Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к римлянам

 
 • [Зач. 116.] До́лжни есмы́ мы́ си́льнiи не́мощи немощны́хъ носи́ти, и не себѣ́ угожда́ти:
 • кі́иждо же ва́съ бли́жнему да угожда́етъ во благо́е къ созида́нiю.
 • И́бо и Христо́съ не себѣ́ угоди́, но я́коже е́сть пи́сано: поноше́нiя понося́щихъ тебѣ́ нападо́ша на мя́.
 • Ели́ка бо преднапи́сана бы́ша, въ на́­ше наказа́нiе преднаписа́шася, да терпѣ́нiемъ и утѣше́нiемъ писа́нiй упова́нiе и́мамы.
 • Бо́гъ же терпѣ́нiя и утѣше́нiя да да́стъ ва́мъ то́жде му́др­ст­вовати дру́гъ ко дру́гу о Христѣ́ Иису́сѣ,
 • да единоду́шно еди́ными усты́ сла́вите Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • [Зач. 117.] Тѣ́мже прiе́млите дру́гъ дру́га, я́коже и Христо́съ прiя́тъ ва́съ во сла́ву Бо́жiю.
 • Глаго́лю же Христа́ Иису́са служи́теля бы́в­ша обрѣ́занiя по и́стинѣ Бо́жiей, во е́же утверди́ти обѣтова́нiя отце́въ:
 • а язы́комъ по ми́лости, просла́вити Бо́га, я́коже е́сть пи́сано: сего́ ра́ди исповѣ́мся тебѣ́ во язы́цѣхъ, Го́споди, и и́мени тво­ему́ пою́.
 • И па́ки глаго́летъ: воз­весели́теся, язы́цы, съ людьми́ его́.
 • И па́ки: хвали́те Го́спода, вси́ язы́цы, и похвали́те его́, вси́ лю́дiе.
 • И па́ки Иса́iа глаго́летъ: бу́детъ ко́рень Иессе́овъ, и востая́й владѣ́ти надъ язы́ки: на того́ язы́цы упова́ютъ.
 • Бо́гъ же упова́нiя да испо́лнитъ ва́съ вся́кiя радо́сти и ми́ра въ вѣ́рѣ, избы́точе­с­т­вовати ва́мъ во упова́нiи, си́лою Ду́ха свята́го.
 • Извѣще́нъ же е́смь, бра́тiе моя́, и са́мъ а́зъ о ва́съ, я́ко и са́ми вы́ по́лни есте́ бла́гости, испо́лнени вся́каго ра́зума, могу́ще и ины́я научи́ти:
 • де́рзѣе же писа́хъ ва́мъ, бра́тiе моя́, от­ ча́сти, я́ко воспомина́я ва́мъ, за благода́ть да́н­ную ми́ от­ Бо́га,
 • во е́же бы́ти ми́ служи́телю Иису́съ Христо́ву во язы́цѣхъ, священ­нодѣ́й­ст­ву­ю­щу благовѣ­ст­вова́нiе Бо́жiе, да бу́детъ при­­ноше́нiе е́же от­ язы́къ благопрiя́тно и освяще́н­но Ду́хомъ святы́мъ.
 • [Зач. 118.] Има́мъ у́бо похвалу́ о Христѣ́ Иису́сѣ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу:
 • не смѣ́ю бо глаго́лати что́, и́хже не содѣ́я Христо́съ мно́ю, въ послуша́нiе язы́ковъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ,
 • въ си́лѣ зна́менiй и чуде́съ, си́лою Ду́ха Бо́жiя, я́коже ми́ от­ Иерусали́ма и о́крестъ да́же до иллири́ка испо́лнити благовѣ­ст­вова́нiе Христо́во.
 • Си́це же потща́хся благовѣсти́ти, не идѣ́же именова́ся Христо́съ, да не на чуже́мъ основа́нiи сози́жду,
 • но я́коже е́сть пи́сано: и́мже не воз­вѣсти́ся о не́мъ, у́зрятъ, и и́же не слы́шаша, уразумѣ́ютъ.
 • Тѣ́мже и воз­бране́нъ бы́хъ мно́гажды прiити́ къ ва́мъ.
 • Ны́нѣ же ктому́ мѣ́ста не имы́й въ страна́хъ си́хъ, жела́нiе же имы́й прiити́ къ ва́мъ от­ мно́гихъ лѣ́тъ,
 • я́ко а́ще по­иду́ во Испа́нiю, прiиду́ къ ва́мъ. Упова́ю бо ми́мо гряды́й ви́дѣти ва́съ и ва́ми проводи́тися та́мо, а́ще ва́съ пре́жде от­ ча́сти насы́щуся.
 • Ны́нѣ же гряду́ во Иерусали́мъ, служя́й святы́мъ,
 • благоволи́ша бо македо́нiа и Аха́iа обще́нiе нѣ́кое сотвори́ти къ ни́щымъ святы́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ.
 • Благоволи́ша бо, и до́лжни и́мъ су́ть. А́ще бо въ духо́вныхъ и́хъ при­­ча́стницы бы́ша язы́цы, до́лжни су́ть и въ плотски́хъ послужи́ти и́мъ.
