Псалтирь, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

 
 • Рaзума ґсaфу.
 • Внемли1те, лю1діе мо­и2, зак0ну мо­емY, при­клони1те ќхо вa­ше во глаг0лы ќстъ мо­и1хъ.
 • Tвeрзу въ при1тчахъ ўстA мо‰, провэщaю ган†ніz и3спeрва.
 • Е3ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ |, и3 nтцы2 нaши повёдаша нaмъ:
 • не ўтаи1шасz t­ ч†дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ, воз­вэщaюще хвалы6 гDни, и3 си6лы є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же сотвори2.
 • И# воз­дви1же свидёніе во їaкwвэ, и3 зак0нъ положи2 во їи7ли, є3ли6ка заповёда nтцє1мъ нaшымъ сказaти | сыновHмъ сво­и6мъ,
 • ћкw да познaетъ р0дъ и4нъ, сhнове родsщіисz, и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сыновHмъ сво­и6мъ:
 • да положaтъ на бг7а ўповaніе своE, и3 не забyдутъ дёлъ б9іихъ, и3 зaпwвэди є3гw2 взhщутъ:
 • да не бyдутъ ћкоже nтцы2 и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 преwгорчевazй, р0дъ и4же не и3спрaви сeрдца сво­егw2 и3 не ўвёри съ бг7омъ дyха сво­егw2.
 • Сhнове є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки воз­врати1шасz въ дeнь брaни:
 • не сохрани1ша завёта б9іz, и3 въ зак0нэ є3гw2 не восхотёша ходи1ти.
 • И# забhша бlгодэ‰ніz є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же показA и5мъ
 • пред8 nтцы6 и4хъ, ±же сотвори2 чудесA въ земли2 є3гЂпетстэй, на п0ли танеHсэ:
 • развeрзе м0ре и3 проведE и5хъ: предстaви в0ды ћкw мёхъ,
 • и3 настaви | њ1блакомъ во дни2 и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS.
 • Развeрзе кaмень въ пустhни и3 напо­и2 | ћкw въ бeзднэ мн0зэ:
 • и3 и3зведE в0ду и3з8 кaмене и3 низведE ћкw рёки в0ды.
 • И# при­ложи1ша є3щE согрэшaти є3мY, преwгорчи1ша вhшнzго въ безв0днэй:
 • и3 и3скуси1ша бг7а въ сердцaхъ сво­и1хъ, воспроси1ти бр†шна душaмъ сво­и6мъ.
 • И# клеветaша на бг7а и3 рёша: є3дA воз­м0жетъ бг7ъ ўгот0вати трапeзу въ пустhни;
 • Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz: є3дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ сво­и6мъ;
 • Сегw2 рaди слhша гDь и3 презрЁ, и3 џгнь воз­горёсz во їaкwвэ, и3 гнёвъ взhде на їи7лz:
 • ћкw не вёроваша бг7ови, нижE ўповaша на спcніе є3гw2.
 • И# заповёда њблакHмъ свhше, и3 двє1ри небесE t­вeрзе:
 • и3 њдожди2 и5мъ мaн­ну ћсти, и3 хлёбъ небeсный дадE и5мъ.
 • Хлёбъ а4гг7лскій kдE человёкъ: брaшно послA и5мъ до сhтости.
 • Воздви1же ю4гъ съ небесE, и3 наведE си1лою сво­eю лjва:
 • и3 њдожди2 на нS ћкw прaхъ плHти, и3 ћкw пес0къ морскjй пти6цы перн†ты.
 • И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ, њ1крестъ жили1щъ и4хъ.
 • И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2, и3 желaніе и4хъ пренесE и5мъ.
 • Не лиши1шасz t­ желaніz сво­егw2: є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ,
 • и3 гнёвъ б9ій взhде на нS, и3 ўби2 мнHжайшаz и4хъ, и3 и3збр†н­нымъ їи7лєвымъ запsтъ.
 • Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE и3 не вёроваша чудесє1мъ є3гw2:
 • и3 и3зчез0ша въ суетЁ днjе и4хъ, и3 лBта и4хъ со тщaніемъ.
 • Е3гдA ўбивa­ше |, тогдA взыскaху є3го2 и3 њбращaхусz и3 ќтреневаху къ бг7у:
 • и3 помzнyша, ћкw бг7ъ пом0щникъ и5мъ є4сть, и3 бг7ъ вhшній и3збaвитель и5мъ є4сть:
 • и3 воз­люби1ша є3го2 ўсты6 сво­и1ми, и3 љзhкомъ сво­и1мъ солгaша є3мY:
 • сeрдце же и4хъ не бЁ прaво съ ни1мъ, нижE ўвёришасz въ завётэ є3гw2.
 • Т0й же є4сть щeдръ, и3 њчcтитъ грэхи2 и4хъ, и3 не растли1тъ: и3 ўмн0житъ t­врати1ти ћрость свою2, и3 не разжжeтъ всегw2 гнёва сво­егw2.
 • И# помzнY, ћкw пл0ть сyть, дyхъ ходsй и3 не њбращazйсz:
 • колькрaты преwгорчи1ша є3го2 въ пустhни, прогнёваша є3го2 въ земли2 безв0днэй;
 • и3 њбрати1шасz, и3 и3скуси1ша бг7а, и3 ст7aго їи7лева раздражи1ша:
 • и3 не помzнyша руки2 є3гw2 въ дeнь, въ џньже и3збaви | и3з8 руки2 њскорблsющагw:
 • ћкоже положи2 во є3гЂптэ знaмєніz сво‰, и3 чудесA сво‰ на п0ли танеHсэ:
 • и3 преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ и3 и3ст0чники и4хъ, ћкw да не пію1тъ.
 • ПослA на нS пє1сіz м{хи, и3 поzд0ша |, и3 ж†бы, и3 растли2 |:
 • и3 дадE ржЁ плоды2 и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ.
 • Ўби2 грaдомъ віногрaды и4хъ и3 черни1чіе и4хъ слaною:
 • и3 предадE грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2.
 • ПослA на нS гнёвъ ћрости сво­еS, ћрость и3 гнёвъ и3 ск0рбь, послaніе а4ггєлы лю1тыми.
 • Путесотвори2 стезю2 гнёву сво­емY, и3 не пощадЁ t­ смeрти дyшъ и4хъ, и3 скоты2 и4хъ въ смeрти заключи2:
 • и3 порази2 всsкое первор0дное въ земли2 є3гЂпетстэй, начaтокъ всsкагw трудA и4хъ въ селeніихъ хaмовыхъ.
 • И# воз­дви1же ћкw џвцы лю1ди сво‰, и3 воз­ведE | ћкw стaдо въ пустhни:
 • и3 настaви | на ўповaніе, и3 не ўбоsшасz: и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре.
 • И# введE | въ г0ру ст7hни сво­еS, г0ру сію2, ю4же стzжA десни1ца є3гw2.
 • И# и3згнA t­ лицA и4хъ kзhки, и3 по жрeбію дадE и5мъ [зeмлю] ќжемъ жребодаsніz, и3 всели2 въ селeніихъ и4хъ кwлёна їи7лєва.
 • И# и3скуси1ша и3 преwгорчи1ша бг7а вhшнzго, и3 свидёній є3гw2 не сохрани1ша:
 • и3 t­врати1шасz и3 t­верг0шасz, ћкоже и3 nтцы2 и4хъ: преврати1шасz въ лyкъ развращeнъ:
 • и3 прогнёваша є3го2 въ х0лмэхъ сво­и1хъ, и3 во и3стукaн­ныхъ сво­и1хъ раздражи1ша є3го2.
 • Слhша бг7ъ и3 презрЁ, и3 ўничижи2 ѕэлw2 їи7лz:
 • и3 t­ри1ну ски1нію силHмскую, селeніе є4же {селeніе своE, и3дёже} всели1сz въ человёцэхъ:
 • и3 предадE въ плёнъ крёпость и4хъ, и3 добр0ту и4хъ въ рyки врагHвъ:
 • и3 затвори2 во nрyжіи лю1ди сво‰ и3 достоsніе своE презрЁ.
 • Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь, и3 дBвы и4хъ не њсётwваны бhша:
 • свzщeн­ницы и4хъ мечeмъ пад0ша, и3 вдови1цы и4хъ не њпл†каны бyдутъ.
 • И# востA ћкw спS гDь, ћкw си1ленъ и3 шyменъ t­ вінA:
 • и3 порази2 враги2 сво‰ вспsть, поношeніе вёчное дадE и5мъ:
 • и3 t­ри1ну селeніе їHсифово, и3 колёно є3фрeмово не и3збрA:
 • и3 и3збрA колёно їyдово, г0ру сіHню, ю4же воз­люби2:
 • и3 создA ћкw є3динор0га ст7и1лище своE: на земли2 њсновA и5 въ вёкъ.
 • И# и3збрA дв7да рабA сво­его2, и3 воспріsтъ є3го2 t­ стaдъ џвчихъ:
 • t­ до­и1лицъ поsтъ є3го2, пасти2 їaкwва рабA сво­его2, и3 їи7лz достоsніе своE.
 • И# ўпасE | въ неѕл0біи сeрдца сво­егw2, и3 въ рaзумэхъ рукY своє1ю настaвилъ | є4сть.
 • Pал0мъ ґсaфу.
 • Б9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, њскверни1ша хрaмъ ст7hй тв0й,
 • положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище: положи1ша тр{піz р†бъ тво­и1хъ брaшно пти1цамъ небє1снымъ, плHти прпdбныхъ тво­и1хъ ѕвэрє1мъ земнhмъ:
 • проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду њ1крестъ їеrли1ма, и3 не бЁ погребazй.
 • Бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ њ1крестъ нaсъ.
 • Док0лэ, гDи, прогнёваешисz до концA; разжжeт­сz ћкw џгнь рвeніе твоE;
 • Пролjй гнёвъ тв0й на kзhки незнaющыz тебє2, и3 на ц†р­ст­віz, ±же и4мене тво­егw2 не при­звaша:
 • ћкw поzд0ша їaкwва, и3 мёсто є3гw2 њпустоши1ша.
 • Не помzни2 нaшихъ беззак0ній пeрвыхъ: ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты тво‰, гDи, ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2.
 • Помози2 нaмъ, б9е, сп7си1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене тво­егw2: гDи, и3збaви ны2 и3 њчcти грэхи2 нaшz и4мене рaди тво­егw2.
 • Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бг7ъ и4хъ; и3 да ўвёст­сz во kзhцэхъ пред8 nчи1ма нaшима t­мщeніе кр0ве р†бъ тво­и1хъ пролитhz.
 • Да вни1детъ пред8 тS воз­дыхaніе њковaн­ныхъ: по вели1чію мhшцы тво­еS снабди2 сhны ўмерщвлeн­ныхъ.
 • Воздaждь сосёдwмъ нaшымъ седмери1цею въ нёдро и4хъ поношeніе и4хъ, и4мже поноси1ша тS, гDи.
 • Мh же лю1діе тво­и2 и3 џвцы пaжити тво­еS и3сповёмысz тебЁ, б9е, во вёкъ, въ р0дъ и3 р0дъ воз­вэсти1мъ хвалY твою2.
 • Въ конeцъ, њ и3змёншихсz, свидёніе ґсaфу, pал0мъ 79.
 • Пасhй їи7лz вонми2: наставлszй ћкw nвчA їHсифа, сэдsй на херувjмэхъ, kви1сz:
 • пред8 є3фрeмомъ и3 веніамjномъ и3 манассjемъ воз­дви1гни си1лу твою2, и3 пріиди2 во є4же спcти2 нaсъ.
 • Б9е, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.
 • ГDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на моли1тву р†бъ тво­и1хъ;
 • Напитaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ, и3 напо­и1ши нaсъ слезaми въ мёру.
 • Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшымъ, и3 врази2 нaши подражни1ша ны2.
 • ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.
 • Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2: и3згнaлъ є3си2 kзhки, и3 насади1лъ є3си2 и5:
 • путесотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ, и3 насади1лъ є3си2 корє1ніz є3гw2, и3 и3сп0лни зeмлю.
 • Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz:
 • прострE р0зги є3гw2 {сво‰} до м0рz, и3 дaже до рёкъ t­р†сли є3гw2 {сво‰}.
 • Вскyю низложи1лъ є3си2 њпл0тъ є3гw2, и3 њб8имaютъ и5 вси2 мимоходsщіи путeмъ;
 • W#зобA и5 вeпрь t­ дубрaвы, и3 ўединeн­ный ди1вій поzдE и5.
 • Б9е си1лъ, њбрати1сz u5бо, и3 при1зри съ нб7сE и3 ви1ждь, и3 посэти2 віногрaдъ сeй:
 • и3 соверши2 и5, є3г0же насади2 десни1ца твоS, и3 на сhна человёческаго, є3г0же ўкрепи1лъ є3си2 себЁ.
 • Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ: t­ запрещeніz лицA тво­егw2 поги1бнутъ.
 • Да бyдетъ рукA твоS на мyжа десни1цы тво­еS и3 на сhна человёческаго, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ,
 • и3 не t­стyпимъ t­ тебє2: њживи1ши ны2, и3 и4мz твоE при­зовeмъ.
 • ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.
 • Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ ґсaфу.
 • Рaдуйтесz бг7у пом0щнику нa­шему, воскли1кните бг7у їaкwвлю:
 • пріими1те pал0мъ и3 дади1те тmмпaнъ, pалти1рь красeнъ съ гyсльми:
 • воструби1те въ новомcчіи труб0ю, во бlгознамени1тый дeнь прaздника вa­шегw:
 • ћкw повелёніе їи7леви є4сть, и3 судьбA бг7у їaковлю.
 • Свидёніе во їHсифэ положи2 є5, внегдA и3зhти є3мY t­ земли2 є3гЂпетскіz: љзhка, є3гHже не вёдzше, ўслhша.
 • Tsтъ t­ брeмене хребeтъ є3гw2: рyцэ є3гw2 въ коши2 пораб0тастэ.
 • Въ ск0рби при­звaлъ мS є3си2, и3 и3збaвихъ тS: ўслhшахъ тS въ тaйнэ бyрнэ: и3скуси1хъ тS на водЁ прерэкaніz.
 • Слhшите, лю1діе мо­и2, и3 засвидётел­ст­вую вaмъ, їи7лю, а4ще послyшаеши менє2:
 • не бyдетъ тебЁ б0гъ н0въ, нижE поклони1шисz б0гу чуждeму.
 • А$зъ бо є4смь гDь бг7ъ тв0й, и3зведhй тS t­ земли2 є3гЂпетскіz: разшири2 ўстA твоS, и3 и3сп0лню |.
 • И# не послyшаша лю1діе мо­и2 глaса мо­егw2, и3 їи7ль не внsтъ ми2:
 • и3 t­пусти1хъ | по начинaніємъ сердeцъ и4хъ, п0йдутъ въ начинaніихъ сво­и1хъ.
 • А$ще бhша лю1діе мо­и2 послyшали менє2, їи7ль а4ще бы въ пути6 мо‰ ходи1лъ:
 • ни њ чес0мже ќбw враги2 є3гw2 смири1лъ бhхъ, и3 на њскорблsющыz и5хъ воз­ложи1лъ бhхъ рyку мою2.
 • Врази2 гDни солгaша є3мY, и3 бyдетъ врeмz и4хъ въ вёкъ:
 • и3 напитA и5хъ t­ тyка пшени1чна, и3 t­ кaмене мeда насhти и5хъ.
 • Pал0мъ ґсaфу.
 • Бг7ъ стA въ с0нмэ богHвъ, посредё же б0ги разсyдитъ.
 • Док0лэ сyдите непрaвду, и3 ли1ца грёшникwвъ пріeмлете;
 • Суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща њправдaйте:
 • и3зми1те ни1ща и3 ўб0га, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвите є3го2.
 • Не познaша, нижE ўразумёша, во тмЁ х0дzтъ: да подви1жат­сz вс‰ њснов†ніz земли2.
 • А$зъ рёхъ: б0зи є3стE, и3 сhнове вhшнzгw вси2:
 • вh же ћкw человёцы ўмирaете, и3 ћкw є3ди1нъ t­ кнzзeй пaдаете.
 • Воскrни2, б9е, суди2 земли2: ћкw ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ.
 • Пёснь pалмA ґсaфу.
 • Б9е, кто2 ўпод0бит­сz тебЁ; не премолчи2, нижE ўкроти2 {нижE ўкроти1сz}, б9е:
 • ћкw сE, врази2 тво­и2 воз­шумёша, и3 ненави1дzщіи тS воз­двиг0ша главY.
 • На лю1ди тво‰ лукaвноваша в0лею, и3 совэщaша на ст7ы6z тво‰.
 • Рёша: пріиди1те и3 потреби1мъ | t­ kзы6къ, и3 не помzнeт­сz и4мz їи7лево ктомY.
 • Я$кw совэщaша є3диномышлeніемъ вкyпэ, на тS завётъ завэщaша:
 • селє1ніz їдумє1йска и3 їсмaиліте, мwaвъ и3 ґгaрzне,
 • гевaлъ и3 ґммHнъ и3 ґмали1къ, и3ноплемє1н­ницы съ живyщими въ тЂрэ:
 • и4бо и3 ґссyръ пріи1де съ ни1ми, бhша въ заступлeніе сыновHмъ лHтwвымъ:
 • сотвори2 и5мъ ћкw мадіaму и3 сісaрэ, ћкw їавjму въ пот0цэ кjссовэ:
 • потреби1шасz во ґендHрэ, бhша ћкw гн0й земнhй.
 • Положи2 кнsзи и4хъ ћкw њри1ва и3 зи1ва, и3 зевeа и3 салмaна, вс‰ кн‰зи и4хъ,
 • и4же рёша: да наслёдимъ себЁ ст7и1лище б9іе.
 • Б9е м0й, положи2 | ћкw к0ло, ћкw тр0сть пред8 лицeмъ вётра.
 • Я$кw џгнь попалszй дубр†вы, ћкw плaмень пожигazй г0ры:
 • тaкw поженeши | бyрею тво­eю, и3 гнёвомъ тво­и1мъ смzтeши |.
 • И#сп0лни ли1ца и4хъ безчeстіz, и3 взhщутъ и4мене тво­егw2, гDи.
 • Да постыдsт­сz и3 смzтyт­сz въ вёкъ вёка, и3 посрaмzт­сz и3 поги1бнутъ.
 • И# да познaютъ, ћкw и4мz тебЁ гDь, ты2 є3ди1нъ вhшній по всeй земли2.
 • Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ.
 • К0ль воз­лю1блєн­на селє1ніz тво‰, гDи си1лъ.
 • Желaетъ и3 скончавaет­сz душA моS во дворы2 гDни: сeрдце моE и3 пл0ть моS воз­рaдовастасz њ бз7э жи1вэ.
 • И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰, nлтари6 тво‰, гDи си1лъ, цр7ю2 м0й и3 б9е м0й.
 • Бlжeни живyщіи въ домY тво­eмъ: въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS.
 • Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебє2: восхождє1ніz въ сeрдцы сво­eмъ положи2,
 • во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2 {во ю3д0ли плачeвнэй, въ мёстэ, є4же положи2}: и4бо блгcвeніе дaстъ законополагazй.
 • П0йдутъ t­ си1лы въ си1лу: kви1т­сz бг7ъ богHвъ въ сіHнэ.
 • ГDи б9е си1лъ, ўслhши моли1тву мою2, внуши2, б9е їaкwвль.
 • Защи1тниче нaшъ, ви1ждь, б9е, и3 при1зри на лицE хрістA тво­егw2.
 • Я$кw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ тво­и1хъ пaче тhсzщъ: и3зв0лихъ при­метaтисz въ домY бг7а мо­егw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ.
 • Я$кw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бг7ъ блгdть и3 слaву дaстъ: гDь не лиши1тъ бlги1хъ ходsщихъ неѕл0біемъ.
 • ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.
 • Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ.
 • Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, воз­врати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль.
 • W#стaвилъ є3си2 беззакHніz людjй тво­и1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ.
 • Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, воз­врати1л­сz є3си2 t­ гнёва ћрости тво­еS.
 • Возврати2 нaсъ, б9е спcній нaшихъ, и3 t­врати2 ћрость твою2 t­ нaсъ.
 • Е3дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t­ р0да въ р0дъ;
 • Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе тво­и2 воз­веселsт­сz њ тебЁ.
 • Kви2 нaмъ, гDи, млcть твою2, и3 спcніе твоE дaждь нaмъ.
 • Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бг7ъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY.
 • Nбaче бли1з8 боsщихсz є3гw2 спcніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу.
 • Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz:
 • и4стина t­ земли2 воз­сіS, и3 прaвда съ нб7сE при­ни1че:
 • и4бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й.
 • Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.
 • Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих.
 • Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
 • Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам,
 • не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.
 • Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их,
 • чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, –
 • возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его,
 • и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
 • Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани:
 • они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его;
 • забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им.
 • Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цоан:
 • разделил море, и провел их чрез него, и поставил воды стеною;
 • и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня;
 • рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны;
 • из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки.
 • Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне:
 • искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей,
 • и говорили против Бога и сказали: «может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
 • Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?»
 • Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля
 • за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его.
 • Он повелел облакам свыше и отверз двери неба,
 • и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им.
 • Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
 • Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею
 • и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок морской, птиц пернатых:
 • поверг их среди стана их, около жилищ их, –
 • и они ели и пресытились; и желаемое ими дал им.
 • Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их,
 • гнев Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил.
 • При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его.
 • И погубил дни их в суете и лета их в смятении.
 • Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу,
 • и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их,
 • и льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним;
 • сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его.
 • Но Он, Милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей:
 • Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается.
 • Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой!
 • и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева,
 • не помнили руки́ Его, дня, когда Он избавил их от угнетения,
 • когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан;
 • и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
 • послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их;
 • земные произрастения их отдал гусенице и труд их – саранче;
 • виноград их побил градом и сикоморы их – льдом;
 • скот их предал граду и стада их – молниям;
 • послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов;
 • уравнял стезю гневу Своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве;
 • поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах Хамовых;
 • и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею;
 • вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море;
 • и привел их в область святую Свою, на гору сию, которую стяжала десница Его;
 • прогнал от лица их народы и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселил в шатрах их.
 • Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;
 • отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
 • огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность Его.
 • Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля;
 • отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал Он между человеками;
 • и отдал в плен крепость Свою и славу Свою в руки врага,
 • и предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Свое.
 • Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен;
 • священники его падали от меча, и вдовы его не плакали.
 • Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином,
 • и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их;
 • и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал,
 • а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
 • И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, утвердил его навек,
 • и избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих
 • и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля.
 • И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их.
 • Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины;
 • трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным;
 • пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их.
 • Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас.
 • Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь?
 • Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают,
 • ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили.
 • Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены.
 • Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего.
 • Для чего язычникам говорить: «где Бог их?» Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
 • Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть.
 • Семикратно возврати соседям нашим в недро их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили.
 • А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе.
 • Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.
 • Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
 • Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас.
 • Боже! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?
 • Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их слезами в большой мере,
 • положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами.
 • Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;
 • очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.
 • Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии;
 • она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
 • Для чего разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?
 • Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее.
 • Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей;
 • охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.
 • Он пожжен огнем, обсечен; от прещения лица Твоего погибнут.
 • Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе,
 • и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать имя Твое.
 • Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Асафа.
 • Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова;
 • возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью;
 • трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего;
 • ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева.
 • Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал:
 • «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин.
 • В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя.
 • Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: Израиль! о, если бы ты послушал Меня!
 • Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному.
 • Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их».
 • Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
 • потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам.
 • О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
 • Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку Мою на притеснителей их:
 • ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда;
 • Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.
 • Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд:
 • доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
 • Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
 • избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых.
 • Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
 • Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
 • но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
 • Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы.
 • Песнь. Псалом Асафа.
 • Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже,
 • ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову;
 • против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;
 • сказали: «пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».
 • Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз:
 • селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне,
 • Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира.
 • И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых.
 • Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона,
 • которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли.
 • Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с Зевеем и Салманом,
 • которые говорили: «возьмем себе во владение селения Божии».
 • Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром.
 • Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы,
 • так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение;
 • исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи!
 • Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут,
 • и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.
 • Начальнику хора. На Гефском орудии. Кореевых сынов. Псалом.
 • Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
 • Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
 • И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
 • Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.
 • Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе.
 • Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением;
 • приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
 • Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев!
 • Боже, защитник наш! Приникни и призри на лице помазанника Твоего.
 • Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия.
 • Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ.
 • Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
 • Начальнику хора. Кореевых сынов. Псалом.
 • Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
 • простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его,
 • отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего.
 • Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас.
 • Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род?
 • Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?
 • Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам.
 • Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство.
 • Так, близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
 • Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются;
 • истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес;
 • и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой;
 • правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта