object(Biblia\Widgets\Grid)#734 (8) { ["verses":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> array(2) { [1]=> array(1) { [49]=> array(24) { [0]=> object(stdClass)#602 (10) { ["id"]=> string(5) "15866" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "0" ["text"]=> string(60) "Псало́мъ Аса́фу." ["text_clear"]=> string(56) "Псаломъ Асафу." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:0" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [1]=> object(stdClass)#601 (10) { ["id"]=> string(5) "15867" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "1" ["text"]=> string(155) "Бо́гъ бого́въ Госпо́дь глаго́ла, и при­­зва́ зе́млю от­ восто́къ со́лнца до за́падъ." ["text_clear"]=> string(137) "Богъ боговъ Господь глагола, и при­­зва землю от­ востокъ солнца до западъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:1" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [2]=> object(stdClass)#598 (10) { ["id"]=> string(5) "15868" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "2" ["text"]=> string(65) "От Сiо́на благолѣ́пiе красоты́ его́:" ["text_clear"]=> string(57) "От Сiона благолѣпiе красоты его:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:2" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [3]=> object(stdClass)#597 (10) { ["id"]=> string(5) "15869" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "3" ["text"]=> string(208) "Бо́гъ я́вѣ прiи́детъ, Бо́гъ на́шъ, и не премолчи́тъ: о́гнь предъ ни́мъ воз­гори́т­ся, и о́крестъ его́ бу́ря зѣ́лна." ["text_clear"]=> string(182) "Богъ явѣ прiидетъ, Богъ нашъ, и не премолчитъ: огнь предъ нимъ воз­горит­ся, и окрестъ его буря зѣлна." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:3" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [4]=> object(stdClass)#600 (10) { ["id"]=> string(5) "15870" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "4" ["text"]=> string(106) "Призове́тъ не́бо свы́ше, и зе́млю, разсуди́ти лю́ди своя́." ["text_clear"]=> string(92) "Призоветъ небо свыше, и землю, разсудити люди своя." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:4" ["visible"]=> bool(true) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [5]=> object(stdClass)#596 (10) { ["id"]=> string(5) "15871" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "5" ["text"]=> string(132) "Собери́те ему́ преподо́бныя его́, завѣща́ющыя завѣ́тъ его́ о же́ртвахъ." ["text_clear"]=> string(116) "Соберите ему преподобныя его, завѣщающыя завѣтъ его о жертвахъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:5" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [6]=> object(stdClass)#595 (10) { ["id"]=> string(5) "15872" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "6" ["text"]=> string(111) "И воз­вѣстя́тъ небеса́ пра́вду его́: я́ко Бо́гъ судiя́ е́сть." ["text_clear"]=> string(95) "И воз­вѣстятъ небеса правду его: яко Богъ судiя есть." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:6" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [7]=> object(stdClass)#594 (10) { ["id"]=> string(5) "15873" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "7" ["text"]=> string(208) "Услы́шите, лю́дiе мо­и́, и воз­глаго́лю ва́мъ, Изра́илю, и засвидѣ́тел­ст­вую тебѣ́: Бо́гъ, Бо́гъ тво́й е́смь а́зъ." ["text_clear"]=> string(182) "Услышите, людiе мо­и, и воз­глаголю вамъ, Израилю, и засвидѣтел­ст­вую тебѣ: Богъ, Богъ твой есмь азъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:7" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [8]=> object(stdClass)#593 (10) { ["id"]=> string(5) "15874" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "8" ["text"]=> string(151) "Не о же́ртвахъ тво­и́хъ обличу́ тя́, всесожже́нiя же твоя́ предо мно́ю су́ть вы́ну:" ["text_clear"]=> string(133) "Не о жертвахъ тво­ихъ обличу тя, всесожженiя же твоя предо мною суть выну:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:8" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [9]=> object(stdClass)#592 (10) { ["id"]=> string(5) "15875" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "9" ["text"]=> string(137) "не прiиму́ от­ до́му тво­его́ телце́въ, ниже́ от­ ста́дъ тво­и́хъ козло́въ." ["text_clear"]=> string(121) "не прiиму от­ дому тво­его телцевъ, ниже от­ стадъ тво­ихъ козловъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:9" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [10]=> object(stdClass)#591 (10) { ["id"]=> string(5) "15876" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "10" ["text"]=> string(126) "Я́ко мо­и́ су́ть вси́ звѣ́рiе дубра́внiи, ско́ти въ гора́хъ и воло́ве:" ["text_clear"]=> string(108) "Яко мо­и суть вси звѣрiе дубравнiи, скоти въ горахъ и волове:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:10" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [11]=> object(stdClass)#590 (10) { ["id"]=> string(5) "15877" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "11" ["text"]=> string(121) "позна́хъ вся́ пти́цы небе́сныя, и красота́ се́лная со мно́ю е́сть." ["text_clear"]=> string(105) "познахъ вся птицы небесныя, и красота селная со мною есть." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:11" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [12]=> object(stdClass)#589 (10) { ["id"]=> string(5) "15878" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "12" ["text"]=> string(133) "А́ще вза́лчу, не реку́ тебѣ́: моя́ бо е́сть вселе́н­ная и исполне́нiе ея́." ["text_clear"]=> string(115) "Аще взалчу, не реку тебѣ: моя бо есть вселен­ная и исполненiе ея." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:12" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [13]=> object(stdClass)#588 (10) { ["id"]=> string(5) "15879" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "13" ["text"]=> string(88) "Еда́ я́мъ мяса́ ю́нча? или́ кро́вь козло́въ пiю́?" ["text_clear"]=> string(72) "Еда ямъ мяса юнча? или кровь козловъ пiю?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:13" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [14]=> object(stdClass)#587 (10) { ["id"]=> string(5) "15880" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "14" ["text"]=> string(123) "Пожри́ богови же́ртву хвалы́ и воз­да́ждь вы́шнему моли́твы твоя́:" ["text_clear"]=> string(109) "Пожри богови жертву хвалы и воз­даждь вышнему молитвы твоя:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:14" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15]=> object(stdClass)#586 (10) { ["id"]=> string(5) "15881" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "15" ["text"]=> string(129) "и при­­зови́ мя въ де́нь ско́рби тво­ея́, и изму́ тя, и просла́виши мя́." ["text_clear"]=> string(115) "и при­­зови мя въ день скорби тво­ея, и изму тя, и прославиши мя." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:15" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [16]=> object(stdClass)#585 (10) { ["id"]=> string(5) "15882" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "16" ["text"]=> string(200) "Грѣ́шнику же рече́ Бо́гъ: вску́ю ты́ повѣ́даеши оправда́нiя моя́ и воспрiе́млеши завѣ́тъ мо́й усты́ тво­и́ми?" ["text_clear"]=> string(174) "Грѣшнику же рече Богъ: вскую ты повѣдаеши оправданiя моя и воспрiемлеши завѣтъ мой усты тво­ими?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:16" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [17]=> object(stdClass)#584 (10) { ["id"]=> string(5) "15883" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "17" ["text"]=> string(146) "Ты́ же воз­ненави́дѣлъ еси́ наказа́нiе и от­ве́рглъ еси́ словеса́ моя́ вспя́ть." ["text_clear"]=> string(128) "Ты же воз­ненавидѣлъ еси наказанiе и от­верглъ еси словеса моя вспять." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:17" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [18]=> object(stdClass)#583 (10) { ["id"]=> string(5) "15884" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "18" ["text"]=> string(176) "А́ще ви́дѣлъ еси́ та́тя, те́клъ еси́ съ ни́мъ, и съ прелюбо­дѣ́емъ уча́стiе твое́ полага́лъ еси́:" ["text_clear"]=> string(152) "Аще видѣлъ еси татя, теклъ еси съ нимъ, и съ прелюбо­дѣемъ участiе твое полагалъ еси:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:18" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [19]=> object(stdClass)#582 (10) { ["id"]=> string(5) "15885" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "19" ["text"]=> string(119) "уста́ твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́къ тво́й сплета́­ше льще́нiя:" ["text_clear"]=> string(103) "уста твоя умножиша злобу, и языкъ твой сплета­ше льщенiя:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:19" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [20]=> object(stdClass)#581 (10) { ["id"]=> string(5) "15886" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "20" ["text"]=> string(172) "сѣдя́ на бра́та тво­его́ клевета́лъ еси́ и на сы́на ма́тере тво­ея́ полага́лъ еси́ собла́знъ." ["text_clear"]=> string(150) "сѣдя на брата тво­его клеветалъ еси и на сына матере тво­ея полагалъ еси соблазнъ." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:20" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [21]=> object(stdClass)#580 (10) { ["id"]=> string(5) "15887" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "21" ["text"]=> string(287) "Сiя́ сотвори́лъ еси́, и умолча́хъ, воз­непщева́лъ еси́ беззако́нiе, я́ко бу́ду тебѣ́ подо́бенъ: обличу́ тя и предста́влю предъ лице́мъ тво­и́мъ грѣхи́ твоя́." ["text_clear"]=> string(253) "Сiя сотворилъ еси, и умолчахъ, воз­непщевалъ еси беззаконiе, яко буду тебѣ подобенъ: обличу тя и представлю предъ лицемъ тво­имъ грѣхи твоя." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:21" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [22]=> object(stdClass)#579 (10) { ["id"]=> string(5) "15888" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "22" ["text"]=> string(160) "Разумѣ́йте у́бо сiя́, забыва́ющiи Бо́га, да не когда́ похи́титъ, и не бу́детъ избавля́яй." ["text_clear"]=> string(142) "Разумѣйте убо сiя, забывающiи Бога, да не когда похититъ, и не будетъ избавляяй." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:22" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [23]=> object(stdClass)#578 (10) { ["id"]=> string(5) "15889" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "23" ["text"]=> string(143) "Же́ртва хвалы́ просла́витъ мя́, и та́мо пу́ть, и́мже явлю́ ему́ спасе́нiе мое́." ["text_clear"]=> string(121) "Жертва хвалы прославитъ мя, и тамо путь, имже явлю ему спасенiе мое." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:23" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } } } [2]=> array(1) { [49]=> array(24) { [0]=> object(stdClass)#577 (10) { ["id"]=> string(5) "53270" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "0" ["text"]=> string(0) "" ["text_clear"]=> string(0) "" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:0" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [1]=> object(stdClass)#576 (10) { ["id"]=> string(5) "53271" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "1" ["text"]=> string(142) "Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада." ["text_clear"]=> string(142) "Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:1" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [2]=> object(stdClass)#575 (10) { ["id"]=> string(5) "53272" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "2" ["text"]=> string(88) "С Сиона, который есть верх красоты, является Бог," ["text_clear"]=> string(88) "С Сиона, который есть верх красоты, является Бог," ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:2" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [3]=> object(stdClass)#574 (10) { ["id"]=> string(5) "53273" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "3" ["text"]=> string(153) "грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря." ["text_clear"]=> string(153) "грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:3" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [4]=> object(stdClass)#573 (10) { ["id"]=> string(5) "53274" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "4" ["text"]=> string(92) "Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:" ["text_clear"]=> string(92) "Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:4" ["visible"]=> bool(true) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [5]=> object(stdClass)#572 (10) { ["id"]=> string(5) "53275" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "5" ["text"]=> string(125) "«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве»." ["text_clear"]=> string(125) "«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве»." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:5" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [6]=> object(stdClass)#571 (10) { ["id"]=> string(5) "53276" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "6" ["text"]=> string(103) "И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог." ["text_clear"]=> string(103) "И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:6" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [7]=> object(stdClass)#570 (10) { ["id"]=> string(5) "53277" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "7" ["text"]=> string(178) "«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог." ["text_clear"]=> string(178) "«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:7" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [8]=> object(stdClass)#569 (10) { ["id"]=> string(5) "53278" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "8" ["text"]=> string(134) "Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;" ["text_clear"]=> string(134) "Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:8" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [9]=> object(stdClass)#568 (10) { ["id"]=> string(5) "53279" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "9" ["text"]=> string(104) "не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих," ["text_clear"]=> string(104) "не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих," ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:9" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [10]=> object(stdClass)#567 (10) { ["id"]=> string(5) "53280" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "10" ["text"]=> string(82) "ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор," ["text_clear"]=> string(82) "ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:10" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [11]=> object(stdClass)#566 (10) { ["id"]=> string(5) "53281" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "11" ["text"]=> string(100) "знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною." ["text_clear"]=> string(100) "знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:11" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [12]=> object(stdClass)#565 (10) { ["id"]=> string(5) "53282" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "12" ["text"]=> string(146) "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее." ["text_clear"]=> string(146) "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:12" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [13]=> object(stdClass)#564 (10) { ["id"]=> string(5) "53283" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "13" ["text"]=> string(72) "Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?" ["text_clear"]=> string(72) "Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:13" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [14]=> object(stdClass)#563 (10) { ["id"]=> string(5) "53284" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "14" ["text"]=> string(108) "Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои," ["text_clear"]=> string(108) "Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:14" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15]=> object(stdClass)#562 (10) { ["id"]=> string(5) "53285" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "15" ["text"]=> string(121) "и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»." ["text_clear"]=> string(121) "и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:15" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [16]=> object(stdClass)#561 (10) { ["id"]=> string(5) "53286" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "16" ["text"]=> string(159) "Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои," ["text_clear"]=> string(159) "Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:16" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [17]=> object(stdClass)#560 (10) { ["id"]=> string(5) "53287" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "17" ["text"]=> string(113) "а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?" ["text_clear"]=> string(113) "а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:17" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [18]=> object(stdClass)#559 (10) { ["id"]=> string(5) "53288" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "18" ["text"]=> string(118) "когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;" ["text_clear"]=> string(118) "когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:18" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [19]=> object(stdClass)#558 (10) { ["id"]=> string(5) "53289" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "19" ["text"]=> string(121) "уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;" ["text_clear"]=> string(121) "уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:19" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [20]=> object(stdClass)#557 (10) { ["id"]=> string(5) "53290" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "20" ["text"]=> string(120) "сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;" ["text_clear"]=> string(120) "сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:20" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [21]=> object(stdClass)#556 (10) { ["id"]=> string(5) "53291" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "21" ["text"]=> string(206) "ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]." ["text_clear"]=> string(206) "ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:21" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [22]=> object(stdClass)#555 (10) { ["id"]=> string(5) "53292" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "22" ["text"]=> string(143) "Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего." ["text_clear"]=> string(143) "Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:22" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [23]=> object(stdClass)#554 (10) { ["id"]=> string(5) "53293" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "23" ["text"]=> string(186) "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие»." ["text_clear"]=> string(186) "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие»." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:23" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } } } } ["versesById":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> array(48) { [15866]=> object(stdClass)#602 (10) { ["id"]=> string(5) "15866" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "0" ["text"]=> string(60) "Псало́мъ Аса́фу." ["text_clear"]=> string(56) "Псаломъ Асафу." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:0" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15867]=> object(stdClass)#601 (10) { ["id"]=> string(5) "15867" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "1" ["text"]=> string(155) "Бо́гъ бого́въ Госпо́дь глаго́ла, и при­­зва́ зе́млю от­ восто́къ со́лнца до за́падъ." ["text_clear"]=> string(137) "Богъ боговъ Господь глагола, и при­­зва землю от­ востокъ солнца до западъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:1" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15868]=> object(stdClass)#598 (10) { ["id"]=> string(5) "15868" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "2" ["text"]=> string(65) "От Сiо́на благолѣ́пiе красоты́ его́:" ["text_clear"]=> string(57) "От Сiона благолѣпiе красоты его:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:2" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15869]=> object(stdClass)#597 (10) { ["id"]=> string(5) "15869" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "3" ["text"]=> string(208) "Бо́гъ я́вѣ прiи́детъ, Бо́гъ на́шъ, и не премолчи́тъ: о́гнь предъ ни́мъ воз­гори́т­ся, и о́крестъ его́ бу́ря зѣ́лна." ["text_clear"]=> string(182) "Богъ явѣ прiидетъ, Богъ нашъ, и не премолчитъ: огнь предъ нимъ воз­горит­ся, и окрестъ его буря зѣлна." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:3" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15870]=> object(stdClass)#600 (10) { ["id"]=> string(5) "15870" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "4" ["text"]=> string(106) "Призове́тъ не́бо свы́ше, и зе́млю, разсуди́ти лю́ди своя́." ["text_clear"]=> string(92) "Призоветъ небо свыше, и землю, разсудити люди своя." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:4" ["visible"]=> bool(true) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15871]=> object(stdClass)#596 (10) { ["id"]=> string(5) "15871" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "5" ["text"]=> string(132) "Собери́те ему́ преподо́бныя его́, завѣща́ющыя завѣ́тъ его́ о же́ртвахъ." ["text_clear"]=> string(116) "Соберите ему преподобныя его, завѣщающыя завѣтъ его о жертвахъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:5" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15872]=> object(stdClass)#595 (10) { ["id"]=> string(5) "15872" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "6" ["text"]=> string(111) "И воз­вѣстя́тъ небеса́ пра́вду его́: я́ко Бо́гъ судiя́ е́сть." ["text_clear"]=> string(95) "И воз­вѣстятъ небеса правду его: яко Богъ судiя есть." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:6" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15873]=> object(stdClass)#594 (10) { ["id"]=> string(5) "15873" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "7" ["text"]=> string(208) "Услы́шите, лю́дiе мо­и́, и воз­глаго́лю ва́мъ, Изра́илю, и засвидѣ́тел­ст­вую тебѣ́: Бо́гъ, Бо́гъ тво́й е́смь а́зъ." ["text_clear"]=> string(182) "Услышите, людiе мо­и, и воз­глаголю вамъ, Израилю, и засвидѣтел­ст­вую тебѣ: Богъ, Богъ твой есмь азъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:7" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15874]=> object(stdClass)#593 (10) { ["id"]=> string(5) "15874" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "8" ["text"]=> string(151) "Не о же́ртвахъ тво­и́хъ обличу́ тя́, всесожже́нiя же твоя́ предо мно́ю су́ть вы́ну:" ["text_clear"]=> string(133) "Не о жертвахъ тво­ихъ обличу тя, всесожженiя же твоя предо мною суть выну:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:8" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15875]=> object(stdClass)#592 (10) { ["id"]=> string(5) "15875" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(1) "9" ["text"]=> string(137) "не прiиму́ от­ до́му тво­его́ телце́въ, ниже́ от­ ста́дъ тво­и́хъ козло́въ." ["text_clear"]=> string(121) "не прiиму от­ дому тво­его телцевъ, ниже от­ стадъ тво­ихъ козловъ." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:9" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15876]=> object(stdClass)#591 (10) { ["id"]=> string(5) "15876" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "10" ["text"]=> string(126) "Я́ко мо­и́ су́ть вси́ звѣ́рiе дубра́внiи, ско́ти въ гора́хъ и воло́ве:" ["text_clear"]=> string(108) "Яко мо­и суть вси звѣрiе дубравнiи, скоти въ горахъ и волове:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:10" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15877]=> object(stdClass)#590 (10) { ["id"]=> string(5) "15877" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "11" ["text"]=> string(121) "позна́хъ вся́ пти́цы небе́сныя, и красота́ се́лная со мно́ю е́сть." ["text_clear"]=> string(105) "познахъ вся птицы небесныя, и красота селная со мною есть." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:11" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15878]=> object(stdClass)#589 (10) { ["id"]=> string(5) "15878" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "12" ["text"]=> string(133) "А́ще вза́лчу, не реку́ тебѣ́: моя́ бо е́сть вселе́н­ная и исполне́нiе ея́." ["text_clear"]=> string(115) "Аще взалчу, не реку тебѣ: моя бо есть вселен­ная и исполненiе ея." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:12" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15879]=> object(stdClass)#588 (10) { ["id"]=> string(5) "15879" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "13" ["text"]=> string(88) "Еда́ я́мъ мяса́ ю́нча? или́ кро́вь козло́въ пiю́?" ["text_clear"]=> string(72) "Еда ямъ мяса юнча? или кровь козловъ пiю?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:13" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15880]=> object(stdClass)#587 (10) { ["id"]=> string(5) "15880" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "14" ["text"]=> string(123) "Пожри́ богови же́ртву хвалы́ и воз­да́ждь вы́шнему моли́твы твоя́:" ["text_clear"]=> string(109) "Пожри богови жертву хвалы и воз­даждь вышнему молитвы твоя:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:14" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15881]=> object(stdClass)#586 (10) { ["id"]=> string(5) "15881" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "15" ["text"]=> string(129) "и при­­зови́ мя въ де́нь ско́рби тво­ея́, и изму́ тя, и просла́виши мя́." ["text_clear"]=> string(115) "и при­­зови мя въ день скорби тво­ея, и изму тя, и прославиши мя." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:15" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15882]=> object(stdClass)#585 (10) { ["id"]=> string(5) "15882" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "16" ["text"]=> string(200) "Грѣ́шнику же рече́ Бо́гъ: вску́ю ты́ повѣ́даеши оправда́нiя моя́ и воспрiе́млеши завѣ́тъ мо́й усты́ тво­и́ми?" ["text_clear"]=> string(174) "Грѣшнику же рече Богъ: вскую ты повѣдаеши оправданiя моя и воспрiемлеши завѣтъ мой усты тво­ими?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:16" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15883]=> object(stdClass)#584 (10) { ["id"]=> string(5) "15883" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "17" ["text"]=> string(146) "Ты́ же воз­ненави́дѣлъ еси́ наказа́нiе и от­ве́рглъ еси́ словеса́ моя́ вспя́ть." ["text_clear"]=> string(128) "Ты же воз­ненавидѣлъ еси наказанiе и от­верглъ еси словеса моя вспять." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:17" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15884]=> object(stdClass)#583 (10) { ["id"]=> string(5) "15884" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "18" ["text"]=> string(176) "А́ще ви́дѣлъ еси́ та́тя, те́клъ еси́ съ ни́мъ, и съ прелюбо­дѣ́емъ уча́стiе твое́ полага́лъ еси́:" ["text_clear"]=> string(152) "Аще видѣлъ еси татя, теклъ еси съ нимъ, и съ прелюбо­дѣемъ участiе твое полагалъ еси:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:18" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15885]=> object(stdClass)#582 (10) { ["id"]=> string(5) "15885" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "19" ["text"]=> string(119) "уста́ твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́къ тво́й сплета́­ше льще́нiя:" ["text_clear"]=> string(103) "уста твоя умножиша злобу, и языкъ твой сплета­ше льщенiя:" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:19" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15886]=> object(stdClass)#581 (10) { ["id"]=> string(5) "15886" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "20" ["text"]=> string(172) "сѣдя́ на бра́та тво­его́ клевета́лъ еси́ и на сы́на ма́тере тво­ея́ полага́лъ еси́ собла́знъ." ["text_clear"]=> string(150) "сѣдя на брата тво­его клеветалъ еси и на сына матере тво­ея полагалъ еси соблазнъ." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:20" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15887]=> object(stdClass)#580 (10) { ["id"]=> string(5) "15887" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "21" ["text"]=> string(287) "Сiя́ сотвори́лъ еси́, и умолча́хъ, воз­непщева́лъ еси́ беззако́нiе, я́ко бу́ду тебѣ́ подо́бенъ: обличу́ тя и предста́влю предъ лице́мъ тво­и́мъ грѣхи́ твоя́." ["text_clear"]=> string(253) "Сiя сотворилъ еси, и умолчахъ, воз­непщевалъ еси беззаконiе, яко буду тебѣ подобенъ: обличу тя и представлю предъ лицемъ тво­имъ грѣхи твоя." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:21" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15888]=> object(stdClass)#579 (10) { ["id"]=> string(5) "15888" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "22" ["text"]=> string(160) "Разумѣ́йте у́бо сiя́, забыва́ющiи Бо́га, да не когда́ похи́титъ, и не бу́детъ избавля́яй." ["text_clear"]=> string(142) "Разумѣйте убо сiя, забывающiи Бога, да не когда похититъ, и не будетъ избавляяй." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:22" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [15889]=> object(stdClass)#578 (10) { ["id"]=> string(5) "15889" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "1" ["chapter_id"]=> string(3) "566" ["code"]=> string(2) "23" ["text"]=> string(143) "Же́ртва хвалы́ просла́витъ мя́, и та́мо пу́ть, и́мже явлю́ ему́ спасе́нiе мое́." ["text_clear"]=> string(121) "Жертва хвалы прославитъ мя, и тамо путь, имже явлю ему спасенiе мое." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:23" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53270]=> object(stdClass)#577 (10) { ["id"]=> string(5) "53270" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "0" ["text"]=> string(0) "" ["text_clear"]=> string(0) "" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:0" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53271]=> object(stdClass)#576 (10) { ["id"]=> string(5) "53271" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "1" ["text"]=> string(142) "Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада." ["text_clear"]=> string(142) "Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:1" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53272]=> object(stdClass)#575 (10) { ["id"]=> string(5) "53272" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "2" ["text"]=> string(88) "С Сиона, который есть верх красоты, является Бог," ["text_clear"]=> string(88) "С Сиона, который есть верх красоты, является Бог," ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:2" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53273]=> object(stdClass)#574 (10) { ["id"]=> string(5) "53273" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "3" ["text"]=> string(153) "грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря." ["text_clear"]=> string(153) "грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:3" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53274]=> object(stdClass)#573 (10) { ["id"]=> string(5) "53274" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "4" ["text"]=> string(92) "Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:" ["text_clear"]=> string(92) "Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:4" ["visible"]=> bool(true) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53275]=> object(stdClass)#572 (10) { ["id"]=> string(5) "53275" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "5" ["text"]=> string(125) "«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве»." ["text_clear"]=> string(125) "«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве»." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:5" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53276]=> object(stdClass)#571 (10) { ["id"]=> string(5) "53276" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "6" ["text"]=> string(103) "И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог." ["text_clear"]=> string(103) "И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:6" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53277]=> object(stdClass)#570 (10) { ["id"]=> string(5) "53277" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "7" ["text"]=> string(178) "«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог." ["text_clear"]=> string(178) "«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:7" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53278]=> object(stdClass)#569 (10) { ["id"]=> string(5) "53278" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "8" ["text"]=> string(134) "Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;" ["text_clear"]=> string(134) "Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:8" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53279]=> object(stdClass)#568 (10) { ["id"]=> string(5) "53279" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "9" ["text"]=> string(104) "не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих," ["text_clear"]=> string(104) "не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих," ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:9" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53280]=> object(stdClass)#567 (10) { ["id"]=> string(5) "53280" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "10" ["text"]=> string(82) "ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор," ["text_clear"]=> string(82) "ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:10" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53281]=> object(stdClass)#566 (10) { ["id"]=> string(5) "53281" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "11" ["text"]=> string(100) "знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною." ["text_clear"]=> string(100) "знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:11" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53282]=> object(stdClass)#565 (10) { ["id"]=> string(5) "53282" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "12" ["text"]=> string(146) "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее." ["text_clear"]=> string(146) "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:12" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53283]=> object(stdClass)#564 (10) { ["id"]=> string(5) "53283" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "13" ["text"]=> string(72) "Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?" ["text_clear"]=> string(72) "Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:13" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53284]=> object(stdClass)#563 (10) { ["id"]=> string(5) "53284" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "14" ["text"]=> string(108) "Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои," ["text_clear"]=> string(108) "Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:14" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53285]=> object(stdClass)#562 (10) { ["id"]=> string(5) "53285" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "15" ["text"]=> string(121) "и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»." ["text_clear"]=> string(121) "и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:15" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53286]=> object(stdClass)#561 (10) { ["id"]=> string(5) "53286" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "16" ["text"]=> string(159) "Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои," ["text_clear"]=> string(159) "Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:16" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53287]=> object(stdClass)#560 (10) { ["id"]=> string(5) "53287" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "17" ["text"]=> string(113) "а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?" ["text_clear"]=> string(113) "а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:17" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53288]=> object(stdClass)#559 (10) { ["id"]=> string(5) "53288" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "18" ["text"]=> string(118) "когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;" ["text_clear"]=> string(118) "когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:18" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53289]=> object(stdClass)#558 (10) { ["id"]=> string(5) "53289" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "19" ["text"]=> string(121) "уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;" ["text_clear"]=> string(121) "уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:19" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53290]=> object(stdClass)#557 (10) { ["id"]=> string(5) "53290" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "20" ["text"]=> string(120) "сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;" ["text_clear"]=> string(120) "сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:20" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53291]=> object(stdClass)#556 (10) { ["id"]=> string(5) "53291" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "21" ["text"]=> string(206) "ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]." ["text_clear"]=> string(206) "ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:21" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53292]=> object(stdClass)#555 (10) { ["id"]=> string(5) "53292" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "22" ["text"]=> string(143) "Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего." ["text_clear"]=> string(143) "Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:22" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } [53293]=> object(stdClass)#554 (10) { ["id"]=> string(5) "53293" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "23" ["text"]=> string(186) "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие»." ["text_clear"]=> string(186) "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие»." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:23" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } } ["versesByUverse":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> array(24) { ["Ps.49:0"]=> object(stdClass)#577 (10) { ["id"]=> string(5) "53270" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "0" ["text"]=> string(0) "" ["text_clear"]=> string(0) "" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:0" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:1"]=> object(stdClass)#576 (10) { ["id"]=> string(5) "53271" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "1" ["text"]=> string(142) "Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада." ["text_clear"]=> string(142) "Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:1" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:2"]=> object(stdClass)#575 (10) { ["id"]=> string(5) "53272" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "2" ["text"]=> string(88) "С Сиона, который есть верх красоты, является Бог," ["text_clear"]=> string(88) "С Сиона, который есть верх красоты, является Бог," ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:2" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:3"]=> object(stdClass)#574 (10) { ["id"]=> string(5) "53273" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "3" ["text"]=> string(153) "грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря." ["text_clear"]=> string(153) "грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:3" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:4"]=> object(stdClass)#573 (10) { ["id"]=> string(5) "53274" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "4" ["text"]=> string(92) "Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:" ["text_clear"]=> string(92) "Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:4" ["visible"]=> bool(true) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:5"]=> object(stdClass)#572 (10) { ["id"]=> string(5) "53275" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "5" ["text"]=> string(125) "«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве»." ["text_clear"]=> string(125) "«соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве»." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:5" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:6"]=> object(stdClass)#571 (10) { ["id"]=> string(5) "53276" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "6" ["text"]=> string(103) "И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог." ["text_clear"]=> string(103) "И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:6" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:7"]=> object(stdClass)#570 (10) { ["id"]=> string(5) "53277" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "7" ["text"]=> string(178) "«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог." ["text_clear"]=> string(178) "«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог." ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:7" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:8"]=> object(stdClass)#569 (10) { ["id"]=> string(5) "53278" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "8" ["text"]=> string(134) "Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;" ["text_clear"]=> string(134) "Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;" ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:8" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:9"]=> object(stdClass)#568 (10) { ["id"]=> string(5) "53279" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(1) "9" ["text"]=> string(104) "не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих," ["text_clear"]=> string(104) "не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих," ["uverse"]=> string(7) "Ps.49:9" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:10"]=> object(stdClass)#567 (10) { ["id"]=> string(5) "53280" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "10" ["text"]=> string(82) "ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор," ["text_clear"]=> string(82) "ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:10" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:11"]=> object(stdClass)#566 (10) { ["id"]=> string(5) "53281" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "11" ["text"]=> string(100) "знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною." ["text_clear"]=> string(100) "знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:11" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:12"]=> object(stdClass)#565 (10) { ["id"]=> string(5) "53282" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "12" ["text"]=> string(146) "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее." ["text_clear"]=> string(146) "Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:12" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:13"]=> object(stdClass)#564 (10) { ["id"]=> string(5) "53283" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "13" ["text"]=> string(72) "Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?" ["text_clear"]=> string(72) "Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:13" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:14"]=> object(stdClass)#563 (10) { ["id"]=> string(5) "53284" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "14" ["text"]=> string(108) "Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои," ["text_clear"]=> string(108) "Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:14" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:15"]=> object(stdClass)#562 (10) { ["id"]=> string(5) "53285" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "15" ["text"]=> string(121) "и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»." ["text_clear"]=> string(121) "и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:15" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:16"]=> object(stdClass)#561 (10) { ["id"]=> string(5) "53286" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "16" ["text"]=> string(159) "Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои," ["text_clear"]=> string(159) "Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои," ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:16" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:17"]=> object(stdClass)#560 (10) { ["id"]=> string(5) "53287" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "17" ["text"]=> string(113) "а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?" ["text_clear"]=> string(113) "а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:17" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:18"]=> object(stdClass)#559 (10) { ["id"]=> string(5) "53288" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "18" ["text"]=> string(118) "когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;" ["text_clear"]=> string(118) "когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:18" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:19"]=> object(stdClass)#558 (10) { ["id"]=> string(5) "53289" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "19" ["text"]=> string(121) "уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;" ["text_clear"]=> string(121) "уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:19" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:20"]=> object(stdClass)#557 (10) { ["id"]=> string(5) "53290" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "20" ["text"]=> string(120) "сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;" ["text_clear"]=> string(120) "сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;" ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:20" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:21"]=> object(stdClass)#556 (10) { ["id"]=> string(5) "53291" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "21" ["text"]=> string(206) "ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]." ["text_clear"]=> string(206) "ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:21" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:22"]=> object(stdClass)#555 (10) { ["id"]=> string(5) "53292" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "22" ["text"]=> string(143) "Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего." ["text_clear"]=> string(143) "Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:22" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } ["Ps.49:23"]=> object(stdClass)#554 (10) { ["id"]=> string(5) "53293" ["book_id"]=> string(2) "22" ["lang_id"]=> string(1) "2" ["chapter_id"]=> string(4) "1928" ["code"]=> string(2) "23" ["text"]=> string(186) "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие»." ["text_clear"]=> string(186) "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие»." ["uverse"]=> string(8) "Ps.49:23" ["visible"]=> bool(false) ["chapterNumber"]=> string(2) "49" } } ["numbers":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> array(1) { [49]=> array(24) { [0]=> object(stdClass)#733 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(0) ["visible"]=> bool(false) } [1]=> object(stdClass)#732 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(1) ["visible"]=> bool(false) } [2]=> object(stdClass)#731 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(2) ["visible"]=> bool(false) } [3]=> object(stdClass)#730 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(3) ["visible"]=> bool(false) } [4]=> object(stdClass)#729 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(4) ["visible"]=> bool(true) } [5]=> object(stdClass)#728 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(5) ["visible"]=> bool(false) } [6]=> object(stdClass)#727 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(6) ["visible"]=> bool(false) } [7]=> object(stdClass)#726 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(7) ["visible"]=> bool(false) } [8]=> object(stdClass)#725 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(8) ["visible"]=> bool(false) } [9]=> object(stdClass)#724 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(9) ["visible"]=> bool(false) } [10]=> object(stdClass)#723 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(10) ["visible"]=> bool(false) } [11]=> object(stdClass)#722 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(11) ["visible"]=> bool(false) } [12]=> object(stdClass)#721 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(12) ["visible"]=> bool(false) } [13]=> object(stdClass)#720 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(13) ["visible"]=> bool(false) } [14]=> object(stdClass)#719 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(14) ["visible"]=> bool(false) } [15]=> object(stdClass)#718 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(15) ["visible"]=> bool(false) } [16]=> object(stdClass)#717 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(16) ["visible"]=> bool(false) } [17]=> object(stdClass)#716 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(17) ["visible"]=> bool(false) } [18]=> object(stdClass)#715 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(18) ["visible"]=> bool(false) } [19]=> object(stdClass)#714 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(19) ["visible"]=> bool(false) } [20]=> object(stdClass)#713 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(20) ["visible"]=> bool(false) } [21]=> object(stdClass)#712 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(21) ["visible"]=> bool(false) } [22]=> object(stdClass)#711 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(22) ["visible"]=> bool(false) } [23]=> object(stdClass)#710 (3) { ["chapterNumber"]=> int(49) ["code"]=> int(23) ["visible"]=> bool(false) } } } ["crossrefs":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> array(1) { [49]=> array(22) { [1]=> object(stdClass)#691 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:1" ["id"]=> string(5) "11288" ["uverse_to"]=> string(196) "Deut.10:17;Ps.78:1;Ps.50:1;Ps.48:1;Ps.46:1;Ps.34:11;Ps.33:8;Prov.1:20-1:23;Is.49:6;Is.1:2;Mic.1:2;Mal.1:11;Mt.28:19-28:20;Mt.13:9;Mt.11:15;Rom.3:29;Rom.10:18;Apok.2:7;Apok.2:29;Apok.2:17;Apok.2:11" ["text"]=> string(1305) "см. Втор.10:17; Пс.78:1; Пс.50:1; Пс.48:1; Пс.46:1; Пс.34:11; Пс.33:8; Притч.1:20-1:23; Ис.49:6; Ис.1:2; Мих.1:2; Мал.1:11; Мф.28:19-28:20; Мф.13:9; Мф.11:15; Рим.3:29; Рим.10:18; Откр.2:7; Откр.2:29; Откр.2:17; Откр.2:11" } [10]=> object(stdClass)#690 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:10" ["id"]=> string(6) "147538" ["uverse_to"]=> string(204) "Ps.94:8;Ps.92:6-92:7;Ps.73:22;Ps.49:17;Ps.39:6;Ps.17:14;Prov.30:2;Prov.12:1;Prov.11:4;Eccl.9:1-9:2;Eccl.5:13-5:16;Eccl.2:26;Eccl.2:16-2:21;Jer.17:11;Jer.10:8;Lk.12:20;Rom.5:12-5:14;1Tim.6:6-6:10;Hebr.9:27" ["text"]=> string(1230) "Пс.94:8; Пс.92:6-92:7; Пс.73:22; Пс.49:17; Пс.39:6; Пс.17:14; Притч.30:2; Притч.12:1; Притч.11:4; Еккл.9:1-9:2; Еккл.5:13-5:16; Еккл.2:26; Еккл.2:16-2:21; Иер.17:11; Иер.10:8; Лк.12:20; Рим.5:12-5:14; 1Тим.6:6-6:10; Евр.9:27" } [11]=> object(stdClass)#689 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:11" ["id"]=> string(6) "147557" ["uverse_to"]=> string(92) "Gen.4:17;Deut.3:14;1Sam.15:12;2Sam.18:18;Ps.64:6;Ps.5:9;Ps.10:6;Ezek.38:10;Lk.11:39;Act.8:22" ["text"]=> string(612) "Быт.4:17; Втор.3:14; 1Цар.15:12; 2Цар.18:18; Пс.64:6; Пс.5:9; Пс.10:6; Иез.38:10; Лк.11:39; Деян.8:22" } [12]=> object(stdClass)#688 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:12" ["id"]=> string(5) "11297" ["uverse_to"]=> string(98) "Ex.19:5;Job.41:3;Ps.82:7;Ps.49:20;Ps.39:5;Ps.23:1;Eccl.9:12;Eccl.3:18-3:21;Jac.1:10-1:11;1Pet.1:24" ["text"]=> string(625) "Исх.19:5; Иов.41:3; Пс.82:7; Пс.49:20; Пс.39:5; Пс.23:1; Еккл.9:12; Еккл.3:18-3:21; Иак.1:10-1:11; 1Пет.1:24" } [13]=> object(stdClass)#687 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:13" ["id"]=> string(6) "147574" ["uverse_to"]=> string(58) "Jer.44:17;Lk.16:27-16:28;Lk.12:20;Lk.11:47-11:48;1Cor.3:19" ["text"]=> string(328) "Иер.44:17; Лк.16:27-16:28; Лк.12:20; Лк.11:47-11:48; 1Кор.3:19" } [14]=> object(stdClass)#686 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:14" ["id"]=> string(5) "11300" ["uverse_to"]=> string(255) "Job.4:21;Job.30:23;Job.24:19-24:20;Job.21:26;Job.21:13;Job.17:13-17:14;Ps.9:17;Ps.47:3;Ps.44:11;Ps.39:11;Ps.30:5;Ps.115:8;Eccl.12:7;Is.38:10-38:11;Jer.12:3;Dan.7:22;Dan.7:18;Hos.6:3;Mal.4:3;Lk.22:30;Rom.8:36;Rom.12:1;1Cor.6:2;Apok.20:4-20:5;Apok.2:26-2:27" ["text"]=> string(1578) "Иов.4:21; Иов.30:23; Иов.24:19-24:20; Иов.21:26; Иов.21:13; Иов.17:13-17:14; Пс.9:17; Пс.47:3; Пс.44:11; Пс.39:11; Пс.30:5; Пс.115:8; Еккл.12:7; Ис.38:10-38:11; Иер.12:3; Дан.7:22; Дан.7:18; Ос.6:3; Мал.4:3; Лк.22:30; Рим.8:36; Рим.12:1; 1Кор.6:2; Откр.20:4-20:5; Откр.2:26-2:27" } [15]=> object(stdClass)#685 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:15" ["id"]=> string(5) "11302" ["uverse_to"]=> string(140) "Gen.5:24;Ps.89:48;Ps.86:13;Ps.73:24;Ps.56:13;Ps.31:5;Ps.26:8;Ps.16:10-16:11;Hos.13:14;Zah.13:9;Lk.23:46;Jn.14:3;Act.7:59;Apok.5:9;Apok.14:13" ["text"]=> string(918) "Быт.5:24; Пс.89:48; Пс.86:13; Пс.73:24; Пс.56:13; Пс.31:5; Пс.26:8; Пс.16:10-16:11; Ос.13:14; Зах.13:9; Лк.23:46; Ин.14:3; Деян.7:59; Откр.5:9; Откр.14:13" } [16]=> object(stdClass)#684 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:16" ["id"]=> string(5) "11304" ["uverse_to"]=> string(105) "Gen.31:1;Est.5:11;Est.3:1-3:6;Ps.49:5;Ps.37:7;Ps.37:1;Prov.28:12;Rom.2:21;1Cor.9:27;Apok.21:26;Apok.21:24" ["text"]=> string(685) "Быт.31:1; Эсф.5:11; Эсф.3:1-3:6; Пс.49:5; Пс.37:7; Пс.37:1; Притч.28:12; Рим.2:21; 1Кор.9:27; Откр.21:26; Откр.21:24" } [17]=> object(stdClass)#683 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:17" ["id"]=> string(5) "11306" ["uverse_to"]=> string(98) "Job.27:19;Job.1:21;Ps.17:14;Eccl.5:15;Is.5:14;Is.10:3;Mt.7:3;Lk.16:24;Lk.12:20;1Cor.15:43;1Tim.6:7" ["text"]=> string(664) "Иов.27:19; Иов.1:21; Пс.17:14; Еккл.5:15; Ис.5:14; Ис.10:3; Мф.7:3; Лк.16:24; Лк.12:20; 1Кор.15:43; 1Тим.6:7" } [18]=> object(stdClass)#682 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:18" ["id"]=> string(5) "11307" ["uverse_to"]=> string(102) "Deut.29:19;1Sam.25:6;Est.3:2;Ps.10:3;Hos.12:8;Mt.24:49;Lk.12:19;Act.12:20-12:22;Eph.5:7;Apok.13:3-13:4" ["text"]=> string(631) "Втор.29:19; 1Цар.25:6; Эсф.3:2; Пс.10:3; Ос.12:8; Мф.24:49; Лк.12:19; Деян.12:20-12:22; Еф.5:7; Откр.13:3-13:4" } [19]=> object(stdClass)#681 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:19" ["id"]=> string(5) "11309" ["uverse_to"]=> string(119) "Gen.15:15;1King.16:6;Job.33:30;Ps.56:13;Eccl.3:21;Eccl.12:7;Mic.6:12;Mt.8:12;Mt.22:13;Lk.16:22-16:23;Lk.12:20;Juda.1:13" ["text"]=> string(749) "Быт.15:15; 3Цар.16:6; Иов.33:30; Пс.56:13; Еккл.3:21; Еккл.12:7; Мих.6:12; Мф.8:12; Мф.22:13; Лк.16:22-16:23; Лк.12:20; Иуд.1:13" } [2]=> object(stdClass)#680 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:2" ["id"]=> string(5) "11289" ["uverse_to"]=> string(100) "1Sam.2:7-2:8;Job.34:19;Ps.62:9;Ps.47:3;Prov.22:2;Jer.5:4-5:5;Jac.2:1-2:7;Jac.1:9-1:11;Apok.6:15-6:17" ["text"]=> string(589) "1Цар.2:7-2:8; Иов.34:19; Пс.62:9; Пс.47:3; Притч.22:2; Иер.5:4-5:5; Иак.2:1-2:7; Иак.1:9-1:11; Откр.6:15-6:17" } [20]=> object(stdClass)#679 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:20" ["id"]=> string(6) "147653" ["uverse_to"]=> string(70) "Est.7:10;Est.5:11-5:14;Job.4:21;Ps.73:18-73:19;Ps.49:12;Eccl.3:18-3:19" ["text"]=> string(397) "Эсф.7:10; Эсф.5:11-5:14; Иов.4:21; Пс.73:18-73:19; Пс.49:12; Еккл.3:18-3:19" } [21]=> object(stdClass)#678 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:21" ["id"]=> string(5) "11310" ["uverse_to"]=> string(26) "Is.57:11;Is.47:11;Is.42:14" ["text"]=> string(178) "Ис.57:11; Ис.47:11; Ис.42:14" } [23]=> object(stdClass)#677 (4) { ["uverse_from"]=> string(8) "Ps.49:23" ["id"]=> string(5) "11313" ["uverse_to"]=> string(15) "Lk.8:39;Jn.7:17" ["text"]=> string(114) "Лк.8:39; Ин.7:17" } [3]=> object(stdClass)#676 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:3" ["id"]=> string(5) "11290" ["uverse_to"]=> string(161) "Deut.32:2;Job.33:33;Job.33:3;Ps.45:1;Ps.37:30;Ps.2:5;Ps.19:14;Ps.119:130;Ps.104:34;Prov.8:6-8:11;Prov.4:1-4:2;Prov.22:20-22:21;Prov.22:17;Mt.12:35;2Tim.3:15-3:17" ["text"]=> string(973) "Втор.32:2; Иов.33:33; Иов.33:3; Пс.45:1; Пс.37:30; Пс.2:5; Пс.19:14; Пс.119:130; Пс.104:34; Притч.8:6-8:11; Притч.4:1-4:2; Притч.22:20-22:21; Притч.22:17; Мф.12:35; 2Тим.3:15-3:17" } [4]=> object(stdClass)#675 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:4" ["id"]=> string(5) "11291" ["uverse_to"]=> string(107) "Num.23:7;Num.12:8;Deut.31:28;Ps.78:2;Prov.1:6;Ezek.20:49;Dan.8:23;Mt.13:35;Mt.13:11-13:15;Lk.12:3;2Cor.3:12" ["text"]=> string(686) "Чис.23:7; Чис.12:8; Втор.31:28; Пс.78:2; Притч.1:6; Иез.20:49; Дан.8:23; Мф.13:35; Мф.13:11-13:15; Лк.12:3; 2Кор.3:12" } [5]=> object(stdClass)#674 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:5" ["id"]=> string(5) "11292" ["uverse_to"]=> string(188) "Gen.49:17;1Sam.26:20;Ps.56:6-56:7;Ps.46:1-46:2;Ps.38:4;Ps.27:1-27:2;Ps.23:4;Ps.22:16;Prov.5:22;Prov.24:10;Is.41:10-41:11;Hos.7:2;Am.5:13;Mt.24:31;Act.27:24;Rom.8:33-8:34;Eph.5:16;Phil.1:28" ["text"]=> string(1144) "Быт.49:17; 1Цар.26:20; Пс.56:6-56:7; Пс.46:1-46:2; Пс.38:4; Пс.27:1-27:2; Пс.23:4; Пс.22:16; Притч.5:22; Притч.24:10; Ис.41:10-41:11; Ос.7:2; Ам.5:13; Мф.24:31; Деян.27:24; Рим.8:33-8:34; Еф.5:16; Флп.1:28" } [6]=> object(stdClass)#673 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:6" ["id"]=> string(6) "147505" ["uverse_to"]=> string(134) "Est.5:11;Job.31:24-31:25;Ps.62:10;Ps.52:7;Prov.23:5;Prov.11:28;Prov.10:15;Jer.9:23;Ezek.28:4-28:5;Hos.12:8;Mk.10:24;Lk.12:19;1Tim.6:17" ["text"]=> string(829) "Эсф.5:11; Иов.31:24-31:25; Пс.62:10; Пс.52:7; Притч.23:5; Притч.11:28; Притч.10:15; Иер.9:23; Иез.28:4-28:5; Ос.12:8; Мк.10:24; Лк.12:19; 1Тим.6:17" } [7]=> object(stdClass)#672 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:7" ["id"]=> string(5) "11293" ["uverse_to"]=> string(52) "Ps.80:9;Mt.25:9;Mt.20:28;Mt.16:26;1Pet.1:18;1Tim.2:6" ["text"]=> string(358) "Пс.80:9; Мф.25:9; Мф.20:28; Мф.16:26; 1Пет.1:18; 1Тим.2:6" } [8]=> object(stdClass)#671 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:8" ["id"]=> string(6) "147523" ["uverse_to"]=> string(24) "Job.36:18-36:19;Mt.16:26" ["text"]=> string(133) "Иов.36:18-36:19; Мф.16:26" } [9]=> object(stdClass)#670 (4) { ["uverse_from"]=> string(7) "Ps.49:9" ["id"]=> string(5) "11294" ["uverse_to"]=> string(160) "Ps.89:48;Ps.22:29;Ps.16:10;Prov.11:4;Prov.10:2;Eccl.8:8;Is.66:3;Jer.6:20;Hos.5:6;Zah.1:5;Lk.16:22-16:23;Jn.8:51-8:52;Act.2:31;Act.2:27;Act.13:35-13:37;Act.13:33" ["text"]=> string(1015) "Пс.89:48; Пс.22:29; Пс.16:10; Притч.11:4; Притч.10:2; Еккл.8:8; Ис.66:3; Иер.6:20; Ос.5:6; Зах.1:5; Лк.16:22-16:23; Ин.8:51-8:52; Деян.2:31; Деян.2:27; Деян.13:35-13:37; Деян.13:33" } } } ["fullView":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> bool(true) ["lastVisible":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> bool(false) ["bookService":"Biblia\Widgets\Grid":private]=> object(Biblia\Services\BookService)#267 (0) { } } bool(true)