Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду,
 • внегда́ вни́ти къ нему́ наѳа́ну проро́ку,
  2егда́ вни́де къ вирсаві́и женѣ́ урі́евѣ.
 • Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости тво­е́й, и по мно́же­ст­ву щедро́тъ тво­и́хъ очи́сти беззако́нiе мое́.
 • Наипа́че омы́й мя́ от­ беззако́нiя мо­его́ и от­ грѣха́ мо­его́ очи́сти мя́:
 • я́ко беззако́нiе мое́ а́зъ зна́ю, и грѣ́хъ мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну.
 • Тебѣ́ еди́ному согрѣши́хъ и лука́вое предъ тобо́ю сотвори́хъ: я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ тво­и́хъ и побѣди́ши, внегда́ суди́ти ти́.
 • Се́ бо, въ беззако́нiихъ зача́тъ е́смь, и во грѣсѣ́хъ роди́ мя ма́ти моя́.
 • Се́ бо, и́стину воз­люби́лъ еси́, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости тво­ея́ яви́лъ ми́ еси́.
 • Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся: омы́еши мя́, и па́че снѣ́га убѣлю́ся.
 • Слу́ху мо­ему́ да́си ра́дость и весе́лiе: воз­ра́дуют­ся ко́сти смире́н­ныя.
 • Отврати́ лице́ твое́ от­ грѣ́хъ мо­и́хъ и вся́ беззако́нiя моя́ очи́сти.
 • Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мо­е́й.
 • Не от­ве́ржи мене́ от­ лица́ тво­его́ и Ду́ха тво­его́ свята́го не от­ими́ от­ мене́.
 • Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́нiя тво­его́ и Ду́хомъ Влады́чнимъ утверди́ мя.
 • Научу́ беззако́н­ныя путе́мъ тво­и́мъ, и нечести́вiи къ тебѣ́ обратя́т­ся.
 • Изба́ви мя́ от­ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нiя мо­его́: воз­ра́дует­ся язы́къ мо́й пра́вдѣ тво­е́й.
 • Го́споди, устнѣ́ мо­и́ от­ве́рзеши, и уста́ моя́ воз­вѣстя́тъ хвалу́ твою́.
 • Я́ко а́ще бы восхотѣ́лъ еси́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ у́бо: всесожже́нiя не благоволи́ши.
 • Же́ртва Бо́гу ду́хъ сокруше́нъ: се́рдце сокруше́н­но и смире́н­но Бо́гъ не уничижи́тъ.
 • Ублажи́, Го́споди, благоволе́нiемъ тво­и́мъ Сiо́на, и да сози́ждут­ся стѣ́ны Иерусали́мскiя:
 • тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, воз­ноше́нiе и всесожега́емая: тогда́ воз­ложа́тъ на олта́рь тво́й телцы́.
 • Начальнику хора. Псалом Давида,
 • когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии.
 • Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
 • Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
 • ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
 • Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
 • Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
 • Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].
 • Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
 • Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
 • Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
 • Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
 • Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
 • Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
 • Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
 • Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
 • Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
 • ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
 • Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
 • Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:
 • тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
 • εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
 • ἐν τῷ ἐλθεῖν προ­̀ς αὐτὸν Ναθαν τὸν προ­φήτην ἡνίκα εἰσῆλθεν προ­̀ς Βηρσαβεε
 • ἐλέησόν με ὁ θεός κατα­̀ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατα­̀ τὸ πλῆ­θος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου
 • ἐπι­̀ πλεῖον πλῦνόν με ἀπο­̀ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπο­̀ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με
 • ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν δια­̀ παν­τός
 • σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε
 • ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συν­ελήμφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσ­σησέν με ἡ μήτηρ μου
 • ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι
 • ῥαν­τιεῖς με ὑσ­σώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι
 • ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσον­ται ὀστᾶ τεταπεινωμένα
 • ἀπό­στρεψον τὸ προ­́σωπόν σου ἀπο­̀ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον
 • καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου
 • μὴ ἀπο­ρρίψῃς με ἀπο­̀ τοῦ προ­σώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀν­τανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ
 • ἀπό­δος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύ­ματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με
 • διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπι­̀ σὲ ἐπι­στρέψουσιν
 • ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ θεὸς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιά­σε­ται ἡ γλῶσ­σά μου τὴν δικαιοσύνην σου
 • κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου
 • ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις
 • θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα συν­τετριμμένον καρδίαν συν­τετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει
 • ἀγάθυνον κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ
 • τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα τότε ἀνοίσουσιν ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους
 • مزمور. لآساف. اله الآلهة الرب تكلم ودعا الارض من مشرق الشمس الى مغربها.

 • من صهيون كمال الجمال الله اشرق.

 • يأتي الهنا ولا يصمت. نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا.

 • يدعو السموات من فوق والارض الى مداينة شعبه.

 • اجمعوا اليّ اتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة.

 • وتخبر السموات بعدله لان الله هو الديان. سلاه

 • اسمع يا شعبي فاتكلم. يا اسرائيل فاشهد عليك. الله الهك انا.

 • لا على ذبائحك اوبخك. فان محرقاتك هي دائما قدامي.

 • لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك اعتدة.

 • لان لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الالوف.

 • قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي.

 • ان جعت فلا اقول لك لان لي المسكونة وملأها.

 • هل آكل لحم الثيران او اشرب دم التيوس.

 • اذبح لله حمدا واوف العلي نذورك

 • وادعني في يوم الضيق انقذك فتمجدني

 • وللشرير قال الله مالك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي على فمك.

 • وانت قد ابغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك.

 • اذا رأيت سارقا وافقته ومع الزناة نصيبك.

 • اطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا.

 • تجلس تتكلم على اخيك. لابن امك تضع معثرة.

 • هذه صنعت وسكت. ظننت اني مثلك. اوبخك واصفّ خطاياك امام عينيك.

 • افهموا هذا يا ايها الناسون الله لئلا افترسكم ولا منقذ.

 • ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه اريه خلاص الله