Псалтирь, 64, 65, 66, 67, 68, 69 *

 
 • Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людjй преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти.
 • ТебЁ подобaетъ пёснь, б9е, въ сіHнэ, и3 тебЁ воз­дaст­сz моли1тва во їеrли1мэ.
 • Ўслhши моли1тву мою2: къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ.
 • СловесA беззакHн­никъ премог0ша нaсъ: и3 нечє1стіz н†ша ты2 њчcтиши.
 • Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ є3си2 и3 пріsлъ, всели1т­сz во дв0рэхъ тво­и1хъ. И#сп0лнимсz во бlги1хъ д0му тво­егw2: ст7ъ хрaмъ тв0й.
 • Ди1венъ въ прaвдэ, ўслhши ны2, б9е, сп7си1телю нaшъ, ўповaніе всёхъ концeй земли2 и3 сyщихъ въ м0ри далeче:
 • ўготовлszй г0ры крёпостію сво­eю, препоsсанъ си1лою:
 • смущazй глубинY морскyю, шyму в0лнъ є3гw2 кто2 посто­и1тъ; смzтyт­сz kзhцы,
 • и3 ўбоsт­сz живyщіи въ концaхъ t­ знaменій тво­и1хъ: и3сх0ды ќтра и3 вeчера ўкраси1ши.
 • Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпо­и1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5: рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw [є4сть] ўгот0ваніе.
 • Бразды6 є3S ўп0й, ўмн0жи жи6та є3S: въ кaплzхъ є3S воз­весели1т­сz воз­сіsющи {прозzбaющи}.
 • Блгcви1ши вэнeцъ лёта блaгости тво­еS, и3 полS тво‰ и3сп0лнzт­сz тyка:
 • разботёютъ кр†снаz пустhни, и3 рaдостію х0лми препоsшут­сz.
 • W#дёzшасz џвни џвчіи, и3 ўдHліz ўмн0жатъ пшени1цу: воз­зовyтъ, и4бо воспою1тъ.
 • Въ конeцъ, пёснь pалмA воскrніz. 2Воскли1кните гDеви всS землS,
 • п0йте же и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ є3гw2.
 • Рцhте бг7у: к0ль стр†шна дэлA тво‰; во мн0же­ст­вэ си1лы тво­еS с0лжутъ тебЁ врази2 тво­и2.
 • ВсS землS да покл0нит­сz тебЁ и3 по­eтъ тебЁ, да по­eтъ же и4мени тво­емY, вhшній.
 • Пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, к0ль стрa­шенъ въ совётэхъ пaче сынHвъ человёческихъ.
 • W#бращazй м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми: тaмw воз­весели1мсz њ нeмъ,
 • вLче­ст­ву­ю­щемъ си1лою сво­eю вёкомъ: џчи є3гw2 на kзhки при­зирaетэ: преwгорчевaющіи да не воз­н0сzт­сz въ себЁ.
 • Благослови1те, kзhцы, бг7а нa­шего, и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3гw2,
 • пол0жшагw дyшу мою2 въ жив0тъ, и3 не дaв­шаго во смzтeніе н0гъ мо­и1хъ.
 • Я$кw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaет­сz сребро2.
 • Ввeлъ ны2 є3си2 въ сёть, положи1лъ є3си2 скHрби на хребтЁ нa­шемъ.
 • Возвeлъ є3си2 человёки на главы6 нaшz: про­ид0хомъ сквоз­Ё џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ є3си2 ны2 въ пок0й.
 • Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ, воз­дaмъ тебЁ моли6твы мо‰,
 • ±же и3зрек0стэ ўстнЁ мо­и2, и3 глаг0лаша ўстA мо‰ въ ск0рби мо­eй.
 • Всесожжє1ніz т{чна воз­несY тебЁ съ кади1ломъ, и3 nвны2, воз­несY тебЁ волы2 съ козлы6.
 • Пріиди1те, ўслhшите, и3 повёмъ вaмъ, вси2 боsщіисz бг7а, є3ли6ка сотвори2 души2 мо­eй.
 • Къ немY ўсты6 мо­и1ми воз­звaхъ, и3 воз­нес0хъ под8 љзhкомъ мо­и1мъ.
 • Непрaвду а4ще ўзрёхъ въ сeрдцы мо­eмъ, да не ўслhшитъ менє2 гDь.
 • Сегw2 рaди ўслhша мS бг7ъ, внsтъ глaсу молeніz мо­егw2.
 • Блгcвeнъ бг7ъ, и4же не t­стaви моли1тву мою2 и3 млcть свою2 t­ менє2.
 • Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ пёсни дв7ду.
 • Б9е, ўщeдри ны2 и3 блгcви1 ны, просвэти2 лицE твоE на ны2 и3 поми1луй ны2:
 • познaти на земли2 пyть тв0й, во всёхъ kзhцэхъ спcніе твоE.
 • Да и3сповёдzт­сz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzт­сz тебЁ лю1діе вси2.
 • Да воз­веселsт­сz и3 да воз­рaдуют­сz kзhцы: ћкw сyдиши лю1демъ правот0ю, и3 kзhки на земли2 настaвиши.
 • Да и3сповёдzт­сz тебЁ лю1діе, б9е, да и3сповёдzт­сz тебЁ лю1діе вси2.
 • ЗемлS дадE пл0дъ св0й: блгcви1 ны, б9е, б9е нaшъ,
 • блгcви1 ны, б9е: и3 да ўбоsт­сz є3гw2 вси2 концы6 земли2.
 • Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду.
 • Да воскrнетъ бг7ъ, и3 расточaт­сz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t­ лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2.
 • Я$кw и3зчезaетъ дhмъ, да и3зчeзнутъ: ћкw тaетъ в0скъ t­ лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ грBшницы t­ лицA б9іz:
 • ґ првdницы да воз­веселsт­сz, да воз­рaдуют­сz пред8 бг7омъ, да насладsт­сz въ весeліи.
 • Восп0йте бг7у, п0йте и4мени є3гw2: путесотвори1те воз­шeдшему на зaпады, гDь и4мz є3мY: и3 рaдуйтесz пред8 ни1мъ.
 • Да смzтyт­сz t­ лицA є3гw2, nц7A си1рыхъ и3 судіи2 вдови1цъ: бг7ъ въ мёстэ ст7ёмъ сво­eмъ.
 • Бг7ъ вселsетъ є3диномhслєн­ныz въ д0мъ, и3зводS њков†н­ныz мyже­с­т­вомъ, тaкожде преwгорчевaющыz живyщыz во гробёхъ.
 • Б9е, внегдA и3сходи1ти тебЁ пред8 людьми2 тво­и1ми, внегдA мимоходи1ти тебЁ въ пустhни,
 • землS потрzсeсz, и4бо небесA кaнуша t­ лицA бг7а сінaина, t­ лицA бг7а їи7лева.
 • Д0ждь в0ленъ t­лучи1ши, б9е, достоsнію тво­емY, и3 и3знем0же, тh же соверши1лъ є3си2 є5.
 • ЖивHтнаz тво‰ живyтъ на нeй: ўгот0валъ є3си2 бlгостію тво­eю ни1щему, б9е.
 • ГDь дaстъ глаг0лъ благовэ­ст­вyющымъ си1лою мн0гою:
 • цр7ь си1лъ воз­лю1блен­нагw, красот0ю {рaди красоты2} д0му раздэли1ти кwрhсти.
 • А$ще поспитE посредЁ предBлъ, крилB голуби6нэ посрeбрєнэ, и3 междор†міz є3S въ блещaніи злaта:
 • внегдA рaзн­ствитъ нбcный цари6 на нeй, њснэжaт­сz въ селмHнэ.
 • ГорA б9іz, горA тyчнаz, горA ўсырeн­наz, горA тyчнаz.
 • Вскyю непщyете, г0ры ўсырє1н­ныz; горA, ю4же бlговоли2 бг7ъ жи1ти въ нeй: и4бо гDь всели1т­сz до концA.
 • Колесни1ца б9іz тмaми тeмъ, тhсzща гобзyющихъ: гDь въ ни1хъ въ сінaи во ст7ёмъ.
 • Возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ: пріsлъ є3си2 да‰ніz въ человёцэхъ, и4бо не покарsющыzсz, є4же всели1тисz.
 • ГDь бг7ъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь дeнь днE: поспэши1тъ нaмъ бг7ъ спcній нaшихъ.
 • Бг7ъ нaшъ бг7ъ є4же сп7сaти: и3 гDнz, гDнz и3схHдища смє1ртнаz.
 • Nбaче бг7ъ сокруши1тъ главы6 врагHвъ сво­и1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщихъ въ прегрэшeніихъ сво­и1хъ.
 • РечE гDь: t­ васaна њбращY, њбращY во глубинaхъ морски1хъ:
 • ћкw да њм0чит­сz ногA твоS въ кр0ви, љзhкъ пє1съ тво­и1хъ t­ вр†гъ t­ негw2.
 • Ви6дэна бhша шє1­ст­віz тво‰, б9е, шє1­ст­віz бг7а мо­егw2 цр7S, и4же во ст7ёмъ.
 • Предвари1ша кн‰зи бли1з8 пою1щихъ, посредЁ дёвъ тmмпaн­ницъ.
 • Въ цр7квахъ благослови1те бг7а, гDа t­ и3стHчникъ їи7левыхъ.
 • Тaмw веніамjнъ ю3нёйшій во ќжасэ, кн‰зи їyдовы владhки и4хъ, кн‰зи завулw6ни, кнsзи нефfал‡мли.
 • Заповёждь, б9е, си1лою тво­eю: ўкрэпи2, б9е, сіE, є4же содёлалъ є3си2 въ нaсъ.
 • T хрaма тво­егw2 во їеrли1мъ тебЁ при­несyтъ цaріе дaры.
 • Запрети2 ѕвэрє1мъ трHстнымъ: с0нмъ ю3нє1цъ въ ю4ницахъ людски1хъ, є4же затвори1ти и3скушє1н­ныz сребр0мъ: расточи2 kзhки хотsщыz брaнемъ.
 • Пріи1дутъ моли6твен­ницы t­ є3гЂпта: є3fі0піа предвари1тъ рyку свою2 къ бг7у.
 • Ц†р­ст­ва земн†z, п0йте бг7у, восп0йте гDеви,
 • воз­шeдшему на нб7о нб7сE на вост0ки: сE, дaстъ глaсу сво­емY глaсъ си1лы.
 • Дади1те слaву бг7ови: на їи7ли велелёпота є3гw2, и3 си1ла є3гw2 на њ1блацэхъ.
 • Ди1венъ бг7ъ во ст7hхъ сво­и1хъ: бг7ъ їи7левъ, т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ сво­и6мъ. Блгcвeнъ бг7ъ.
 • Въ конeцъ, њ и3змёншихсz {њ и3мyщихъ и3змэни1тисz}, pал0мъ дв7ду.
 • Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 мо­еS.
 • Ўглэб0хъ въ тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz.
 • Ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь м0й: и3счез0стэ џчи мо­и2, t­ є4же ўповaти ми2 на бг7а мо­его2.
 • Ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 мо­еS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мо­и2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тогдA воз­даsхъ.
 • Б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t­ тебє2 не ўтаи1шасz.
 • Да не постыдsт­сz њ мнЁ терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ: нижE да посрaмzт­сz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е їи7левъ.
 • Я$кw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE.
 • Чyждь бhхъ брaтіи мо­eй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере мо­еS:
 • ћкw рeвность д0му тво­егw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS.
 • И# покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ:
 • и3 положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу.
 • W# мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи віно2.
 • А$зъ же моли1твою мо­eю къ тебЁ, б9е: врeмz бlговолeніz, б9е: во мн0же­ст­вэ млcти тво­еS ўслhши мS, во и4стинэ спcніz тво­егw2.
 • Сп7си1 мz t­ брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t­ ненави1дzщихъ мS и3 t­ глуб0кихъ в0дъ.
 • Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE сведeтъ њ мнЁ ровeн­никъ ќстъ сво­и1хъ.
 • Ўслhши мS, гDи, ћкw бlга млcть твоS: по мн0же­ст­ву щедр0тъ тво­и1хъ при1зри на мS.
 • Не t­врати2 лицA тво­егw2 t­ џтрока тво­егw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслhши мS.
 • Вонми2 души2 мо­eй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мо­и1хъ рaди и3збaви мS.
 • Тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS.
 • Поношeніе чazше душA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ.
 • И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напо­и1ша мS џцта.
 • Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воз­даsніе и3 въ соблaзнъ.
 • Да помрачaт­сz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2.
 • Пролjй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва тво­егw2 да пости1гнетъ и5хъ.
 • Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щихъ и4хъ да не бyдетъ живhй.
 • ЗанE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мо­и1хъ при­ложи1ша.
 • Приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду твою2.
 • Да потребsт­сz t­ кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шут­сz.
 • Ни1щъ и3 болsй є4смь а4зъ: спcніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS.
 • Восхвалю2 и4мz бг7а мо­егw2 съ пёснію, воз­вели1чу є3го2 во хвалeніи:
 • и3 ўг0дно бyдетъ бг7у пaче телцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнwкти.
 • Да ќзрzтъ ни1щіи и3 воз­веселsт­сz: взыщи1те бг7а, и3 живA бyдетъ душA вaша.
 • Я$кw ўслhша ўбHгіz гDь, и3 њков†н­ныz сво‰ не ўничижи2.
 • Да восхвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 землS, м0ре и3 вс‰ жив{щаz въ нeмъ.
 • Я$кw бг7ъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждут­сz грaди їудeйстіи, и3 вселsт­сz тaмw и3 наслёдzтъ и5:
 • и3 сёмz рабHвъ тво­и1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE вселsт­сz въ нeмъ.
 • Въ конeцъ дв7ду, въ воспоминaніе, во є4же сп7сти1 мz гDу.
 • Б9е, въ п0мощь мою2 вонми2: гDи, помощи1 ми потщи1сz.
 • Да постыдsт­сz и3 посрaмzт­сz и4щущіи дyшу мою2, да воз­вратsт­сz вспsть и3 постыдsт­сz хотsщіи ми2 ѕл†z:
 • да воз­ратsт­сz а4біе стыдsщесz глаг0лющіи ми2: блaгоже, блaгоже.
 • Да воз­рaдуют­сz и3 воз­веселsт­сz њ тебЁ вси2 и4щущіи тебE, б9е: и3 да глаг0лютъ вhну, да воз­вели1чит­сz гDь, лю1бzщіи спcніе твоE.
 • А$зъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е, помози1 ми: пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2 ты2, гDи, не закосни2.
 • Начальнику хора. Псалом Давида для пения.
 • Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет [в Иерусалиме].
 • Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть.
 • Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления наши.
 • Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святаго храма Твоего.
 • Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
 • поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,
 • укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
 • И убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей.
 • Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее;
 • напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее;
 • венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук,
 • источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью;
 • луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
 • Воскликните Богу, вся земля.
 • Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.
 • Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
 • Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему, [Вышний]!
 • Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими.
 • Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами, там веселились мы о Нем.
 • Могуществом Своим владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники.
 • Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему.
 • Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться.
 • Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро.
 • Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши,
 • посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу.
 • Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
 • которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей.
 • Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов.
 • Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей.
 • Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим.
 • Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.
 • Но Бог услышал, внял гласу моления моего.
 • Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей.
 • Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом. Песнь.
 • Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим,
 • дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое.
 • Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все.
 • Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами.
 • Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все.
 • Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш.
 • Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь.
 • Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
 • Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.
 • А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.
 • Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
 • Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
 • Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
 • Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,
 • земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай – от лица Бога, Бога Израилева.
 • Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
 • Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного.
 • Господь даст слово: провозвестниц великое множество.
 • Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.
 • Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:
 • когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне.
 • Гора Божия – гора Васанская! гора высокая – гора Васанская!
 • что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?
 • Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
 • Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.
 • Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.
 • Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.
 • Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.
 • Господь сказал: «от Васана возвращу, выведу из глубины морской,
 • чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов».
 • Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:
 • впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:
 • «в собраниях благословите Бога Господа, вы – от семени Израилева!»
 • Там Вениамин младший – князь их; князья Иудины – владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.
 • Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
 • Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.
 • Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.
 • Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.
 • Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,
 • шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.
 • Воздайте славу Богу! величие Его – над Израилем, и могущество Его – на облаках.
 • Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев – Он дает силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!
 • Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.
 • Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].
 • Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.
 • Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].
 • Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.
 • Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.
 • Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,
 • ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.
 • Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,
 • ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;
 • и плáчу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;
 • и возлагаю на себя вместо одежды вретище, – и делаюсь для них притчею;
 • о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.
 • А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;
 • извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;
 • да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.
 • Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;
 • не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;
 • приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.
 • Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.
 • Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, – утешителей, но не нахожу.
 • И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.
 • Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их – западнею;
 • да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;
 • излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;
 • жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,
 • ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.
 • Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;
 • да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.
 • А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.
 • Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,
 • и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.
 • Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,
 • ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.
 • Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;
 • ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,
 • и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.
 • Начальнику хора. Псалом Давида. В воспоминание.
 • Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне.
 • Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!
 • Да будут обращены назад за поношение меня говорящие [мне]: «хорошо! хорошо!»
 • Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Бог!»
 • Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и Избавитель мой; Господи! не замедли.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта