Скрыть
15:1
15:4
15:5
15:6
15:8
15:13
15:16
15:18
Церковнославянский (рус)
Боя́йся Го́спода сотвори́тъ сiе́, и держа́йся зако́на пости́гнетъ ю́.
И сря́щетъ его́ я́ко ма́ти, и я́ко жена́ дѣ́в­ст­ва прiи́метъ и́:
ухлѣ́битъ его́ хлѣ́бомъ ра́зума и водо́ю прему́дрости напо­и́тъ и́:
утверди́т­ся на не́й и не преклони́т­ся, и до нея́ при­­ста́нетъ и не постыди́т­ся:
и воз­несе́тъ его́ па́че и́скрен­нихъ его́ и посредѣ́ це́ркве от­ве́рзетъ уста́ его́:
весе́лiе и вѣне́цъ ра́дости и и́мя вѣ́чно наслѣ́дитъ.
Не пости́гнутъ ея́ человѣ́цы неразу́мивiи, и му́жiе грѣ́шнiи не у́зрятъ ея́:
дале́че е́сть от­ горды́ни, и му́жiе лжи́вiи не и́мутъ помяну́ти ея́.
Не красна́ похвала́ во устѣ́хъ грѣ́шника, я́ко не от­ Го́спода послана́ бы́сть:
прему́дростiю бо рече́на бу́детъ хвала́, и Госпо́дь благопоспѣши́тъ е́й.
Не рцы́, я́ко Го́спода ра́ди от­ступи́хъ: и́хже бо воз­ненави́дѣ, да не сотвори́ши.
Не рцы́, я́ко са́мъ мя́ прельсти́: не тре́буетъ бо му́жа грѣ́шника.
Вся́ку ме́рзость воз­ненави́дѣ Госпо́дь, и нѣ́сть любе́зна боя́щымся его́.
Са́мъ изъ нача́ла сотвори́ человѣ́ка и оста́ви его́ въ руцѣ́ про­изволе́нiя его́:
а́ще хо́щеши, соблюде́ши за́повѣди и вѣ́ру сотвори́ши благоволе́нiя.
Предложи́лъ ти́ о́гнь и во́ду, и на не́же хо́щеши, простре́ши ру́ку твою́.
Предъ человѣ́комъ живо́тъ и сме́рть, и е́же а́ще изво́литъ, да́ст­ся ему́.
Я́ко мно́га прему́дрость Госпо́дня: крѣ́покъ си́лою и ви́дяй вся́:
и о́чи его́ на боя́щихся его́, и то́й позна́етъ вся́ко дѣ́ло человѣ́ческо.
Не заповѣ́да ни еди́ному же нече́­ст­вовати и не даде́ осла́бы ни еди́ному же согрѣша́ти.
Синодальный
Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в законе овладеет ею.
И она встретит его, как мать, и примет его к себе, как целомудренная супруга;
напитает его хлебом разума, и водою мудрости напоит его.
Он утвердится на ней и не поколеблется; прилепится к ней и не постыдится.
И она вознесет его над ближними его, и среди собрания откроет уста его.
Веселье и венец радости и вечное имя наследует он.
Не постигнут ее люди неразумные, и грешники не увидят ее.
Далека она от гордости, и люди лживые не подумают о ней.
Неприятна похвала в устах грешника, ибо не от Господа послана она.
Будет похвала произнесена мудростью, и Господь благопоспешит ей.
Не говори: «ради Господа я отступил»; ибо, что Он ненавидит, того ты не должен делать.
Не говори: «Он ввел меня в заблуждение», ибо Он не имеет надобности в муже грешном.
Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся Его.
Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его.
Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность.
Он предложил тебе огонь и воду: на что хочешь, прострешь руку твою.
Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему.
Велика премудрость Господа, крепок Он могуществом и видит всё.
Очи Его – на боящихся Его, и Он знает всякое дело человека.
Никому не заповедал Он поступать нечестиво и никому не дал позволения грешить.
ὁ φοβού­με­νος κύριον ποιήσει αὐτό καὶ ὁ ἐγκρατὴς τοῦ νόμου κατα­λήμψ­σε­ται αὐτήν
καὶ ὑπαν­τή­σε­ται αὐτῷ ὡς μήτηρ καὶ ὡς γυνὴ παρθενίας προ­σδέξε­ται αὐτόν
ψωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον συν­έσεως καὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν
στηριχθή­σε­ται ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ οὐ μὴ κλιθῇ καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς ἐφέξει καὶ οὐ μὴ κατα­ισχυνθῇ
καὶ ὑψώσει αὐτὸν παρα­̀ τοὺς πλη­σίον αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ
εὐφροσύνην καὶ στέφανον ἀγαλλιάμα­τος εὑρήσει καὶ ὄνομα αἰῶνος κατα­κληρο­νο­μήσει
οὐ μὴ κατα­λήμψον­ται αὐτὴν ἄνθρωποι ἀσύνετοι καὶ ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οὐ μὴ ἴδωσιν αὐτήν
μακράν ἐστιν ὑπερηφανίας καὶ ἄνδρες ψεῦσται οὐ μὴ μνησθήσον­ται αὐτῆς
οὐχ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἁμαρτωλοῦ ὅτι οὐ παρα­̀ κυρίου ἀπεστάλη
ἐν γὰρ σοφίᾳ ῥηθή­σε­ται αἶνος καὶ ὁ κύριος εὐοδώσει αὐτόν
μὴ εἴπῃς ὅτι δια­̀ κύριον ἀπέστην ἃ γὰρ ἐμίσησεν οὐ ποιήσει
μὴ εἴπῃς ὅτι αὐτός με ἐπλάνησεν οὐ γὰρ χρείαν ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ
πᾶν βδέλυγμα ἐμίσησεν ὁ κύριος καὶ οὐκ ἔστιν ἀγαπητὸν τοῖς φοβου­μέ­νοις αὐτόν
αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ δια­βουλίου αὐτοῦ
ἐὰν θέλῃς συν­τηρήσεις ἐν­τολὰς καὶ πίστιν ποιῆσαι εὐδοκίας
παρέθηκέν σοι πῦρ καὶ ὕδωρ οὗ ἐὰν θέλῃς ἐκτενεῖς τὴν χεῖρά σου
ἔναν­τι ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνα­τος καὶ ὃ ἐὰν εὐδοκήσῃ δοθή­σε­ται αὐτῷ
ὅτι πολλὴ ἡ σοφία τοῦ κυρίου ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὰ πάν­τα
καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπι­̀ τοὺς φοβου­μέ­νους αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐπι­γνώ­σε­ται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου
οὐκ ἐνετείλατο οὐδενὶ ἀσεβεῖν καὶ οὐκ ἔδωκεν ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки