныя Госпо́дь.
Вѣ́сть Госпо́дь пути́ непоро́чныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ.
Не постыдя́т­ся во вре́мя лю́тое и во дне́хъ гла́да насы́тят­ся, я́ко грѣ́шницы поги́бнутъ.
Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися и́мъ и воз­нести́ся, изчеза́юще я́ко ды́мъ изчезо́ша.
Зае́млетъ грѣ́шный и не воз­врати́тъ: пра́ведный же ще́дритъ и дае́тъ.
Я́ко благословя́щiи его́ наслѣ́дятъ зе́млю, клену́щiи же его́ потребя́т­ся.
От Го́спода стопы́ человѣ́ку исправля́ют­ся, и пути́ его́ восхо́щетъ зѣло́.
Егда́ паде́тъ, не разбiе́т­ся, я́ко Госпо́дь подкрѣпля́етъ ру́ку его́.
Юнѣ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ́хся, и не ви́дѣхъ пра́ведника оста́влена, ниже́ сѣ́мене его́ прося́ща хлѣ́бы.
Ве́сь де́нь ми́луетъ и взаи́мъ дае́тъ пра́ведный, и сѣ́мя его́ во благослове́нiе бу́детъ.
Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ́къ вѣ́ка.
Я́ко Госпо́дь лю́битъ су́дъ и не оста́витъ преподо́бныхъ сво­и́хъ: во вѣ́къ сохраня́т­ся: беззако́н­ницы же изжену́т­ся, и сѣ́мя нечести́выхъ потреби́т­ся.
Пра́ведницы же наслѣ́дятъ зе́млю и вселя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка на не́й.
Уста́ пра́веднаго по­уча́т­ся прему́дрости, и язы́къ его́ воз­глаго́летъ су́дъ.
Зако́нъ Бо́га его́ в се́рдцы его́, и не за́пнут­ся стопы́ его́.
Сматря́етъ грѣ́шный пра́веднаго и и́щетъ е́же умертви́ти его́:
Госпо́дь же не оста́витъ его́ въ руку́ его́, ниже́ осу́дитъ его́, егда́ су́дитъ ему́.
Потерпи́ Го́спода и сохрани́ пу́ть его́, и воз­несе́тъ тя́ е́же наслѣ́дити зе́млю: внегда́ потребля́тися грѣ́шникомъ, у́зриши.
Ви́дѣхъ нечести́ваго превоз­нося́щася и вы́сящася я́ко ке́дры Лива́нскiя:
и ми́мо идо́хъ, и се́, не бѣ́, и взыска́хъ его́, и не обрѣ́теся мѣ́сто его́.
Храни́ незло́бiе и ви́ждь правоту́, я́ко е́сть оста́нокъ человѣ́ку ми́рну.
Беззако́н­ницы же потребя́т­ся вку́пѣ: оста́нцы же нечести́выхъ потребя́т­ся.
Спасе́нiе же пра́ведныхъ от­ Го́спода, и защи́титель и́хъ е́сть во вре́мя ско́рби:
и помо́жетъ и́мъ Госпо́дь и изба́витъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от­ грѣ́шникъ и спасе́тъ и́хъ, я́ко упова́ша на него́.
Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;