Псалтирь, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

 
 • Дв7ду pал0мъ, сынHвъ їwнадaвовыхъ и3 пeрвыхъ плёншихсz, не надпи1санъ ў є3врє1й.
 • На тS, гDи, ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ.
 • Прaвдою тво­eю и3збaви мS и3 и3зми1 мz: при­клони2 ко мнЁ ќхо твоE и3 сп7си1 мz.
 • Бyди ми2 въ бг7а защи1тителz и3 въ мёсто крёпко спcти1 мz: ћкw ўтверждeніе моE и3 при­бёжище моE є3си2 ты2.
 • Б9е м0й, и3збaви мS и3з8 руки2 грёшнагw, и3з8 руки2 законопрестyпнагw и3 њби1дzщагw:
 • ћкw ты2 є3си2 терпёніе моE, гDи, гDи, ўповaніе моE t­ ю4ности мо­еS.
 • Въ тебЁ ўтверди1хсz t­ ўтр0бы, t­ чрeва мaтере мо­еS ты2 є3си2 м0й покрови1тель: њ тебЁ пёніе моE вhну.
 • Я$кw чyдо бhхъ мнHгимъ: и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ.
 • Да и3сп0лнzт­сz ўстA мо‰ хвалeніz, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE.
 • Не t­вeржи менє2 во врeмz стaрости: внегдA њскудэвaти крёпости мо­eй, не њстaви менє2.
 • Я$кw рёша врази2 мо­и2 мнЁ, и3 стргyщіи дyшу мою2 совэщaша вкyпэ,
 • глаг0люще: бг7ъ њстaвилъ є4сть є3го2, пожени1те и3 и3ми1те є3го2, ћкw нёсть и3збавлszй.
 • Б9е м0й, не ўдали1сz t­ менє2: б9е м0й, въ п0мощь мою2 вонми2.
 • Да постыдsт­сz и3 и3зчeзнутъ њклеветaющіи дyшу мою2, да њблекyт­сz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущіи ѕл†z мнЁ.
 • А$зъ же всегдA воз­8уповaю на тS, и3 при­ложY на всsку похвалY твою2.
 • ЎстA мо‰ воз­вэстsтъ прaвду твою2, вeсь дeнь спcніе твоE, ћкw не познaхъ кни6жнаz.
 • Вни1ду въ си1лэ гDни: гDи, помzнY прaвду тебє2 є3ди1нагw.
 • Б9е м0й, и5мже научи1лъ мS є3си2 t­ ю4ности мо­еS, и3 дон­н7э воз­вэщY чудесA тво‰.
 • И# дaже до стaрости и3 престарёніz, б9е м0й, не њстaви менє2, д0ндеже воз­вэщY мhшцу твою2 р0ду всемY грzдyщему,
 • си1лу твою2 и3 прaвду твою2, б9е, дaже до вhшнихъ, ±же сотвори1лъ ми2 є3си2 вели6чіz: б9е, кто2 под0бенъ тебЁ;
 • Е3ли6ки kви1лъ ми2 є3си2 скHрби мнHги и3 ѕлы2; и3 њбрaщьсz њживотвори1лъ мS є3си2 и3 t­ бeзднъ земли2 воз­вeлъ мS є3си2.
 • Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1че­ст­віе твоE, и3 њбрaщьсz ўтёшилъ мS є3си2, и3 t­ бeзднъ земли2 пaки воз­вeлъ мS є3си2.
 • И$бо а4зъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ, гDи, въ сосyдэхъ pал0мскихъ и4стину твою2, б9е: воспою2 тебЁ въ гyслехъ, ст7hй їи7левъ.
 • Возрaдуетэсz ўстнЁ мо­и2, є3гдA воспою2 тебЁ, и3 душA моS, ю4же є3си2 и3збaвилъ:
 • є3щe же и3 љзhкъ м0й вeсь дeнь по­учи1т­сz прaвдэ тво­eй, є3гдA постыдsт­сz и3 посрaмzт­сz и4щущій ѕл†z мнЁ.
 • W# соломHнэ, pал0мъ дв7ду.
 • Б9е, сyдъ тв0й царeви дaждь, и3 прaвду твою2 сhну царeву:
 • суди1ти лю1демъ тво­и6мъ въ прaвдэ и3 ни1щымъ тво­и6мъ въ судЁ.
 • Да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ лю1демъ и3 х0лми прaвду.
 • Сyдитъ ни1щымъ людски6мъ, и3 спасeтъ сhны ўб0гихъ, и3 смири1тъ клеветникA.
 • И# пребyдетъ съ с0лнцемъ, и3 прeжде луны2 р0да родHвъ.
 • Сни1детъ ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw кaплz кaплющаz на зeмлю.
 • Возсіsетъ во днeхъ є3гw2 прaвда и3 мн0же­с­т­во ми1ра, д0ндеже t­и1мет­сz лунA.
 • И# њбладaетъ t­ м0рz до м0рz, и3 t­ рёкъ до конє1цъ вселeн­ныz.
 • Пред8 ни1мъ при­падyтъ є3fі0плzне, и3 врази2 є3гw2 пeрсть поли1жутъ.
 • Цaріе fарсjйстіи и3 џстрови дaры при­несyтъ, цaріе ґрaвстіи и3 савA дaры при­ведyтъ:
 • и3 покл0нzт­сz є3мY вси2 цaріе зeмстіи, вси2 kзhцы пораб0таютъ є3мY.
 • Я$кw и3збaви ни1ща t­ си1льна, и3 ўб0га, є3мyже не бЁ пом0щника.
 • Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3 дyшы ўб0гихъ спасeтъ:
 • t­ ли1хвы и3 t­ непрaвды и3збaвитъ дyшы и4хъ, и3 чeстно и4мz є3гw2 пред8 ни1ми.
 • И# жи1въ бyдетъ, и3 дaст­сz є3мY t­ злaта ґравjйска: и3 пом0лzт­сz њ нeмъ вhну, вeсь дeнь благословsтъ є3го2.
 • Бyдетъ ўтверждeніе на земли2 на версёхъ г0ръ: превоз­несeт­сz пaче лівaна пл0дъ є3гw2, и3 процвэтyтъ t­ грaда ћкw травA земнaz.
 • Бyдетъ и4мz є3гw2 благословeно во вёки, прeжде с0лнца пребывaетъ и4мz є3гw2: и3 благословsт­сz въ нeмъ вс‰ кwлёна земнaz, вси2 kзhцы ўблажaтъ є3го2.
 • Блгcвeнъ гDь бг7ъ їи7левъ, творsй чудесA є3ди1нъ,
 • и3 блгcвeно и4мz слaвы є3гw2 во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: и3 и3сп0лнит­сz слaвы є3гw2 всS землS: бyди, бyди.
 • W#кончaшасz пBсни дв7да, сhна їессeова. Pал0мъ ґсaфу.
 • К0ль бlгъ бг7ъ їи7левъ пр†вымъ сeрдцемъ.
 • Мо­и1 же вмaлэ не подвижaстэсz н0зэ: вмaлэ не проліsшасz стwпы2 мо‰:
 • ћкw воз­ревновaхъ на беззакHн­ныz, ми1ръ грёшникwвъ зрS:
 • ћкw нёсть восклонeніz въ смeрти и4хъ и3 ўтверждeніz въ рaнэ и4хъ:
 • въ трудёхъ человёческихъ не сyть, и3 съ человBки не пріи1мутъ рaнъ.
 • Сегw2 рaди ўдержA | гордhнz и4хъ до концA: њдёzшасz непрaвдою и3 нечeстіемъ сво­и1мъ.
 • И#зhдетъ ћкw и3з8 тyка непрaвда и4хъ: преид0ша въ любо­1вь сeрдца.
 • Помhслиша и3 глаг0лаша въ лукaв­ст­вэ, непрaвду въ высотY глаг0лаша:
 • положи1ша на небеси2 ўстA сво‰, и3 љзhкъ и4хъ прeйде по земли2.
 • Сегw2 рaди њбратsт­сz лю1діе мо­и2 сёмw, и3 днjе и3сп0лнени њбрsщут­сz въ ни1хъ.
 • И# рёша: кaкw ўвёдэ бг7ъ; и3 а4ще є4сть рaзумъ въ вhшнэмъ;
 • СE, сjи грBшницы и3 гобзyющіи въ вёкъ ўдержaша богaт­ст­во.
 • И# рёхъ: є3дA {u5бо} всyе њправди1хъ сeрдце моE и3 ўмhхъ въ непови1н­ныхъ рyцэ мо­и2,
 • и3 бhхъ ћзвенъ вeсь дeнь, и3 њбличeніе моE на ќтренихъ;
 • А$ще глаг0лахъ, повёмъ тaкw: сE, р0ду сынHвъ тво­и1хъ, є3мyже њбэщaхсz {сE, р0ду сынHвъ тво­и1хъ преступи1хъ}:
 • и3 непщевaхъ разумёти: сіE трyдъ є4сть предо мн0ю,
 • д0ндеже вни1ду во ст7и1ло б9іе и3 разумёю въ послBднzz и4хъ.
 • Nбaче за льщє1ніz и4хъ положи1лъ є3си2 и5мъ ѕл†z, низложи1лъ є3си2 |, внегдA разгордёшасz.
 • Кaкw бhша въ запустёніе; внезaпу и3зчез0ша, погиб0ша за беззак0ніе своE.
 • Я$кw с0ніе востаю1щагw, гDи, во грaдэ тво­eмъ њ1бразъ и4хъ ўничижи1ши.
 • Я$кw разжжeсz сeрдце моE, и3 ўтрHбы мо‰ и3змэни1шасz:
 • и3 а4зъ ўничижeнъ, и3 не разумёхъ, ск0тенъ бhхъ ў тебє2.
 • И# а4зъ вhну съ тоб0ю: ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2,
 • и3 совётомъ тво­и1мъ настaвилъ мS є3си2, и3 со слaвою пріsлъ мS є3си2.
 • Чт0 бо ми2 є4сть на нб7си2; и3 t­ тебє2 что2 восхотёхъ на земли2;
 • И#зчезE сeрдце моE и3 пл0ть моS, б9е сeрдца мо­егw2, и3 чaсть моS, б9е, во вёкъ.
 • Я$кw сE, ўдалsющіи себE t­ тебє2 поги1бнутъ: потреби1лъ є3си2 всsкаго любо­дёющаго t­ тебє2.
 • Мнё же при­лэплsтисz бг7ови блaго є4сть, полагaти на гDа ўповaніе моE, воз­вэсти1ти ми2 вс‰ хвалы6 тво‰, во вратёхъ дщeре сіHни.
 • Рaзума ґсaфу.
 • Вскyю, б9е, t­ри1нулъ є3си2 до концA; разгнёвасz ћрость твоS на џвцы пaжити тво­еS;
 • Помzни2 с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва, и3збaвилъ є3си2 жезл0мъ достоsніz тво­егw2, горA сіHнъ сіS {жeзлъ достоsніz тво­егw2, г0ру сіHнъ сію2}, въ нeйже всели1л­сz є3си2.
 • Воздви1гни рyцэ тво­и2 на горды6ни и4хъ въ конeцъ, є3ли6ка лукaвнова врaгъ во ст7ёмъ тво­eмъ.
 • И# восхвали1шасz ненави1дzщіи тS посредЁ прaздника тво­егw2: положи1ша знaмєніz сво‰ знaмєніz, и3 не познaша,
 • ћкw во и3сх0дэ превhше: ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша
 • двє1ри є3гw2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5.
 • Возжг0ша nгнeмъ ст7и1ло твоE: на земли2 њскверни1ша жили1ще и4мене тво­егw2.
 • Рёша въ сeрдцы сво­eмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те, и3 t­стaвимъ вс‰ прaздники б9іz t­ земли2.
 • Знaмєніz и4хъ {знaменій нaшихъ} не ви1дэхомъ: нёсть ктомY прbр0ка, и3 нaсъ не познaетъ ктомY.
 • Док0лэ, б9е, пон0ситъ врaгъ; раздражи1тъ проти1вный и4мz твоE до концA;
 • Вскyю t­вращaеши рyку твою2 и3 десни1цу твою2 t­ среды2 нёдра тво­егw2 въ конeцъ;
 • Бг7ъ же, цр7ь нaшъ, прeжде вёка содёла спcніе посредЁ земли2.
 • Ты2 ўтверди1лъ є3си2 си1лою тво­eю м0ре: ты2 стeрлъ є3си2 главы6 ѕміє1въ въ водЁ:
 • ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 того2 брaшно лю1демъ є3fіHпскимъ.
 • Ты2 раст0рглъ є3си2 и3ст0чники и3 пот0ки: ты2 и3зсуши1лъ є3си2 рёки и3f†мскіz.
 • Тв0й є4сть дeнь, и3 твоS є4сть н0щь: ты2 соверши1лъ є3си2 зарю2 и3 с0лнце.
 • Ты2 сотвори1лъ є3си2 вс‰ предёлы земли2: жaтву и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 |.
 • Помzни2 сі‰: врaгъ поноси2 гDеви, и3 лю1діе безyмніи раздражи1ша и4мz твоE.
 • Не предaждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёда­ю­щуюсz тебЁ: дyшъ ўб0гихъ тво­и1хъ не забyди до концA.
 • При1зри на завётъ тв0й: ћкw и3сп0лнишасz помрачeн­ніи земли2 домHвъ беззак0ній.
 • Да не воз­врати1т­сz смирeн­ный посрaмленъ: ни1щъ и3 ўб0гъ восхвали1та и4мz твоE.
 • Востaни, б9е, суди2 прю2 твою2: помzни2 поношeніе твоE, є4же t­ безyмнагw вeсь дeнь.
 • Не забyди глaса моли1твєн­никъ тво­и1хъ: гордhнz ненави1дzщихъ тS взhде вhну {да восх0дитъ вhну къ тебЁ}.
 • Въ конeцъ, да не растли1ши, pал0мъ пёсни ґсaфу.
 • И#сповёмысz тебЁ, б9е, и3сповёмысz тебЁ и3 при­зовeмъ и4мz твоE: повёмъ вс‰ чудесA тво‰.
 • Е3гдA пріимY врeмz, а4зъ правwты2 воз­суждY.
 • Растazсz землS и3 вси2 живyщіи на нeй, а4зъ ўтверди1хъ столпы2 є3S.
 • Рёхъ беззак0н­ну­ю­щымъ, не беззак0н­нуйте: и3 согрэшaющымъ, не воз­носи1те р0га.
 • Не воз­двизaйте на высотY р0га вa­шегw и3 не глаг0лите на бг7а непрaвду:
 • ћкw нижE t­ и3схHдъ, нижE и3 з†падъ, нижE t­ пустhхъ г0ръ.
 • Я$кw бг7ъ судіS є4сть: сего2 смирsетъ, и3 сего2 воз­н0ситъ.
 • Я$кw чaша въ руцЁ гDни, вінA нера­ст­ворeна и3сп0лнь ра­ст­ворeніz, и3 ўклони2 t­ сеS въ сію2: nбaче др0ждіе є3гw2 не и3стощи1сz, и3спію1тъ вси2 грёшніи земли2.
 • А$зъ же воз­рaдуюсz въ вёкъ, воспою2 бг7у їaкwвлю:
 • и3 вс‰ р0ги грёшныхъ сломлю2, и3 воз­несeт­сz р0гъ првdнагw.
 • Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ ґсaфу, пёснь ко ґссmрjанину.
 • Вёдомъ во їудeи бг7ъ: во їи7ли вeліе и4мz є3гw2.
 • И# бhсть въ ми1рэ мёсто є3гw2, и3 жили1ще є3гw2 въ сіHнэ.
 • Тaмw сокруши2 крёпwсти лукHвъ, nрyжіе и3 мeчь и3 брaнь.
 • Просвэщaеши ты2 ди1внw t­ г0ръ вёчныхъ.
 • Смzт0шасz вси2 неразyмніи сeрдцемъ: ўснyша сн0мъ сво­и1мъ, и3 ничт0же њбрэт0ша вси2 мyжіе богaт­ст­ва въ рукaхъ сво­и1хъ.
 • T запрещeніz тво­егw2, б9е їaковль, воз­дремaша всёдшіи на к0ни.
 • Ты2 стрa­шенъ є3си2, и3 кто2 противостaнетъ тебЁ; t­т0лэ гнёвъ тв0й.
 • Съ нб7сE слhшанъ сотвори1лъ є3си2 сyдъ: землS ўбоsсz и3 ўмолчA,
 • внегдA востaти на сyдъ бг7у, спcти2 вс‰ крHткіz земли2.
 • Я$кw помышлeніе человёческое и3сповёст­сz тебЁ, и3 њстaнокъ помышлeніz прaзднуетъ ти2.
 • Помоли1тесz и3 воз­дади1те гDеви бг7у нa­шему: вси2, и5же њ1крестъ є3гw2, при­несyтъ дaры
 • стрaшному и3 t­eмлющему дyхи кнzзeй, стрaшному пaче царeй земнhхъ.
 • Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ ґсaфу.
 • Глaсомъ мо­и1мъ ко гDу воз­звaхъ, глaсомъ мо­и1мъ къ бг7у, и3 внsтъ ми2.
 • Въ дeнь ск0рби мо­еS бг7а взыскaхъ рукaма мо­и1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не прельщeнъ бhхъ: t­вeржесz ўтёшитисz душA моS.
 • Помzнyхъ бг7а и3 воз­весели1хсz, поглумлsхсz {размышлsхъ}, и3 малодyш­ст­воваше дyхъ м0й.
 • Предвари1стэ стражбы6 џчи мо­и2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ.
 • Помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBчнаz помzнyхъ, и3 по­учaхсz:
 • н0щію сeрдцемъ мо­и1мъ глумлsхсz, и3 тужa­ше {размышлsхъ, и3 и3спhтоваше} дyхъ м0й:
 • є3дA во вёки t­ри1нетъ гDь и3 не при­ложи1тъ бlговоли1ти пaки;
 • и3ли2 до концA млcть свою2 t­сэчeтъ, скончA гlг0лъ t­ р0да въ р0дъ;
 • є3дA забyдетъ ўщeдрити бг7ъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ сво­eмъ щедрHты сво‰;
 • И# рёхъ: н­н7э начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw.
 • Помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t­ начaла чудесA тво‰,
 • и3 по­учyсz во всёхъ дёлэхъ тво­и1хъ, и3 въ начинaніихъ тво­и1хъ поглумлю1сz {размышлsти бyду}.
 • Б9е, во ст7ёмъ пyть тв0й: кто2 бг7ъ вeлій, ћкw бг7ъ нaшъ;
 • Ты2 є3си2 бг7ъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2,
 • и3збaвилъ є3си2 мhшцею тво­eю лю1ди тво‰, сhны ї†кwвли и3 їHсифwвы.
 • Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоsшасz: смzт0шасz бє1здны.
 • Мн0же­с­т­во шyма в0дъ: глaсъ дaша њ1блацы, и4бо стрёлы тво‰ прех0дzтъ.
 • Глaсъ гр0ма тво­егw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHлніz тво‰ вселeн­ную: подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS.
 • Въ м0ри путіE тво­и2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 тво­и2 не познaют­сz.
 • Настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею.
 • На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек.
 • По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня.
 • Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты.
 • Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя,
 • ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей.
 • На Тебе утверждался я от утробы; Ты извел меня из чрева матери моей; Тебе хвала моя не престанет.
 • Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда.
 • Да наполнятся уста мои хвалою, [чтобы мне воспевать славу Твою,] всякий день великолепие Твое.
 • Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня,
 • ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою,
 • говоря: «Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего».
 • Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне.
 • Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла!
 • А я всегда буду уповать [на Тебя] и умножать всякую хвалу Тебе.
 • Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа.
 • Войду в размышление о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою – единственно Твою.
 • Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои.
 • И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего.
 • Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе?
 • Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня.
 • Ты возвышал меня и утешал меня, [и из бездн земли выводил меня].
 • И я буду славить Тебя на псалтири, Твою истину, Боже мой; буду воспевать Тебя на гуслях, Святый Израилев!
 • Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил;
 • и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла.
 • Боже! даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду,
 • да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде;
 • да принесут горы мир людям и холмы правду;
 • да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, –
 • и будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов.
 • Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю;
 • во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна;
 • он будет обладать от моря до моря и от реки* до концов земли; //*Евфрат.
 • падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах;
 • цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары;
 • и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему;
 • ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника.
 • Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет;
 • от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его;
 • и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его;
 • будет обилие хлеба на земле, наверху гор; плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле;
 • будет имя его [благословенно] вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его*; и благословятся в нем [все племена земные], все народы ублажат его.
 • Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса,
 • и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь.
 • Кончились молитвы Давида, сына Иесеева.
 • Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
 • А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, –
 • я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,
 • ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их;
 • на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам.
 • Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их;
 • выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце;
 • над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока;
 • поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле.
 • Потому туда же обращается народ Его, и пьют воду полною чашею,
 • и говорят: «как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?»
 • И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство.
 • [И я сказал:] так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои,
 • и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
 • Но если бы я сказал: «буду рассуждать так», – то я виновен был бы пред родом сынов Твоих.
 • И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,
 • доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их.
 • Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти.
 • Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов!
 • Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их.
 • Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя,
 • тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.
 • Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку;
 • Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.
 • Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
 • Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
 • Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.
 • А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои [во вратах дщери Сионовой].
 • Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?
 • Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, – эту гору Сион, на которой Ты веселился.
 • Подвигни стопы Твои к вековым развалинам: все разрушил враг во святилище.
 • Рыкают враги Твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших;
 • показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева;
 • и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами;
 • предали огню святилище Твое; совсем осквернили жилище имени Твоего;
 • сказали в сердце своем: «разорим их совсем», – и сожгли все места собраний Божиих на земле.
 • Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет.
 • Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое?
 • Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их.
 • Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли!
 • Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде;
 • Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, [Ефиопским];
 • Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки.
 • Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце;
 • Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.
 • Вспомни же: враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое.
 • Не предай зверям душу горлицы Твоей; собрания убогих Твоих не забудь навсегда.
 • Призри на завет Твой; ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.
 • Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий да восхвалят имя Твое.
 • Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного;
 • не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.
 • Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь.
 • Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое; возвещают чудеса Твои.
 • «Когда изберу время, Я произведу суд по правде.
 • Колеблется земля и все живущие на ней: Я утвержу столпы ее».
 • Говорю безумствующим: «не безумствуйте», и нечестивым: «не поднимайте рóга,
 • не поднимайте высоко рóга вашего, [не] говорите [на Бога] жестоковыйно»,
 • ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение,
 • но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит;
 • ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли.
 • А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева,
 • все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника.
 • Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь.
 • Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его.
 • И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе.
 • Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань.
 • Ты славен, могущественнее гор хищнических.
 • Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих.
 • От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница и конь.
 • Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего?
 • С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и утихла,
 • когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли.
 • И гнев человеческий обратится во славу Тебе: остаток гнева Ты укротишь.
 • Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному:
 • Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.
 • Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа.
 • Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня.
 • В день скорби моей ищу Господа; рука моя простерта ночью и не опускается; душа моя отказывается от утешения.
 • Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и изнемогает дух мой.
 • Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и не могу говорить.
 • Размышляю о днях древних, о летах веков минувших;
 • припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:
 • неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить?
 • неужели навсегда престала милость Его, и пресеклось слово Его в род и род?
 • неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои?
 • И сказал я: «вот мое горе – изменение десницы Всевышнего».
 • Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних;
 • буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях.
 • Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]!
 • Ты – Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов;
 • Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа.
 • Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны.
 • Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали.
 • Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась.
 • Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы.
 • Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта