Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду, внегда́ измѣни́ лице́ свое́ предъ Авимеле́хомъ: и от­пусти́ его́, и отъи́де.
 • Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ его́ во устѣ́хъ мо­и́хъ.
 • О Го́сподѣ похва́лит­ся душа́ моя́: да услы́шатъ кро́тцыи и воз­веселя́т­ся.
 • Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и воз­несе́мъ и́мя его́ вку́пѣ.
 • Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ и от­ всѣ́хъ скорбе́й мо­и́хъ изба́ви мя́.
 • Приступи́те къ нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́т­ся.
 • Се́й ни́щiй воз­зва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от­ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́.
 • Ополчи́т­ся а́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся его́ и изба́витъ и́хъ.
 • Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь: блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ на́нь.
 • Бо́йтеся Го́спода, вси́ святі́и его́, я́ко нѣ́сть лише́нiя боя́щымся его́.
 • Бога́тiи обнища́ша и взалка́ша: взыска́ющiи же Го́спода не лиша́т­ся вся́каго бла́га.
 • Прiиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ ва́съ.
 • Кто́ есть человѣ́къ хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги?
 • Удержи́ язы́къ тво́й от­ зла́ и устнѣ́ тво­и́, е́же не глаго́лати льсти́.
 • Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ бла́го: взыщи́ ми́ра и пожени́ и́.
 • О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши его́ въ моли́тву и́хъ.
 • Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от­ земли́ па́мять и́хъ.
 • Воззва́ша пра́веднiи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ и от­ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ.
 • Бли́зъ Госпо́дь сокруше́н­ныхъ се́рдцемъ, и смире́н­ныя ду́хомъ спасе́тъ.
 • Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и от­ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь.
 • Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на от­ ни́хъ сокруши́т­ся.
 • Сме́рть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящiи пра́веднаго прегрѣша́тъ.
 • Изба́витъ Госпо́дь ду́шы ра́бъ сво­и́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́ упова́ющiи на него́.
 • Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился.
 • Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
 • Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
 • Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.
 • Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
 • Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
 • Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его.
 • Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
 • Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
 • Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.
 • Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
 • Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
 • Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
 • Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
 • Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
 • Очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их.
 • Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
 • Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
 • Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
 • Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
 • Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
 • Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
 • Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
 • τῷ Δαυιδ ὁπότε ἠλλοίωσεν τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἐναν­τίον Αβιμελεχ καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ ἀπῆλθεν
 • εὐλογήσω τὸν κύριον ἐν παν­τὶ καιρῷ δια­̀ παν­τὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου
 • ἐν τῷ κυρίῳ ἐπαινεσθή­σε­ται ἡ ψυχή μου ἀκουσάτωσαν πραεῖς καὶ εὐφρανθήτωσαν
 • μεγαλύνατε τὸν κύριον σὺν ἐμοί καὶ ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπι­̀ τὸ αὐτό
 • ἐξεζήτησα τὸν κύριον καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με
 • προ­σέλθατε προ­̀ς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε καὶ τὰ προ­́σωπα ὑμῶν οὐ μὴ κατα­ισχυνθῇ
 • οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξεν καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν
 • παρεμβαλεῖ ἄγγελος κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν καὶ ῥύ­σε­ται αὐτούς
 • γεύ­σασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος μακάριος ἀνήρ ὃς ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν
 • φοβήθητε τὸν κύριον οἱ ἅγιοι αὐτοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβου­μέ­νοις αὐτόν
 • πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν οἱ δὲ ἐκζητοῦν­τες τὸν κύριον οὐκ ἐλαττωθήσον­ται παν­τὸς ἀγαθοῦ (δια­́ψαλμα)
 • δεῦτε τέκνα ἀκούσατέ μου φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς
 • τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωὴν ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθάς
 • παῦσον τὴν γλῶσ­σάν σου ἀπο­̀ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον
 • ἔκκλινον ἀπο­̀ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν
 • ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπι­̀ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν
 • προ­́σωπον δὲ κυρίου ἐπι­̀ ποι­οῦν­τας κακὰ τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυν­ον αὐτῶν
 • ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς
 • ἐγγὺς κύριος τοῖς συν­τετριμ­μέ­νοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύ­ματι σώσει
 • πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύ­σε­ται αὐτούς
 • κύριος φυλάσ­σει πάν­τα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συν­τριβή­σε­ται
 • θάνα­τος ἁμαρτωλῶν πονηρός καὶ οἱ μισοῦν­τες τὸν δίκαιον πλη­μμελήσουσιν
 • λυτρώ­σε­ται κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ πλη­μμελήσωσιν πάν­τες οἱ ἐλπίζον­τες ἐπ᾿ αὐτόν
 • დავითისა, როცა სიგიჟე მოიგონა აბიმელექის წინაშე და განიდევნა და წავიდა.
 • განვადიდებ უფალს ყოველჟამს, მარადისია მისი ქება ჩემს ბაგეებზე.
 • უფლით იქადის ჩიმი სული; მოისმენენ თავმდაბლები და გაიხარებენ.
 • ადიდეთ უფალი ჩემთან ერთად და განვადიდოთ მისი სახელი ერთობლივად.
 • მე მოვიძიე უფალი და მიპასუხა და გამომიხსნა ყველა ჩემი განსაცდელისგან.
 • მისი შემყურენი განათებულან და მათი პირი არ შერცხვენილა.
 • აგერ გლახაკმა მოუხმო და უფალმა მოისმინა და ყველა გასაჭირისაგან იხსნა.
 • დაიბანაკებს ანგელოზი უფლისა მის მოშიშთა ირგვლივ და გადაარჩენს მათ.
 • განიცადეთ და ნახეთ, რომ კარგია უფალი; ნეტარება იმ კაცს, ვინც მასზეა მინდობილი.
 • მოიშიშეთ უფლისა, წმიდანო, მისნო, რადგან არა აქვთ შეჭირვება მოშიშებს მისას.
 • ძლიერნი ღატაკდებიან და დაიმშევიან, ხოლო უფლის მაძიებლებს არავითარი სიკეთე არ მოაკლდებათ.
 • მოდით, შვილებო, მომისმინეთ: უფლის მოშიშებას გასწავლით თქვენ.
 • ვინ არის კაცი, რომელსაც სურს სიცოცხლე, უყვარს დღეგრძელობა სიკეთის სანახავად?
 • შეიკავე შენი ენა სიბოროტისგან და ბაგენი შენნი - ცბიერი სიტყვებისაგან.
 • ერიდე ბააროტებას და ჰქმენ კეთილი; ეძიე მშვიდობა და მიჰყევი მას.
 • უფლის თვალები მიპყრობილია წმიდანებისაკენ და მისი ყურები - მათი ლოცვისაკენ.
 • პირი უფლისა - ბოროტმოქმედთა წინააღმდეგ, რათა წარხოცოს დედამიწიდან მათი სახსენებელი.
 • მოუხმობენ და უსმენს უფალი და იხსნის ყველა გასაჭირისგან.
 • ახლოა უფალი გულმოდრეკილებთან და სულით მორჩილებს იხსნის.
 • მრავალი სიავე ხვდება მართალს და ყველაფრისგან იხსნის უფალი.
 • ის იცავს მის ყოველ ძვალს, მათგან ერთიც არ შეიმუსრება.
 • მოკლავს ცოდვილს ბოროტება, ხოლო მართლის მოძულენი პასუხს აგებენ.
 • იხსნის უფალი თავის მორჩილთა სულს და პასუხს არ აგებენ, ვინც მასზეა მინდობილი.