Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Прему́дрость похва́литъ ду́шу свою́ и посредѣ́ люді́й сво­и́хъ восхва́лит­ся.
 • Въ це́ркви вы́шняго от­ве́рзетъ уста́ своя́ и пря́мо си́лѣ его́ восхва́лит­ся:
 • а́зъ изъ у́стъ вы́шняго изыдо́хъ и я́ко мгла́ покры́хъ зе́млю,
 • а́зъ на высо́кихъ всели́хся, и престо́лъ мо́й во столпѣ́ о́блачнѣ,
 • кру́гъ небе́сный обыдо́хъ еди́на и во глубинѣ́ бе́здны походи́хъ,
 • во́лну морску́ю и всю́ зе́млю, и вся́ лю́ди и язы́къ стяжа́хъ,
 • со всѣ́ми си́ми поко́я взыска́хъ, и во наслѣ́дiи чiе́мъ водворю́ся?
 • Тогда́ заповѣ́да ми́ созда́тель всѣ́хъ, и созда́вый мя́ препоко́и ски́нiю мою́ и рече́:
 • во Иа́ковѣ всели́ся и во Изра́или наслѣ́д­ст­вуй.
 • Пре́жде вѣ́ка изъ нача́ла созда́ мя́, и да́же до вѣ́ка не оскудѣ́ю.
 • Во ски́нiи святѣ́й предъ ни́мъ послужи́хъ и та́ко въ Сiо́нѣ утверди́хся:
 • во гра́дѣ воз­лю́блен­нѣмъ та́кожде мя́ препоко́и, и во Иерусали́мѣ вла́сть моя́:
 • и укорени́хся въ лю́дехъ просла́влен­ныхъ, въ ча́сти Госпо́дни наслѣ́дiя его́.
 • Я́ко ке́дръ воз­несо́хся въ Лива́нѣ и я́ко кипари́съ на гора́хъ аермо́нскихъ,
 • я́ко фи́никсъ воз­вы́сихся на бре́зѣхъ и я́ко са́дъ ши́пковый во иерихо́нѣ,
 • я́ко ма́слина благолѣ́пна на по́ли, и воз­несо́хся я́ко я́воръ:
 • я́коже кори́ца и я́ко Аспала́ѳъ арома́товъ да́хъ воню́, и я́ко сми́рна избра́н­на изда́хъ благо­уха́нiе,
 • я́ко халва́ни и о́никсъ и ста́кти, и я́ко Лива́ново куре́нiе во ски́нiи.
 • А́зъ я́ко тереви́нѳъ распростро́хъ вѣ́твiя моя́, и вѣ́тви моя́ вѣ́тви сла́вы и благода́ти:
 • а́зъ я́ко виногра́дъ прорасти́хъ благода́ть, и цвѣ́ти мо­и́ пло́дъ сла́вы и бога́т­ст­ва.
 • Приступи́те ко мнѣ́, жела́ющiи мене́, и от­ плодо́въ мо­и́хъ насы́титеся:
 • па́мять бо моя́ сладка́ па́че ме́да, и наслѣ́дiе мое́ па́че со́та ме́двена.
 • Яду́щiи мя́ еще́ вза́лчутъ, и пiю́щiи мя́ еще́ вжа́ждут­ся:
 • слу́шаяй мене́ не посрами́т­ся и дѣ́ла­ю­щiи у мене́ не согрѣша́тъ.
 • Сiя́ вся́ кни́га завѣ́та Бо́га вы́шняго,
 • зако́нъ, его́же заповѣ́да Моисе́й, наслѣ́дiе со́нмомъ Иа́ковлимъ:
 • насыща́я я́ко Фисо́нъ прему́дростiю и я́ко Ти́гръ во дни́ новопло́дiй,
 • исполня́яй я́ко Евфра́тъ ра́зума и я́коже Иорда́нъ во дне́хъ жа́твы,
 • явля́яй я́ко свѣ́тъ наказа́нiе и я́коже гио́нъ во дни́ объима́нiя вина́.
 • Не сконча́ пе́рвый уразумѣ́ти ея́, та́кожде и послѣ́днiй не изслѣ́ди ея́:
 • и́бо па́че мо́ря умно́жися размышле́нiе ея́, и совѣ́тъ ея́ па́че бе́здны ве́лiя.
 • И а́зъ я́ко раскопа́нiе изъ рѣки́ и я́коже водоте́чiе изыдо́хъ въ ра́й.
 • Рѣ́хъ: напою́ мо́й вертогра́дъ и упою́ себѣ́ лу́гъ:
 • и се́, раскопа́нiе ми́ бы́сть рѣко́ю, и рѣка́ моя́ бы́сть мо́ремъ.
 • Поне́же наказа́нiе я́ко у́тро просвѣщу́ и проявлю́ е́ да́же до дале́че:
 • еще́ уче́нiе я́коже проро́че­с­т­во излiю́ и оста́влю е́ въ ро́ды вѣ́чны.
 • Ви́дите, я́ко не себѣ́ еди́ному труди́хся, но всѣ́мъ и́щущымъ ея́.
 • Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена.
 • В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством Его будет прославлять себя:
 • «я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю;
 • я поставила скинию на высоте, и престол мой – в столпе облачном;
 • я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны;
 • в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение:
 • между всеми ими я искала успокоения, и в чьем наследии водвориться мне.
 • Тогда Создатель всех повелел мне, и Произведший меня указал мне покойное жилище и сказал:
 • поселись в Иакове и прими наследие в Израиле.
 • Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь во веки.
 • Я служила пред Ним во святой скинии и так утвердилась в Сионе.
 • Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме – власть моя.
 • И укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа.
 • Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских;
 • я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне;
 • я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась.
 • Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание,
 • как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скинии.
 • Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати.
 • Я – как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства.
 • Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими;
 • ибо воспоминание обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота.
 • Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать.
 • Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся со мною не погрешат.
 • Все это – книга завета Бога Всевышнего,
 • закон, который заповедал Моисей как наследие сонмам Иаковлевым.
 • Он насыщает мудростью, как Фисон и как Тигр во дни новин;
 • он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан во дни жатвы;
 • он разливает учение, как свет и как Гион во время собирания винограда.
 • Первый человек не достиг полного познания ее; не исследует ее также и последний;
 • ибо мысли ее полнее моря, и намерения ее глубже великой бездны.
 • И я, как канал из реки и как водопровод, вышла в рай.
 • Я сказала: полью мой сад и напою мои гряды.
 • И вот, канал мой сделался рекою, и река моя сделалась морем.
 • И буду я сиять учением, как утренним светом, и далеко проявлю его;
 • и буду я изливать учение, как пророчество, и оставлю его в роды вечные».
 • Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех, ищущих премудрости.
 • Премꙋ́дрость похва́литъ дꙋ́шꙋ свою̀ и҆ посредѣ̀ люді́й свои́хъ восхва́литсѧ.
 • Въ цр҃кви вы́шнѧгѡ ѿве́рзетъ ᲂу҆ста̀ своѧ̑ и҆ прѧ́мѡ си́лѣ є҆гѡ̀ восхва́литсѧ:
 • а҆́зъ и҆з̾ ᲂу҆́стъ вы́шнѧгѡ и҆зыдо́хъ и҆ ꙗ҆́кѡ мгла̀ покры́хъ зе́млю,
 • а҆́зъ на высо́кихъ всели́хсѧ, и҆ престо́лъ мо́й во столпѣ̀ ѡ҆́блачнѣ,
 • крꙋ́гъ нбⷭ҇ный ѡ҆быдо́хъ є҆ди́на и҆ во глꙋбинѣ̀ бе́здны походи́хъ,
 • во́лнꙋ морскꙋ́ю и҆ всю̀ зе́млю, и҆ всѧ̑ лю́ди и҆ ꙗ҆зы́къ стѧжа́хъ,
 • со всѣ́ми си́ми поко́ѧ взыска́хъ, и҆ во наслѣ́дїи чїе́мъ водворю́сѧ;
 • Тогда̀ заповѣ́да мѝ созда́тель всѣ́хъ, и҆ созда́вый мѧ̀ препоко́и ски́нїю мою̀ и҆ речѐ:
 • во і҆а́кѡвѣ всели́сѧ и҆ во і҆и҃ли наслѣ́дствꙋй.
 • Пре́жде вѣ́ка и҆з̾ нача́ла созда̀ мѧ̀, и҆ да́же до вѣ́ка не ѡ҆скꙋдѣ́ю.
 • Во ски́нїи ст҃ѣ́й пред̾ ни́мъ послꙋжи́хъ и҆ та́кѡ въ сїѡ́нѣ ᲂу҆тверди́хсѧ:
 • во гра́дѣ возлю́бленнѣмъ та́кожде мѧ̀ препоко́и, и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ вла́сть моѧ̀:
 • и҆ ᲂу҆корени́хсѧ въ лю́дехъ просла́вленныхъ, въ ча́сти гдⷭ҇ни наслѣ́дїѧ є҆гѡ̀.
 • Ꙗ҆́кѡ ке́дръ вознесо́хсѧ въ лїва́нѣ и҆ ꙗ҆́кѡ кѷпарі́съ на гора́хъ а҆ермѡ́нскихъ,
 • ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ возвы́сихсѧ на бре́зѣхъ и҆ ꙗ҆́кѡ са́дъ ши́пковый во і҆ерїхѡ́нѣ,
 • ꙗ҆́кѡ ма́слина благолѣ́пна на по́ли, и҆ вознесо́хсѧ ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́воръ:
 • ꙗ҆́коже кори́ца и҆ ꙗ҆́кѡ а҆спала́ѳъ а҆рѡма́тѡвъ да́хъ воню̀, и҆ ꙗ҆́кѡ смѵ́рна и҆збра́нна и҆зда́хъ благоꙋха́нїе,
 • ꙗ҆́кѡ халва́ни и҆ ѻ҆́нѷѯъ и҆ ста́кти, и҆ ꙗ҆́кѡ лїва́ново кꙋре́нїе во ски́нїи.
 • А҆́зъ ꙗ҆́кѡ тереві́нѳъ распростро́хъ вѣ̑твїѧ моѧ̑, и҆ вѣ̑тви моѧ̑ вѣ̑тви сла́вы и҆ благода́ти:
 • а҆́зъ ꙗ҆́кѡ вїногра́дъ прорасти́хъ благода́ть, и҆ цвѣ́ти моѝ пло́дъ сла́вы и҆ бога́тства.
 • Пристꙋпи́те ко мнѣ̀, жела́ющїи менѐ, и҆ ѿ плодѡ́въ мои́хъ насы́титесѧ:
 • па́мѧть бо моѧ̀ сладка̀ па́че ме́да, и҆ наслѣ́дїе моѐ па́че со́та ме́двена.
 • Ꙗ҆дꙋ́щїи мѧ̀ є҆щѐ вза́лчꙋтъ, и҆ пїю́щїи мѧ̀ є҆щѐ вжа́ждꙋтсѧ:
 • слꙋ́шаѧй менѐ не посрами́тсѧ и҆ дѣ́лающїи ᲂу҆ менє̀ не согрѣша́тъ.
 • Сїѧ̑ всѧ̑ кни́га завѣ́та бг҃а вы́шнѧгѡ,
 • зако́нъ, є҆го́же заповѣ́да мѡѷсе́й, наслѣ́дїе со́нмѡмъ і҆а̑кѡвлимъ:
 • насыща́ѧ ꙗ҆́кѡ фїсѡ́нъ премꙋ́дростїю и҆ ꙗ҆́кѡ ті́гръ во дни̑ новопло́дїй,
 • и҆сполнѧ́ѧй ꙗ҆́кѡ є҆ѵфра́тъ ра́зꙋма и҆ ꙗ҆́коже і҆ѻрда́нъ во дне́хъ жа́твы,
 • ꙗ҆влѧ́ѧй ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ наказа́нїе и҆ ꙗ҆́коже гиѡ́нъ во дни̑ ѡ҆б̾има́нїѧ вїна̀.
 • Не сконча̀ пе́рвый ᲂу҆разꙋмѣ́ти є҆ѧ̀, та́кожде и҆ послѣ́днїй не и҆зслѣ́ди є҆ѧ̀:
 • и҆́бо па́че мо́рѧ ᲂу҆мно́жисѧ размышле́нїе є҆ѧ̀, и҆ совѣ́тъ є҆ѧ̀ па́че бе́здны ве́лїѧ.
 • И҆ а҆́зъ ꙗ҆́кѡ раскопа́нїе и҆з̾ рѣкѝ и҆ ꙗ҆́коже водоте́чїе и҆зыдо́хъ въ ра́й.
 • Рѣ́хъ: напою̀ мо́й вертогра́дъ и҆ ᲂу҆пою̀ себѣ̀ лꙋ́гъ:
 • и҆ сѐ, раскопа́нїе мѝ бы́сть рѣко́ю, и҆ рѣка̀ моѧ̀ бы́сть мо́ремъ.
 • Поне́же наказа́нїе ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро просвѣщꙋ̀ и҆ проѧвлю̀ є҆̀ да́же до дале́че:
 • є҆щѐ ᲂу҆че́нїе ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́чество и҆злїю̀ и҆ ѡ҆ста́влю є҆̀ въ ро́ды вѣ̑чны.
 • Ви́дите, ꙗ҆́кѡ не себѣ̀ є҆ди́номꙋ трꙋди́хсѧ, но всѣ̑мъ и҆́щꙋщымъ є҆ѧ̀.