Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Въ коне́цъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописа́нiе.
 • А́ще во­и́стин­ну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове человѣ́честiи.
 • И́бо въ се́рдцы беззако́нiе дѣ́лаете на земли́, непра́вду ру́ки ва́шя сплета́ютъ.
 • Очужди́шася грѣ́шницы от­ ложе́снъ, заблуди́ша от­ чре́ва, глаго́лаша лжу́.
 • Я́рость и́хъ по подо́бiю змiину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши сво­и́,
 • и́же не услы́шитъ гла́са обава́ющихъ, обава́емь обава́ет­ся от­ прему́дра.
 • Бо́гъ сокруши́тъ зу́бы и́хъ во устѣ́хъ и́хъ: члено́вныя льво́въ сокруши́лъ е́сть Госпо́дь.
 • Уничижа́т­ся я́ко вода́ мимотеку́щая: напряже́тъ лу́къ сво́й, до́ндеже изнемо́гутъ.
 • Я́ко во́скъ раста́явъ от­и́мут­ся: паде́ о́гнь на ни́хъ, и не ви́дѣша со́лнца.
 • Пре́жде е́же разумѣ́ти те́рнiя ва́­шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гнѣ́вѣ пожре́тъ я́.
 • Возвесели́т­ся пра́ведникъ, егда́ уви́дитъ от­мще́нiе: ру́цѣ сво­и́ умы́етъ въ кро́ви грѣ́шника.
 • И рече́тъ человѣ́къ: а́ще у́бо е́сть пло́дъ пра́веднику, у́бо е́сть Бо́гъ судя́ и́мъ на земли́.
 • Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида.
 • Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?
 • Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле.
 • С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь.
 • Яд у них – как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои
 • и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях.
 • Боже! сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов!
 • Да исчезнут, как вода протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные.
 • Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, как выкидыш женщины.
 • Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее и обгоревшее да разнесет вихрь.
 • Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого.
 • И скажет человек: «подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог, судящий на земле!»
 • Въ коне́цъ, да не растли́ши, дв҃дꙋ въ столпописа́нїе,
 • А҆́ще вои́стиннꙋ ᲂу҆́бѡ пра́вдꙋ глаго́лете, пра̑ваѧ сꙋди́те, сы́нове человѣ́честїи.
 • И҆́бо въ се́рдцы беззако́нїе дѣ́лаете на землѝ, непра́вдꙋ рꙋ́ки ва́шѧ сплета́ютъ.
 • Ѡ҆чꙋжди́шасѧ грѣ̑шницы ѿ ложе́снъ, заблꙋди́ша ѿ чре́ва, глаго́лаша лжꙋ̀.
 • Ꙗ҆́рость и҆́хъ по подо́бїю ѕмїинꙋ̀, ꙗ҆́кѡ а҆́спїда глꙋ́ха и҆ затыка́ющагѡ ᲂу҆́ши своѝ,
 • и҆́же не ᲂу҆слы́шитъ гла́са ѡ҆бава́ющихъ, ѡ҆бава́емь ѡ҆бава́етсѧ ѿ премꙋ́дра.
 • Бг҃ъ сокрꙋши́тъ зꙋ́бы и҆́хъ во ᲂу҆стѣ́хъ и҆́хъ: членѡ́вныѧ львѡ́въ сокрꙋши́лъ є҆́сть гдⷭ҇ь.
 • Оу҆ничижа́тсѧ ꙗ҆́кѡ вода̀ мимотекꙋ́щаѧ: напрѧже́тъ лꙋ́къ сво́й, до́ндеже и҆знемо́гꙋтъ.
 • Ꙗ҆́кѡ во́скъ раста́ѧвъ ѿи́мꙋтсѧ: падѐ ѻ҆́гнь на ни́хъ, и҆ не ви́дѣша со́лнца.
 • Пре́жде є҆́же разꙋмѣ́ти тє́рнїѧ ва́шегѡ ра́мна, ꙗ҆́кѡ жи̑вы, ꙗ҆́кѡ во гнѣ́вѣ пожре́тъ ѧ҆̀.
 • Возвесели́тсѧ првⷣникъ, є҆гда̀ ᲂу҆ви́дитъ ѿмще́нїе: рꙋ́цѣ своѝ ᲂу҆мы́етъ въ кро́ви грѣ́шника.
 • И҆ рече́тъ человѣ́къ: а҆́ще ᲂу҆́бѡ є҆́сть пло́дъ првⷣникꙋ, ᲂу҆̀бо є҆́сть бг҃ъ сꙋдѧ̀ и҆̀мъ на землѝ.