Псалтирь, 85, 86, 87, 88, 89, 90 *

 
 • Мlтва дв7ду.
 • Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши мS: ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь а4зъ.
 • Сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA тво­его2, б9е м0й, ўповaющаго на тS.
 • Поми1луй мS, гDи, ћкw къ тебЁ воз­зовY вeсь дeнь.
 • Возвесели2 дyшу рабA тво­егw2: ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2.
 • Я$кw ты2, гDи, бlгъ и3 кр0токъ и3 многомлcтивъ всBмъ при­зывaющымъ тS.
 • Внуши2, гDи, моли1тву мою2 и3 вонми2 глaсу молeніz мо­егw2.
 • Въ дeнь ск0рби мо­еS воз­звaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2.
 • Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ, гDи, и3 нёсть по дэлHмъ тво­и6мъ.
 • Вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzт­сz пред8 тоб0ю, гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE:
 • ћкw вeлій є3си2 ты2 и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бг7ъ є3ди1нъ.
 • Настaви мS, гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ тво­eй: да воз­весели1т­сz сeрдце моE боsтисz и4мене тво­егw2.
 • И#сповёмсz тебЁ, гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мо­и1мъ и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ:
 • ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t­ а4да преисп0днэйшагw.
 • Б9е, законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю.
 • И# ты2, гDи б9е м0й, щeдрый и3 млcтивый, долготерпэли1вый и3 многомлcтивый и3 и4стин­ный,
 • при1зри на мS и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку тво­емY и3 сп7си2 сhна рабы2 тво­еS.
 • Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsт­сz, ћкw ты2, гDи, пом0глъ ми2 и3 ўтёшилъ мS є3си2.
 • СынHмъ корewвымъ, pал0мъ пёсни.
 • W#снов†ніz є3гw2 на горaхъ ст7hхъ: лю1битъ гDь вратA сіw6нz пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ.
 • Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій.
 • ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE, и3ноплемє1н­ницы и3 тЂръ и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw.
 • Мaти сіHнъ речeтъ: человёкъ и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA и5 вhшній.
 • ГDь повёсть въ писaніи людjй и3 кнzзeй, си1хъ бhв­шихъ въ нeмъ.
 • Я$кw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ.
 • Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4же t­вэщaти, рaзума є3мaну їи7лтzнину.
 • ГDи б9е спcніz мо­егw2, во дни2 воз­звaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю:
 • да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, при­клони2 ќхо твоE къ молeнію мо­емY.
 • Я$кw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й а4ду при­бли1жисz.
 • Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи,
 • въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвен­ніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t­ руки2 тво­еS t­риновeни бhша.
 • Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй.
 • На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHлны тво‰ навeлъ є3си2 на мS.
 • Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мо­и1хъ t­ менє2: положи1ша мS мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ.
 • Џчи мо­и2 и3знемог0стэ t­ нищеты2: воз­звaхъ къ тебЁ, гDи, вeсь дeнь, воз­дёхъ къ тебЁ рyцэ мо­и2.
 • Е3дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzт­сz тебЁ;
 • Е3дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели;
 • Е3дA позн†на бyдутъ во тмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeн­нэй;
 • И# а4зъ къ тебЁ, гDи, воз­звaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS предвари1тъ тS.
 • Вскyю, гDи, t­рёеши дyшу мою2; t­вращaеши лицE твоE t­ менє2;
 • Ни1щъ є4смь а4зъ, и3 въ трудёхъ t­ ю4ности мо­еS: воз­нeсжесz смири1хсz и3 и3знемог0хъ.
 • На мнЁ преид0ша гнёви тво­и2, ўстрашє1ніz тво‰ воз­мути1ша мS:
 • њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS вкyпэ.
 • Ўдaлилъ є3си2 t­ менє2 дрyга и3 и4скрен­нzго, и3 знaемыхъ мо­и1хъ t­ страстeй.
 • Рaзума є3faма їи7лтzнина.
 • Млcти тво‰, гDи, во вёкъ воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ воз­вэщY и4стину твою2 ўсты6 мо­и1ми.
 • ЗанE рeклъ є3си2: въ вёкъ млcть сози1ждет­сz: на нб7сёхъ ўгот0вит­сz и4стина твоS.
 • Завэщaхъ завётъ и3збр†н­нымъ мо­и6мъ, клsхсz дв7ду рабY мо­емY:
 • до вёка ўгот0ваю сёмz твоE, и3 сози1жду въ р0дъ и3 р0дъ пrт0лъ тв0й.
 • И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи, и4бо и4стину твою2 въ цр7кви ст7hхъ.
 • Я$кw кто2 во њ1блацэхъ ўравни1т­сz гDеви; ўпод0бит­сz гDеви въ сынёхъ б9іихъ;
 • Бг7ъ прославлsемь въ совётэ ст7hхъ, вeлій и3 стрa­шенъ є4сть над8 всёми њкрeстными є3гw2.
 • ГDи б9е си1лъ, кто2 под0бенъ тебЁ; си1ленъ є3си2, гDи, и3 и4стина твоS њ1крестъ тебє2.
 • Ты2 вLче­ст­вуеши держaвою морск0ю: воз­мущeніе же в0лнъ є3гw2 ты2 ўкрочaеши.
 • Ты2 смири1лъ, є3си2, ћкw ћзвена, г0рдаго: мhшцею си1лы тво­еS расточи1лъ є3си2 враги2 тво‰.
 • Тво‰ сyтъ небесA, и3 твоS є4сть землS: вселeн­ную и3 и3сполнeніе є3S ты2 њсновaлъ є3си2.
 • Сёверъ и3 м0ре ты2 создaлъ є3си2: fавHръ и3 є3рмHнъ њ и4мени тво­eмъ воз­рaдуетасz.
 • ТвоS мhшца съ си1лою: да ўкрэпи1т­сz рукA твоS, и3 воз­несeт­сz десни1ца твоS.
 • Прaвда и3 судьбA ўгот0ваніе пrт0ла тво­егw2: млcть и3 и4стина пред8и1детэ пред8 лицeмъ тво­и1мъ.
 • Бlжeни лю1діе вёдущіи воскликновeніе: гDи, во свётэ лицA тво­егw2 п0йдутъ,
 • и3 њ и4мени тво­eмъ воз­рaдуют­сz вeсь дeнь, и3 прaвдою тво­eю воз­несyт­сz.
 • Я$кw похвалA си1лы и4хъ ты2 є3си2, и3 во бlговолeніи тво­eмъ воз­несeт­сz р0гъ нaшъ:
 • ћкw гDне є4сть заступлeніе, и3 ст7aгw їи7лева цр7S нa­шегw.
 • ТогдA гlалъ є3си2 въ видёніи сыновHмъ тво­и6мъ, и3 рeклъ є3си2: положи1хъ п0мощь на си1льнаго, воз­нес0хъ и3збрaн­наго t­ людjй мо­и1хъ:
 • њбрэт0хъ дв7да рабA мо­его2, є3лeемъ ст7hмъ мо­и1мъ помaзахъ є3го2.
 • И$бо рукA моS застyпитъ є3го2, и3 мhшца моS ўкрэпи1тъ є3го2:
 • ничт0же ўспёетъ врaгъ на него2, и3 сhнъ беззак0ніz не при­ложи1тъ њѕл0бити є3го2.
 • И# ссэкY t­ лицA є3гw2 враги2 є3гw2, и3 ненави1дzщыz є3го2 побэждY:
 • и3 и4стина моS и3 млcть моS съ ни1мъ, и3 њ и4мени мо­eмъ воз­несeт­сz р0гъ є3гw2:
 • и3 положY на м0ри рyку є3гw2, и3 на рэкaхъ десни1цу є3гw2.
 • Т0й при­зовeтъ мS: nц7ъ м0й є3си2 ты2, бг7ъ м0й и3 застyпникъ спcніz мо­егw2.
 • И# а4зъ пeрвенца положY є3го2, высокA пaче царeй земнhхъ:
 • въ вёкъ сохраню2 є3мY млcть мою2, и3 завётъ м0й вёренъ є3мY:
 • и3 положY въ вёкъ вёка сёмz є3гw2, и3 пrт0лъ є3гw2 ћкw днjе нeба.
 • А$ще њстaвzтъ сhнове є3гw2 зак0нъ м0й, и3 въ судьбaхъ мо­и1хъ не п0йдутъ:
 • а4ще њправд†ніz мо‰ њсквернsтъ, и3 зaповэдій мо­и1хъ не сохранsтъ:
 • посэщY жезл0мъ беззакHніz и4хъ, и3 рaнами непр†вды и4хъ,
 • млcть же мою2 не разорю2 t­ ни1хъ, ни превреждY во и4стинэ мо­eй:
 • нижE њскверню2 завёта мо­егw2, и3 и3сходsщихъ t­ ќстъ мо­и1хъ не t­вeргусz.
 • Е3ди1ною клsхсz њ ст7ёмъ мо­eмъ: а4ще дв7ду солжY;
 • Сёмz є3гw2 во вёкъ пребyдетъ, и3 прест0лъ є3гw2 ћкw с0лнце предо мн0ю,
 • и3 ћкw лунA совершeна въ вёкъ, и3 свидётель на нб7си2 вёренъ.
 • Тh же t­ри1нулъ є3си2 и3 ўничижи1лъ, негодовaлъ є3си2 помaзан­наго тво­его2:
 • разори1лъ є3си2 завётъ рабA тво­егw2, њскверни1лъ є3си2 на земли2 ст7hню є3гw2:
 • разори1лъ є3си2 вс‰ њпл0ты є3гw2, положи1лъ є3си2 твє1рдаz є3гw2 стрaхъ.
 • Расхищaху є3го2 вси2 мимоходsщіи путeмъ, бhсть поношeніе сосёдwмъ сво­и6мъ.
 • Возвhсилъ є3си2 десни1цу стужaющихъ є3мY, воз­весели1лъ є3си2 вс‰ враги2 є3гw2:
 • t­врати1лъ є3си2 п0мощь мечA є3гw2 и3 не заступи1лъ є3си2 є3го2 во брaни:
 • разори1лъ є3си2 t­ њчищeніz є3гw2, прест0лъ є3гw2 на зeмлю повeрглъ є3си2:
 • ўмaлилъ є3си2 дни6 врeмене є3гw2, њбліsлъ є3си2 є3го2 студ0мъ.
 • Док0лэ, гDи, t­вращaешисz въ конeцъ, разжжeт­сz ћкw џгнь гнёвъ тв0й;
 • Помzни2, кjй м0й состaвъ: є3дa бо всyе создaлъ є3си2 вс‰ сhны человёчєскіz;
 • Кто2 є4сть человёкъ, и4же поживeтъ и3 не ќзритъ смeрти, и3збaвитъ дyшу свою2 и3з8 руки2 а4довы;
 • ГдЁ сyть млcти тво‰ дрє1вніz, гDи, и4миже клsл­сz є3си2 дв7ду во и4стинэ тво­eй;
 • Помzни2, гDи, поношeніе р†бъ тво­и1хъ, є4же ўдержaхъ въ нёдрэ мо­eмъ мн0гихъ kзы6къ:
 • и4мже поноси1ша врази2 тво­и2, гDи, и4мже поноси1ша и3змэнeнію хрістA тво­егw2.
 • Блгcвeнъ гDь во вёкъ: бyди, бyди.
 • Мlтва мwmсeа человёка б9іz.
 • ГDи, при­бёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ.
 • Прeжде дaже горaмъ не бhти и3 создaтисz земли2 и3 вселeн­нэй, и3 t­ вёка и3 до вёка ты2 є3си2.
 • Не t­врати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz, сhнове человёчестіи.
 • Я$кw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма тво­и1ма, гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же ми1мw и4де, и3 стрaжа нощнaz.
 • Ўничижє1ніz и4хъ лBта бyдутъ: *ќтрw ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ: на вeчеръ t­падeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ:
 • ћкw и3зчез0хомъ гнёвомъ тво­и1мъ, и3 ћростію тво­eю смути1хомсz.
 • Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA тво­егw2.
 • Я$кw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ тво­и1мъ и3зчез0хомъ: 10лBта н†ша ћкw паучи1на по­учaхусz:
 • днjе лётъ нaшихъ въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, а4ще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz.
 • Кто2 вёсть держaву гнёва тво­егw2, и3 t­ стрaха тво­егw2 ћрость твою2 и3зчести2;
 • Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†н­ныz {и3 нак†зан­ныz} сeрдцемъ въ мyдрости.
 • W#брати1сz, гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰.
 • И#сп0лнихомсz заyтра млcти тво­еS, гDи, и3 воз­рaдовахомсz и3 воз­весели1хомсz:
 • во вс‰ дни6 нaшz воз­весели1хомсz, за дни6, въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z.
 • И# при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.
 • И# бyди свётлость гDа бг7а нa­шегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
 • ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й.
 • Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бг7а нбcнагw водвори1т­сz,
 • речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 при­бёжище моE, бг7ъ м0й, и3 ўповaю на него2.
 • Я$кw т0й и3збaвитъ тS t­ сёти л0вчи и3 t­ словесE мzтeжна:
 • плещмA сво­и1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2.
 • Не ўбо­и1шисz t­ стрaха нощнaгw, t­ стрэлы2 летsщіz во дни2,
 • t­ вeщи во тмЁ преходsщіz, t­ срsща {t­ нападeніz} и3 бёса полyден­нагw.
 • Падeтъ t­ страны2 тво­еS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не при­бли1жит­сz:
 • nбaче nчи1ма тво­и1ма см0триши и3 воз­даsніе грёшникwвъ ќзриши.
 • Я$кw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 при­бёжище твоE.
 • Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не при­бли1жит­сz тэлеси2 тво­емY {селeнію тво­емY}:
 • ћкw а4гг7лwмъ сво­и6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ тво­и1хъ.
 • На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2:
 • на а4спіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz.
 • Я$кw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.
 • Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 прослaвлю є3го2:
 • долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE.
 • Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ.
 • Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя.
 • Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.
 • Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою,
 • ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
 • Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего.
 • В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня.
 • Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои.
 • Все народы, Тобою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое,
 • ибо Ты велик и творишь чудеса, – Ты, Боже, един Ты.
 • Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
 • Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно,
 • ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего.
 • Боже! гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют они Тебя пред собою.
 • Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
 • призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей;
 • покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
 • Сынов Кореевых. Псалом. Песнь.
 • Основание его* на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. //*Иерусалима.
 • Славное возвещается о тебе, град Божий!
 • Упомяну знающим меня о Рааве* и Вавилоне; вот Филистимляне и Тир с Ефиопиею, – скажут: «такой-то родился там». //*О Египте.
 • О Сионе же будут говорить: «такой-то и такой-то муж родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его».
 • Господь в переписи народов напишет: «такой-то родился там».
 • И поющие и играющие, – все источники мои в тебе.
 • Песнь. Псалом, Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалаф, для пения. Учение Емана Езрахита.
 • Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою:
 • да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему,
 • ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней.
 • Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы,
 • между мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты.
 • Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну.
 • Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил [меня].
 • Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них; я заключен, и не могу выйти.
 • Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои.
 • Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?
 • или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя – в месте тления?
 • разве во мраке познáют чудеса Твои, и в земле забвения – правду Твою?
 • Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя.
 • Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня?
 • Я несчастен и истаеваю с юности; несу ужасы Твои и изнемогаю.
 • Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня,
 • всякий день окружают меня, как вода: облегают меня все вместе.
 • Ты удалил от меня друга и искреннего; знакомых моих не видно.
 • Учение Ефама Езрахита.
 • Милости [Твои], Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими.
 • Ибо говорю: навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал:
 • «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:
 • навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой».
 • И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых.
 • Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?
 • Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его.
 • Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.
 • Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.
 • Ты низложил Раава, как пораженного; крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих.
 • Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал.
 • Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон о имени Твоем радуются.
 • Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя!
 • Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим.
 • Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи,
 • о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
 • ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш.
 • От Господа – щит наш, и от Святаго Израилева – царь наш.
 • Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа.
 • Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его.
 • Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его.
 • Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его.
 • Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его.
 • И истина Моя и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его.
 • И положу на море руку его, и на реки – десницу его.
 • Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего.
 • И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли,
 • вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен.
 • И продолжу вовек семя его, и престол его – как дни неба.
 • Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим;
 • если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят:
 • посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их;
 • милости же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей.
 • Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих.
 • Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
 • Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
 • вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах».
 • Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего;
 • пренебрег завет с рабом Твоим, поверг на землю венец его;
 • разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его.
 • Расхищают его все проходящие путем; он сделался посмешищем у соседей своих.
 • Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его;
 • Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани;
 • отнял у него блеск и престол его поверг на землю;
 • сократил дни юности его и покрыл его стыдом.
 • Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя, как огонь?
 • Вспомни, какой мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?
 • Кто из людей жил – и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?
 • Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною Твоею.
 • Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов;
 • как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего.
 • Благословен Господь вовек! Аминь, аминь.
 • Молитва Моисея, человека Божия.
 • Господи! Ты нам прибежище в род и род.
 • Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог.
 • Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «возвратитесь, сыны человеческие!»
 • Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.
 • Ты как наводнением уносишь их; *они – как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает;
 • ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении.
 • Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего.
 • Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем *лета наши, как звук.
 • Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
 • Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего?
 • Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
 • Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими.
 • Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши.
 • Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие.
 • Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя;
 • и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
 • Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
 • говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
 • Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
 • перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его.
 • Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
 • язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
 • Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:
 • только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
 • Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
 • не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
 • ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих:
 • на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;
 • на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
 • «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
 • Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
 • долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта