Скрыть
85:0
85:16
85:17
87:8
87:10
87:12
87:14
87:15
87:17
87:19
88:20
88:24
88:25
88:29
88:31
88:32
88:34
88:36
88:39
88:43
88:44
88:45
88:46
88:48
88:51
88:52
88:53
90:0
Церковнославянский (рус)
Моли́тва Дави́ду.
Приклони́, Го́споди, у́хо твое́, и услы́ши мя́: я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ.
Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бенъ е́смь: спаси́ раба́ тво­его́, Бо́же мо́й, упова́ющаго на тя́.
Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко къ тебѣ́ воз­зову́ ве́сь де́нь.
Возвесели́ ду́шу раба́ тво­его́: я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́.
Я́ко ты́, Го́споди, бла́гъ и кро́токъ и многоми́лостивъ всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ тя́.
Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́.
Въ де́нь ско́рби мо­ея́ воз­зва́хъ къ тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́.
Нѣ́сть подо́бенъ тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, и нѣ́сть по дѣло́мъ тво­и́мъ.
Вси́ язы́цы, ели́ки сотвори́лъ еси́, прiи́дутъ и покло́нят­ся предъ тобо́ю, Го́споди, и просла́вятъ и́мя твое́:
я́ко ве́лiй еси́ ты́ и творя́й чудеса́, ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ.
Наста́ви мя́, Го́споди, на пу́ть тво́й, и пойду́ во и́стинѣ тво­е́й: да воз­весели́т­ся се́рдце мое́ боя́тися и́мене тво­его́.
Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ и просла́влю и́мя твое́ въ вѣ́къ:
я́ко ми́лость твоя́ ве́лiя на мнѣ́, и изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ от­ а́да преиспо́днѣйшаго.
Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя́, и со́нмъ держа́вныхъ взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша тебе́ предъ собо́ю.
И ты́, Го́споди Бо́же мо́й, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпѣли́вый и многоми́лостивый и и́стин­ный,
при́зри на мя́ и поми́луй мя́: да́ждь держа́ву твою́ о́троку тво­ему́ и спаси́ сы́на рабы́ тво­ея́.
Сотвори́ со мно́ю зна́менiе во благо: и да ви́дятъ ненави́дящiи мя́, и постыдя́т­ся, я́ко ты́, Го́споди, помо́глъ ми́ и утѣ́шилъ мя́ еси́.
Сыномъ Кореовымъ, псаломъ пѣсни.
Основанiя его на горахъ святыхъ: любитъ Господь врата Сiоня паче всѣхъ селенiй Иаковлихъ.
Преславная глаголашася о тебѣ, граде Божiй.
Помяну раавъ и Вавилона вѣдущымъ мя: и се, иноплемен­ницы и тиръ и людiе еѳiопстiи, сіи быша тамо.
Мати Сiонъ речетъ: человѣкъ и человѣкъ родися въ немъ, и той основа и вышнiй.
Господь повѣсть въ писанiи людій и князей, сихъ быв­шихъ въ немъ.
Яко веселящихся всѣхъ жилище въ тебѣ.
Пѣснь псалма сыномъ Кореовымъ, въ конецъ, о Маелеѳѣ еже от­вѣщати, разума Еману Израилтянину.
Господи Боже спасенiя мо­его, во дни воз­звахъ и въ нощи предъ тобою:
да внидетъ предъ тя молитва моя, при­­клони ухо твое къ моленiю мо­ему.
Яко исполнися золъ душа моя, и животъ мой аду при­­ближися.
Привмѣненъ быхъ съ низходящими въ ровъ: быхъ яко человѣкъ безъ помощи,
въ мертвыхъ свободь: яко язвен­нiи спящiи во гробѣ, ихже не помянулъ еси ктому, и тіи от­ руки тво­ея от­риновени быша.
Положиша мя въ ровѣ преисподнѣмъ, въ темныхъ и сѣни смертнѣй.
На мнѣ утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навелъ еси на мя.
Удалилъ еси знаемыхъ мо­ихъ от­ мене: положиша мя мерзость себѣ: преданъ быхъ и не исхождахъ.
Очи мо­и изнемогостѣ от­ нищеты: воз­звахъ къ тебѣ, Господи, весь день, воз­дѣхъ къ тебѣ руцѣ мо­и.
Еда мертвыми твориши чудеса? или врачеве воскресятъ, и исповѣдят­ся тебѣ?
Еда повѣсть кто во гробѣ милость твою, и истину твою въ погибели?
Еда познана будутъ во тмѣ чудеса твоя, и правда твоя въ земли забвен­нѣй?
И азъ къ тебѣ, Господи, воз­звахъ, и утро молитва моя предваритъ тя.
Вскую, Господи, от­рѣеши душу мою? от­вращаеши лице твое от­ мене?
Нищъ есмь азъ, и въ трудѣхъ от­ юности мо­ея: воз­несжеся смирихся и изнемогохъ.
На мнѣ преидоша гнѣви тво­и, устрашенiя твоя воз­мутиша мя:
обыдоша мя яко вода весь день, одержаша мя вкупѣ.
Удалилъ еси от­ мене друга и искрен­няго, и знаемыхъ мо­ихъ от­ страстей.
Разума еѳама Израилтянина.
Милости твоя, Господи, во вѣкъ воспою, въ родъ и родъ воз­вѣщу истину твою усты мо­ими.
Зане реклъ еси: въ вѣкъ милость созиждет­ся: на небесѣхъ уготовит­ся истина твоя.
Завѣщахъ завѣтъ избран­нымъ мо­имъ, кляхся Давиду рабу мо­ему:
до вѣка уготоваю сѣмя твое, и созижду въ родъ и родъ престолъ твой.
Исповѣдятъ небеса чудеса твоя, Господи, ибо истину твою въ церкви святыхъ.
Яко кто во облацѣхъ уравнит­ся Господеви? уподобит­ся Господеви въ сынѣхъ Божiихъ?
Богъ прославляемь въ совѣтѣ святыхъ, велiй и стра­шенъ есть надъ всѣми окрестными его.
Господи Боже силъ, кто подобенъ тебѣ? силенъ еси, Господи, и истина твоя окрестъ тебе.
Ты Владыче­ст­вуеши державою морскою: воз­мущенiе же волнъ его ты укрочаеши.
Ты смирилъ, еси, яко язвена, гордаго: мышцею силы тво­ея расточилъ еси враги твоя.
Твоя сутъ небеса, и твоя есть земля: вселен­ную и исполненiе ея ты основалъ еси.
Сѣверъ и море ты создалъ еси: Ѳаворъ и ермонъ о имени тво­емъ воз­радуетася.
Твоя мышца съ силою: да укрѣпит­ся рука твоя, и воз­несет­ся десница твоя.
Правда и судьба уготованiе престола тво­его: милость и истина предъидетѣ предъ лицемъ тво­имъ.
Блажени людiе вѣдущiи воскликновенiе: Господи, во свѣтѣ лица тво­его пойдутъ,
и о имени тво­емъ воз­радуют­ся весь день, и правдою тво­ею воз­несут­ся.
Яко похвала силы ихъ ты еси, и во благоволенiи тво­емъ воз­несет­ся рогъ нашъ:
яко Господне есть заступленiе, и святаго Израилева Царя на­шего.
Тогда глаголалъ еси въ видѣнiи сыновомъ тво­имъ, и реклъ еси: положихъ помощь на сильнаго, воз­несохъ избран­наго от­ людій мо­ихъ:
обрѣтохъ Давида раба мо­его, елеемъ святымъ мо­имъ помазахъ его.
Ибо рука моя заступитъ его, и мышца моя укрѣпитъ его:
ничтоже успѣетъ врагъ на него, и сынъ беззаконiя не при­­ложитъ озлобити его.
И ссѣку от­ лица его враги его, и ненавидящыя его побѣжду:
и истина моя и милость моя съ нимъ, и о имени мо­емъ воз­несет­ся рогъ его:
и положу на мори руку его, и на рѣкахъ десницу его.
Той при­­зоветъ мя: Отецъ мой еси ты, Богъ мой и заступникъ спасенiя мо­его.
И азъ первенца положу его, высока паче царей земныхъ:
въ вѣкъ сохраню ему милость мою, и завѣтъ мой вѣренъ ему:
и положу въ вѣкъ вѣка сѣмя его, и престолъ его яко дніе неба.
Аще оставятъ сынове его законъ мой, и въ судьбахъ мо­ихъ не пойдутъ:
аще оправданiя моя осквернятъ, и заповѣдiй мо­ихъ не сохранятъ:
посѣщу жезломъ беззаконiя ихъ, и ранами неправды ихъ,
милость же мою не разорю от­ нихъ, ни преврежду во истинѣ мо­ей:
ниже оскверню завѣта мо­его, и исходящихъ от­ устъ мо­ихъ не от­вергуся.
Единою кляхся о святѣмъ мо­емъ: аще Давиду солжу?
Сѣмя его во вѣкъ пребудетъ, и престолъ его яко солнце предо мною,
и яко луна совершена въ вѣкъ, и свидѣтель на небеси вѣренъ.
Ты же от­ринулъ еси и уничижилъ, негодовалъ еси помазан­наго тво­его:
разорилъ еси завѣтъ раба тво­его, осквернилъ еси на земли святыню его:
разорилъ еси вся оплоты его, положилъ еси твердая его страхъ.
Расхищаху его вси мимоходящiи путемъ, бысть поношенiе сосѣдомъ сво­имъ.
Возвысилъ еси десницу стужающихъ ему, воз­веселилъ еси вся враги его:
от­вратилъ еси помощь меча его и не заступилъ еси его во брани:
разорилъ еси от­ очищенiя его, престолъ его на землю поверглъ еси:
умалилъ еси дни времене его, облiялъ еси его студомъ.
Доколѣ, Господи, от­вращаешися въ конецъ, разжжет­ся яко огнь гнѣвъ твой?
Помяни, кій мой составъ: еда бо всуе создалъ еси вся сыны человѣческiя?
Кто есть человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ смерти, избавитъ душу свою изъ руки адовы?
Гдѣ суть милости твоя древнiя, Господи, имиже клял­ся еси Давиду во истинѣ тво­ей?
Помяни, Господи, поношенiе рабъ тво­ихъ, еже удержахъ въ нѣдрѣ мо­емъ многихъ языкъ:
имже поносиша врази тво­и, Господи, имже поносиша измѣненiю христа тво­его.
Благословенъ Господь во вѣкъ: буди, буди.
Молитва Моисеа человѣка Божiя.
Господи, при­­бѣжище былъ еси намъ въ родъ и родъ.
Прежде даже горамъ не быти и создатися земли и вселен­нѣй, и от­ вѣка и до вѣка ты еси.
Не от­врати человѣка во смиренiе, и реклъ еси: обратитеся, сынове человѣчестiи.
Яко тысяща лѣтъ предъ очима тво­има, Господи, яко день вчерашнiй, иже мимо иде, и стража нощная.
Уничиженiя ихъ лѣта будутъ: *утро яко трава мимо идетъ, утро процвѣтетъ и прейдетъ: на вечеръ от­падетъ, ожестѣетъ и изсхнетъ:
яко изчезохомъ гнѣвомъ тво­имъ, и яростiю тво­ею смутихомся.
Положилъ еси беззаконiя наша предъ тобою, вѣкъ нашъ въ просвѣщенiе лица тво­его.
Яко вси дніе наши оскудѣша, и гнѣвомъ тво­имъ изчезохомъ: 10лѣта наша яко паучина по­учахуся:
дніе лѣтъ нашихъ въ нихже седмьдесятъ лѣтъ, аще же въ силахъ, осмьдесятъ лѣтъ, и множае ихъ трудъ и болѣзнь: яко прiиде кротость на ны, и накажемся.
Кто вѣсть державу гнѣва тво­его, и от­ страха тво­его ярость твою изчести?
Десницу твою тако скажи ми, и окован­ныя {и наказан­ныя} сердцемъ въ мудрости.
Обратися, Господи, доколѣ? и умоленъ буди на рабы твоя.
Исполнихомся заутра милости тво­ея, Господи, и воз­радовахомся и воз­веселихомся:
во вся дни нашя воз­веселихомся, за дни, въ няже смирилъ ны еси, лѣта, въ няже видѣхомъ злая.
И призри на рабы твоя и на дѣла твоя, и настави сыны ихъ.
И буди свѣтлость Господа Бога на­шего на насъ, и дѣла рукъ нашихъ исправи на насъ, и дѣло рукъ нашихъ исправи.
Хвала́ пѣ́сни Дави́довы, не надпи́санъ у Евре́й.
Живы́й въ по́мощи вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́т­ся,
рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и при­­бѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на него́.
Я́ко то́й изба́витъ тя́ от­ сѣ́ти ло́вчи и от­ словесе́ мяте́жна:
плещма́ сво­и́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ его́ надѣ́ешися: ору́жiемъ обы́детъ тя́ и́стина его́.
Не убо­и́шися от­ стра́ха нощна́го, от­ стрѣлы́ летя́щiя во дни́,
от­ ве́щи во тмѣ́ преходя́щiя, от­ сря́ща {от­ нападе́нiя} и бѣ́са полу́ден­наго.
Паде́тъ от­ страны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не при­­бли́жит­ся:
оба́че очи́ма тво­и́ма смо́триши и воз­дая́нiе грѣ́шниковъ у́зриши.
Я́ко ты́, Го́споди, упова́нiе мое́: вы́шняго положи́лъ еси́ при­­бѣ́жище твое́.
Не прiи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не при­­бли́жит­ся тѣлеси́ тво­ему́ {селе́нiю тво­ему́}:
я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ.
На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́:
на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змі́я.
Я́ко на мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя мое́.
Воззове́тъ ко мнѣ́, и услы́шу его́: съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́:
долгото́ю дні́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́нiе мое́.