Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Псало́мъ Дави́ду, въ воспомина́нiе о суббо́тѣ.
 • Го́споди, да не я́ростiю тво­е́ю обличи́ши мене́, ниже́ гнѣ́вомъ тво­и́мъ нака́жеши мене́:
 • я́ко стрѣ́лы твоя́ унзо́ша во мнѣ́, и утверди́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́.
 • Нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́, нѣ́сть ми́ра въ косте́хъ мо­и́хъ от­ лица́ грѣ́хъ мо­и́хъ.
 • Я́ко беззако́нiя моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготѣ́ша на мнѣ́.
 • Возсмердѣ́ша и согни́ша ра́ны моя́, от­ лица́ безу́мiя мо­его́.
 • Пострада́хъ и сляко́хся до конца́, ве́сь де́нь сѣ́туя хожда́хъ:
 • я́ко ля́двiя моя́ напо́лнишася поруга́нiй, и нѣ́сть изцѣле́нiя въ пло́ти мо­е́й.
 • Озло́бленъ бы́хъ и смири́хся до зѣла́, рыка́хъ от­ воз­дыха́нiя се́рдца мо­его́.
 • Го́споди, предъ тобо́ю все́ жела́нiе мое́, и воз­дыха́нiе мое́ от­ тебе́ не утаи́ся.
 • Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и свѣ́тъ о́чiю мое́ю, и то́й нѣ́сть со мно́ю.
 • Дру́зи мо­и́ и и́скрен­нiи мо­и́ пря́мо мнѣ́ при­­бли́жишася и ста́ша.
 • И бли́жнiи мо­и́ от­дале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущiи ду́шу мою́: и и́щущiи зла́я мнѣ́ глаго́лаху су́етная, и льсти́внымъ ве́сь де́нь по­уча́хуся.
 • А́зъ же я́ко глу́хъ не слы́шахъ, и я́ко нѣ́мъ не от­верза́яй у́стъ сво­и́хъ:
 • и бы́хъ я́ко человѣ́къ не слы́шай и не имы́й во устѣ́хъ сво­и́хъ обличе́нiя.
 • Я́ко на тя́, Го́споди, упова́хъ, ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й.
 • Я́ко рѣ́хъ: да не когда́ пора́дуютмися врази́ мо­и́: и внегда́ подвижа́тися нога́мъ мо­и́мъ, на мя́ велерѣ́чеваша.
 • Я́ко а́зъ на ра́ны гото́въ, и болѣ́знь моя́ предо мно́ю е́сть вы́ну.
 • Я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ воз­вѣщу́ и попеку́ся о грѣсѣ́ мо­е́мъ.
 • Врази́ же мо­и́ живу́тъ и укрѣпи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящiи мя́ безъ пра́вды:
 • воз­даю́щiи ми́ зла́я воз­ъ блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́хъ благосты́ню.
 • Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не от­ступи́ от­ мене́:
 • вонми́ въ по́мощь мою́, Го́споди спасе́нiя мо­его́.
 • Псалом Давида. В воспоминание [о субботе].
 • Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,
 • ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.
 • Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,
 • ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,
 • смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
 • Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,
 • ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.
 • Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.
 • Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
 • Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня.
 • Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
 • Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;
 • а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;
 • и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,
 • ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.
 • И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.
 • Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.
 • Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.
 • А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;
 • и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.
 • Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;
 • поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!
 • ψαλμὸς τῷ Δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου
 • κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύ­σῃς με
 • ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήρισας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου
 • οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς ὀργῆς σου οὐκ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου
 • ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ
 • προ­σώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς ἀφροσύνης μου
 • ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην
 • ὅτι αἱ ψύαι μου ἐπλή­σθησαν ἐμπαιγμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου
 • ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπο­̀ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου
 • κύριε ἐναν­τίον σου πᾶσα ἡ ἐπι­θυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπο­̀ σοῦ οὐκ ἐκρύβη
 • ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐγκατέλιπέν με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ᾿ ἐμοῦ
 • οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλη­σίον μου ἐξ ἐναν­τίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπο­̀ μακρόθεν ἔστησαν
 • καὶ ἐξεβιάσαν­το οἱ ζητοῦν­τες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦν­τες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν
 • ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ
 • καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς
 • ὅτι ἐπι­̀ σοί κύριε ἤλπισα σὺ εἰσακούσῃ κύριε ὁ θεός μου
 • ὅτι εἶπα μήποτε ἐπι­χαρῶσίν μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησαν
 • ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου δια­̀ παν­τός
 • ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου
 • οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν καὶ κεκραταίων­ται ὑπὲρ ἐμέ καὶ ἐπλη­θύνθησαν οἱ μισοῦν­τές με ἀδίκως
 • οἱ ἀν­ταποδιδόν­τες κακὰ ἀν­τὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον δικαιοσύνην καὶ ἀπέρριψάν με τὸν ἀγαπητὸν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον
 • μὴ ἐγκατα­λίπῃς με κύριε ὁ θεός μου μὴ ἀπο­στῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ
 • προ­́σχες εἰς τὴν βοήθειάν μου κύριε τῆς σωτηρίας μου
 • 38:1 Salmo de David, para recordar
 • 38:2 Jehová, no me reprendas en tu furor
  ni me castigues en tu ira.
 • 38:3 Tus saetas cayeron sobre mí,
  y sobre mí ha descendido tu mano.

 • 38:4 Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira;
  ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado,
 • 38:5 porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza;
  como carga pesada me abruman.

 • 38:6 Hieden y supuran mis llagas
  a causa de mi locura.
 • 38:7 Estoy encorvado, humillado en gran manera,
  ando enlutado todo el día,
 • 38:8 porque mis lomos están llenos de ardor;
  nada hay sano en mi carne.
 • 38:9 Estoy debilitado y molido en gran manera;
  ¡gimo a causa de la conmoción de mi corazón!

 • 38:10 Señor, delante de ti están todos mis deseos
  y mi suspiro no te es oculto.
 • 38:11 Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor,
  y aun la luz de mis ojos me falta ya.
 • 38:12 Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga,
  y mis cercanos se han alejado.

 • 38:13 Los que buscan mi vida arman lazos,
  y los que procuran mi mal me amenazan
  y traman engaños todo el día.

 • 38:14 Pero yo, como si fuera sordo, no oigo,
  y soy como un mudo que no abre la boca.
 • 38:15 Soy, pues, como un hombre que no oye
  y en cuya boca no hay reprensiones.

 • 38:16 Porque en ti, Jehová, he esperado,
  tú responderás, Jehová, Dios mío.
 • 38:17 Dije: «No se alegren de mí;
  cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí.»

 • 38:18 ¡Pero yo estoy a punto de caer
  y mi dolor está delante de mí continuamente!
 • 38:19 Por tanto, confesaré mi maldad
  y me entristeceré por mi pecado.
 • 38:20 Mis enemigos están vivos y fuertes,
  y se han aumentado los que me aborrecen sin causa.
 • 38:21 Los que pagan mal por bien
  me son contrarios, por seguir yo lo bueno.

 • 38:22 No me desampares, Jehová;
  Dios mío, no te alejes de mí.
 • 38:23 ¡Apresúrate a ayudarme,
  Señor, salvación mía!