Скрыть
64:11
64:13
64:14
65:0
65:14
65:15
65:16
65:17
65:19
65:20
67:11
67:13
67:14
67:16
67:20
67:22
67:25
67:28
67:29
67:31
67:33
67:35
67:36
68:37
Церковнославянский (рус)
Въ коне́цъ, псало́мъ пѣ́сни Дави́ду, пѣ́снь иеремі́ева и Иезекі́илева, люді́й преселе́нiя, егда́ хотя́ху исходи́ти.
Тебѣ́ подоба́етъ пѣ́снь, Бо́же, въ Сiо́нѣ, и тебѣ́ воз­да́ст­ся моли́тва во Иерусали́мѣ.
Услы́ши моли́тву мою́: къ тебѣ́ вся́ка пло́ть прiи́детъ.
Словеса́ беззако́н­никъ премого́ша на́съ: и нече́стiя на́ша ты́ очи́стиши.
Блаже́нъ, его́же избра́лъ еси́ и прiя́лъ, всели́т­ся во дво́рѣхъ тво­и́хъ. Испо́лнимся во благи́хъ до́му тво­его́: свя́тъ хра́мъ тво́й.
Ди́венъ въ пра́вдѣ, услы́ши ны́, Бо́же, спаси́телю на́шъ, упова́нiе всѣ́хъ конце́й земли́ и су́щихъ въ мо́ри дале́че:
уготовля́яй го́ры крѣ́постiю сво­е́ю, препоя́санъ си́лою:
смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му во́лнъ его́ кто́ посто­и́тъ? смяту́т­ся язы́цы,
и убоя́т­ся живу́щiи въ конца́хъ от­ зна́менiй тво­и́хъ: исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши.
Посѣти́лъ еси́ зе́млю и упо­и́лъ еси́ ю́, умно́жилъ еси́ обогати́ти ю́: рѣка́ Бо́жiя напо́лнися во́дъ: угото́валъ еси́ пи́щу и́мъ, я́ко та́ко [е́сть] угото́ванiе.
Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́: въ ка́пляхъ ея́ воз­весели́т­ся воз­сiя́ющи {прозяба́ющи}.
Благослови́ши вѣне́цъ лѣ́та бла́гости тво­ея́, и поля́ твоя́ испо́лнят­ся ту́ка:
разботѣ́ютъ кра́сная пусты́ни, и ра́достiю хо́лми препоя́шут­ся.
Одѣ́яшася о́вни о́вчiи, и удо́лiя умно́жатъ пшени́цу: воз­зову́тъ, и́бо воспою́тъ.
Въ конецъ, пѣснь псалма воскресенiя. 2Воскликните Господеви вся земля,
пойте же имени его, дадите славу хвалѣ его.
Рцыте Богу: коль страшна дѣла твоя? во множе­ст­вѣ силы тво­ея солжутъ тебѣ врази тво­и.
Вся земля да поклонит­ся тебѣ и по­етъ тебѣ, да по­етъ же имени тво­ему, вышнiй.
Прiидите и видите дѣла Божiя, коль стра­шенъ въ совѣтѣхъ паче сыновъ человѣческихъ.
Обращаяй море въ сушу, въ рѣцѣ пройдутъ ногами: тамо воз­веселимся о немъ,
Владыче­ст­ву­ю­щемъ силою сво­ею вѣкомъ: очи его на языки при­­зираетѣ: преогорчевающiи да не воз­носят­ся въ себѣ.
Благословите, языцы, Бога на­шего, и услышанъ сотворите гласъ хвалы его,
положшаго душу мою въ животъ, и не дав­шаго во смятенiе ногъ мо­ихъ.
Яко искусилъ ны еси, Боже, разжеглъ ны еси, якоже разжизает­ся сребро.
Ввелъ ны еси въ сѣть, положилъ еси скорби на хребтѣ на­шемъ.
Возвелъ еси человѣки на главы нашя: про­идохомъ сквоз­ѣ огнь и воду, и извелъ еси ны въ покой.
Вниду въ домъ твой со всесожженiемъ, воз­дамъ тебѣ молитвы моя,
яже изрекостѣ устнѣ мо­и, и глаголаша уста моя въ скорби мо­ей.
Всесожженiя тучна воз­несу тебѣ съ кадиломъ, и овны, воз­несу тебѣ волы съ козлы.
Прiидите, услышите, и повѣмъ вамъ, вси боящiися Бога, елика сотвори души мо­ей.
Къ нему усты мо­ими воз­звахъ, и воз­несохъ подъ языкомъ мо­имъ.
Неправду аще узрѣхъ въ сердцы мо­емъ, да не услышитъ мене Господь.
Сего ради услыша мя Богъ, внятъ гласу моленiя мо­его.
Благословенъ Богъ, иже не от­стави молитву мою и милость свою от­ мене.
Въ конецъ, въ пѣснехъ, псаломъ пѣсни Давиду.
Боже, ущедри ны и благослови ны, просвѣти лице твое на ны и помилуй ны:
познати на земли путь твой, во всѣхъ языцѣхъ спасенiе твое.
Да исповѣдят­ся тебѣ людiе, Боже, да исповѣдят­ся тебѣ людiе вси.
Да воз­веселят­ся и да воз­радуют­ся языцы: яко судиши людемъ правотою, и языки на земли наставиши.
Да исповѣдят­ся тебѣ людiе, Боже, да исповѣдят­ся тебѣ людiе вси.
Земля даде плодъ свой: благослови ны, Боже, Боже нашъ,
благослови ны, Боже: и да убоят­ся его вси концы земли.
Въ конецъ, псаломъ пѣсни Давиду.
Да воскреснетъ Богъ, и расточат­ся врази его, и да бѣжатъ от­ лица его ненавидящiи его.
Яко изчезаетъ дымъ, да изчезнутъ: яко таетъ воскъ от­ лица огня, тако да погибнутъ грѣшницы от­ лица Божiя:
а праведницы да воз­веселят­ся, да воз­радуют­ся предъ Богомъ, да насладят­ся въ веселiи.
Воспойте Богу, пойте имени его: путесотворите воз­шедшему на запады, Господь имя ему: и радуйтеся предъ нимъ.
Да смятут­ся от­ лица его, Отца сирыхъ и судiи вдовицъ: Богъ въ мѣстѣ святѣмъ сво­емъ.
Богъ вселяетъ единомыслен­ныя въ домъ, изводя окован­ныя муже­с­т­вомъ, такожде преогорчевающыя живущыя во гробѣхъ.
Боже, внегда исходити тебѣ предъ людьми тво­ими, внегда мимоходити тебѣ въ пустыни,
земля потрясеся, ибо небеса кануша от­ лица Бога Синаина, от­ лица Бога Израилева.
Дождь воленъ от­лучиши, Боже, достоянiю тво­ему, и изнеможе, ты же совершилъ еси е.
Животная твоя живутъ на ней: уготовалъ еси благостiю тво­ею нищему, Боже.
Господь дастъ глаголъ благовѣ­ст­вующымъ силою многою:
Царь силъ воз­люблен­наго, красотою {ради красоты} дому раздѣлити корысти.
Аще поспите посредѣ предѣлъ, крилѣ голубинѣ посребренѣ, и междорамiя ея въ блещанiи злата:
внегда разн­ствитъ небесный цари на ней, оснѣжат­ся въ селмонѣ.
Гора Божiя, гора тучная, гора усырен­ная, гора тучная.
Вскую непщуете, горы усырен­ныя? гора, юже благоволи Богъ жити въ ней: ибо Господь вселит­ся до конца.
Колесница Божiя тмами темъ, тысяща гобзующихъ: Господь въ нихъ въ Синаи во святѣмъ.
Возшелъ еси на высоту, плѣнилъ еси плѣнъ: прiялъ еси даянiя въ человѣцѣхъ, ибо не покаряющыяся, еже вселитися.
Господь Богъ благословенъ, благословенъ Господь день дне: поспѣшитъ намъ Богъ спасенiй нашихъ.
Богъ нашъ Богъ еже спасати: и Господня, Господня исходища смертная.
Обаче Богъ сокрушитъ главы враговъ сво­ихъ, верхъ власъ преходящихъ въ прегрѣшенiихъ сво­ихъ.
Рече Господь: от­ Васана обращу, обращу во глубинахъ морскихъ:
яко да омочит­ся нога твоя въ крови, языкъ песъ тво­ихъ от­ врагъ от­ него.
Видѣна быша ше­ст­вiя твоя, Боже, ше­ст­вiя Бога мо­его Царя, иже во святѣмъ.
Предвариша князи близъ поющихъ, посредѣ дѣвъ тимпан­ницъ.
Въ церквахъ благословите Бога, Господа от­ источникъ Израилевыхъ.
Тамо Венiаминъ юнѣйшiй во ужасѣ, князи Иудовы владыки ихъ, князи Завулони, князи Нефѳалимли.
Заповѣждь, Боже, силою тво­ею: укрѣпи, Боже, сiе, еже содѣлалъ еси въ насъ.
От храма тво­его во Иерусалимъ тебѣ при­­несутъ царiе дары.
Запрети звѣремъ тростнымъ: сонмъ юнецъ въ юницахъ людскихъ, еже затворити искушен­ныя сребромъ: расточи языки хотящыя бранемъ.
Прiидутъ молитвен­ницы от­ Египта: еѳiопiа предваритъ руку свою къ Богу.
Цар­ст­ва земная, пойте Богу, воспойте Господеви,
воз­шедшему на небо небесе на востоки: се, дастъ гласу сво­ему гласъ силы.
Дадите славу богови: на Израили велелѣпота его, и сила его на облацѣхъ.
Дивенъ Богъ во святыхъ сво­ихъ: Богъ Израилевъ, той дастъ силу и державу людемъ сво­имъ. Благословенъ Богъ.
Въ конецъ, о измѣншихся {о имущихъ измѣнитися}, псаломъ Давиду.
Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души мо­ея.
Углѣбохъ въ тимѣнiи глубины, и нѣсть постоянiя: прiидохъ во глубины морскія, и буря потопи мя.
Утрудихся зовый, измолче гортань мой: исчезостѣ очи мо­и, от­ еже уповати ми на Бога мо­его.
Умножишася паче власъ главы мо­ея ненавидящiи мя туне: укрѣпишася врази мо­и, изгонящiи мя неправедно: яже не восхищахъ, тогда воз­даяхъ.
Боже, ты увѣдѣлъ еси безумiе мое, и прегрѣшенiя моя от­ тебе не утаишася.
Да не постыдят­ся о мнѣ терпящiи тебе, Господи, Господи силъ: ниже да посрамят­ся о мнѣ ищущiи тебе, Боже Израилевъ.
Яко тебе ради претерпѣхъ поношенiе, покры срамота лице мое.
Чуждь быхъ братiи мо­ей и страненъ сыновомъ матере мо­ея:
яко ревность дому тво­его снѣде мя, и поношенiя поносящихъ ти нападоша на мя.
И покрыхъ постомъ душу мою, и бысть въ поношенiе мнѣ:
и положихъ одѣянiе мое вретище, и быхъ имъ въ притчу.
О мнѣ глумляхуся сѣдящiи во вратѣхъ, и о мнѣ пояху пiющiи вино.
Азъ же молитвою мо­ею къ тебѣ, Боже: время благоволенiя, Боже: во множе­ст­вѣ милости тво­ея услыши мя, во истинѣ спасенiя тво­его.
Спаси мя от­ бренiя, да не углѣбну: да избавлюся от­ ненавидящихъ мя и от­ глубокихъ водъ.
Да не потопитъ мене буря водная, ниже да пожретъ мене глубина, ниже сведетъ о мнѣ ровен­никъ устъ сво­ихъ.
Услыши мя, Господи, яко блага милость твоя: по множе­ст­ву щедротъ тво­ихъ призри на мя.
Не от­врати лица тво­его от­ отрока тво­его, яко скорблю: скоро услыши мя.
Вонми души мо­ей и избави ю: врагъ мо­ихъ ради избави мя.
Ты бо вѣси поношенiе мое, и студъ мой, и срамоту мою: предъ тобою вси оскорбляющiи мя.
Поношенiе чаяше душа моя и страсть: и ждахъ соскорбящаго, и не бѣ, и утѣшающихъ, и не обрѣтохъ.
И даша въ снѣдь мою желчь, и въ жажду мою напо­иша мя оцта.
Да будетъ трапеза ихъ предъ ними въ сѣть и въ воз­даянiе и въ соблазнъ.
Да помрачат­ся очи ихъ, еже не видѣти, и хребетъ ихъ выну сляцы.
Пролій на ня гнѣвъ твой, и ярость гнѣва тво­его да постигнетъ ихъ.
Да будетъ дворъ ихъ пустъ, и въ жилищихъ ихъ да не будетъ живый.
Зане егоже ты поразилъ еси, тіи погнаша, и къ болѣзни язвъ мо­ихъ при­­ложиша.
Приложи беззаконiе къ беззаконiю ихъ, и да не внидутъ въ правду твою.
Да потребят­ся от­ книги живыхъ, и съ праведными да не напишут­ся.
Нищъ и боляй есмь азъ: спасенiе твое, Боже, да прiиметъ мя.
Восхвалю имя Бога мо­его съ пѣснiю, воз­величу его во хваленiи:
и угодно будетъ Богу паче телца юна, роги износяща и пазнокти.
Да узрятъ нищiи и воз­веселят­ся: взыщите Бога, и жива будетъ душа ваша.
Яко услыша убогiя Господь, и окован­ныя своя не уничижи.
Да восхвалятъ его небеса и земля, море и вся живущая въ немъ.
Яко Богъ спасетъ Сiона, и созиждут­ся гради Иудейстiи, и вселят­ся тамо и наслѣдятъ и:
и сѣмя рабовъ тво­ихъ удержитъ и, и любящiи имя твое вселят­ся въ немъ.
Въ коне́цъ Дави́ду, въ воспомина́нiе, во е́же спасти́ мя Го́споду.
Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́: Го́споди, помощи́ ми потщи́ся.
Да постыдя́т­ся и посра́мят­ся и́щущiи ду́шу мою́, да воз­вратя́т­ся вспя́ть и постыдя́т­ся хотя́щiи ми́ зла́я:
да воз­ратя́т­ся а́бiе стыдя́щеся глаго́лющiи ми́: бла́гоже, бла́гоже.
Да воз­ра́дуют­ся и воз­веселя́т­ся о тебѣ́ вси́ и́щущiи тебе́, Бо́же: и да глаго́лютъ вы́ну, да воз­вели́чит­ся Госпо́дь, лю́бящiи спасе́нiе твое́.
А́зъ же ни́щъ е́смь и убо́гъ, Бо́же, помози́ ми: помо́щникъ мо́й и изба́витель мо́й еси́ ты́, Го́споди, не закосни́.
Начальнику хора. Псалом Давида для пения.
Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет [в Иерусалиме].
Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть.
Дела беззаконий превозмогают меня; Ты очистишь преступления наши.
Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святаго храма Твоего.
Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко,
поставивший горы силою Своею, препоясанный могуществом,
укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов!
И убоятся знамений Твоих живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей.
Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее;
напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастания ее;
венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук,
источают на пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью;
луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
Воскликните Богу, вся земля.
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.
Скажите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему, [Вышний]!