Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Отмща́яй от­ Го́спода обря́щетъ от­мще́нiе, и грѣхи́ своя́ соблюда́яй соблюде́тъ.
 • Оста́ви оби́ду и́скрен­нему тво­ему́, и тогда́ помо́льшутися, грѣси́ тво­и́ разрѣша́т­ся.
 • Человѣ́къ на человѣ́ка сохраня́етъ гнѣ́въ, а от­ Го́спода и́щетъ изцѣле́нiя:
 • надъ человѣ́комъ подо́бнымъ себѣ́ не и́мать ми́лости, а о грѣсѣ́хъ сво­и́хъ мо́лит­ся:
 • са́мъ сы́й пло́ть, храни́тъ гнѣ́въ: кто́ очи́ститъ грѣхи́ его́?
 • Помяни́ послѣ́дняя и преста́ни враждова́ти, [помяни́] истлѣ́нiе и сме́рть и пребыва́й въ за́повѣдехъ.
 • Помяни́ за́повѣди и не гнѣ́вайся на бли́жняго,
 • и завѣ́тъ вы́шняго и презира́й невѣ́же­с­т­во.
 • Удаля́йся от­ сва́ра и ума́лиши грѣхи́:
 • человѣ́къ бо я́ръ разжиза́етъ сва́ръ, и му́жъ грѣ́шникъ воз­мяте́тъ дру́ги и посредѣ́ ми́рныхъ вложи́тъ клевету́.
 • Яково́ веще­с­т­во́ огня́, та́ко воз­гори́т­ся: якова́ крѣ́пость сва́ра, та́кожде и о́гнь разгори́т­ся:
 • якова́ крѣ́пость человѣ́ча, та́кожде я́рость его́ бу́детъ, и я́коже бога́т­ст­во его́, воз­вы́ситъ гнѣ́въ сво́й.
 • Рве́нiе ско́рое воз­жига́етъ о́гнь, и сва́ръ на́глый пролива́етъ кро́вь.
 • А́ще поду́еши на и́скру, воз­гори́т­ся: и а́ще плю́неши на ню́, уга́снетъ: обоя́ же изо у́стъ тво­и́хъ исхо́дятъ.
 • Шепотника́ и двоязы́чника подоба́етъ кля́сти: мно́гихъ бо ми́рныхъ погуби́ша.
 • Язы́къ трегу́бый мно́ги потрясе́ и разлучи́ я́ от­ язы́ка во язы́къ,
 • и гра́ды тве́рды разори́ и до́мы вельмо́жей преврати́:
 • язы́къ трегу́бый жены́ до́блiя изгна́ и лиши́ я́ от­ трудо́въ и́хъ:
 • вне́мляй ему́ не и́мать обрѣсти́ поко́я, ниже́ всели́т­ся со безмо́лвiемъ.
 • Я́зва бична́я стру́пы твори́тъ, я́зва же язы́чная сокруша́етъ ко́сти.
 • Мно́зи падо́ша о́стрiемъ меча́, но не я́коже па́дшiи язы́комъ:
 • блаже́нъ, и́же укры́ет­ся от­ него́, и́же не про́йде въ я́рости его́, и́же не повлече́ и́га его́ и у́зами его́ не свя́занъ бы́сть:
 • и́го бо его́ и́го желѣ́зно, и у́зы его́ у́зы мѣ́дяны:
 • сме́рть люта́ сме́рть его́, и па́че его́ лу́чше е́сть а́дъ.
 • Не облада́етъ благовѣ́рными, и въ пла́мени его́ не сгоря́тъ.
 • Оставля́ющiи Го́спода впаду́т­ся въ о́нь, и въ ни́хъ воз­гори́т­ся и не уга́снетъ: по́сланъ бу́детъ на ня́ я́ко ле́въ, и я́ко па́рдъ погуби́тъ я́.
 • Ви́ждь, огради́ стяжа́нiе твое́ те́рнiемъ,
 • сребро́ твое́ и зла́то твое́ свяжи́,
 • и словесе́мъ тво­и́мъ сотвори́ вѣ́съ и мѣ́ру, и уста́мъ тво­и́мъ сотвори́ две́рь и заво́ру.
 • Внима́й, да не ка́ко поползне́шися и́мъ, ниже́ паде́ши пря́мо ловя́щему.
 • Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет грехов его.
 • Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои.
 • Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения;
 • к подобному себе человеку не имеет милосердия, и молится о грехах своих;
 • сам, будучи плотию, питает злобу: кто очистит грехи его?
 • Помни последнее и перестань враждовать; помни истление и смерть и соблюдай заповеди;
 • помни заповеди и не злобствуй на ближнего;
 • помни завет Всевышнего и презирай невежество.
 • Удерживайся от ссоры – и ты уменьшишь грехи;
 • ибо раздражительный человек возжжет ссору; человек грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире.
 • Каково вещество огня, так он и возгорится;
 • и какова сила человека, таков будет и гнев его, и по мере богатства усилится ярость его.
 • Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь.
 • Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет: то и другое выходит из уст твоих.
 • Наушник и двоязычный да будут прокляты, ибо они погубили многих, живших в тишине;
 • язык третий многих поколебал и изгонял их от народа к народу,
 • и разорял укрепленные города и ниспровергал домы вельмож;
 • язык третий изгнал доблестных жен и лишил их трудов их;
 • внимающий ему не найдет покоя и не будет жить в тишине.
 • Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости;
 • многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка;
 • счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его;
 • ибо ярмо его – ярмо железное, и узы его – узы медные,
 • смерть лютая – смерть его, и самый ад лучше его.
 • Не овладеет он благочестивыми, и не сгорят они в пламени его;
 • оставляющие Господа впадут в него; в них возгорится он и не угаснет: он будет послан на них, как лев, и, как барс, будет истреблять их.
 • Смотри, огради владение твое терновником,
 • свяжи серебро твое и золото,
 • и для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих – дверь и запор.
 • Берегись, чтобы не споткнуться ими и не пасть пред злоумышляющим.
 • Chi si vendica subirà la vendetta del Signore,

  il quale tiene sempre presenti i suoi peccati.
 • Perdona l'offesa al tuo prossimo

  e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati.
 • Un uomo che resta in collera verso un altro uomo,

  come può chiedere la guarigione al Signore?
 • Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile,

  come può supplicare per i propri peccati?
 • Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore,

  chi espierà per i suoi peccati?
 • Ricòrdati della fine e smetti di odiare,

  della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti.
 • Ricorda i precetti e non odiare il prossimo,

  l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui.
 • Astieniti dalle risse e diminuirai i peccati,

  perché l'uomo passionale attizza la lite.
 • Un uomo peccatore semina discordia tra gli amici

  e tra persone pacifiche diffonde la calunnia.
 • Il fuoco divampa in proporzione dell'esca,

  così la lite s'accresce con l'ostinazione;

  il furore di un uomo è proporzionato alla sua forza,

  la sua ira cresce in base alla sua ricchezza.
 • Una lite concitata accende il fuoco,

  una rissa violenta fa versare sangue.
 • Se soffi su una scintilla, divampa,

  se vi sputi sopra, si spegne;

  eppure ambedue le cose escono dalla tua bocca.
 • Maledici il calunniatore e l'uomo che è bugiardo,

  perché hanno rovinato molti che stavano in pace.
 • Le dicerie di una terza persona hanno sconvolto molti,

  li hanno scacciati di nazione in nazione;

  hanno demolito città fortificate

  e rovinato casati potenti.
 • Le dicerie di una terza persona hanno fatto ripudiare donne forti,

  privandole del frutto delle loro fatiche.
 • Chi a esse presta attenzione certo non troverà pace,

  non vivrà tranquillo nella sua dimora.
 • Un colpo di frusta produce lividure,

  ma un colpo di lingua rompe le ossa.
 • Molti sono caduti a fil di spada,

  ma non quanti sono periti per colpa della lingua.
 • Beato chi è al riparo da essa,

  chi non è esposto al suo furore,

  chi non ha trascinato il suo giogo

  e non è stato legato con le sue catene.
 • Il suo giogo è un giogo di ferro;

  le sue catene sono catene di bronzo.
 • Spaventosa è la morte che la lingua procura,

  al confronto è preferibile il regno dei morti.
 • Essa non ha potere sugli uomini pii,

  questi non bruceranno alla sua fiamma.
 • Quanti abbandonano il Signore in essa cadranno,

  fra costoro divamperà senza spegnersi mai.

  Si avventerà contro di loro come un leone

  e come una pantera ne farà scempio.
 • Sta' attento a non scivolare a causa della lingua,

  per non cadere di fronte a chi ti insidia.