Скрыть
33:2
33:4
33:12
33:14
33:17
33:18
Псалом 90 
90:0
90:3
90:6
90:9
90:10
Церковнославянский (рус)
Псало́мъ Дави́ду, внегда́ измѣни́ лице́ свое́ предъ Авимеле́хомъ: и от­пусти́ его́, и отъи́де.
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во устѣ́хъ мо­и́хъ.
О Го́сподѣ похва́лит­ся душа́ моя́: да услы́шатъ кро́тцыи и воз­веселя́т­ся.
Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и воз­несе́мъ и́мя Его́ вку́пѣ.
Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ и от­ всѣ́хъ скорбе́й мо­и́хъ изба́ви мя́.
Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́т­ся.
Се́й ни́щiй воз­зва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от­ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́.
Ополчи́т­ся А́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся Его́ и изба́витъ и́хъ.
Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь: блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ На́нь.
Бо́йтеся Го́спода, вси́ святі́и Его́, я́ко нѣ́сть лише́нiя боя́щымся Его́.
Бога́тiи обнища́ша и взалка́ша: взыска́ющiи же Го́спода не лиша́т­ся вся́каго бла́га.
Прiиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ ва́съ.
Кто́ есть человѣ́къ хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги?
Удержи́ язы́къ тво́й от­ зла́ и устнѣ́ тво­и́, е́же не глаго́лати льсти́.
Уклони́ся от­ зла́ и сотвори́ бла́го: взыщи́ ми́ра и пожени́ и́.
О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ въ моли́тву и́хъ.
Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от­ земли́ па́мять и́хъ.
Воззва́ша пра́веднiи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ и от­ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ.
Бли́зъ Госпо́дь сокруше́н­ныхъ се́рдцемъ, и смире́н­ныя ду́хомъ спасе́тъ.
Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и от­ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь.
Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на от­ ни́хъ сокруши́т­ся.
Сме́рть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящiи пра́веднаго прегрѣша́тъ.
Изба́витъ Госпо́дь ду́шы ра́бъ Сво­и́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́ упова́ющiи на Него́.
Хвала́ пѣ́сни Дави́довы, не надпи́санъ у Евре́й.
Живы́й въ по́мощи Вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́т­ся,
рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и при­­бѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на Него́.
Я́ко То́й изба́витъ тя́ от­ сѣ́ти ло́вчи и от­ словесе́ мяте́жна:
плещма́ Сво­и́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ Его́ надѣ́ешися: ору́жiемъ обы́детъ тя́ и́стина Его́.
Не убо­и́шися от­ стра́ха нощна́го, от­ стрѣлы́ летя́щiя во дни́,
от­ ве́щи во тмѣ́ преходя́щiя, от­ сря́ща {от­ нападе́нiя} и бѣ́са полу́ден­наго.
Паде́тъ от­ страны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не при­­бли́жит­ся:
оба́че очи́ма тво­и́ма смо́триши и воз­дая́нiе грѣ́шниковъ у́зриши.
Я́ко ты́, Го́споди, упова́нiе мое́: Вы́шняго положи́лъ еси́ при­­бѣ́жище твое́.
Не прiи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не при­­бли́жит­ся тѣлеси́ тво­ему́ {селе́нiю тво­ему́}:
я́ко А́нгеломъ Сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ.
На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́:
на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змі́я.
Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.
Воззове́тъ ко Мнѣ́, и услы́шу его́: съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́:
долгото́ю дні́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́нiе Мое́.
2 Воспеваю Господа и к хвале приглашаю всех праведных, так как Он всегдашний защитник во время бедствий. 9 Каждый может убедиться, что Господь охраняет боящихся Его. 12 Чтобы заслужить такую милость Господа, нужно иметь страх пред Ним. 16 Господь милует праведников, а делающий зло гибнет.
Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился
Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе.
Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его.
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Бойтесь Господа, [все] святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.
Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
Очи Господни обращены на праведников, и уши Его – к воплю их.
Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.
Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
1 Тот, кто живет верой и надеждой на Бога, найдет в Нём Защитника, Который спасет от всех несчастий и зол. 7 Даже нападения врагов не принесут вреда: враги погибнут. 9 Так как ты избрал Бога своим прибежищем, Его Ангелы будут охранять Тебя. 14 Молитва праведника будет услышана Богом, Который прославит его и продлит его жизнь.
[Хвалебная песнь Давида.]
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:
только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих:
на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;
на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible