Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 116.] До́лжни есмы́ мы́ си́льнiи не́мощи немощны́хъ носи́ти, и не себѣ́ угожда́ти:
 • кі́иждо же ва́съ бли́жнему да угожда́етъ во благо́е къ созида́нiю.
 • И́бо и Христо́съ не себѣ́ угоди́, но я́коже е́сть пи́сано: поноше́нiя понося́щихъ тебѣ́ нападо́ша на мя́.
 • Ели́ка бо преднапи́сана бы́ша, въ на́­ше наказа́нiе преднаписа́шася, да терпѣ́нiемъ и утѣше́нiемъ писа́нiй упова́нiе и́мамы.
 • Бо́гъ же терпѣ́нiя и утѣше́нiя да да́стъ ва́мъ то́жде му́др­ст­вовати дру́гъ ко дру́гу о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • да единоду́шно еди́ными усты́ сла́вите Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • [Зач. 117.] Тѣ́мже прiе́млите дру́гъ дру́га, я́коже и Христо́съ прiя́тъ ва́съ во сла́ву Бо́жiю.
 • Глаго́лю же Христа́ Иису́са служи́теля бы́в­ша обрѣ́занiя по и́стинѣ Бо́жiей, во е́же утверди́ти обѣтова́нiя отце́въ:
 • а язы́комъ по ми́лости, просла́вити Бо́га, я́коже е́сть пи́сано: сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́.
 • И па́ки глаго́летъ: воз­весели́теся, язы́цы, съ людьми́ его́.
 • И па́ки: хвали́те Го́спода, вси́ язы́цы, и похвали́те его́, вси́ лю́дiе.
 • И па́ки Иса́iа глаго́летъ: бу́детъ ко́рень Иессе́овъ, и востая́й владѣ́ти надъ язы́ки: на того́ язы́цы упова́ютъ.
 • Бо́гъ же упова́нiя да испо́лнитъ ва́съ вся́кiя радо́сти и ми́ра въ вѣ́рѣ, избы́точе­с­т­вовати ва́мъ во упова́нiи, си́лою Ду́ха свята́го.
 • Извѣще́нъ же е́смь, бра́тiе моя́, и са́мъ а́зъ о ва́съ, я́ко и са́ми вы́ по́лни есте́ бла́гости, испо́лнени вся́каго ра́зума, могу́ще и ины́я научи́ти:
 • де́рзѣе же писа́хъ ва́мъ, бра́тiе моя́, от­ ча́сти, я́ко воспомина́я ва́мъ, за благода́ть да́н­ную ми́ от­ Бо́га,
 • во е́же бы́ти ми́ служи́телю Иису́съ Христо́ву во язы́цѣхъ, священ­нодѣ́й­ст­ву­ю­щу благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе, да бу́детъ при­­ноше́нiе е́же от­ язы́къ благопрiя́тно и освяще́н­но Ду́хомъ святы́мъ.
 • [Зач. 118.] Има́мъ у́бо похвалу́ о Христѣ́ Иису́сѣ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу:
 • не смѣ́ю бо глаго́лати что́, и́хже не содѣ́я Христо́съ мно́ю, въ послуша́нiе язы́ковъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ,
 • въ си́лѣ зна́менiй и чуде́съ, си́лою Ду́ха Бо́жiя, я́коже ми́ от­ Иерусали́ма и о́крестъ да́же до иллири́ка испо́лнити благовѣ­ст­вова́нiе Христо́во.
 • Си́це же потща́хся благовѣсти́ти, не идѣ́же именова́ся Христо́съ, да не на чуже́мъ основа́нiи сози́жду,
 • но я́коже е́сть пи́сано: и́мже не воз­вѣсти́ся о не́мъ, у́зрятъ, и и́же не слы́шаша, уразумѣ́ютъ.
 • Тѣ́мже и воз­бране́нъ бы́хъ мно́гажды прiити́ къ ва́мъ.
 • Ны́нѣ же ктому́ мѣ́ста не имы́й въ страна́хъ си́хъ, жела́нiе же имы́й прiити́ къ ва́мъ от­ мно́гихъ лѣ́тъ,
 • я́ко а́ще по­иду́ во Испа́нiю, прiиду́ къ ва́мъ. Упова́ю бо ми́мо гряды́й ви́дѣти ва́съ и ва́ми проводи́тися та́мо, а́ще ва́съ пре́жде от­ ча́сти насы́щуся.
 • Ны́нѣ же гряду́ во Иерусали́мъ, служя́й святы́мъ,
 • благоволи́ша бо македо́нiа и Аха́iа обще́нiе нѣ́кое сотвори́ти къ ни́щымъ святы́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ.
 • Благоволи́ша бо, и до́лжни и́мъ су́ть. А́ще бо въ духо́вныхъ и́хъ при­­ча́стницы бы́ша язы́цы, до́лжни су́ть и въ плотски́хъ послужи́ти и́мъ.
 • Сiе́ у́бо сконча́въ, и запечатлѣ́въ и́мъ пло́дъ се́й, по­иду́ ва́ми во Испа́нiю:
 • вѣ́мъ же, я́ко гряды́й къ ва́мъ, во исполне́нiи благослове́нiя благовѣ́стiя Христо́ва прiиду́.
 • [Зач. 119.] Молю́ же вы́, бра́тiе, Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ и любо­́вiю Ду́ха, споспѣ́ш­ст­вуйте ми́ въ моли́твахъ о мнѣ́ къ Бо́гу,
 • да изба́влюся от­ противля́ющихся во Иуде́и, и да слу́жба моя́, я́же во Иерусали́мѣ, благопрiя́тна бу́детъ святы́мъ:
 • да съ ра́достiю прiиду́ къ ва́мъ во́лею Бо́жiею и упоко́юся съ ва́ми.
 • Бо́гъ же ми́ра со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
 • [Зач. 116.] Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
 • Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
 • Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.
 • А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
 • Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса,
 • дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
 • [Зач. 117.] Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
 • Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,
 • а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то́ буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему.
 • И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его.
 • И еще: хвали́те Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы.
 • Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут.
 • Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.
 • И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга;
 • но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати
 • быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу.
 • [Зач. 118.] Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что́ относится к Богу,
 • ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом,
 • силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.
 • Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании,
 • но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узна́ют.
 • Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам.
 • Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам,
 • как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти.
 • А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым,
 • ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
 • Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном.
 • Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию,
 • и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
 • [Зач. 119.] Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу,
 • чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым,
 • дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами.
 • Бог же мира да будет со всеми вами, аминь.
 • Биз, ишеними кєчтєєлљр, алсыздардын алсыз жагын кљтљрєшєбєз керек. Љзєбєзгљ жакканды эле ойлобой,
 • ар бирибиз жакыныбызга жакканды ойлойлу. Ал єчєн жакшы болуусун, анын ишениминин љсєєсєн кљздљйлє.
 • Анткени Ыйык Жазууда: «Сага тил тийгизгендердин суук тили Мага тийип жатат», – деп жазылгандай, Машайак да Љзєнљ эмес, Атасына жакканды кылган.
 • Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин єйрљнєшєбєз єчєн жазылган. Анткени биз Ыйык Жазуу аркылуу чыдамдуулукка жана кайраттуулукка ээ болуп, ємєтєбєздє єзбљйбєз.
 • Силер бир ой менен, бир ооздон Тењирибиз Машайак Ыйсанын Кудайын жана Атасын дањкташыњар єчєн,
 • чыдамдуулук жана кайраттуулук берєєчє Кудай Љзє Ыйса Машайактын єйрљтєєсє боюнча силерге љз ара бир ой берсин.
 • Кудай дањкталышы єчєн, Машайак силерди кабыл алгандай, силер да бири-бирињерди кабыл алгыла.
 • Силерге айтамын: Машайак сєннљттєєлљргљ Кудайдын ата-бабаларыбызга берген убадасын аткарыш єчєн, Кудайдын чындыгын далилдљљ єчєн кызматчы болду.
 • Ал эми бутпарастарга Кудайды дањкташсын єчєн, Кудайдын аларга кљрсљткљн ырайымы єчєн кызматчы болду. Ыйык Жазууда: «Тењир, Сени бутпарастардын арасында дањктаймын, Сенин ысымыњды дањктап ырдаймын», – деп жазылган.
 • Ыйык Жазуунун дагы бир жеринде: «Бутпарастар, Анын эли менен бирге кубангыла», – деп жазылган.
 • Ошондой эле: «Бардык бутпарастар, Тењирди мактагыла, бардык элдер, Аны дањктагыла», – деп да жазылган.
 • Ышайа пайгамбар да: «Жышайдын тукумунан Бирљљ чыгат, Ал бардык элдердин єстєнљн бийлик жєргєзљт. Ага бутпарастар ємєттљнєшљт», – деп айткан.
 • Ыйык Рухтун кєчє менен ємєткљ бай болушуњар єчєн, ємєт берєєчє Кудай силерди ишеним жолунда кубанычка жана тынчтыкка бљлљсєн.
 • Бир туугандарым, силер љзєњљр деле ар кандай жакшы нерселерге жана билимге байсыњар, ошондой эле бири-бирињерге акыл-насаат айта аласыњар деп ишенем.
 • Ошого карабастан, силердин эсињерге салуу єчєн, мен кээ бир нерселерди кайраттуулук менен жаздым.
 • Кудайдын мага кљрсљткљн ырайымы боюнча Ыйса Машайактын кызматчысы болгон мен бутпарастарды Кудайдын алдына Ыйык Рух аркылуу ыйыкталган, жагымдуу тартуу катары алып келиш єчєн, Кудайдын Жакшы Кабарын таратуу ишин ыйык кызмат катары аткарып жатам.
 • Ошентип, мен Кудай алдында Ыйса Машайак аркылуу мактана алам.
 • Анткени Машайактын мен аркылуу аткаргандарынан башка нерсени айтууга батына албайм. Ал мен аркылуу сљз менен, иш менен, жышаандар жана ажайыптар менен, Ыйык Рухтун кєчє менен бутпарастарды ишенимге баш ийдирди.
 • Мен Иерусалимден баштап Илирикке чейинки аймактарга Машайактын Жакшы Кабарын толугу менен тараттым.
 • Башка бирљљ тургузган пайдубалдын єстєнљ курбаш єчєн, мен Жакшы Кабарды Машайактын ысымы белгисиз болгон жерлерге таратууга аракеттендим.
 • Анткени Ыйык Жазууда: «Ал жљнєндљ кабары жоктор кљрєшљт, укпагандар тєшєнєшљт», – деп жазылган.
 • Мына ошондуктан кљп тоскоолдуктарга учурап, силерге бара албай жаттым.
 • Азыр болсо бул љлкљлљрдљ Жакшы Кабар таратылбаган жер калбагандыктан жана кљп жылдан бери силерге аябай баргым келгендиктен,
 • Испанияга бара жатканда, силерге тие кетем. Бара жатып, силерге жолугам деп ємєттљнљм. Силер менен бир аз болсо да баарлашып, кубаныч алганымдан кийин, мени узатып коёрсуњар.
 • Азыр болсо мен ыйыктарга кызмат кылуу єчєн, Иерусалимге бара жатам.
 • Анткени македониядагылар менен ахаядагылар Иерусалимдеги ыйыктардын арасындагы жакырларга жардам топтоп берєєнє чечишти.
 • Ооба, ошондой чечишти, чынында, алар жєйєттљргљ карыздар. Анткени бутпарастар рухий жагынан алар менен єлєштљш болуп калышкандыктан, аларга тиричилик жагынан кызмат кљрсљтєєлљрє керек.
 • Топтолгон жардамды аларга толугу менен жеткирип берип, бул ишти аягына чыгаргандан кийин, силерге барам да, андан ары Испанияга кетем.
 • Мен силерге Машайактын толук батасы менен барарымды билем.
 • Бир туугандарым, Тењирибиз Ыйса Машайак аркылуу, Рухтун сєйєєсє аркылуу силерден љтєнљмєн: мен єчєн Кудайга сыйынып, мени менен чогуу кєрљшкєлљ.
 • Жєйєт аймагындагы ишенбегендерден кутулушум єчєн, Иерусалим элине кылган кызматым ыйыктарга жагыш єчєн,
 • Кудайдын эрки болсо, силерге кубаныч менен келип, силер менен бирге кубанышым єчєн сыйынып тургула.
 • Тынчтыктын булагы болгон Кудай баарыњар менен болсун! Оомийин.