Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, о измѣня́емыхъ сыно́мъ Коре́овымъ въ ра́зумъ, пѣ́снь о воз­лю́блен­нѣмъ.
 • Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви: язы́къ мо́й тро́сть кни́жника скоропи́сца.
 • Красе́нъ добро́тою па́че сыно́въ человѣ́ческихъ, излiя́ся благода́ть во устна́хъ тво­и́хъ: сего́ ра́ди благослови́ тя Бо́гъ во вѣ́къ.
 • Препоя́ши ме́чь тво́й по бедрѣ́ тво­е́й, си́льне,
 • красото́ю тво­е́ю и добро́тою тво­е́ю: и наляцы́, и успѣва́й, и ца́р­ст­вуй и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды: и наста́витъ тя́ ди́вно десни́ца твоя́.
 • Стрѣ́лы твоя́ изощре́ны, си́льне: лю́дiе подъ тобо́ю паду́тъ въ се́рдцы вра́гъ Царе́выхъ.
 • Престо́лъ тво́й, Бо́же, въ вѣ́къ вѣ́ка: же́злъ пра́вости же́злъ ца́р­ст­вiя тво­его́.
 • Возлюби́лъ еси́ пра́вду и воз­ненави́дѣлъ еси́ беззако́нiе: сего́ ра́ди пома́за тя́, Бо́же, Бо́гъ тво́й еле́емъ ра́дости па́че при­­ча́ст­никъ тво­и́хъ.
 • Сми́рна и ста́кти и касі́а от­ ри́зъ тво­и́хъ, от­ тя́жестей слоно́выхъ {от­ хра́мовъ слоно́выхъ}, изъ ни́хже воз­весели́ша тя́.
 • Дще́ри царе́й въ че́сти тво­е́й: предста́ цари́ца одесну́ю тебе́, въ ри́захъ позлаще́н­ныхъ одѣ́яна преиспещре́на.
 • Слы́ши, дщи́, и ви́ждь, и при­­клони́ у́хо твое́, и забу́ди лю́ди твоя́ и до́мъ отца́ тво­его́:
 • и воз­жела́етъ Ца́рь добро́ты тво­ея́, зане́ то́й е́сть Госпо́дь тво́й, и поклони́шися ему́,
 • и дщи́ ти́рова съ да́ры: лицу́ тво­ему́ помо́лят­ся бога́тiи лю́дстiи.
 • Вся́ сла́ва дще́ре Царе́вы вну́трь: ря́сны златы́ми одѣ́яна и преиспещре́на.
 • Приведу́т­ся Царю́ дѣ́вы вслѣ́дъ ея́, и́скрен­нiя ея́ при­­веду́т­ся тебѣ́:
 • при­­веду́т­ся въ весе́лiи и ра́дованiи, введу́т­ся въ хра́мъ Царе́въ.
 • Вмѣ́сто оте́цъ тво­и́хъ бы́ша сы́нове тво­и́: поста́виши я́ кня́зи по все́й земли́.
 • Помяну́ и́мя твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ: сего́ ра́ди лю́дiе исповѣ́дят­ся тебѣ́ въ вѣ́къ и во вѣ́къ вѣ́ка.
 • εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς σύνεσιν ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ
 • ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ ἡ γλῶσ­σά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου
 • ὡραῖος κάλλει παρα­̀ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσίν σου δια­̀ τοῦτο εὐλόγησέν σε ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα
 • περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπι­̀ τὸν μηρόν σου δυνατέ τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου
 • καὶ ἔν­τεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραΰτητος καὶ δικαιοσύνης καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου
 • τὰ βέλη σου ἠκονημένα δυνατέ λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦν­ται ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως
 • ὁ θρόνος σου ὁ θεός εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου
 • ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν δια­̀ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρα­̀ τοὺς μετόχους σου
 • σμύρνα καὶ στακτὴ καὶ κασία ἀπο­̀ τῶν ἱματίων σου ἀπο­̀ βάρεων ἐλεφαν­τίνων ἐξ ὧν ηὔφρανάν σε
 • θυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου παρέστη ἡ βασίλισ­σα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ δια­χρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη
 • ἄκουσον θύγατερ καὶ ἰδὲ καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπι­λάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου
 • ὅτι ἐπεθύμησεν ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κύριός σου
 • καὶ προ­σκυνήσουσιν αὐτῷ θυγατέρες Τύρου ἐν δώροις τὸ προ­́σωπόν σου λιτανεύ­σουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ
 • πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς θυγατρὸς βασιλέως ἔσωθεν ἐν κροσ­σωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη πεποικιλμένη
 • ἀπενεχθήσον­ται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς αἱ πλη­σίον αὐτῆς ἀπενεχθήσον­ταί σοι
 • ἀπενεχθήσον­ται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἀχθήσον­ται εἰς ναὸν βασιλέως
 • ἀν­τὶ τῶν πατέρων σου ἐγενήθησάν σοι υἱοί κατα­στήσεις αὐτοὺς ἄρχον­τας ἐπι­̀ πᾶσαν τὴν γῆν
 • μνησθήσον­ται τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ δια­̀ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσον­ταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви.
 • Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой – трость скорописца.
 • Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
 • Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею,
 • и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела.
 • Остры стрелы Твои, [Сильный], – народы падут пред Тобою, – они – в сердце врагов Царя.
 • Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства Твоего.
 • Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
 • Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.
 • Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.
 • Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.
 • И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
 • И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.
 • Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;
 • в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее,
 • приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя.
 • Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле.
 • Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.
 • 45:1 Al músico principal; sobre «Lirios». Masquil de los hijos de Coré. Canción de amores
 • 45:2 Rebosa mi corazón palabra buena;
  dirijo al rey mi canto;
  mi lengua es pluma de escribiente muy diestro.

 • 45:3 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres;
  la gracia se ha derramado en tus labios;
  por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.
 • 45:4 Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente,
  con tu gloria y majestad.
 • 45:5 En tu gloria sé prosperado;
  cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia.
  Tu diestra te enseñará cosas que asombran;
 • 45:6 tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti,
  penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.

 • 45:7 Tu trono, Dios, es eterno y para siempre;
  cetro de justicia es el cetro de tu reino.
 • 45:8 Has amado la justicia y aborrecido la maldad;
  por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría
  más que a tus compañeros.
 • 45:9 Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos;
  desde palacios de marfil te recrean.
 • 45:10 Hijas de reyes están entre tus ilustres;
  está la reina a tu diestra con oro de Ofir.

 • 45:11 ¡Oye, hija, mira e inclina tu oído!
  olvida tu pueblo y la casa de tu padre,
 • 45:12 y deseará el rey tu hermosura.
  Inclínate delante de él, porque él es tu señor.
 • 45:13 Y las hijas de Tiro vendrán con presentes;
  implorarán tu favor los ricos del pueblo.

 • 45:14 Toda gloriosa es la hija del rey en su morada;
  de brocado de oro es su vestido.
 • 45:15 Con vestidos bordados será llevada al rey;
  vírgenes irán en pos de ella,
  sus compañeras serán traídas a ti.
 • 45:16 Serán traídas con alegría y gozo;
  entrarán en el palacio del rey.

 • 45:17 En lugar de tus padres serán tus hijos,
  a quienes harás príncipes en toda la tierra.
 • 45:18 Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones,
  por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre.