Псалтирь, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

 
 • Въ конeцъ, њ лю1дехъ t­ ст7hхъ ўдалeн­ныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1н­ницы въ гefэ, pал0мъ.
 • Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1 ми.
 • Попрaша мS врази2 мо­и2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ высоты2.
 • Въ дeнь не {сeй рёчи не въ нёкіихъ не и3мёет­сz} ўбою1сz, а4зъ же ўповaю на тS.
 • W# бз7э похвалю2 словесA мо‰: на бг7а ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ пл0ть;
 • Вeсь дeнь словeсъ мо­и1хъ гнушaхусz: на мS вс‰ помышлє1ніz и4хъ на ѕло2.
 • Вселsт­сz и3 скрhютъ, тjи пsту мою2 сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу мою2 {тjи пsту мою2 наблюдaти бyдутъ, ћкоже ждaху души2 мо­еS}.
 • Ни њ чес0мже t­ри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши.
 • Б9е, жив0тъ м0й воз­вэсти1хъ тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы мо‰ пред8 тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи тво­eмъ.
 • Да воз­вратsт­сz врази2 мо­и2 вспsть, въ џньже а4ще дeнь при­зовy тz: сE, познaхъ, ћкw бг7ъ м0й є3си2 ты2.
 • W# бз7э похвалю2 гlг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во.
 • На бг7а ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ;
 • Во мнЁ, б9е, моли1твы, ±же воз­дaмъ хвалы2 тво­еS:
 • ћкw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t­ смeрти, џчи мо­и2 t­ слeзъ и3 н0зэ мо­и2 t­ поползновeніz: благо­угождY пред8 гDемъ во свётэ живhхъ.
 • Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA є3мY t­бэгaти t­ лицA саyлова въ пещeру.
 • Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS: ћкw на тS ўповA душA моS, и3 на сёнь крил{ твоє1ю надёюсz, д0ндеже прeйдетъ беззак0ніе.
 • ВоззовY къ бг7у вhшнему, бг7у бlгодёzв­шему мнЁ.
 • ПослA съ нб7сE и3 сп7сe мz, дадE въ поношeніе попирaющыz мS: послA бг7ъ млcть свою2 и3 и4стину свою2,
 • и3 и3збaви дyшу мою2 t­ среды2 скЂмнwвъ. Поспaхъ смущeнъ: сhнове человёчестіи, зyбы и4хъ nр{жіz и3 стрёлы, и3 љзhкъ и4хъ мeчь џстръ.
 • Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.
 • Сёть ўгот0ваша ногaмъ мо­и6мъ, и3 слzк0ша дyшу мою2: и3скопaша пред8 лицeмъ мо­и1мъ ћму, и3 впад0ша въ ню2.
 • Гот0во сeрдце моE, б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ мо­eй.
 • Востaни, слaва моS, востaни, pалти1рю и3 гyсли: востaну рaнw.
 • И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, воспою2 тебЁ во kзhцэхъ:
 • ћкw воз­вели1чисz до нб7съ млcть твоS и3 дaже до њ1блакъ и4стина твоS.
 • Вознеси1сz на нб7сA, б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.
 • Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе.
 • А$ще во­и1стин­ну ќбw прaвду глаг0лете, пр†ваz суди1те, сhнове человёчестіи.
 • И$бо въ сeрдцы беззак0ніе дёлаете на земли2, непрaвду рyки вaшz сплетaютъ.
 • W#чужди1шасz грBшницы t­ ложeснъ, заблуди1ша t­ чрeва, глаг0лаша лжY.
 • Я$рость и4хъ по под0бію ѕміинY, ћкw а4спіда глyха и3 затыкaющагw ќши сво­и2,
 • и4же не ўслhшитъ глaса њбавaющихъ, њбавaемь њбавaет­сz t­ премyдра.
 • Бг7ъ сокруши1тъ зyбы и4хъ во ўстёхъ и4хъ: членHвныz львHвъ сокруши1лъ є4сть гDь.
 • Ўничижaт­сz ћкw водA мимотекyщаz: напрzжeтъ лyкъ св0й, д0ндеже и3знем0гутъ.
 • Я$кw в0скъ растazвъ t­и1мут­сz: падE џгнь на ни1хъ, и3 не ви1дэша с0лнца.
 • Прeжде є4же разумёти тє1рніz вa­шегw рaмна, ћкw жи6вы, ћкw во гнёвэ пожрeтъ |.
 • Возвесели1т­сz првdникъ, є3гдA ўви1дитъ t­мщeніе: рyцэ сво­и2 ўмhетъ въ кр0ви грёшника.
 • И# речeтъ человёкъ: а4ще ќбw є4сть пл0дъ првdнику, u5бо є4сть бг7ъ судS и5мъ на земли2.
 • Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA послA саyлъ и3 стрежE д0мъ є3гw2, є4же ўмертви1ти є3го2.
 • И#зми1 мz t­ вр†гъ мо­и1хъ, б9е, и3 t­ востаю1щихъ на мS и3збaви мS:
 • и3збaви мS t­ дёла­ю­щихъ беззак0ніе, и3 t­ м{жъ кровeй сп7си1 мz.
 • Я$кw сE, ўлови1ша дyшу мою2, напад0ша на мS крёпцыи: нижE беззак0ніе моE, нижE грёхъ м0й, гDи:
 • без8 беззак0ніz тек0хъ и3 и3спрaвихъ: востaни въ срётеніе моE и3 ви1ждь.
 • И# ты2, гDи б9е си1лъ, б9е їи7левъ, вонми2 посэти1ти вс‰ kзhки: да не ўщeдриши вс‰ дёла­ю­щыz беззак0ніе.
 • Возвратsт­сz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ.
 • СE, тjи t­вэщaютъ ўсты6 сво­и1ми, и3 мeчь во ўстнaхъ и4хъ: ћкw кто2 слhша;
 • И# ты2, гDи, посмэeшисz и5мъ, ўничижи1ши вс‰ kзhки.
 • Держaву мою2 къ тебЁ сохраню2: ћкw ты2, б9е, застyпникъ м0й є3си2.
 • Бг7ъ м0й, млcть є3гw2 предвари1тъ мS: бг7ъ м0й, kви1тъ мнЁ на вразёхъ мо­и1хъ.
 • Не ўбjй и5хъ, да не когдA забyдутъ зак0нъ тв0й: расточи2 | си1лою тво­eю и3 низведи2 |, защи1тниче м0й, гDи,
 • грёхъ ќстъ и4хъ, сл0во ўстeнъ и4хъ: и3 ћти да бyдутъ въ гордhни сво­eй, и3 t­ клsтвы и3 лжи2 воз­вэстsт­сz въ кончи1нэ,
 • во гнёвэ кончи1ны, и3 не бyдутъ: и3 ўвёдzтъ, ћкw бг7ъ вLче­ст­вуетъ їaкwвомъ и3 концы6 земли2.
 • Возвратsт­сz на вeчеръ, и3 взaлчутъ ћкw пeсъ, и3 њбhдутъ грaдъ:
 • тjи разhдут­сz ћсти: а4ще ли же не насhтzт­сz, и3 пор0пщутъ.
 • А$зъ же воспою2 си1лу твою2 и3 воз­рaдуюсz заyтра њ млcти тво­eй: ћкw бhлъ є3си2 застyпникъ м0й и3 при­бёжище моE въ дeнь ск0рби мо­еS.
 • Пом0щникъ м0й є3си2, тебЁ пою2: ћкw бг7ъ застyпникъ м0й є3си2, б9е м0й, млcть моS.
 • Въ конeцъ, њ и3змэни1тисz хотsщихъ, въ столпописaніе дв7ду, въ научeніе:
 • внегдA сожжE средорёчіе сmрjйское и3 сmрjю совaлскую, и3 воз­врати1сz їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй два­нa­де­сzть тhсzщъ.
 • Б9е, t­ри1нулъ ны2 є3си2 и3 низложи1лъ є3си2 нaсъ, разгнёвал­сz є3си2 и3 ўщeдрилъ є3си2 нaсъ.
 • Стрsслъ є3си2 зeмлю и3 смути1лъ є3си2 ю5: и3зцэли2 сокрушeніе є3S, ћкw подви1жесz.
 • Показaлъ є3си2 лю1демъ тво­и6мъ жестHкаz: напо­и1лъ є3си2 нaсъ він0мъ ўмилeніz.
 • Дaлъ є3си2 боsщымсz тебє2 знaменіе, є4же ўбэжaти t­ лицA лyка.
 • Я$кw да и3збaвzт­сz воз­лю1блен­ніи тво­и2, сп7си2 десни1цею тво­eю и3 ўслhши мS.
 • Бг7ъ воз­гlа во ст7ёмъ сво­eмъ: воз­рaдуюсz, и3 раздэлю2 сіки1му, и3 ю3д0ль жили1щъ размёрю.
 • М0й є4сть галаaдъ, и3 м0й є4сть манассjй, є3фрeмъ крёпость главы2 мо­еS, їyда цaрь м0й.
 • Мwaвъ кон0бъ ўповaніz мо­егw2: на їдумeю прострY сап0гъ м0й: мнЁ и3ноплемє1н­ницы покори1шасz.
 • Кто2 введeтъ мS во грaдъ њграждeніz; и3ли2 кто2 настaвитъ мS до їдумeи;
 • Не тh ли, б9е, t­ри1нувый нaсъ; и3 не и3зhдеши, б9е, въ си1лахъ нaшихъ;
 • Дaждь нaмъ п0мощь t­ ск0рби: и3 сyетно спасeніе человёческо.
 • W# бз7э сотвори1мъ си1лу: и3 т0й ўничижи1тъ стужaющыz нaмъ.
 • Въ конeцъ, въ пёснехъ, дв7ду pал0мъ, 60.
 • Ўслhши, б9е, молeніе моE, вонми2 моли1твэ мо­eй:
 • t­ конє1цъ земли2 къ тебЁ воз­звaхъ, внегдA ўны2 сeрдце моE: на кaмень воз­нeслъ мS є3си2, настaвилъ мS є3си2,
 • ћкw бhлъ є3си2 ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t­ лицA врaжіz.
 • Вселю1сz въ селeніи тво­eмъ во вёки, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ тво­и1хъ.
 • Я$кw ты2, б9е, ўслhшалъ є3си2 моли6твы мо‰, дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz и4мене тво­егw2.
 • Дни6 на дни6 царє1вы при­ложи1ши, лBта є3гw2 до днE р0да и3 р0да.
 • Пребyдетъ въ вёкъ пред8 бг7омъ: млcть и3 и4стину є3гw2 кто2 взhщетъ;
 • Тaкw воспою2 и4мени тво­емY во вёки, воз­дaти ми2 моли6твы мо‰ дeнь t­ днE.
 • Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ дв7ду.
 • Не бг7у ли повинeт­сz душA моS; t­ тогH бо сп7сeніе моE.
 • И$бо т0й бг7ъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не подви1жусz наипaче.
 • Док0лэ належитE на человёка; ўбивaете вси2 вы2, ћкw стэнЁ преклонeнэ и3 њпл0ту воз­риновeну.
 • Nбaче цёну мою2 совэщaша t­ри1нути, тек0ша въ жaжди: ўсты6 сво­и1ми благословлsху, и3 сeрдцемъ сво­и1мъ кленsху.
 • Nбaче бг7ови повини1сz, душE моS: ћкw t­ тогw2 терпёніе моE.
 • И$бо т0й бг7ъ м0й и3 сп7съ м0й, застyпникъ м0й: не преселю1сz.
 • W# бз7э сп7сeніе моE и3 слaва моS: бг7ъ п0мощи мо­еS, и3 ўповaніе моE на бг7а.
 • Ўповaйте на него2, вeсь с0нмъ людjй: и3зліsйте пред8 ни1мъ сердцA в†ша, ћкw бг7ъ пом0щникъ нaшъ.
 • Nбaче сyетни сhнове человёчестіи, лжи1ви сhнове человёчестіи въ мёрилэхъ є4же непрaвдовати: тjи t­ суеты2 вкyпэ.
 • Не ўповaйте на непрaвду, и3 на восхищeніе не желaйте: богaт­ст­во а4ще течeтъ, не при­лагaйте сeрдца.
 • Е3ди1ною гlа бг7ъ, дв0z сі‰ слhшахъ, занE держaва б9іz,
 • и3 твоS, гDи, млcть: ћкw ты2 воз­дaси комyждо по дэлHмъ є3гw2.
 • Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй.
 • Б9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю: воз­жадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ.
 • Тaкw во ст7ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2.
 • Я$кw лyчши млcть твоS пaче живHтъ: ўстнЁ мо­и2 похвали1тэ тS.
 • Тaкw благословлю1 тz въ животЁ мо­eмъ и3 њ и4мени тво­eмъ воз­дэжY рyцэ мо­и2.
 • Я$кw t­ тyка и3 мaсти да и3сп0лнит­сz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰.
 • А$ще поминaхъ тS на постeли мо­eй, на ќтрен­нихъ по­учaхсz въ тS:
 • ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крил{ твоє1ю воз­рaдуюсz.
 • ПрильпE душA моS по тебЁ: менe же пріsтъ десни1ца твоS.
 • Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2: вни1дутъ въ преиспHднzz земли2:
 • предадsт­сz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ.
 • Цaрь же воз­весели1т­сz њ бз7э: похвaлит­сz всsкъ кленhйсz и4мъ, ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.
 • Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду.
 • Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ: t­ стрaха врaжіz и3зми2 дyшу мою2.
 • Покрhй мS t­ с0нма лукaвну­ю­щихъ, t­ мн0же­ст­ва дёла­ю­щихъ непрaвду:
 • и5же и3з8wстри1ша ћкw мeчь љзhки сво‰, напрzг0ша лyкъ св0й, вeщь г0рьку,
 • сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна: внезaпу сострэлsютъ є3го2, и3 не ўбоsт­сz.
 • Ўтверди1ша себЁ сл0во лукaво­е: повёдаша скрhти сёть, рёша: кто2 ќзритъ и5хъ;
 • И#спытaша беззак0ніе: и3зчез0ша и3спытaющіи и3спыт†ніz: при­стyпитъ человёкъ, и3 сeрдце глубоко2.
 • И# воз­несeт­сz бг7ъ: стрёлы младeнєцъ бhша ћзвы и4хъ,
 • и3 и3знемог0ша на нS kзhцы и4хъ: смути1шасz вси2 ви1дzщіи и5хъ.
 • И# ўбоsсz всsкъ человёкъ: и3 воз­вэсти1ша дэлA б9іz, и3 творє1ніz є3гw2 разумёша.
 • Возвесели1т­сz првdникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2: и3 похвaлzт­сz вси2 прaвіи с®цемъ.
 • Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в Гефе.
 • Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня.
 • Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний!
 • Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
 • В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
 • Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне – на зло:
 • собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою.
 • Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы.
 • У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, – не в книге ли они Твоей?
 • Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю́, что Бог за меня.
 • В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его.
 • На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?
 • На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы,
 • ибо Ты избавил душу мою от смерти, [очи мои от слез,] да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых.
 • Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру.
 • Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды.
 • Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне;
 • Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину Свою.
 • Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч.
 • Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
 • Приготовили сеть ногам моим; душа моя поникла; выкопали предо мною яму, и сами упали в нее.
 • Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить.
 • Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
 • Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
 • ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя.
 • Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
 • Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида.
 • Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?
 • Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле.
 • С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь.
 • Яд у них – как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои
 • и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях.
 • Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов!
 • Да исчезнут, как вода протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные.
 • Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш женщины.
 • Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь.
 • Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого.
 • И скажет человек: «подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!»
 • Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его.
 • Избавь меня от врагов моих, Боже мой! защити меня от восстающих на меня;
 • избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных,
 • ибо вот, они подстерегают душу мою; собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи;
 • без вины моей сбегаются и вооружаются; подвигнись на помощь мне и воззри.
 • Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников:
 • вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города;
 • вот они изрыгают хулу языком своим; в устах их мечи: «ибо», думают они, «кто слышит?»
 • Но Ты, Господи, посмеешься над ними; Ты посрамишь все народы.
 • Сила – у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой.
 • Бог мой, милующий меня, предварит меня; Бог даст мне смотреть на врагов моих.
 • Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш.
 • Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят.
 • Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было; и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли.
 • Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города;
 • пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи.
 • А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.
 • Сила моя! Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня.
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан-Эдуф. Писание Давида для изучения,
 • когда он воевал с Сириею Месопотамскою и с Сириею Цованскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил двенадцать тысяч Идумеев в долине Соляной.
 • Боже! Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался: обратись к нам.
 • Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется.
 • Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления.
 • Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины,
 • чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею и услышь меня.
 • Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю:
 • Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем крепость главы Моей, Иуда скипетр Мой,
 • Моав умывальная чаша Моя; на Едома простру сапог Мой. Восклицай Мне, земля Филистимская!»
 • Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
 • Не Ты ли, Боже, Который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
 • Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
 • С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.
 • Начальнику хора. На струнном орудии. Псалом Давида.
 • Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей!
 • От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую,
 • ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.
 • Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих,
 • ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего.
 • Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род,
 • да пребудет он вечно пред Богом; заповедуй милости и истине охранять его.
 • И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.
 • Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида.
 • Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое.
 • Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более.
 • Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся.
 • Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи; устами благословляют, а в сердце своем клянут.
 • Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя.
 • Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь.
 • В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге.
 • Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище.
 • Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если положить их на весы, все они вместе легче пустоты.
 • Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца.
 • Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога,
 • и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.
 • Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской.
 • Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,
 • чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:
 • ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.
 • Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои.
 • Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои,
 • когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи,
 • ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь;
 • к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня.
 • А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли;
 • сразят их силою меча; достанутся они в добычу лисицам.
 • Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
 • Начальнику хора. Псалом Давида.
 • Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага;
 • укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев,
 • которые изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой – язвительное слово,
 • чтобы втайне стрелять в непорочного; они внезапно стреляют в него и не боятся.
 • Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит?
 • Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца.
 • Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены;
 • языком своим они поразят самих себя; все, видящие их, удалятся от них.
 • И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело.
 • А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта