Скрыть
33:2
33:4
33:12
33:14
33:17
33:18
Псалом 65 
65:1
65:4
65:7
65:8
65:9
65:11
65:13
65:14
65:15
65:16
65:17
65:19
65:20
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду, внегда́ измѣни́ лице́ свое́ предъ Авимеле́хомъ: и от­пусти́ его́, и отъи́де.
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во устѣ́хъ мо­и́хъ.
О Го́сподѣ похва́лит­ся душа́ моя́: да услы́шатъ кро́тцыи и воз­веселя́т­ся.
Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и воз­несе́мъ и́мя Его́ вку́пѣ.
Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ и от­ всѣ́хъ скорбе́й мо­и́хъ изба́ви мя́.
Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́т­ся.
Се́й ни́щiй воз­зва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от­ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́.
Ополчи́т­ся А́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся Его́ и изба́витъ и́хъ.
Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь: блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ На́нь.
Бо́йтеся Го́спода, вси́ святі́и Его́, я́ко нѣ́сть лише́нiя боя́щымся Его́.
Бога́тiи обнища́ша и взалка́ша: взыска́ющiи же Го́спода не лиша́т­ся вся́каго бла́га.
Прiиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ ва́съ.
Кто́ есть человѣ́къ хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги?
Удержи́ язы́къ тво́й от­ зла́ и устнѣ́ тво­и́, е́же не глаго́лати льсти́.
Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ бла́го: взыщи́ ми́ра и пожени́ и́.
О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ въ моли́тву и́хъ.
Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от­ земли́ па́мять и́хъ.
Воззва́ша пра́веднiи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ и от­ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ.
Бли́зъ Госпо́дь сокруше́н­ныхъ се́рдцемъ, и смире́н­ныя ду́хомъ спасе́тъ.
Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и от­ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь.
Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на от­ ни́хъ сокруши́т­ся.
Сме́рть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящiи пра́веднаго прегрѣша́тъ.
Изба́витъ Госпо́дь ду́шы ра́бъ Сво­и́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́ упова́ющiи на Него́.
Въ коне́цъ, пѣ́снь псалма́ воскресе́нiя. 2Воскли́кните Го́сподеви вся́ земля́,
по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвалѣ́ Его́.
Рцы́те Бо́гу: ко́ль стра́шна дѣла́ Твоя́? Во мно́же­ст­вѣ си́лы Тво­ея́ со́лжутъ Тебѣ́ врази́ Тво­и́.
Вся́ земля́ да покло́нит­ся Тебѣ́ и по­е́тъ Тебѣ́, да по­е́тъ же и́мени Тво­ему́, Вы́шнiй.
Прiиди́те и ви́дите дѣла́ Бо́жiя, ко́ль стра́­шенъ въ совѣ́тѣхъ па́че сыно́въ человѣ́ческихъ.
Обраща́яй мо́ре въ су́шу, въ рѣцѣ́ про́йдутъ нога́ми: та́мо воз­весели́мся о Не́мъ,
влады́че­ст­ву­ю­щемъ си́лою Сво­е́ю вѣ́комъ: о́чи Его́ на язы́ки при­­зира́етѣ: преогорчева́ющiи да не воз­но́сят­ся въ себѣ́.
Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́­шего, и услы́шанъ сотвори́те гла́съ хвалы́ Его́,
поло́жшаго ду́шу мою́ въ живо́тъ, и не да́в­шаго во смяте́нiе но́гъ мо­и́хъ.
Я́ко искуси́лъ ны́ еси́, Бо́же, разже́глъ ны́ еси́, я́коже разжиза́ет­ся сребро́.
Вве́лъ ны́ еси́ въ сѣ́ть, положи́лъ еси́ ско́рби на хребтѣ́ на́­шемъ.
Возве́лъ еси́ человѣ́ки на главы́ на́шя: про­идо́хомъ сквоз­ѣ́ о́гнь и во́ду, и изве́лъ еси́ ны́ въ поко́й.
Вни́ду въ до́мъ Тво́й со всесожже́нiемъ, воз­да́мъ Тебѣ́ моли́твы моя́,
я́же изреко́стѣ устнѣ́ мо­и́, и глаго́лаша уста́ моя́ въ ско́рби мо­е́й.
Всесожже́нiя ту́чна воз­несу́ Тебѣ́ съ кади́ломъ, и овны́, воз­несу́ Тебѣ́ волы́ съ козлы́.
Прiиди́те, услы́шите, и повѣ́мъ ва́мъ, вси́ боя́щiися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мо­е́й.
Къ Нему́ усты́ мо­и́ми воз­зва́хъ, и воз­несо́хъ подъ язы́комъ мо­и́мъ.
Непра́вду а́ще узрѣ́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ, да не услы́шитъ мене́ Госпо́дь.
Сего́ ра́ди услы́ша мя́ Бо́гъ, вня́тъ гла́су моле́нiя мо­его́.
Благослове́нъ Бо́гъ, И́же не от­ста́ви моли́тву мою́ и ми́лость Свою́ от­ мене́.
Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился
Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.
Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его.
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.
Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их.
Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля.
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.
Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему, [Вышний]!
Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими.
Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем.
Могуществом Своим владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники.
Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.
Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши,
посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.
Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей.
Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов.
Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей.
Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим.
Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.
Но Бог услышал, внял гласу моления моего.
Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible