Скрыть
58:12
58:15
58:17
58:18
61:12
Церковнославянский (рус)
Въ коне́цъ, о лю́дехъ от­ святы́хъ удале́н­ныхъ, Дави́ду въ столпописа́нiе, внегда́ удержа́ша и́ иноплеме́н­ницы въ ге́ѳѣ, псало́мъ.
Поми́луй мя́, Бо́же, я́ко попра́ мя человѣ́къ: ве́сь де́нь боря́ стужи́ ми.
Попра́ша мя́ врази́ мо­и́ ве́сь де́нь: я́ко мно́зи борю́щiи мя́ съ высоты́.
Въ де́нь не {се́й рѣ́чи не въ нѣ́кiихъ не имѣ́ет­ся} убою́ся, а́зъ же упова́ю на тя́.
О Бо́зѣ похвалю́ словеса́ моя́: на Бо́га упова́хъ, не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ пло́ть?
Ве́сь де́нь слове́съ мо­и́хъ гнуша́хуся: на мя́ вся́ помышле́нiя и́хъ на зло́.
Вселя́т­ся и скры́ютъ, ті́и пя́ту мою́ сохраня́тъ, я́коже потерпѣ́ша ду́шу мою́ {ті́и пя́ту мою́ наблюда́ти бу́дутъ, я́коже жда́ху души́ мо­ея́}.
Ни о чесо́мже от­ри́неши я́, гнѣ́вомъ лю́ди низведе́ши.
Бо́же, живо́тъ мо́й воз­вѣсти́хъ тебѣ́: положи́лъ еси́ сле́зы моя́ предъ тобо́ю, я́ко и во обѣтова́нiи тво­е́мъ.
Да воз­вратя́т­ся врази́ мо­и́ вспя́ть, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя: се́, позна́хъ, я́ко Бо́гъ мо́й еси́ ты́.
О Бо́зѣ похвалю́ глаго́лъ, о Го́сподѣ похвалю́ сло́во.
На Бо́га упова́хъ, не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?
Во мнѣ́, Бо́же, моли́твы, я́же воз­да́мъ хвалы́ тво­ея́:
я́ко изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ от­ сме́рти, о́чи мо­и́ от­ сле́зъ и но́зѣ мо­и́ от­ поползнове́нiя: благо­угожду́ предъ Го́сподемъ во свѣ́тѣ живы́хъ.
Въ конецъ, да не растлиши, Давиду въ столпописанiе, внегда ему от­бѣгати от­ лица Саулова въ пещеру.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя: яко на тя упова душа моя, и на сѣнь крилу твоею надѣюся, дондеже прейдетъ беззаконiе.
Воззову къ Богу вышнему, Богу благодѣяв­шему мнѣ.
Посла съ небесе и спасе мя, даде въ поношенiе попирающыя мя: посла Богъ милость свою и истину свою,
и избави душу мою от­ среды скимновъ. Поспахъ смущенъ: сынове человѣчестiи, зубы ихъ оружiя и стрѣлы, и языкъ ихъ мечь остръ.
Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава твоя.
Сѣть уготоваша ногамъ мо­имъ, и слякоша душу мою: ископаша предъ лицемъ мо­имъ яму, и впадоша въ ню.
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славѣ мо­ей.
Востани, слава моя, востани, псалтирю и гусли: востану рано.
Исповѣмся тебѣ въ людехъ, Господи, воспою тебѣ во языцѣхъ:
яко воз­величися до небесъ милость твоя и даже до облакъ истина твоя.
Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава твоя.
Въ конецъ, да не растлиши, Давиду въ столпописанiе.
Аще во­истин­ну убо правду глаголете, правая судите, сынове человѣчестiи.
Ибо въ сердцы беззаконiе дѣлаете на земли, неправду руки вашя сплетаютъ.
Очуждишася грѣшницы от­ ложеснъ, заблудиша от­ чрева, глаголаша лжу.
Ярость ихъ по подобiю змiину, яко аспида глуха и затыкающаго уши сво­и,
иже не услышитъ гласа обавающихъ, обаваемь обавает­ся от­ премудра.
Богъ сокрушитъ зубы ихъ во устѣхъ ихъ: членовныя львовъ сокрушилъ есть Господь.
Уничижат­ся яко вода мимотекущая: напряжетъ лукъ свой, дондеже изнемогутъ.
Яко воскъ растаявъ от­имут­ся: паде огнь на нихъ, и не видѣша солнца.
Прежде еже разумѣти тернiя ва­шего рамна, яко живы, яко во гнѣвѣ пожретъ я.
Возвеселит­ся праведникъ, егда увидитъ от­мщенiе: руцѣ сво­и умыетъ въ крови грѣшника.
И речетъ человѣкъ: аще убо есть плодъ праведнику, убо есть Богъ судя имъ на земли.
Въ конецъ, да не растлиши, Давиду въ столпописанiе, внегда посла Саулъ и стреже домъ его, еже умертвити его.
Изми мя от­ врагъ мо­ихъ, Боже, и от­ востающихъ на мя избави мя:
избави мя от­ дѣла­ю­щихъ беззаконiе, и от­ мужъ кровей спаси мя.
Яко се, уловиша душу мою, нападоша на мя крѣпцыи: ниже беззаконiе мое, ниже грѣхъ мой, Господи:
безъ беззаконiя текохъ и исправихъ: востани въ срѣтенiе мое и виждь.
И ты, Господи Боже силъ, Боже Израилевъ, вонми посѣтити вся языки: да не ущедриши вся дѣла­ю­щыя беззаконiе.
Возвратят­ся на вечеръ, и взалчутъ яко песъ, и обыдутъ градъ.
Се, тіи от­вѣщаютъ усты сво­ими, и мечь во устнахъ ихъ: яко кто слыша?
И ты, Господи, посмѣешися имъ, уничижиши вся языки.
Державу мою къ тебѣ сохраню: яко ты, Боже, заступникъ мой еси.
Богъ мой, милость его предваритъ мя: Богъ мой, явитъ мнѣ на вразѣхъ мо­ихъ.
Не убій ихъ, да не когда забудутъ законъ твой: расточи я силою тво­ею и низведи я, защитниче мой, Господи,
грѣхъ устъ ихъ, слово устенъ ихъ: и яти да будутъ въ гордыни сво­ей, и от­ клятвы и лжи воз­вѣстят­ся въ кончинѣ,
во гнѣвѣ кончины, и не будутъ: и увѣдятъ, яко Богъ Владыче­ст­вуетъ Иаковомъ и концы земли.
Возвратят­ся на вечеръ, и взалчутъ яко песъ, и обыдутъ градъ:
тіи разыдут­ся ясти: аще ли же не насытят­ся, и поропщутъ.
Азъ же воспою силу твою и воз­радуюся заутра о милости тво­ей: яко былъ еси заступникъ мой и при­­бѣжище мое въ день скорби мо­ея.
Помощникъ мой еси, тебѣ пою: яко Богъ заступникъ мой еси, Боже мой, милость моя.
Въ конецъ, о измѣнитися хотящихъ, въ столпописанiе Давиду, въ наученiе:
внегда сожже средорѣчiе сирійское и сирію совалскую, и воз­вратися Иоавъ и порази Едома въ дебри солей два­на­де­сять тысящъ.
Боже, от­ринулъ ны еси и низложилъ еси насъ, разгнѣвал­ся еси и ущедрилъ еси насъ.
Стряслъ еси землю и смутилъ еси ю: изцѣли сокрушенiе ея, яко подвижеся.
Показалъ еси людемъ тво­имъ жестокая: напо­илъ еси насъ виномъ умиленiя.
Далъ еси боящымся тебе знаменiе, еже убѣжати от­ лица лука.
Яко да избавят­ся воз­люблен­нiи тво­и, спаси десницею тво­ею и услыши мя.
Богъ воз­глагола во святѣмъ сво­емъ: воз­радуюся, и раздѣлю Сикиму, и юдоль жилищъ размѣрю.
Мой есть Галаадъ, и мой есть Манассій, Ефремъ крѣпость главы мо­ея, Иуда царь мой.
Моавъ конобъ упованiя мо­его: на Идумею простру сапогъ мой: мнѣ иноплемен­ницы покоришася.
Кто введетъ мя во градъ огражденiя? или кто наставитъ мя до Идумеи?
Не ты ли, Боже, от­ринувый насъ? и не изыдеши, Боже, въ силахъ нашихъ?
Даждь намъ помощь от­ скорби: и суетно спасенiе человѣческо.
О Бозѣ сотворимъ силу: и той уничижитъ стужающыя намъ.
Въ конецъ, въ пѣснехъ, Давиду псаломъ, 60.
Услыши, Боже, моленiе мое, вонми молитвѣ мо­ей:
от­ конецъ земли къ тебѣ воз­звахъ, внегда уны сердце мое: на камень воз­неслъ мя еси, наставилъ мя еси,
яко былъ еси упованiе мое, столпъ крѣпости от­ лица вражiя.
Вселюся въ селенiи тво­емъ во вѣки, покрыюся въ кровѣ крилъ тво­ихъ.
Яко ты, Боже, услышалъ еси молитвы моя, далъ еси достоянiе боящымся имене тво­его.
Дни на дни царевы при­­ложиши, лѣта его до дне рода и рода.
Пребудетъ въ вѣкъ предъ Богомъ: милость и истину его кто взыщетъ?
Тако воспою имени тво­ему во вѣки, воз­дати ми молитвы моя день от­ дне.
Въ конецъ, о Идиѳумѣ, псаломъ Давиду.
Не Богу ли повинет­ся душа моя? от­ того бо спасенiе мое.
Ибо той Богъ мой и Спасъ мой, заступникъ мой: не подвижуся наипаче.
Доколѣ належите на человѣка? убиваете вси вы, яко стѣнѣ преклоненѣ и оплоту воз­риновену.
Обаче цѣну мою совѣщаша от­ринути, текоша въ жажди: усты сво­ими благословляху, и сердцемъ сво­имъ кленяху.
Обаче богови повинися, душе моя: яко от­ того терпѣнiе мое.
Ибо той Богъ мой и Спасъ мой, заступникъ мой: не преселюся.
О Бозѣ спасенiе мое и слава моя: Богъ помощи мо­ея, и упованiе мое на Бога.
Уповайте на него, весь сонмъ людій: излiяйте предъ нимъ сердца ваша, яко Богъ помощникъ нашъ.
Обаче суетни сынове человѣчестiи, лживи сынове человѣчестiи въ мѣрилѣхъ еже неправдовати: тіи от­ суеты вкупѣ.
Не уповайте на неправду, и на восхищенiе не желайте: богат­ст­во аще течетъ, не при­­лагайте сердца.
Единою глагола Богъ, двоя сiя слышахъ, зане держава Божiя,
и твоя, Господи, милость: яко ты воз­даси комуждо по дѣломъ его.
Псаломъ Давиду, внегда быти ему въ пустыни Иудейстѣй.
Боже, Боже мой, къ тебѣ утренюю: воз­жада тебе душа моя, коль множицею тебѣ плоть моя, въ земли пустѣ и непроходнѣ и безводнѣ.
Тако во святѣмъ явихся тебѣ, видѣти силу твою и славу твою.
Яко лучши милость твоя паче животъ: устнѣ мо­и похвалитѣ тя.
Тако благословлю тя въ животѣ мо­емъ и о имени тво­емъ воз­дѣжу руцѣ мо­и.
Яко от­ тука и масти да исполнит­ся душа моя, и устнама радости восхвалятъ тя уста моя.
Аще поминахъ тя на постели мо­ей, на утрен­нихъ по­учахся въ тя:
яко былъ еси помощникъ мой, и въ кровѣ крилу твоею воз­радуюся.
Прильпе душа моя по тебѣ: мене же прiятъ десница твоя.
Тіи же всуе искаша душу мою: внидутъ въ преисподняя земли:
предадят­ся въ руки оружiя, части лисовомъ будутъ.
Царь же воз­веселит­ся о Бозѣ: похвалит­ся всякъ кленыйся имъ, яко заградишася уста глаголющихъ неправедная.
Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́тимися къ тебѣ́: от­ стра́ха вра́жiя изми́ ду́шу мою́.
Покры́й мя́ от­ со́нма лука́вну­ю­щихъ, от­ мно́же­ст­ва дѣ́ла­ю­щихъ непра́вду:
и́же изостри́ша я́ко ме́чь язы́ки своя́, напряго́ша лу́къ сво́й, ве́щь го́рьку,
сострѣля́ти въ та́йныхъ непоро́чна: внеза́пу сострѣля́ютъ его́, и не убоя́т­ся.
Утверди́ша себѣ́ сло́во лука́во­е: повѣ́даша скры́ти сѣ́ть, рѣ́ша: кто́ у́зритъ и́хъ?
Испыта́ша беззако́нiе: изчезо́ша испыта́ющiи испыта́нiя: при­­сту́питъ человѣ́къ, и се́рдце глубоко́.
И воз­несе́т­ся Бо́гъ: стрѣ́лы младе́нецъ бы́ша я́звы и́хъ,
и изнемого́ша на ня́ язы́цы и́хъ: смути́шася вси́ ви́дящiи и́хъ.
И убоя́ся вся́къ человѣ́къ: и воз­вѣсти́ша дѣла́ Бо́жiя, и творе́нiя его́ разумѣ́ша.
Возвесели́т­ся пра́ведникъ о Го́сподѣ и упова́етъ на него́: и похва́лят­ся вси́ пра́вiи се́рдцемъ.
Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда Филистимляне захватили его в Гефе.
Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня.
Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о, Всевышний!
Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть?
Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне – на зло:
собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою.
Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы.
У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, – не в книге ли они Твоей?
Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю́, что Бог за меня.
В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его.
На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?
На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы,
ибо Ты избавил душу мою от смерти, [очи мои от слез,] да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых.
Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды.
Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне;
Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину Свою.
Душа моя среди львов; я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч.
Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
Приготовили сеть ногам моим; душа моя поникла; выкопали предо мною яму, и сами упали в нее.
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить.
Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя.
Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!
Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида.