Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Ча́до, а́ще при­­ступа́еши рабо́тати Го́сподеви Бо́гу, угото́ви ду́шу твою́ во искуше́нiе:
 • упра́ви се́рдце твое́ и потерпи́, и не ско́ръ бу́ди во вре́мя наведе́нiя:
 • при­­лѣпи́ся ему́ и не от­ступи́, да воз­расте́ши на послѣ́докъ тво́й.
 • Все́ ели́ко а́ще нанесе́но ти́ бу́детъ, прiими́ и во измѣне́нiи смире́нiя тво­его́ долготерпи́:
 • я́ко во огни́ искуша́ет­ся зла́то, и человѣ́цы прiя́тни въ пещи́ смире́нiя.
 • Вѣ́руй ему́, и засту́питъ тя́, и упра́ви пути́ твоя́ и упова́й на́нь.
 • Боя́щiися Го́спода, пожди́те ми́лости его́ и не уклони́теся, да не паде́те.
 • Боя́щiися Го́спода, вѣ́руйте ему́, и не и́мать от­па́сти мзда́ ва́ша.
 • Боя́щiися Го́спода, надѣ́йтеся на блага́я и на весе́лiе вѣ́ка и ми́лости.
 • Воззри́те на дре́внiя ро́ды и ви́дите, кто́ вѣ́рова Го́сподеви и постыдѣ́ся? или́ кто́ пребы́сть во стра́сѣ его́ и оста́вися? или́ кто́ при­­зва́ его́, и презрѣ́ и́?
 • Зане́ ще́дръ и ми́лостивъ Госпо́дь, и оставля́етъ грѣхи́, и спаса́етъ во вре́мя ско́рби.
 • Го́ре сердца́мъ страшли́вымъ и рука́мъ осла́бленымъ, и грѣ́шнику ходя́щу на двѣ́ стези́.
 • Го́ре се́рдцу осла́блену, я́ко не вѣ́руетъ: сего́ ра́ди покрове́но не бу́детъ.
 • Го́ре ва́мъ погу́бльшымъ терпѣ́нiе: и что́ сотворите́, егда́ посѣти́тъ Госпо́дь?
 • Боя́щiися Го́спода не сумнѣва́ют­ся о глаго́лѣхъ его́, и лю́бящiи его́ сохраня́тъ пути́ его́.
 • Боя́щiися Го́спода по­и́щутъ благоволе́нiя его́, и лю́бящiи его́ испо́лнят­ся зако́на.
 • Боя́щiися Го́спода угото́вятъ сердца́ своя́ и предъ ни́мъ смиря́тъ ду́шы своя́, [глаго́люще:]
 • да впаде́мъ въ ру́цѣ Госпо́дни, а не въ ру́цѣ человѣ́чески, *я́ко бо вели́че­с­т­во его́, та́ко и ми́лость его́.
 • Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению:
 • управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения;
 • прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок.
 • Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив,
 • ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, – в горниле уничижения.
 • Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него.
 • Боящиеся Господа! ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть.
 • Боящиеся Господа! веруйте Ему, и не погибнет награда ваша.
 • Боящиеся Господа! надейтесь на благое, на радость вечную и милости.
 • Взгляните на древние роды и посмотрите: кто верил Господу – и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его – и был оставлен? или кто взывал к Нему – и Он презрел его?
 • Ибо Господь сострадателен и милостив и прощает грехи, и спасает во время скорби.
 • Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным и грешнику, ходящему по двум стезям!
 • Горе сердцу расслабленному! ибо оно не верует, и за то не будет защищено.
 • Горе вам, потерявшим терпение! что будете вы делать, когда Господь посетит?
 • Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его.
 • Боящиеся Господа будут искать благоволения Его, и любящие Его насытятся законом.
 • Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят пред Ним души свои, говоря:
 • впадем в руки Господа, а не в руки людей; *ибо, каково величие Его, такова и милость Его.
 • τέκνον εἰ προ­σέρχῃ δουλεύ­ειν κυρίῳ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν
 • εὔθυνον τὴν καρδίαν σου καὶ καρτέρησον καὶ μὴ σπεύ­σῃς ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς
 • κολλήθητι αὐτῷ καὶ μὴ ἀπο­στῇς ἵνα αὐξηθῇς ἐπ᾿ ἐσχάτων σου
 • πᾶν ὃ ἐὰν ἐπαχθῇ σοι δέξαι καὶ ἐν ἀλλάγμασιν ταπεινώσεώς σου μακροθύμησον
 • ὅτι ἐν πυρὶ δοκιμάζεται χρυσὸς καὶ ἄνθρωποι δεκτοὶ ἐν καμίνῳ ταπεινώσεως
 • πίστευσον αὐτῷ καὶ ἀν­τιλήμψ­σε­ταί σου εὔθυνον τὰς ὁδούς σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν
 • οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἀναμείνατε τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ μὴ ἐκκλίνητε ἵνα μὴ πέσητε
 • οἱ φοβούμενοι κύριον πιστεύ­σατε αὐτῷ καὶ οὐ μὴ πταίσῃ ὁ μισθὸς ὑμῶν
 • οἱ φοβούμενοι κύριον ἐλπίσατε εἰς ἀγαθὰ καὶ εἰς εὐφροσύνην αἰῶνος καὶ ἔλεος
 • ἐμβλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεὰς καὶ ἴδετε τίς ἐνεπίστευσεν κυρίῳ καὶ κατῃσχύνθη ἢ τίς ἐνέμεινεν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἐγκατελείφθη ἢ τίς ἐπεκαλέσατο αὐτόν καὶ ὑπερεῖδεν αὐτόν
 • διότι οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος καὶ ἀφίησιν ἁμαρτίας καὶ σῴζει ἐν καιρῷ θλίψεως
 • οὐαὶ καρδίαις δειλαῖς καὶ χερσὶν παρειμέναις καὶ ἁμαρτωλῷ ἐπι­βαίνον­τι ἐπι­̀ δύο τρίβους
 • οὐαὶ καρδίᾳ παρειμένῃ ὅτι οὐ πιστεύ­ει δια­̀ τοῦτο οὐ σκεπασθή­σε­ται
 • οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ἀπο­λωλεκόσιν τὴν ὑπομονήν καὶ τί ποιήσετε ὅταν ἐπι­σκέπτηται ὁ κύριος
 • οἱ φοβούμενοι κύριον οὐκ ἀπειθήσουσιν ῥημάτων αὐτοῦ καὶ οἱ ἀγαπῶν­τες αὐτὸν συν­τηρήσουσιν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
 • οἱ φοβούμενοι κύριον ζητήσουσιν εὐδοκίαν αὐτοῦ καὶ οἱ ἀγαπῶν­τες αὐτὸν ἐμπλη­σθήσον­ται τοῦ νόμου
 • οἱ φοβούμενοι κύριον ἑτοιμάσουσιν καρδίας αὐτῶν καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ταπεινώσουσιν τὰς ψυχὰς αὐτῶν
 • ἐμπεσούμεθα εἰς χεῖρας κυρίου καὶ οὐκ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων *ὡς γὰρ ἡ μεγαλωσύνη αὐτοῦ οὕτως καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