Скрыть
17:2
17:6
17:7
17:8
17:11
17:12
17:13
17:20
17:23
17:25
17:26
17:28
17:29
17:310
Церковнославянский (рус)
Госпо́дь созда́ от­ земли́ человѣ́ка, и па́ки воз­врати́ его́ въ ню́.
Дни́ числа́ и вре́мя даде́ и́мъ, и даде́ и́мъ вла́сть надъ су́щими на не́й.
Я́коже они́ са́ми, облече́ и́хъ крѣ́постiю, и по о́бразу сво­ему́ сотвори́ я́:
и положи́ стра́хъ его́ на вся́цѣй пло́ти, е́же вла́стел­ст­вовати звѣрьми́ [и скоты́] и пти́цами.
Помышле́нiе и язы́къ и о́чи, у́ши и се́рдце даде́ и́мъ размышля́ти:
худо́же­с­т­вомъ ра́зума испо́лни я́ и до́брая и зла́я показа́ и́мъ.
Положи́лъ е́сть о́ко свое́ на сердца́хъ и́хъ, показа́ти и́мъ вели́че­с­т­во дѣ́лъ сво­и́хъ,
да и́мя святы́ни его́ восхва́лятъ и да повѣ́даютъ вели́че­ст­ва дѣ́лъ его́.
Приложи́лъ и́мъ худо́же­с­т­во и зако́нъ живота́ даде́ въ наслѣ́дiе и́мъ.
Завѣ́тъ вѣ́чный поста́ви съ ни́ми и судьбы́ своя́ показа́ и́мъ.
Вели́че­с­т­во сла́вы ви́дѣша очеса́ и́хъ, и сла́ву гла́са и́хъ слы́ша у́хо и́хъ.
И рече́ и́мъ: внемли́те от­ вся́кiя непра́вды. и заповѣ́да и́мъ кому́ждо о и́скрен­немъ.
Путiе́ и́хъ предъ ни́мъ вы́ну, не укры́ют­ся от­ о́чiю его́.
Кому́ждо язы́ку устро́илъ вожда́,
и ча́сть Госпо́дня Изра́иль е́сть.
Вся́ дѣла́ и́хъ я́ко со́лнце предъ ни́мъ, и о́чи его́ вы́ну на путе́хъ и́хъ:
не укры́шася непра́вды и́хъ от­ него́, и вси́ грѣси́ и́хъ предъ Го́сподемъ.
Ми́лостыня му́жа я́ко печа́ть съ ни́мъ, и благода́ть человѣ́чу я́ко зѣ́ницу соблюде́тъ.
По си́хъ воста́нетъ и воз­да́стъ и́мъ, и воз­дая́нiе и́хъ на главу́ и́хъ воз­да́стъ:
оба́че ка́ющымся да́лъ е́сть воз­враще́нiе и утѣ́ши изнемога́ющихъ терпѣ́нiемъ.
Обрати́ся у́бо ко Го́споду и оста́ви грѣхи́:
помоли́ся предъ лице́мъ и ума́ли претыка́нiя:
восходи́ къ вы́шнему и от­врати́ся от­ непра́вды, и зѣло́ воз­ненави́ди ме́рзость.
Вы́шняго кто́ восхва́литъ во а́дѣ, вмѣ́сто живы́хъ и даю́щихъ исповѣ́данiе?
От мертвеца́ я́ко ничто́ су́щаго погиба́етъ исповѣ́данiе:
живы́й же и здра́вый восхва́литъ Го́спода.
Ко́ль вели́ка ми́лость Госпо́дня и очище́нiе обраща́ющымся къ нему́?
Не мо́гутъ бо вся́ бы́ти въ человѣ́цѣхъ:
я́ко не безсме́ртенъ сы́нъ человѣ́ческiй.
Что́ свѣтлѣ́е со́лнца? и то́ изчеза́етъ: и зло́ помы́слитъ пло́ть и кро́вь.
Си́лу высоты́ небе́сныя то́й са́мъ назира́етъ, человѣ́цы же вси́ земля́ и пе́пелъ.
Синодальный
Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее.
Определенное число дней и время дал Он им, и дал им власть над всем, что на ней.
По природе их, облек их силою и сотворил их по образу Своему,
и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами.
Он дал им смысл, язык и глаза, и уши и сердце для рассуждения,
исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло.
Он положил око Свое на сердца их, чтобы показать им величие дел Своих,
да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии дел Его.
Он приложил им знание и дал им в наследство закон жизни;
вечный завет поставил с ними и показал им суды Свои.
Величие славы видели глаза их, и славу голоса Его слышало ухо их.
И сказал Он им: «остерегайтесь всякой неправды»; и заповедал каждому из них обязанность к ближнему.
Пути их всегда пред Ним, не скроются от очей Его.
Каждому народу поставил Он вождя,
а Израиль есть удел Господа.
Все дела их – как солнце пред Ним, и очи Его всегда на путях их.
Не утаились от Него неправды их, и все грехи их – пред Господом.
Милостыня человека – как печать у Него, и благодеяние человека сохранит Он, как зеницу ока.
Потом Он восстанет и воздаст им, и даяние их на голову их возвратит.
Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в терпении.
Обратись к Господу и оставь грехи;
молись пред Ним и уменьши твои преткновения.
Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость.
Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и прославляющих Его?
От мертвого, как от несуществующего, нет прославления:
живый и здоровый восхвалит Господа.
Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к Нему!
Не может быть всего в человеке,
потому что не бессмертен сын человеческий.
Что светлее солнца? но и оно затмевается. И о злом будет помышлять плоть и кровь.
За силами высоких небес Он Сам наблюдает, а люди все – земля и пепел.
Греческий
κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν
ἡμέρας ἀριθμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ᾿ αὐτῆς
καθ᾿ ἑαυτὸν ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν καὶ κατ᾿ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς
ἔθηκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπι­̀ πάσης σαρκὸς καὶ κατα­κυριεύ­ειν θηρίων καὶ πετεινῶν
6δια­βούλιον καὶ γλῶσ­σαν καὶ ὀφθαλμούς ὦτα καὶ καρδίαν ἔδωκεν δια­νοεῖσθαι αὐτοῖς
7ἐπι­στήμην συν­έσεως ἐνέπλη­σεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς
8ἔθηκεν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐπι­̀ τὰς καρδίας αὐτῶν δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ
10καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν ἵνα διηγῶν­ται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ
11προ­σέθηκεν αὐτοῖς ἐπι­στήμην καὶ νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν αὐτοῖς
12δια­θήκην αἰῶνος ἔστησεν μετ᾿ αὐτῶν καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς
13μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν καὶ δόξαν φωνῆς αὐτοῦ ἤκουσεν τὸ οὖς αὐτῶν
14καὶ εἶπεν αὐτοῖς προ­σέχετε ἀπο­̀ παν­τὸς ἀδίκου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῦ πλη­σίον
15αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναν­τίον αὐτοῦ δια­̀ παν­τός οὐ κρυβήσον­ται ἀπο­̀ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
17ἑκάστῳ ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον
καὶ μερὶς κυρίου Ισραηλ ἐστίν
19ἅπαν­τα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὁ ἥλιος ἐναν­τίον αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπι­̀ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
20οὐκ ἐκρύβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναν­τι κυρίου
22ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συν­τηρήσει
23μετὰ ταῦτα ἐξαναστή­σε­ται καὶ ἀν­ταποδώσει αὐτοῖς καὶ τὸ ἀν­ταπόδομα αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν ἀπο­δώσει
24πλη­̀ν μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον καὶ παρεκάλεσεν ἐκλείπον­τας ὑπομονήν
25ἐπι­́στρεφε ἐπι­̀ κύριον καὶ ἀπό­λειπε ἁμαρτίας
δεήθητι κατα­̀ προ­́σωπον καὶ σμίκρυνον προ­́σκομμα
26ἐπάναγε ἐπι­̀ ὕψιστον καὶ ἀπό­στρεφε ἀπο­̀ ἀδικίας καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα
27ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ᾅδου ἀν­τὶ ζών­των καὶ διδόν­των ἀνθομολόγησιν
28ἀπο­̀ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄν­τος ἀπό­λλυται ἐξομολόγησις
ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον
29ὡς μεγά­λη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπι­στρέφουσιν ἐπ᾿ αὐτόν
30οὐ γὰρ δύναται πάν­τα εἶναι ἐν ἀνθρώποις
ὅτι οὐκ ἀθάνα­τος υἱὸς ἀνθρώπου
31τί φωτεινότερον ἡλίου καὶ τοῦτο ἐκλείπει καὶ πονηρὸν ἐνθυμηθή­σε­ται σὰρξ καὶ αἷμα
32δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπι­σκέπτεται καὶ ἄνθρωποι πάν­τες γῆ καὶ σποδός
უფალმა მიწისაგან შექმნა ადამიანი და კვლავ მასვე დაუბრუნა იგი.
განსაზღვრული დღეები და ჟამი მისცა მათ და უბოძა ხელმწიფება მიწიერებზე.
მათი ბუნებისდა მიხედვით შემოსა ძალით და თავის ხატად შექმნა ისინი.
ჩაუნერგა მისი შიში ყოველ ხორციელს, რათა ემეუფა ცხოველებზე და ფრინველებზე.
მისცა მათ აზრი, ენა და თვალები, ყურები და გული, რათა შეეცნოთ ისინი.
აღავსო ისინი ცოდნითა და სწავლით და აჩვენა მათ კეთილი და ბოროტი.
დაადგა თვალი მათ გულებს და თავის საქმეთა სიდიადე უჩვენა მათ.
რათა ადიდონ წმიდის სახელი და მისი საქმეების სიდიადეზე მოუთხრონ.
წინ დაუდვა მათ ცოდნა და ცხოვრების წესი დაუმკვიდრა.
საუკუნო აღთქმა დადო მათთან და უჩვენა თავისი სასჯელები.
დიდების სიდიადე იხილეს მათმა თვალებმა და დიდებულება მისი ხმისა გაიგონეს მათმა ყურებმა.
უთხრა მათ: ერიდეთ ყოველგვარ უსამართლობას, და ამცნო თითოეულს მოვალეობა მოყვასის მიმართ.
მათი გზები მარადის მის წინაშეა და ვერ დაემალებიან მის თვალებს.
ყოველ ხალხს დაუდგინა წინამძღოლი,
უფლის ხვედრი კი ისრაელია.
მათი ყველა საქმე მზესავით მის წინაშეა და მარადის მათ გზებზეა მისი თვალები.
არ არის დაფარული მისთვის მათი უსამართლობანი და ყოველი მათი ცოდვა უფლის წინაშე.
როგორც ბეჭედი, მასთანაა კაცის შეწყალება და, როგორც თვალის გუგას, დაიცავს ადამიანის მადლს.
შემდგომად ამისა აღდგება იგი, სამაგიეროს მიუზღავს მათ და მათ მიერ გაცემულს მათსავე თავზე მოაქცევს.
ხოლო რომელნიც ინანიებენ, მიუტევებს და გაამხნევებს მათ, რომელთაც მოაკლდათ დათმენის ღონე.
მოიქეცი უფლისაკენ და ცოდვები მიატოვე,
ევედრე მას და უკელი შეცოდებებს.
ამაღლდი უზენაესისკენ, უსამართლობას განშორდი და ძლიერ შეიძულე სისაძაგლე.
ვინ განადიდებს უფალს ჯოჯოხეთში, თუ არა ცოცხალნი და ქების შემსხმელნი.
მკვიდრისგან, როგორც არარსებულისგან, შემწყდარია ქების შესხმა.
მხოლოდ ცოცხალი და მრთელი განადიდებს უფალს.
რა დიდია უფლის მოწყალება და პატიება მისკენ მიქცეულთა!
ყოველივე როდია ადამიანებში,
რადგან არ არის უკვდავი ძე კაცისა.
ცის მაღალთა ძალებს ის განაგებს; ყოველი კაცი კი მტვერი და ფერფლია.
რა არის მზეზე ნათელი? მაგრამ ისიც ბნელდება; ასევე ბოროტს განიზრახავს ხორცი და სისხლი.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки