Скрыть
1:0
1:3
1:8
1:14
1:16
1:23
1:24
1:25
1:26
1:29
Церковнослав. (рус. дореф.)
Поне́же мно́гая и вели́кая на́мъ чрезъ зако́нъ и проро́ки
и ины́хъ послѣ́довав­шихъ и́мъ дана́ бы́ша,
о ни́хже подоба́етъ хвали́ти Изра́иля наказа́нiя и прему́дрости ра́ди,
и я́ко не то́кмо са́ми чту́ще до́лжни разу́мными бы́ти,
но да и иностра́н­ныхъ воз­мо́гутъ при­­лѣ́жно уча́щеся по́льзовати,
и глаго́люще и пи́шуще:
дѣ́дъ мо́й Иису́съ мно́жайше себе́
вда́въ въ чте́нiе зако́на же
и проро́ковъ
и ины́хъ оте́ческихъ кни́гъ,
и въ си́хъ дово́лное иску́с­ст­во стяжа́въ,
пону́дися и са́мъ написа́ти нѣ́что от­ надлежа́щихъ къ наказа́нiю и прему́дрости,
да при­­лѣ́жно уча́щiися, и си́хъ при­­ча́стницы бы́в­ше,
мно́го па́че успѣ́ютъ въ зако́н­нѣмъ житiи́.
Бу́дите у́бо умоле́н­ни,
да со благоволе́нiемъ и внима́нiемъ
чте́те,
и проще́нiе пода́сте,
а́ще въ нѣ́кiихъ воз­мни́мся
недово́лни бы́ти во истолкова́нiи любо­тру́дно изобрѣ́тен­ныхъ рѣче́нiй:
не ра́вную бо си́лу
и́мутъ та́ въ себѣ́, я́же Евре́йски глаго́лема су́ть, егда́ преведу́т­ся на и́ный язы́къ:
не то́кмо же сiя́,
но и са́мый зако́нъ и проро́че­ст­ва
и про́чыя кни́ги
не ма́лое имѣ́ютъ ра́зн­ство въ себѣ́ что́мыя.
Въ три́десять бо осмѣ́мъ лѣ́тѣ при­­ Еверге́тѣ цари́
при­­ше́дъ во Еги́петъ и преме́дливъ,
обрѣто́хъ нема́лаго наказа́нiя сви́токъ,
за ну́ждѣйшее вмѣни́хъ са́мъ при­­внести́ нѣ́кое тща́нiе и трудолю́бiе къ преведе́нiю тоя́ кни́ги,
мно́гое бдѣ́нiе и иску́с­ст­во при­­вне́съ
въ разстоя́нiи вре́мене,
къ концу́ при­­водя́ кни́гу изда́ти,
и въ преселе́нiи хотя́щымъ учи́тися,
предуготовля́ющымъ нра́вы
зако́н­но жи́тел­ст­вовати.
Вся́ка прему́дрость от­ Го́спода и съ ни́мъ е́сть во вѣ́къ.
Песка́ морска́го, и ка́пли дожде́вныя, и дни́ вѣ́ка кто́ изочте́тъ?
Высоту́ небесе́ и широту́ земли́, и бе́здну и прему́дрость кто́ изслѣ́дитъ?
Пре́жде всѣ́хъ созда́ся прему́дрость, и ра́зумъ му́дрости от­ вѣ́ка.
Исто́чникъ прему́дрости сло́во Бо́жiе въ вы́шнихъ, и ше́­ст­вiя ея́ за́повѣди вѣ́чныя.
Ко́рень прему́дрости кому́ от­кры́ся? и кова́р­ст­ва ея́ кто́ разумѣ́?
Еди́нъ е́сть прему́дръ, стра́­шенъ зѣло́, сѣдя́й на престо́лѣ сво­е́мъ, Госпо́дь.
Са́мъ созда́ ю́, и ви́дѣ, и сочте́ ю́,
и излiя́ ю́ на вся́ дѣла́ своя́,
со вся́кою пло́тiю по дая́нiю сво­ему́, и дарова́ ю́ лю́бящымъ его́.
Стра́хъ Госпо́день сла́ва и похвала́, и весе́лiе и вѣне́цъ ра́дости.
Стра́хъ Госпо́день воз­весели́тъ се́рдце и да́стъ весе́лiе и ра́дость и долгоде́н­ствiе.
Боя́щемуся Го́спода бла́го бу́детъ на послѣ́докъ, и въ де́нь сконча́нiя сво­его́ обря́щетъ благода́ть. Стра́хъ Госпо́день да́ръ от­ Го́спода и на стезя́хъ любле́нiя поставля́етъ.
Любле́нiе Го́спода пресла́вная прему́дрость, и и́мже явля́ет­ся, раздѣля́етъ себе́ въ вѣ́дѣнiе его́.
Нача́ло прему́дрости боя́тися Го́спода, и съ вѣ́рными въ ложеснѣ́хъ созда́ся и́мъ: съ человѣ́ки основа́нiе вѣ́ка угнѣзди́ и съ сѣ́менемъ и́хъ увѣ́рит­ся.
Исполне́нiе прему́дрости е́же боя́тися Го́спода, и упо­и́тъ и́хъ от­ плодо́въ ея́:
ве́сь до́мъ и́хъ испо́лнитъ жела́нiй сво­и́хъ и сосу́ды от­ жи́тъ ея́.
Вѣне́цъ му́дрости стра́хъ Госпо́день, воз­цвѣта́яй ми́ръ и здра́вiе изцѣле́нiя: обоя́ же су́ть да́ры Бо́жiи, и разширя́етъ весе́лiе лю́бящымъ его́.
И ви́дѣ и сочте́ ю́: худо́же­с­т­во и вѣ́дѣнiе ра́зума одожди́, и сла́ву держа́щихъ ю́ воз­несе́.
Ко́рень прему́дрости е́же боя́тися Го́спода, и вѣ́тви ея́ долгоде́н­ствiе.
Стра́хъ Госпо́день от­рѣя́етъ грѣхи́: пребыва́яй же въ не́мъ от­враща́етъ гнѣ́въ.
Не мо́жетъ я́рость непра́ведная оправди́тися: устремле́нiе бо я́рости его́ паде́нiе ему́.
До вре́мене стерпи́тъ долготерпѣли́вый, и послѣди́ воз­да́стъ ему́ весе́лiе:
до вре́мене скры́етъ словеса́ своя́, и устнѣ́ вѣ́рныхъ исповѣ́дятъ ра́зумъ его́.
Въ сокро́вищихъ прему́дрости при́тча вѣ́дѣнiя: ме́рзость же грѣ́шнику богоче́стiе.
Возжелѣ́въ прему́дрости, соблюди́ за́повѣди, и Госпо́дь пода́стъ ю́ тебѣ́:
прему́дрость бо и наказа́нiе стра́хъ Госпо́день, и благоволе́нiе его́ вѣ́ра и кро́тость.
Не сумнѣва́йся о стра́сѣ Госпо́дни и не при­­ступи́ къ нему́ се́рдцемъ раздво­е́нымъ.
Не лицемѣ́р­ст­вуй предъ усты́ человѣ́ческими и устна́мъ тво­и́мъ вонми́.
Не воз­носи́ся, да не паде́ши и наведе́ши души́ тво­е́й безче́стiе, и от­кры́етъ Госпо́дь та́йная твоя́ и посредѣ́ со́нма низложи́тъ тя́: я́ко не при­­ступи́лъ еси́ во и́стинѣ ко стра́ху Госпо́дню, и се́рдце твое́ испо́лнено лука́в­ст­ва.
Предисловие //Предисловие к греческому переводу, имеющееся у 70-ти и содержащееся в Славянской Библии. Многое и великое дано нам через закон, пророков и прочих писателей, следовавших за ними, за что должно прославлять народ Израильский за образованность и мудрость; и не только сами изучающие должны делаться разумными, но и находящимся вне [Палестины] усердно занимающиеся [писанием] могут приносить пользу словом и писанием. Поэтому дед мой Иисус, больше других предаваясь изучению закона, пророков и других отеческих книг и приобретя достаточный в них навык, решился и сам написать нечто, относящееся к образованию и мудрости, чтобы любители учения, вникая и в эту [книгу], еще более преуспевали в жизни по закону. Итак, прошу вас, 17благосклонно и внимательно 16читайте [эту книгу] и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом: ибо неодинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено будет на другой язык, – и не только эта [книга], но даже закон, пророчества и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их в подлиннике. 28в тридцать восьмом году при царе Евергете [Птоломее] и пробыв там, 27Прибыв в Египет я нашел немалую разницу в образовании [между палестинскими и египетскими евреями], и счел крайне необходимым и самому приложить усердие к тому, чтобы перевести эту книгу. Много бессонного труда и знаний положил я в это время, чтобы довести книгу до конца и сделать ее доступною и тем, которые, находясь на чужбине, желают учиться и приспособляют свои нравы к тому, чтобы жить по закону.
Всякая премудрость – от Господа и с Ним пребывает вовек.
Песок морей и капли дождя и дни вечности кто исчислит?
Высоту неба и широту земли, и бездну и премудрость кто исследует?
Прежде всего произошла Премудрость, и разумение мудрости – от века.
Источник премудрости – слово Бога Всевышнего, и шествие ее – вечные заповеди.
Кому открыт корень премудрости? и кто познал искусство ее?
Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле Своем, Господь.
Он произвел ее и видел и измерил ее
и излил ее на все дела Свои
и на всякую плоть по дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его.
Страх Господень – слава и честь, и веселие и венец радости.
Страх Господень усладит сердце и даст веселие и радость и долгоденствие.
Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа и поставляет на стезях любви.
Любовь к Господу – славная премудрость, и кому благоволит Он, разделяет ее по Своему усмотрению.
Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется вместе во чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание и семени их вверится.
Полнота премудрости – бояться Господа; она напояет их от плодов своих:
весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их – произведениями своими.
Венец премудрости – страх Господень, произращающий мир и невредимое здравие; но то и другое – дары Бога, Который распространяет славу любящих Его.
Он видел ее и измерил, пролил как дождь ве́дение и разумное знание и возвысил славу обладающих ею.
Корень премудрости – бояться Господа, а ветви ее – долгоденствие.
Страх Господень отгоняет грехи; не имеющий же страха не может оправдаться.
Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека.
Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием.
До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его.
В сокровищницах премудрости – притчи разума, грешнику же страх Господень ненавистен.
Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе,
ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему – вера и кротость.
Не будь недоверчивым к страху пред Господом и не приступай к Нему с раздвоенным сердцем.
Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к устам твоим.
Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестия на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и сердце твое полно лукавства.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible