Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 116.] До́лжни есмы́ мы́ си́льнiи не́мощи немощны́хъ носи́ти, и не себѣ́ угожда́ти:
 • кі́иждо же ва́съ бли́жнему да угожда́етъ во благо́е къ созида́нiю.
 • И́бо и Христо́съ не себѣ́ угоди́, но я́коже е́сть пи́сано: поноше́нiя понося́щихъ тебѣ́ нападо́ша на мя́.
 • Ели́ка бо преднапи́сана бы́ша, въ на́­ше наказа́нiе преднаписа́шася, да терпѣ́нiемъ и утѣше́нiемъ писа́нiй упова́нiе и́мамы.
 • Бо́гъ же терпѣ́нiя и утѣше́нiя да да́стъ ва́мъ то́жде му́др­ст­вовати дру́гъ ко дру́гу о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • да единоду́шно еди́ными усты́ сла́вите Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • [Зач. 117.] Тѣ́мже прiе́млите дру́гъ дру́га, я́коже и Христо́съ прiя́тъ ва́съ во сла́ву Бо́жiю.
 • Глаго́лю же Христа́ Иису́са служи́теля бы́в­ша обрѣ́занiя по и́стинѣ Бо́жiей, во е́же утверди́ти обѣтова́нiя отце́въ:
 • а язы́комъ по ми́лости, просла́вити Бо́га, я́коже е́сть пи́сано: сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́.
 • И па́ки глаго́летъ: воз­весели́теся, язы́цы, съ людьми́ его́.
 • И па́ки: хвали́те Го́спода, вси́ язы́цы, и похвали́те его́, вси́ лю́дiе.
 • И па́ки Иса́iа глаго́летъ: бу́детъ ко́рень Иессе́овъ, и востая́й владѣ́ти надъ язы́ки: на того́ язы́цы упова́ютъ.
 • Бо́гъ же упова́нiя да испо́лнитъ ва́съ вся́кiя радо́сти и ми́ра въ вѣ́рѣ, избы́точе­с­т­вовати ва́мъ во упова́нiи, си́лою Ду́ха свята́го.
 • Извѣще́нъ же е́смь, бра́тiе моя́, и са́мъ а́зъ о ва́съ, я́ко и са́ми вы́ по́лни есте́ бла́гости, испо́лнени вся́каго ра́зума, могу́ще и ины́я научи́ти:
 • де́рзѣе же писа́хъ ва́мъ, бра́тiе моя́, от­ ча́сти, я́ко воспомина́я ва́мъ, за благода́ть да́н­ную ми́ от­ Бо́га,
 • во е́же бы́ти ми́ служи́телю Иису́съ Христо́ву во язы́цѣхъ, священ­нодѣ́й­ст­ву­ю­щу благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе, да бу́детъ при­­ноше́нiе е́же от­ язы́къ благопрiя́тно и освяще́н­но Ду́хомъ святы́мъ.
 • [Зач. 118.] Има́мъ у́бо похвалу́ о Христѣ́ Иису́сѣ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу:
 • не смѣ́ю бо глаго́лати что́, и́хже не содѣ́я Христо́съ мно́ю, въ послуша́нiе язы́ковъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ,
 • въ си́лѣ зна́менiй и чуде́съ, си́лою Ду́ха Бо́жiя, я́коже ми́ от­ Иерусали́ма и о́крестъ да́же до иллири́ка испо́лнити благовѣ­ст­вова́нiе Христо́во.
 • Си́це же потща́хся благовѣсти́ти, не идѣ́же именова́ся Христо́съ, да не на чуже́мъ основа́нiи сози́жду,
 • но я́коже е́сть пи́сано: и́мже не воз­вѣсти́ся о не́мъ, у́зрятъ, и и́же не слы́шаша, уразумѣ́ютъ.
 • Тѣ́мже и воз­бране́нъ бы́хъ мно́гажды прiити́ къ ва́мъ.
 • Ны́нѣ же ктому́ мѣ́ста не имы́й въ страна́хъ си́хъ, жела́нiе же имы́й прiити́ къ ва́мъ от­ мно́гихъ лѣ́тъ,
 • я́ко а́ще по­иду́ во Испа́нiю, прiиду́ къ ва́мъ. Упова́ю бо ми́мо гряды́й ви́дѣти ва́съ и ва́ми проводи́тися та́мо, а́ще ва́съ пре́жде от­ ча́сти насы́щуся.
 • Ны́нѣ же гряду́ во Иерусали́мъ, служя́й святы́мъ,
 • благоволи́ша бо македо́нiа и Аха́iа обще́нiе нѣ́кое сотвори́ти къ ни́щымъ святы́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ.
 • Благоволи́ша бо, и до́лжни и́мъ су́ть. А́ще бо въ духо́вныхъ и́хъ при­­ча́стницы бы́ша язы́цы, до́лжни су́ть и въ плотски́хъ послужи́ти и́мъ.
 • Сiе́ у́бо сконча́въ, и запечатлѣ́въ и́мъ пло́дъ се́й, по­иду́ ва́ми во Испа́нiю:
 • вѣ́мъ же, я́ко гряды́й къ ва́мъ, во исполне́нiи благослове́нiя благовѣ́стiя Христо́ва прiиду́.
 • [Зач. 119.] Молю́ же вы́, бра́тiе, Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ и любо­́вiю Ду́ха, споспѣ́ш­ст­вуйте ми́ въ моли́твахъ о мнѣ́ къ Бо́гу,
 • да изба́влюся от­ противля́ющихся во Иуде́и, и да слу́жба моя́, я́же во Иерусали́мѣ, благопрiя́тна бу́детъ святы́мъ:
 • да съ ра́достiю прiиду́ къ ва́мъ во́лею Бо́жiею и упоко́юся съ ва́ми.
 • Бо́гъ же ми́ра со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
 • 我 们 坚 固 的 人 , 应 当 担 代 不 坚 固 人 的 软 弱 , 不 求 自 己 的 喜 悦 。
 • 我 们 各 人 务 要 叫 邻 舍 喜 悦 , 使 他 得 益 处 , 建 立 德 行
 • 因 为 基 督 也 不 求 自 己 的 喜 悦 , 如 经 上 所 记 , 辱 骂 你 人 的 辱 骂 , 都 落 在 我 身 上 。
 • 从 前 所 写 的 圣 经 都 是 为 教 训 我 们 写 的 , 叫 我 们 因 圣 经 所 生 的 忍 耐 和 安 慰 , 可 以 得 着 盼 望 。
 • 但 愿 赐 忍 耐 安 慰 的 神 , 叫 你 们 彼 此 同 心 , 效 法 基 督 耶 稣 。
 • 一 心 一 口 , 荣 耀 神 , 我 们 主 耶 稣 基 督 的 父 。
 • 所 以 你 们 要 彼 此 接 纳 , 如 同 基 督 接 纳 你 们 一 样 , 使 荣 耀 归 与 神 。
 • 我 说 , 基 督 是 为 神 真 理 作 了 受 割 礼 人 的 执 事 , 要 证 实 所 应 许 列 祖 的 话 。
 • 并 叫 外 邦 人 , 因 他 的 怜 悯 , 荣 耀 神 。 如 经 上 所 记 , 因 此 我 要 在 外 邦 中 称 赞 你 , 歌 颂 你 的 名 。
 • 又 说 , 你 们 外 邦 人 , 当 与 主 的 百 姓 一 同 欢 乐 。
 • 又 说 , 外 邦 阿 , 你 们 当 赞 美 主 。 万 民 哪 , 你 们 都 当 颂 赞 他 。
 • 又 有 以 赛 亚 说 , 将 来 有 耶 西 的 根 , 就 是 那 兴 起 来 要 治 理 外 邦 的 。 外 邦 人 要 仰 望 他 。
 • 但 愿 使 人 有 盼 望 的 神 , 因 信 将 诸 般 的 喜 乐 平 安 , 充 满 你 们 的 心 , 使 你 们 藉 着 圣 灵 的 能 力 , 大 有 盼 望 。
 • 弟 兄 们 , 我 自 己 也 深 信 你 们 是 满 有 良 善 , 充 足 了 诸 般 的 知 识 , 也 能 彼 此 劝 戒 。
 • 但 我 稍 微 放 胆 写 给 你 们 , 是 要 题 醒 你 们 的 记 性 , 特 因 神 所 给 我 的 恩 典 ,
 • 使 我 为 外 邦 人 作 基 督 耶 稣 的 仆 役 , 作 神 福 音 的 祭 司 , 叫 所 献 上 的 外 邦 人 , 因 着 圣 灵 , 成 为 圣 洁 , 可 蒙 悦 纳 。
 • 所 以 论 到 神 的 事 我 在 基 督 耶 稣 里 有 可 夸 的 。
 • 除 了 基 督 藉 我 作 的 那 些 事 , 我 什 么 都 不 敢 题 。 只 题 他 藉 我 言 语 作 为 , 用 神 迹 奇 事 的 能 力 , 并 圣 灵 的 能 力 , 使 外 邦 人 顺 服 。
 • 甚 至 我 从 耶 路 撒 冷 , 直 转 到 以 利 哩 古 , 到 处 传 了 基 督 的 福 音 。
 • 我 立 了 志 向 , 不 在 基 督 的 名 被 称 过 的 地 方 传 福 音 , 免 得 建 造 在 别 人 的 根 基 上 。
 • 就 如 经 上 所 记 , 未 曾 闻 知 他 信 息 的 , 将 要 看 见 。 未 曾 听 过 的 , 将 要 明 白 。
 • 我 因 多 次 被 拦 阻 , 总 不 得 到 你 们 那 里 去 。
 • 但 如 今 在 这 里 再 没 有 可 传 的 地 方 , 而 且 这 好 几 年 , 我 切 心 想 望 到 士 班 雅 去 的 时 候 , 可 以 到 你 们 那 里 。
 • 盼 望 从 你 们 那 里 经 过 , 得 见 你 们 , 先 与 你 们 彼 此 交 往 , 心 里 稍 微 满 足 , 然 后 蒙 你 们 送 行 。
 • 但 现 在 我 往 耶 路 撒 冷 去 , 供 给 圣 徒 。
 • 因 为 马 其 顿 , 和 亚 该 亚 人 乐 意 凑 出 捐 项 , 给 耶 路 撒 冷 圣 徒 中 的 穷 人 。
 • 这 固 然 是 他 们 乐 意 的 。 其 实 也 算 是 所 欠 的 债 。 因 外 邦 人 , 既 然 在 他 们 属 灵 的 好 处 上 有 分 , 就 当 把 养 身 之 物 供 给 他 们
 • 等 我 辨 完 了 这 事 , 把 这 善 果 向 他 们 交 付 明 白 , 我 就 要 路 过 你 们 那 里 , 往 士 班 雅 去 。
 • 我 也 晓 得 去 的 时 候 , 必 带 着 基 督 丰 盛 的 恩 典 而 去 。
 • 弟 兄 们 , 我 藉 着 我 们 主 耶 稣 基 督 , 又 藉 着 圣 灵 的 爱 , 劝 你 们 与 我 一 同 竭 力 , 为 我 祈 求 神 。
 • 叫 我 脱 离 在 犹 太 不 顺 从 的 人 , 也 叫 我 为 耶 路 撒 冷 所 辨 的 捐 项 , 可 蒙 圣 徒 悦 纳 。
 • 并 叫 我 顺 着 神 的 旨 意 , 欢 欢 喜 喜 的 到 你 们 那 里 , 与 你 们 同 得 安 息 。
 • 愿 赐 平 安 的 神 , 常 和 你 们 众 人 同 在 , 阿 们 。

 • [Зач. 116.] Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
 • Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
 • Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.
 • А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
 • Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса,
 • дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
 • [Зач. 117.] Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
 • Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,
 • а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то́ буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему.
 • И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его.
 • И еще: хвали́те Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы.
 • Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут.
 • Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.
 • И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга;
 • но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати
 • быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу.
 • [Зач. 118.] Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что́ относится к Богу,
 • ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом,
 • силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.
 • Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании,
 • но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узна́ют.
 • Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам.
 • Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам,
 • как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти.
 • А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым,
 • ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
 • Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном.
 • Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию,
 • и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
 • [Зач. 119.] Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу,
 • чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым,
 • дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами.
 • Бог же мира да будет со всеми вами, аминь.