 • Сiе́ у́бо сконча́въ, и запечатлѣ́въ и́мъ пло́дъ се́й, по­иду́ ва́ми во Испа́нiю:
 • вѣ́мъ же, я́ко гряды́й къ ва́мъ, во исполне́нiи благослове́нiя благовѣ́стiя Христо́ва прiиду́.
 • [Зач. 119.] Молю́ же вы́, бра́тiе, Го́сподемъ на́шимъ Иису́съ Христо́мъ и любо­́вiю Ду́ха, споспѣ́ш­ст­вуйте ми́ въ моли́твахъ о мнѣ́ къ Бо́гу,
 • да изба́влюся от­ противля́ющихся во Иуде́и, и да слу́жба моя́, я́же во Иерусали́мѣ, благопрiя́тна бу́детъ святы́мъ:
 • да съ ра́достiю прiиду́ къ ва́мъ во́лею Бо́жiею и упоко́юся съ ва́ми.
 • Бо́гъ же ми́ра со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
 • [Зач. 116.] Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
 • Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
 • Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.
 • А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
 • Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса,
 • дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
 • [Зач. 117.] Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
 • Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,
 • а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то́ буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему.
 • И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его.
 • И еще: хвали́те Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы.
 • Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут.
 • Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.
 • И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга;
 • но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати
 • быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу.
 • [Зач. 118.] Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что́ относится к Богу,
 • ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом,
 • силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.
 • Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании,
 • но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узна́ют.
 • Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам.
 • Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам,
 • как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти.
 • А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым,
 • ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
 • Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном.
 • Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию,
 • и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
 • [Зач. 119.] Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу,
 • чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым,
 • дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами.
 • Бог же мира да будет со всеми вами, аминь.
 • ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
 • ἕκασ­τος ἡμῶν τῷ πλη­σίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν προ­̀ς οἰκοδομήν
 • καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν ἀλλὰ καθὼς γέγραπται οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόν­των σε ἐπέπεσαν ἐπ᾿ ἐμέ
 • ὅσα γὰρ προ­εγράφη εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα δια­̀ τῆς ὑπομονῆς καὶ δια­̀ τῆς παρα­κλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν
 • ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρα­κλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατα­̀ Χριστὸν Ἰησοῦν
 • ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 • διὸ προ­σλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προ­σελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ
 • λέγω γὰρ Χριστὸν δια­́κονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων
 • τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν καθὼς γέγραπται δια­̀ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ
 • καὶ πάλιν λέγει εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
 • καὶ πάλιν αἰνεῖτε πάν­τα τὰ ἔθνη τὸν κύριον καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάν­τες οἱ λαοί
 • καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσ­σαί καὶ ὁ ἀνιστά­με­νος ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
 • ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πλη­ρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύ­ειν εἰς τὸ περισ­σεύ­ειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύ­μα­τος ἁγίου
 • πέπεισμαι δέ ἀδελφοί μου καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης πεπλη­ρω­μέ­νοι πάσης τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν
 • τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπο­̀ μέρους ὡς ἐπαναμιμνῄσκων ὑμᾶς δια­̀ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ
 • εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη ἱερουργοῦν­τα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἵνα γένηται ἡ προ­σφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρο­́σδεκτος ἡγιασμένη ἐν πνεύ­ματι ἁγίῳ
 • ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ προ­̀ς τὸν θεόν
 • οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾿ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ
 • ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων ἐν δυνάμει πνεύ­μα­τος θεοῦ ὥστε με ἀπο­̀ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπλη­ρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ
 • οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός ἵνα μὴ ἐπ᾿ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
 • ἀλλὰ καθὼς γέγραπται οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψον­ται καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συν­ήσουσιν
 • διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν προ­̀ς ὑμᾶς
 • νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις ἐπι­ποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν προ­̀ς ὑμᾶς ἀπο­̀ πολλῶν ἐτῶν
 • ὡς ἂν πορεύ­ωμαι εἰς τὴν Σπανίαν ἐλπίζω γὰρ δια­πορευό­με­νος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ᾿ ὑμῶν προ­πεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπο­̀ μέρους ἐμπλη­σθῶ
 • νυνὶ δὲ πορεύ­ομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ δια­κονῶν τοῖς ἁγίοις
 • εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ
 • εὐδόκησαν γάρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς
 • τοῦτο οὖν ἐπι­τελέσας καὶ σφραγισά­με­νος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον ἀπελεύ­σομαι δι᾿ ὑμῶν εἰς Σπανίαν
 • οἶδα δὲ ὅτι ἐρχό­με­νος προ­̀ς ὑμᾶς ἐν πλη­ρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύ­σομαι
 • παρα­καλῶ δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί δια­̀ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δια­̀ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύ­μα­τος συν­αγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προ­σευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ προ­̀ς τὸν θεόν
 • ἵνα ῥυσθῶ ἀπο­̀ τῶν ἀπειθούν­των ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἡ δια­κονία μου ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρο­́σδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται
 • ἵνα ἐν χαρᾷ ἐλθὼν προ­̀ς ὑμᾶς δια­̀ θελήμα­τος θεοῦ συν­αναπαύσωμαι ὑμῖν
 • ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάν­των ὑμῶν ἀμήν